Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

105.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 3η Ιανουαρίου 2018.

(2) Τα άρθρα 45(1)(γ) και 74(1) τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Το άρθρο 66(2) τίθεται σε ισχύ την 3η Σεπτεμβρίου 2019.