Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΚΑΑ

88.-(1) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(2) Η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα παρέχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ΕΑΚΑΑ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να επιτελέσει το έργο της, δυνάμει του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και σύμφωνα με τα Άρθρα 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.