Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες αντασφάλισης και αντεκχώρησης που αναφέρονται στον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, όταν ασκούν τις δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται ο εν λόγω Νόμος·

(β) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά στις μητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών τους επιχειρήσεων·

(γ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική υπηρεσία περιστασιακά στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή διέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας που δεν απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας αυτής·

(δ) στα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν είναι παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα επί των δικαιωμάτων εκπομπής και που δεν παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκούν άλλες επενδυτικές δραστηριότητες, σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν είναι παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγα επί των δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά-

(i) είναι ειδικοί διαπραγματευτές, ή

(ii) είναι μέλη ή συμμετέχουν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, αφενός, ή έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, αφετέρου, εξαιρουμένων των μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων που εκτελούν σε τόπο διαπραγμάτευσης συναλλαγές οι οποίες είναι αντικειμενικά μετρήσιμο ότι μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την εμπορική δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα χρηματοδότησης διαθεσίμων των εν λόγω μη χρηματοοικονομικών οντοτήτων ή των ομίλων τους, ή

(iii) εφαρμόζουν τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα, ή

(iv) διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές πελατών:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που εξαιρούνται βάσει των παραγράφων (α), (θ) ή (ι) δεν είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τους όρους της παρούσας παραγράφου για να ισχύει η εξαίρεσή τους∙

(ε) στους διαχειριστές με υποχρεώσεις συμμόρφωσης βάσει του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου οι οποίοι, όταν διαπραγματεύονται δικαιώματα εκπομπής, δεν εκτελούν εντολές πελατών και οι οποίοι δεν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες πέραν της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζουν κάποια τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα·

(στ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση συστημάτων συμμετοχής των εργαζομένων·

(ζ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μόνο τόσο τη διαχείριση συστημάτων συμμετοχής των εργαζομένων όσο και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις μητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών τους επιχειρήσεων·

(η) στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στους άλλους εθνικούς οργανισμούς που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους λοιπούς δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν συγκροτηθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και οι οποίοι έχουν ως σκοπό να κινητοποιούν χρηματοδοτήσεις και να προσφέρουν χρηματοοικονομική υποστήριξη προς όφελος των μελών τους που πλήττονται ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης·

(θ) στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και στα ταμεία συντάξεων, είτε υπόκεινται σε συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, και στους θεματοφύλακες και διαχειριστές αυτών των οργανισμών·

(ι) στα πρόσωπα-

(i) τα οποία διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, περιλαμβανομένων των ειδικών διαπραγματευτών, σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή σε δικαιώματα εκπομπής ή σε παράγωγα επί των δικαιωμάτων εκπομπής, εξαιρουμένων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές πελατών, ή

(ii) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, πλην της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή σε δικαιώματα εκπομπής ή σε παράγωγα επί των δικαιωμάτων εκπομπής, στους πελάτες ή τους προμηθευτές της κύριας δραστηριότητάς τους,

υπό τον όρο ότι-

(iΑ) σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις χωριστά και ως σύνολο αυτή αποτελεί παρεπόμενη δραστηριότητα ως προς την κύρια δραστηριότητά τους, θεωρούμενη σε επίπεδο ομίλου, και η εν λόγω κύρια δραστηριότητα δεν είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ή η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων βάσει των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 6) του 2015 ως διορθώθηκαν, ούτε το να ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές για παράγωγα επί εμπορευμάτων, και

(iΒ) τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζουν τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα, και

(iΓ) τα εν λόγω πρόσωπα γνωστοποιούν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή ότι κάνουν χρήση της εξαίρεσης αυτής και, κατόπιν αιτήματος, αναφέρουν στην Επιτροπή τη βάση πάνω στην οποία στηρίζουν την πεποίθησή τους ότι η δραστηριότητά τους στο πλαίσιο των υποπαραγράφων (i) και (ii) είναι παρεπόμενη ως προς την κύρια δραστηριότητά τους·

(ια) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές κατά την άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας μη εμπίπτουσας στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αμείβονται ειδικά για την παροχή των συμβουλών αυτών·

(ιβ) στις ενώσεις που συγκροτούνται από δανικά και φινλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων που είναι μέλη τους·

(ιγ) στους «agenti di cambio» των οποίων οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα διέπονται από το άρθρο 201 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998·

(ιδ) στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ή στο άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει των εν λόγω Νόμων, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή βάσει των κωδικών των δικτύων ή κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών, στα πρόσωπα που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό τους για να ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει των εν λόγω νομοθετικών πράξεων ή βάσει των κωδικών των δικτύων ή των κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών, και σε κάθε φορέα διαχείρισης ή εκμετάλλευσης μηχανισμού εξισορρόπησης ενέργειας ή δικτύου ή συστήματος αγωγών για τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ παροχής και κατανάλωσης ενέργειας, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά:

Νοείται ότι η εξαίρεση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται για πρόσωπα τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφηκαν στην παρούσα παράγραφο μόνον όταν ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες ή παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, σε σχέση με παράγωγα επί εμπορευμάτων στο πλαίσιο της άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει αναφορικά με τη λειτουργία μιας δευτερογενούς αγοράς, περιλαμβανομένων των συστημάτων για συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων μεταφοράς στη δευτερογενή αγορά·

(ιε) στα ΚΑΤ, με την εξαίρεση που προβλέπεται στο Άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

(ιστ) στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε), του Κανονισμού (ΕΕ)  2020/1503.

(2) Τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο δεν εκτείνονται στις υπηρεσίες που παρέχονται από αντισυμβαλλομένους σε πράξεις που διενεργούνται από δημόσιους φορείς που χειρίζονται το δημόσιο χρέος ή από μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το πρωτόκολλο αριθ. 4 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή κατά την άσκηση ισοδύναμων καθηκόντων δυνάμει των νομοθεσιών των κρατών μελών.