Εξουσίες της Επιτροπής ως αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής

86.-(1) Η Επιτροπή δύναται, για στατιστικούς λόγους, να απαιτεί από όλες τις ΕΠΕΥ που έχουν εγκαταστήσει υποκαταστήματα στη Δημοκρατία την υποβολή περιοδικών αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων αυτών.

(2) Η Επιτροπή δύναται να απαιτεί από τα υποκαταστήματα των ΕΠΕΥ να της παρέχουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους προς τις εφαρμοζόμενες σε αυτά τα υποκαταστήματα υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36(8). Οι απαιτήσεις αυτές δεν δύνανται να είναι πιο αυστηρές από τις απαιτήσεις που ο παρών Νόμος επιβάλλει στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις αυτές.