Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α)μερικής εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 27 και 31 και εναρμόνισης με τα άρθρα 25, 26, 28, 29 και 30 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»,

(β)μερικής εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 6 και 13 και εναρμόνισης με τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12 και 14 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο»,

(γ)μερικής εναρμόνισης με τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»,

(δ)μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»,

(ε)μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 1 και το Παράρτημα της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ»,

(στ)μερικής εναρμόνισης με την παράγραφο (1) του άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»,

(ζ)εναρμόνισης με τα άρθρα 6 και 7 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

(η)μερικής εναρμόνισης με τα άρθρα 28, 47 και 56 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις» σημαίνει εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγήθηκε άδεια από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου∙

«αμυλούχα φυτά» σημαίνει φυτά, στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα σιτηρά, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού αραβόσιτου, οι κόνδυλοι και τα ριζώματα, όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η μανιόκα και η διοσκουρέα, καθώς και οι βολβοί, όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το βελόφυλλο·

«αναγέννηση δασών» σημαίνει την ανάπλαση δασικού είδους με φυσικά ή τεχνητά μέσα μετά την αφαίρεση του προηγούμενου είδους με υλοτομία ή ως αποτέλεσμα φυσικών αιτιών, περιλαμβανομένων των πυρκαγιών ή καταιγίδων·

«απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, με εξαίρεση των ουσιών που έχουν σκοπίμως τροποποιηθεί ή μολυνθεί, για να εμπίπτουν στον παρόντα ορισμό·

«απόβλητο καύσιμο» σημαίνει το πετρελαιοειδές το οποίο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πετρελαιοειδές άλλης κατηγορίας και διατίθεται ως απόβλητο σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο·

«αποθήκη» σημαίνει οποιαδήποτε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων και περιλαμβάνει τις δεξαμενές των οχημάτων μεταφοράς πετρελαιοειδών και καυσίμων, τις δεξαμενές πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων, τα ντεπόζιτα αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων και οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή για αποθήκευση πετρελαιοειδών και καυσίμων·

«Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» σημαίνει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμο·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων∙

«αρχείο προδιαγραφών» σημαίνει το σύνολο των εγγράφων που είναι καταχωρισμένα σε έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Προδιαγραφές Καυσίμων»·

«Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου η οποία καθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 7·

«βαρύ μαζούτ» (heavy fuel oil) σημαίνει-

(α) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται σε κωδικό ΣΟ από 2710 19 51 έως 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, ή 2710 20 39, ή

(β) κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα καύσιμα πλοίων, το οποίο, λόγω των ορίων απόσταξής του, υπάγεται στην κατηγορία των βαρέων ελαίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και του οποίου λιγότερο από εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία 250°C, με τη μέθοδο ASTM D86:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απόσταξη δεν δύναται να προσδιοριστεί με τη μέθοδο ΑSΤΜ D86, το πετρελαϊκό προϊόν κατατάσσεται επίσης στην κατηγορία του βαρέως μαζούτ·

«βάση δεδομένων της Ένωσης» σημαίνει τη βάση δεδομένων που δημιουργεί η Επιτροπή και αναφέρεται στο άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και στην οποία οι οικονομικοί φορείς εισάγουν πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των καυσίμων∙

«βασικό πρότυπο καυσίμου» σημαίνει βασικό πρότυπο καυσίμου που βασίζεται στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα κατά το έτος 2010·

«βενζίνη» σημαίνει οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές, προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59·

«βιοαέρια» σημαίνει αέρια καύσιμα που παράγονται από βιομάζα·

«βιοκαύσιμα» σημαίνει υγρά καύσιμα μεταφορών τα οποία παράγονται από βιομάζα∙

«βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης» σημαίνει τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων με τα οποία αποφεύγονται οι συνέπειες της εκτόπισης που οφείλονται σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών μέσω βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών, καθώς και μέσω της καλλιέργειας σε περιοχές που δεν χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για καλλιέργεια και στις οποίες η παραγωγή πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26∙

«βιολογικά απόβλητα» σημαίνει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων∙

«βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία, περιλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών, από τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, περιλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, περιλαμβανομένων των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, βιολογικής προέλευσης·

«βιορευστά» σημαίνει υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εξαιρουμένων των μεταφορών, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα·

«γεωργική βιομάζα» σημαίνει τη βιομάζα που παράγεται από τη γεωργία·

«δασική βιομάζα» σημαίνει τη βιομάζα που παράγεται από τη δασοκομία·

«δεξαμενές καυσίμων πλοίων» σημαίνει τις αποθήκες πλοίων που περιέχουν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου∙

«Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός» σημαίνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε με τη Σύμβαση περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 6 Μαρτίου 1948·

«εθνικό καθεστώς» σημαίνει το εθνικό καθεστώς τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής» σημαίνει όλες τις καθαρές εκπομπές CO2, CH4 και N2O που δύναται να αποδοθούν στα καύσιμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε συστατικών ανάμιξης, ή στην παρεχόμενη ενέργεια και σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας» σημαίνει τη συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας, ήτοι το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του·

«ελεγκτής» σημαίνει πιστοποιημένος φορέας ή επαληθευτής πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του και είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή ο οποίος διενεργεί τον ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 29, προβαίνοντας στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του ίδιου άρθρου∙

«ελλιμενισμένα πλοία» σημαίνει πλοία που βρίσκονται ασφαλώς προσδεδεμένα ή αγκυροβολημένα σε ενωσιακό λιμένα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους για φόρτωση, εκφόρτωση ή διανυκτέρευση, περιλαμβανομένου του χρόνου που διανύουν, όταν δεν εκτελούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης∙

«εμπορία» σημαίνει την παραλαβή από κράτος μέλος, την εισαγωγή από τρίτη χώρα, τη διάθεση, τη διανομή και την πώληση οποιουδήποτε πετρελαιοειδούς ή καυσίμου στη Δημοκρατία·

«Εντεταλμένος Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7, για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·

«Επιθεωρητής Πλοίων» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγείται εξουσία ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων πλοίων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 7·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου·

«καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών» σημαίνει αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα ή ελαιούχα φυτά που παράγονται σε γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια, εξαιρουμένων των υπολειμμάτων, των αποβλήτων ή των λιγνοκυτταρινούχων υλών, μη περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων καλλιεργειών, όπως οι εμβόλιμες καλλιέργειες και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτών των ενδιάμεσων καλλιεργειών δεν προκαλεί ζήτηση πρόσθετης γης·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628» σημαίνει τον Κανονισμό 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου”∙

«καύσιμα» σημαίνει ουσίες που δύναται να αναφλεγούν στον αέρα και με την καύση τους απελευθερώνουν εκμεταλλεύσιμη ποσότητα ενέργειας·

«καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα» σημαίνει υγρά και αέρια καύσιμα που παράγονται από ροές στερεών ή υγρών αποβλήτων μη ανανεώσιμης προέλευσης, που δεν είναι κατάλληλα για την ανάκτηση υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Αποβλήτων Νόμου ή από αέρια επεξεργασίας αποβλήτων και καυσαέρια μη ανανεώσιμης προέλευσης που παράγονται αναπόφευκτα και μη σκόπιμα από την παραγωγική διεργασία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

«καύσιμα βιομάζας» σημαίνει τα αέρια και στερεά καύσιμα που παράγονται από βιομάζα·

«καύσιμο πλοίων» σημαίνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που προορίζεται για πλοία ή χρησιμοποιείται επ’ αυτών, περιλαμβανομένων των καυσίμων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217 και περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται αντιστοίχως στις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 2016/1628 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 94/25/ΕΚ·

«Κινητή Εργαστηριακή Μονάδα» σημαίνει την κινητή εργαστηριακή μονάδα ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων του Υπουργείου∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κριτήρια αειφορίας» σημαίνει τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που καθορίζονται στα εδάφια (3) έως (9) του άρθρου 26∙

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο νηολόγιο κυπριακών πλοίων δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου και φέρει την κυπριακή σημαία·

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει το νομικό πρόσωπο καλούμενο «Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (CYS-CYSAB)» που καθιδρύθηκε με τον περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται από τον εν λόγω Νόμο·

«κωδικός ΣΟ» σημαίνει τους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο·

«λιγνοκυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται από λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, περιλαμβανομένης της βιομάζας που προέρχεται από τα δάση, των ξυλωδών ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και των κατάλοιπων και των λυμάτων των δασοπονικών βιομηχανιών·

«MARPOL» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο·

«μέθοδος ASTM» σημαίνει τη μέθοδο η οποία έχει καθοριστεί από την αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών στην έκδοση 1976 των προτύπων ορισμών και προδιαγραφών για τα πετρελαϊκά και τα λιπαντικά προϊόντα·

«μέθοδος δειγματοληψίας» σημαίνει τη μέθοδο που ακολουθείται για τη λήψη δειγμάτων καυσίμων από Εντεταλμένους Επιθεωρητές, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ή Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«μέθοδος δοκιμασίας» σημαίνει το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται η δοκιμασία ή ανάλυση για καθορισμό της τιμής των παραμέτρων που αποτελούν τις προδιαγραφές των καυσίμων, το οποίο καθορίζεται στο αρχείο μεθόδων·

«μέθοδος μείωσης εκπομπών» σημαίνει κάθε εξάρτημα, υλικό, συσκευή ή όργανο προς εγκατάσταση σε πλοίο ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης τα οποία χρησιμοποιούνται αντί του χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καυσίμου πλοίων που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και είναι δυνατόν να εξακριβωθεί, να ποσοτικοποιηθεί και να επιβληθεί·

«μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο» ή «UERs» σημαίνει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το πρώτο στάδιο την οποία δηλώνει ο προμηθευτής και μετριέται σε gCO2eq, εάν ποσοτικοποιηθεί και υποβληθεί σε έκθεση σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις·

«μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες» σημαίνει ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών και περιλαμβάνουν υπολείμματα φυτών που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, περιλαμβανομένων του άχυρου, των φύλλων και των μίσχων, των φλοιών και των κελυφών, φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, περιλαμβανομένων της ήρας, του panicum virgatum, του μίσχανθου, του καλαμιού, καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες, επίσπορες καλλιέργειες, βιομηχανικά υπολείμματα επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών, καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα, όταν οι επίσπορες καλλιέργειες και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης νοούνται ως προσωρινοί, βραχείας διάρκειας βοσκότοποι που περιλαμβάνουν συνδυασμό χόρτου-ψυχανθών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο για την παραγωγή χορτονομής για ζώα και για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων των αροτραίων κύριων καλλιεργειών·

«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

«ντίζελ» σημαίνει τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης τα οποία εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 27 10 19 41 και χρησιμοποιούνται από πετρελαιοκίνητο όχημα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

«ντίζελ πλοίων» σημαίνει κάθε καύσιμο πλοίων όπως ορίζεται για την ποιότητα DMB στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως τον διαχειριστή ή τον ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος, έχει αναλάβει την ευθύνη, λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, τις ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές∙

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/652» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ∙

«Οδηγία 2009/30/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ·

«Οδηγία 2000/25/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2000 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου∙

«Οδηγία 98/70/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου∙

«Οδηγία 94/25/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας του βιοκαυσίμου, βιορευστού, καυσίμου βιομάζας ή υγρού και αέριου καυσίμου μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την τελική κατανάλωσή του για ενεργειακούς σκοπούς∙

«Παράρτημα VI της MARPOL» σημαίνει το Παράρτημα με τίτλο «Κανονισμοί για την Πρόληψη της Ρύπανσης του Αέρα από Πλοία», το οποίο προστέθηκε στην MARPOL με το Πρωτόκολλο του 1997, το οποίο κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004∙

«περιοχή εφοδιασμού» σημαίνει τη γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή από την οποία προέρχονται οι πρώτες ύλες δασικής βιομάζας, για την οποία είναι διαθέσιμες αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες και όπου οι συνθήκες είναι επαρκώς ομοιογενείς, ώστε να δύναται να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με την αειφορία και τη νομιμότητα της δασικής βιομάζας·

«περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx» σημαίνει θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται με αυτό τον τρόπο από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) δυνάμει του Παραρτήματος VI της MARPOL·

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» σημαίνει-

(α)κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ή 2710 20 19 ή

(β)κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου, εξαιρουμένων των καυσίμων πλοίων, του οποίου λιγότερο από εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία 250°C και του οποίου τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) κατ’ όγκο, περιλαμβανομένων των απωλειών, αποστάζει σε θερμοκρασία 350°C με τη μέθοδο ASTM D86:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, από τον πιο πάνω ορισμό εξαιρούνται τα πετρέλαια ντίζελ που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 41 που χρησιμοποιούνται από τα μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από μη οδικά κινητά μηχανήματα, γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής·

«πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων» σημαίνει κάθε καύσιμο πλοίων, όπως ορίζεται για τις ποιότητες DMX, DMA και DMZ στον πίνακα I του προτύπου ISO 8217, εξαιρουμένης της αναφοράς στην περιεκτικότητα σε θείο·

«πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από μη οδικά κινητά μηχανήματα, περιλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής» σημαίνει οποιοδήποτε υγρό προερχόμενο από το πετρέλαιο που εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43 και 2710 20 11 και προορίζεται για χρήση σε κινητήρες αναφερόμενους στην Οδηγία 94/25/ΕΚ και στην Οδηγία 2000/25/ΕΚ και στον Κανονισμό 2016/1628·

«πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει τη διακυβέρνηση πλοίου·

«προδιαγραφή» σημαίνει το σύνολο των τιμών των παραμέτρων, που καθορίζονται σε Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο για το κάθε πετρελαιοειδές και καύσιμο, και οι οποίες καταχωρούνται στο αρχείο προδιαγραφών·

«προηγμένα βιοκαύσιμα» σημαίνει τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και για τα οποία ο Υπουργός εκδίδει με Διάταγμα του ειδικές ρυθμίσεις για τα εν λόγω βιοκαύσιμα·

«προμηθευτής καυσίμων» σημαίνει τον φορέα που προμηθεύει την αγορά με καύσιμα και είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, στην περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας ή εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή όταν αιτιολογείται δεόντως, κάθε άλλος σχετικός φορέας που έχει οριστεί από κράτος μέλος·

«προμηθεύτρια εταιρεία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, διανέμει ή/και πωλεί πετρελαιοειδή και καύσιμα σε αποθήκη˙

«Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα η οποία δεν αποτελεί κράτος μέλος·

«υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» σημαίνει τα υγρά ή αέρια καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, πλην των βιοκαυσίμων ή των βιοαερίων, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλην της βιομάζας·

«υπεύθυνος αποθήκης» σημαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και/ή φύλαξη αποθήκης·

«Υπηρεσία Ενέργειας» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«υπόλειμμα» σημαίνει την ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν, την παραγωγή του οποίου επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής, ούτε αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και για την παραγωγή του οποίου η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα·

«υπολείμματα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία» σημαίνει τα υπολείμματα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία και που δεν περιλαμβάνουν τα υπολείμματα από τις συναφείς βιομηχανίες ή τη συναφή μεταποίηση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«χωρική θάλασσα» σημαίνει τη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζεται στον περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμο.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από-

(α) τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο·

(β) τον περί Αποβλήτων Νόμο.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

(4) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο ή σε κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω Νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) ο καθορισμός των προδιαγραφών των καυσίμων και η θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων και

(β) ο καθορισμός κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας και ο έλεγχος της τήρησής τους, προκειμένου να προσμετρούν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα καύσιμα τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας ή/και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς και σε κυπριακά πλοία.

(2) Όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, περιλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των σκαφών αναψυχής, όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων στον παρόντα Νόμο καθορίζονται-

(α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και

(β) στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.

