ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

[Άρθρα 5(β) και 51(2)(β)]

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει

βιοαιθανόλη

Περιεχόμενη βιοαιθανόλη
(% v/v)
Επιτρεπόμενη απόκλιση της
τάσης ατμών (kPa)1
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με παρεμβολή ευθείας γραμμής μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και της αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου της βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.


1 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO 4259.