Εκπαίδευση των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ

15.-(1) Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη του προσωπικού της ΚΥΠ εκπαιδεύονται, επιμορφώνονται και εξειδικεύονται σε σχολή εκπαίδευσης της ΚΥΠ η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου.

(2) Το προσωπικό δύναται, περαιτέρω, να εκπαιδευτεί ή μετεκπαιδευτεί σε σχολές της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας ή άλλων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών ή φορέων εντός ή εκτός της Δημοκρατίας.