(3) Στον παρόντα Νόμο καθορίζονται όρια περιεκτικότητας σε θείο ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων πετρελαίου ως προϋπόθεση για τη χρήση τους εντός της επικράτειας, των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ή των ζωνών ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου, οι οποίες οφείλονται στην καύση τους, και η εξ αυτού μείωση των επιβλαβών συνεπειών των εκπομπών αυτών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

(4) Στον παρόντα Νόμο καθιερώνονται κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

(5) Στον παρόντα Νόμο καθορίζονται υποχρεώσεις για τους προμηθευτές καυσίμων, περιλαμβανομένων και αυτών που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στον τομέα των μεταφορών.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εξουσίες και καθήκοντα Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) Να εκδίδει, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51, Διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων και για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) να κοινοποιεί στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, την πρόθεση για διάθεση στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών εξήντα κιλοπασκάλ (60 kPa) και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο·

(γ) να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, για καθορισμό αυστηρότερων προδιαγραφών από τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

(δ) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Εντεταλμένους Επιθεωρητές για τη διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε αποθήκες και την εκτέλεση των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 8·

(ε) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα εργαστήρια, εκτός της Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας, του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα εν λόγω εργαστήρια κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστευσης με πεδίο εφαρμογής δοκιμές σε πετρελαιοειδή ή πετρελαιοειδή και καύσιμα στον συγκεκριμένο τύπο δοκιμής επί του αντικειμένου, το οποίο έχει εκδοθεί από-

(i) τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας· ή

(ii) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους· ή

(iii) φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληροί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙

(στ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για-

(i) τον καθορισμό των προδιαγραφών των καυσίμων που προορίζονται για χρήση από τα μηχανοκίνητα οχήματα· και

(ii) την ενθάρρυνση, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, της χρήσης συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία στα λιμάνια της Δημοκρατίας·

(ζ) να συνεργάζεται με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας σχετικά με τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών και να εκδίδει σχετικές εγκυκλίους·

(η) να κοινοποιεί το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 στην Επιτροπή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Εξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

(α) Τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις∙

(β) τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα∙

(γ) συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τη ρύθμιση των ελέγχων των καυσίμων πλοίων∙

(δ) παρακολουθεί τη συμμόρφωση των προδιαγραφών της βενζίνης και του ντίζελ που διατέθηκαν στη Δημοκρατία με βάση τις αντίστοιχες αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(ε) ζητεί από τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εμπορία καυσίμων πληροφόρηση για τις πρόσθετες ουσίες που περιέχουν τα πετρελαιοειδή και καύσιμα που διατίθενται στην αγορά:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή χειρίζεται την εν λόγω πληροφόρηση ως εμπιστευτική, νοουμένου ότι έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από το πρόσωπο που προβαίνει σε εμπορία καυσίμων·

(στ) τηρεί, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

(ζ) λαμβάνει όλα τα μέτρα προώθησης της διαθεσιμότητας των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(η) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, αναφορικά με τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29·

(θ) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 31·

(ι) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 28·

(ια) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και κατά πόσο η δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι αληθής·

(ιβ) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος και κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·

(ιγ) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές καυσίμων και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ή καταναλώνουν βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας τα οποία πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(ιδ) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδοτική στήριξη με βάση τα εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δύναται να τους καταβληθεί η επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία·

(ιε) ενημερώνει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών αειφορίας·

(ιστ) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, προκειμένου να διακοπεί η οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχα.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο κατά την κρίση της οργανισμό ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο.

Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα.

(2) Οι εξουσίες που χορηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων χορηγούνται σε-

(α) οποιονδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου· και

(β) οποιονδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου.

(3) Ο Υπουργός ορίζει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού που έγινε ή λήφθηκε εντός των πλαισίων άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 49 εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

8.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιονδήποτε εύλογο χρόνο, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου της για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος·

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από αστυνομικό·

(γ) να φέρει οποιονδήποτε εξοπλισμό και υλικό κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του·

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(ε) να διατάσσει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε εντός αυτής ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(στ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων καυσίμων από οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκευσης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας που καθορίζονται σε σχετικά πρότυπα ή Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διενεργεί, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλυση του δείγματος·

(η) να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός εάν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή πετρελαιοειδές ή καύσιμο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α)·

(θ) να κατάσχει και να κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο με σκοπό-

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η)· ή

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν τη συμπλήρωση της εξέτασής του· ή

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται·

(ι) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ια) να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, περιλαμβανομένου ψηφιακού αρχείου, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ιβ) να απαιτεί, κατά τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, όπως του παρουσιαστεί η απόδειξη προέλευσης της παρτίδας των καυσίμων που περιέχονται σε οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων·

(ιγ) να λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή οποιασδήποτε καταχώρισης εντός αυτών·

(ιδ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας πληροί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(ιστ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν σύστημα ισοζυγίου μάζας για να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πληρούνται.

(2) Επιπροσθέτως των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύναται στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή την ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου των δεξαμενών πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα·

(β) να ασκούν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) δικαίωμα επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο συνοδευόμενοι από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να αναμένουν σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(γ) να απαιτούν να ελέγχουν τα ημερολόγια των πλοίων και των δελτίων παράδοσης της αποθήκης καυσίμων (bunker delivery notes), καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων·

(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγμάτων καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες για τη δειγματοληψία καύσιμου πετρελαίου με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο Παράρτημα VI της MARPOL·

(ε) να υποδεικνύουν τη δεξαμενή ή τις δεξαμενές καυσίμων πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν δείγματα καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων για ανάλυση, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, καθώς και να λαμβάνουν για ανάλυση τα σφραγισμένα δείγματα που συνοδεύουν το δελτίο παράδοσης καυσίμων σε δεξαμενές καυσίμων πλοίων.

Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας καυσίμων

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα καυσίμων, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα, ο αριθμός των οποίων είναι τέτοιος, ώστε να μπορούν να συντάσσονται οι ετήσιες εκθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35:

Νοείται ότι, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι επί των πλοίων που αφορούν καύσιμα που προορίζονται για καύση επί αυτών διενεργούνται σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Πλοίων.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα καυσίμων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου-

(α) στην Κινητή Εργαστηριακή Μονάδα· ή/και

(β) έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 5, εργαστήριο στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για την ανάθεση των εργαστηριακών ελέγχων σε οριζόμενο από τον Υπουργό εργαστήριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, στην περίπτωση που οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν δύναται να διενεργηθούν από οριζόμενο από τον Υπουργό εργαστήριο, να αναθέτει τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων σε οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

ΜΕΡΟΣ IΙI ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου

10.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι καύσιμο, μετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες σε Διατάγματα του Υπουργού προδιαγραφές, να ζητήσει επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που μέσω του εργαστηριακού ελέγχου αποδεικνύεται ότι καύσιμο δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές, ο Αρχιεπιθεωρητής-

(α) εκδίδει ειδοποίηση απαγόρευσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης˙ και

(β) ζητεί από Εντεταλμένο Επιθεωρητή να προβεί στη σφράγιση αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Εντεταλμένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία σφράγισης προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να απομονώσει την αποθήκη από τα υπόλοιπα συστήματα, είτε με αποσύνδεσή της είτε κλείνοντας τις βάνες παροχής καυσίμου, τις οποίες και σφραγίζει˙

(β) σφραγίζει όλα τα σημεία της αποθήκης που κρίνει αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αποθήκη δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί˙

(γ) επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αποθήκης κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το καύσιμο είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(δ) σε περίπτωση που η αποθήκη είναι συνδεδεμένη με αντλία πρατηρίου, ζητεί από τον υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας από την αποθήκη στην αντλία κλείσουν˙

(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα της αντλίας και επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αντλίας κόκκινη ταινία, πάνω στην οποία αναγράφεται συνεχώς με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το καύσιμο είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει γραπτό σχέδιο ενεργειών για έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια ο τρόπος διαχείρισης του εκτός προδιαγραφών καυσίμου και η πλήρωση της αποθήκης με νέο εντός προδιαγραφών καύσιμο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αποθήκη παύσει να λειτουργεί ως αποθήκη καυσίμου, δεν πληρούται με νέο εντός προδιαγραφών καύσιμο.

