Μέλη του στρατού που αποσπώνται ή τοποθετούνται στην ΚΥΠ

22.-(1)(α) Ο Διοικητής δύναται να ζητά την απόσπαση ή την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του στρατού στην ΚΥΠ και ενημερώνει προς τούτο τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει για τα περαιτέρω.

(β) Οι διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εφαρμόζονται σε σχέση με μέλος του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(γ) Μέλος του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ, δύναται να εκτελεί ειδικά καθήκοντα που δεν προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία, μόνον κατόπιν αιτήματος του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους του στρατού και του Υπουργού Άμυνας.

(2) Μέλος του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ, εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση και τον βαθμό που είχε πριν την απόσπαση ή την τοποθέτησή του και η υπηρεσία του θεωρείται ως υπηρεσία στην οργανική θέση και στον βαθμό που αυτός κατέχει στον Στρατό, για όλους τους σκοπούς του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προαγωγών, απολαβών και ωφελημάτων, συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων, υπόκειται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό και επιχειρησιακό έλεγχο του Διοικητή της ΚΥΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε μέλος του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ, δυνατό να ανατεθούν διευθυντικά, εποπτικά, διοικητικά και άλλα καθήκοντα σύμφωνα με την ιεραρχία της ΚΥΠ και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του στη δομή του Στρατού της Δημοκρατίας.

(4) Οι απολαβές μέλους του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ καταβάλλονται από τον Στρατό της Δημοκρατίας.

(5) Ο Διοικητής δύναται να τερματίσει, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, τις υπηρεσίες μέλους του στρατού που είναι αποσπασμένο ή τοποθετημένο στην ΚΥΠ και ενημερώνει προς τούτο τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει για τα περαιτέρω.

(6) Η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων μέλους του στρατού που αποσπάται ή τοποθετείται στην ΚΥΠ διενεργείται κατ’ αναλογία των σχετικών διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(7) Σε περίπτωση που ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον μέλους του στρατού που έχει αποσπαστεί ή τοποθετηθεί στην ΚΥΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή πειθαρχική δίωξη ύστερα από ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ή σε περίπτωση που το μέλος αυτό τεθεί σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθώς και οι διατάξεις του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.