Αναφορά θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης

59.-(1) Οι ΕΠΕΥ ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης όπου αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους-

(α) Δημοσιεύουν εβδομαδιαία αναφορά με τις συνολικές θέσεις ανά κατηγορία προσώπων για τα διάφορα παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον τόπο διαπραγμάτευσης που διαχειρίζονται, προσδιορίζοντας τον αριθμό θέσεων αγοράς και πώλησης ανά κατηγορία προσώπων, τις μεταβολές τους από την προηγούμενη αναφορά, το ποσοστό των συνολικών ανοιχτών θέσεων που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία, και τον αριθμό των προσώπων που κατέχουν θέση σε κάθε κατηγορία σύμφωνα με το εδάφιο (4), και κοινοποιούν την αναφορά αυτή στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ·

(β) παρέχουν στην Επιτροπή αναλυτική κατάσταση των θέσεων που κατέχουν όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ή των συμμετεχόντων και των πελατών τους, στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον σε ημερήσια βάση:

Νοείται ότι, η υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο (α) εφαρμόζεται μόνο όταν τόσο ο αριθμός των προσώπων όσο και οι ανοικτές θέσεις τους υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια.

(2) Οι ΕΠΕΥ που συναλλάσσονται σε παράγωγα εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους εκτός τόπου διαπραγμάτευσης παρέχουν, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση -

(α) Στην Επιτροπή, όταν τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που εμπίπτει στην εποπτεία της Επιτροπής, ή

(β) στην αρμόδια αρχή του τόπου διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών, όταν τα παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μεγάλους όγκους σε τόπους διαπραγμάτευσης σε περισσότερες της μιας δικαιοδοσίες,

αναλυτική κατάσταση των θέσεων που κατέχουν σε παράγωγα επί εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπής ή παράγωγά τους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης και σε οικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, καθώς και των θέσεων των πελατών τους και των πελατών των εν λόγω πελατών μέχρι τον τελικό πελάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και, όπου εφαρμόζεται, το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

(3) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το άρθρο 58(1), τα μέλη ρυθμιζόμενων αγορών και ΠΜΔ, ή οι συμμετέχοντες σε αυτούς, και οι πελάτες των ΜΟΔ αναφέρουν στην ΚΕΠΕΥ ή στον διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης τις λεπτομέρειες σχετικά με τις θέσεις τις οποίες κατέχουν μέσω συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον σε καθημερινή βάση, καθώς και τις θέσεις των πελατών τους και των πελατών των εν λόγω πελατών έως τον τελικό πελάτη.

(4)(α) Τα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις σε παράγωγο επί εμπορεύματος ή δικαίωμα εκπομπής ή παράγωγά τους κατηγοριοποιούνται από την ΚΕΠΕΥ ή το διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης, ανάλογα με τη φύση της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ως ένα από τα ακόλουθα:

(i) ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα·

(ii) επενδυτικά κεφάλαια, είτε ως ΟΣΕΚΑ, είτε ως ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 2(1) του περί Διαχειριστών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

(iii) άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών οργανισμών και οργανισμών αντασφάλισης όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ και ιδρύματα παροχής επαγγελματικών συντάξεων όπως ορίζονται στην Οδηγία 2003/41/ΕΚ·

(iv) εμπορικές επιχειρήσεις·

(v) στην περίπτωση δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων τους, διαχειριστές με υποχρεώσεις συμμόρφωσης βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(β) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αναφορές καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων αγοράς και πώλησης ανά κατηγορία προσώπου, τυχόν μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά, το ποσοστό του συνόλου των ανοικτών θέσεων ανά κατηγορία, και τον αριθμό των προσώπων σε κάθε κατηγορία.

(γ) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αναφορές και οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) αναλυτικές καταστάσεις διαφοροποιούν μεταξύ των-

(i) Θέσεων που χαρακτηρίζονται ως θέσεις οι οποίες, κατά τρόπο αντικειμενικά μετρήσιμο, μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται άμεσα με εμπορικές δραστηριότητες· και

(ii) άλλων θέσεων.