(4)(α) Ο Αρχιεπιθεωρητής, σε περίπτωση που το σχέδιο ενεργειών δεν τον ικανοποιεί, υποδεικνύει στον υπεύθυνο της αποθήκης τυχόν τροποποιήσεις ή/και βελτιώσεις τις οποίες ο υπεύθυνος αποθήκης οφείλει να λάβει υπόψη.

(β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειών.

(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει τον υπεύθυνο της αποθήκης για την απόφασή του σχετικά με το σχέδιο ενεργειών.

(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής δεν ικανοποιείται από το αναθεωρημένο σχέδιο, η πιο πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής, προσωπικά ή μέσω Εντεταλμένου Επιθεωρητή, επιβλέπει την εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου ενεργειών, προκειμένου να αποφασίσει για την έκδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου ενεργειών, εκδίδει ειδοποίηση επαναλειτουργίας, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης.

(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποθήκης δεν προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου, ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης σύμφωνα με το Παράρτημα V, η οποία επιδίδεται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το εκτός των καθοριζόμενων προδιαγραφών καύσιμο λήφθηκε από αποθήκη, ο Αρχιεπιθεωρητής, επιπροσθέτως των πιο πάνω ενεργειών-

(α) ενημερώνει την προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με την ανεύρεση σε αποθήκη καυσίμου που δεν συνάδει με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές˙

(β) σε περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία έχει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρατηρίου ή αποθήκης με καύσιμα, καλεί την προμηθεύτρια εταιρεία να συμμετέχει στην απομάκρυνση του καυσίμου από την αποθήκη, στον καθαρισμό της αποθήκης, στη διάθεσή του εκτός προδιαγραφών καυσίμου ως καυσίμου άλλης κατηγορίας ή ως αποβλήτου καυσίμου ή στη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου εγγυάται τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση το σχέδιο ενεργειών που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (3) περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η προμηθεύτρια εταιρεία.

(9)(α) Σε περίπτωση που το καύσιμο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο άλλης κατηγορίας, διατίθεται ως απόβλητο καύσιμο.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης με την αρμόδια δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω καύσιμο διατίθεται ως απόβλητο.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων

11.-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του-

(α) να παρουσιάσει μητρώο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης· και

(β) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του, και, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δεν υπήρχαν τέτοια καύσιμα πλοίων διαθέσιμα για αγορά:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από τον σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του, για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

(2) Σε περίπτωση που πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται, ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που απαιτείται να γίνουν, περιλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της Δημοκρατίας οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ενημερώνει άμεσα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τον Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της αλλοδαπής οφείλει να ενημερώσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού του.

(5) Σε περίπτωση που πλοίο προσεγγίσει λιμάνι της Δημοκρατίας και έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.

Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου πλοίων

12.-(1) Σε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος του δείγματος καυσίμου πλοίου που λήφθηκε από τη δεξαμενή καυσίμων του πλοίου ή οποιοδήποτε σημείο του συστήματος ή μηχανής πλοίου ή/και του δείγματος που λήφθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος VI της MARPOL ή/και του παρόντος Νόμου, καταδείξει ότι η περιεκτικότητα του καυσίμου πλοίου σε θείο που χρησιμοποιείται ή προορίζεται για καύση από το πλοίο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει σχετικά τον Επιθεωρητή Πλοίων, προκειμένου να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου.

(2) Ο Επιθεωρητής Πλοίων συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία βεβαιώνει την παράβαση και καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία.

(3) Ο Επιθεωρητής Πλοίων απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 και βεβαιωθεί ότι η περιεκτικότητα των καυσίμων του πλοίου σε θείο συνάδει με την εκάστοτε καθοριζόμενη.

(4) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της συμμόρφωσης βαρύνουν το πλοίο ή/και τον έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

(5) Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου.

(6) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή τη ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσον αφορά τα λιμάνια και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας όσον αφορά τις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, επιτρέπει σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Aποκλειστική Oικονομική Ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκυκλίους για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2)(α) Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.

(β) Οι ισοδύναμες τιμές των εκπομπών καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(3) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μέθοδοι μείωσης εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Τα ελλιμενισμένα πλοία ενθαρρύνονται, όπου είναι εγκατεστημένα, να χρησιμοποιούν συστήματα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών.

