Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ

34.-(1) Ο διαχειριστής ενός ΠΜΔ στη Δημοκρατία δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για εγγραφή του ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ.

(2) Η Επιτροπή δύναται να εγγράψει τον ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, εάν η Επιτροπή λάβει την αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και ικανοποιηθεί ότι ο ΠΜΔ πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (3).

(3) Οι ΠΜΔ υπόκεινται σε αποτελεσματικούς κανόνες, συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα εξής:

(α) Τουλάχιστον 50% των εκδοτών, των οποίων τα χρηματοοικονομικά μέσα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ, είναι ΜΜΕ, κατά τον χρόνο που το ΠΜΔ εγγράφεται ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος·

(β) ορίζονται κατάλληλα κριτήρια για την αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και τη μετέπειτα παραμονή των χρηματοοικονομικών μέσων των εκδοτών στην αγορά·

(γ) κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων στην αγορά, διατίθενται επαρκείς δημοσιευμένες πληροφορίες που να επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσουν ή όχι στα χρηματοοικονομικά μέσα, είτε διατίθεται κατάλληλο πληροφοριακό έγγραφο εισαγωγής είτε ενημερωτικό δελτίο, εφόσον εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου , σχετικά με δημόσια προσφορά που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αρχική εισαγωγή του χρηματοοικονομικού μέσου προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ·

(δ) υπάρχει κατάλληλη συνεχής περιοδική χρηματοοικονομική πληροφόρηση από ή για λογαριασμό ενός εκδότη στην αγορά, παραδείγματος χάριν ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις·

(ε) εκδότες στην αγορά όπως ορίζονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη όπως ορίζονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 25) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά όπως ορίζονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 26) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για αυτούς βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

(στ) οι ρυθμιστικές πληροφορίες σχετικά με τους εκδότες στην αγορά αποθηκεύονται και διαδίδονται δημόσια·

(ζ) υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα και έλεγχοι με στόχο την αποφυγή και τον εντοπισμό της κατάχρησης της αγοράς για τη συγκεκριμένη αγορά όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(4) Τα κριτήρια που προβλέπονται στο εδάφιο (3) δεν θίγουν τη συμμόρφωση της ΚΕΠΕΥ ή του διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας, που διαχειρίζεται ΠΜΔ, με άλλες υποχρεώσεις βάσει του παρόντος Νόμου σχετικά με τη λειτουργία των ΠΜΔ. Επίσης, δεν αποτρέπουν την ΚΕΠΕΥ ή τον διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας, που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ, από την επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων εκτός των καθοριζόμενων στο εν λόγω εδάφιο.

(5) Η Επιτροπή δύναται να διαγράψει από το μητρώο έναν ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

(α) Η ΚΕΠΕΥ ή ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται την αγορά αιτείται τη διαγραφή του·

(β) οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) δεν πληρούνται πλέον όσον αφορά τον ΠΜΔ.

(6) Στην περίπτωση που η Επιτροπή καταχωρίσει ή διαγράψει έναν ΠΜΔ ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, βάσει του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί όσο το δυνατόν συντομότερα στην ΕΑΚΑΑ την εν λόγω καταχώριση ή διαγραφή.

(7) Στην περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό μέσο ενός εκδότη εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε μία αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, το χρηματοοικονομικό μέσο δύναται επίσης να διαπραγματεύεται σε άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, εφόσον ο εκδότης έχει ενημερωθεί και δεν έχει φέρει αντίρρηση. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο εκδότης δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ή την αρχική, συνεχή ή κατά περίπτωση κοινοποίηση, όσον αφορά την άλλη αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ.