Χορήγηση της άδειας λειτουργίας

42.-(1)(α) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνο όταν έχει ικανοποιηθεί-

(i) Ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 40∙ και

(ii) ότι το υποκατάστημα της επιχείρησης τρίτης χώρας θα δύναται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Η Επιτροπή ή η Κεντρική Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνει την επιχείρηση τρίτης χώρας, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, κατά πόσο η άδεια λειτουργίας της έχει χορηγηθεί ή όχι.

(2) Το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (1), συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 17 έως 21, στα άρθρα 24, 25, 26, 28, στο άρθρο 29(1), 31, 32 και 33 του παρόντος Νόμου, όπως επίσης και στα Άρθρα 3 έως 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και στα μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή τους, και υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας, ανάλογα με την περίπτωση.