Άδεια λειτουργίας και εφαρμοστέο δίκαιο

45.-(1)(α) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας μόνο σε συστήματα που συμμορφώνονται με τον παρόντα Τίτλο.

(β) Άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας χορηγείται μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει ικανοποιηθεί ότι τόσο ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας όσο και τα συστήματα της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παρόντος Τίτλου.

(γ) Προκειμένου περί ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας που είναι νομικό πρόσωπο και που τη διαχειρίζεται ή τη λειτουργεί διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας άλλος από την ίδια τη ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, η Επιτροπή με οδηγίες της ορίζει τον τρόπο επιμερισμού των διαφόρων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο στον διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας, μεταξύ της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας και του διαχειριστή αγοράς της Δημοκρατίας.

(δ) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας παρέχει όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δραστηριοτήτων στο οποίο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, τα είδη των προτεινόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η οργανωτική δομή, οι οποίες είναι αναγκαίες για να ικανοποιηθεί η Επιτροπή ότι η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας έχει θεσπίσει, κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει του παρόντος Τίτλου.

(2)(α) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας ασκεί τα καθήκοντά του σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας υπό την εποπτεία της Επιτροπής.

(β) Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τη συμμόρφωση της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας προς τον παρόντα Τίτλο και ελέγχει ότι η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας συμμορφώνεται κατά πάντα χρόνο προς τις απαιτήσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Τίτλο.

(3)(α) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, την οποία διαχειρίζεται, συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου.

(β) Ο διαχειριστής αγοράς της Δημοκρατίας δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, την οποία διαχειρίζεται, βάσει του παρόντος Νόμου.

(4) Χωρίς επηρεασμό των οικείων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ή της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ, το δημόσιο δίκαιο που διέπει τη διαπραγμάτευση που διεξάγεται στα πλαίσια των συστημάτων της ρυθμιζόμενης αγοράς της Δημοκρατίας είναι το κυπριακό δίκαιο.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, αν η ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας -

(α) Δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός δώδεκα μηνών, παραιτηθεί ρητώς απ’ αυτήν ή δεν έχει λειτουργήσει κατά τους προηγούμενους έξι μήνες· ή

(β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο· ή

(γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας· ή

(δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή που θεσπίζονται δυνάμει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014· ή

(ε) εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

(6) Η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας.