Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, κατ’ αναλογίαν των όσων εφαρμόζονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου, υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου των οργανισμών δημόσιου δικαίου, καθώς και ανάγκη για λήψη μέτρων για κάλυψη επειγουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών και για διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου δικαίου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: