Καταβολή τελών και συνδρομών

95.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταβάλλουν τέλη για την υποβολή και εξέταση αιτημάτων, αιτήσεων, γνωστοποιήσεων ή/και κοινοποιήσεων, καθώς και συνδρομές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με οδηγίες της Επιτροπής.

(2) Η μη καταβολή των κατά το εδάφιο (1) συνδρομών εντός της προθεσμίας, όπως αυτή καθορίζεται με οδηγίες της Επιτροπής, συνιστά λόγο για την εκ της Επιτροπής αναστολή της άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71(6)(γ), μέχρι την καταβολή των εν λόγω συνδρομών.

(3) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.