Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 2019.