Έγκριση μεθόδων μείωσης εκπομπών

14.-(1) Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου και τις Γνωστοποιήσεις και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15.

(γ) τα αποτελέσματα για το περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμανιών, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών. και

(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

Δοκιμές νέων μεθόδων μείωσης των εκπομπών

15.-(1) Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης άλλου κράτους μέλους εκτός από τη Δημοκρατία.

(3) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν είναι υποχρεωτική η χρήση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Υπουργός ειδοποιεί γραπτώς την Επιτροπή και τις αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους λιμένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών·

(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες·

(γ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(δ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων κατά τον χρόνο των δοκιμών ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όπως αυτά καθορίζονται στις προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του·

(ε) εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους λιμένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταμών, καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών· και

(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα εντός έξι (6) μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(4) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (3), καθώς και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Λήψη οικονομικών μέτρων

16. Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που δύναται να ληφθούν για τους έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζημιώνουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα οικονομικά αυτά μέτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Υποχρεώσεις των προμηθευτών καυσίμων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

17.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, οι προμηθευτές καυσίμων που ορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 υποβάλλουν και κοινοποιούν έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν εντός της Δημοκρατίας, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τον συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή ενέργειας που προμηθεύουν· και

(β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων κάθε έτος μετά το έτος 2020 συνεχίζουν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μία ομάδα προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις από κοινού, θεωρούνται ως ένας προμηθευτής.

(3) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα, πλην των βιοκαυσίμων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), οι προμηθευτές καυσίμων εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν.

(6) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι προμηθευτές υποβάλλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς, τη μέθοδο υπολογισμού και τον μορφότυπο που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(7) Για επαλήθευση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση που καθορίζεται στο εδάφιο (2), οι προμηθευτές καυσίμων συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου.

Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών

18. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα δύναται να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, σε περίπτωση που αποδείξουν ότι δύναται να μετρούν και να παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.

Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων για χρήση στις αερομεταφορές στη μείωση των εκπομπών

19. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 26.

Υποχρέωση προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

20.-(1)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) έως το 2030, καλούμενο ως «ελάχιστο μερίδιο».

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση του Υπουργού, καθορίζει την ενδεικτική πορεία επίτευξης του εν λόγω μεριδίου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 21 και 22:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21, δύναται να μειώσει το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

(2) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης των προμηθευτών καυσίμων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δύναται-

(α) να παρέχει εξαίρεση ή να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών καυσίμων ή διαφορετικών φορέων ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και το κόστος των διαφορετικών τεχνολογιών∙

(β) για τον υπολογισμό του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1)-

(i) να λαμβάνει υπόψη τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή συμβατικών καυσίμων· και

(ii) να λαμβάνει υπόψη τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(γ) να καθορίζει τη συνεισφορά, εντός του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) των προηγμένων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, ως μερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) το έτος 2022, τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) το έτος 2025 και τουλάχιστον τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) το έτος 2030:

Νοείται ότι, η συνεισφορά των εν λόγω βιοκαυσίμων και του εν λόγω βιοαερίου στο ελάχιστο μερίδιο δύναται να θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους

(δ) να παρέχει εξαίρεση στους προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι προμηθεύουν καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, από την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το ελάχιστο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και αναφέρεται στην παράγραφο (γ)∙

(ε) να καθορίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(στ) να εγκρίνει μέτρα που αφορούν τον όγκο, το ενεργειακό περιεχόμενο ή τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα ελάχιστα μερίδια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) επιτυγχάνονται∙

(ζ) να καθορίσει χαμηλότερο όριο και να προβεί σε διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις επιπτώσεις από την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, περιλαμβανομένου του καθορισμού χαμηλότερου ορίου για το μερίδιο των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από ελαιούχα φυτά.

(3) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι προμηθευτές καυσίμων στους οποίους ανατέθηκε υποχρέωση σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών

21.-(1) Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Δημοκρατία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει-

(α) το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, το οποίο δεν υπερβαίνει περισσότερο από μία (1) ποσοστιαία μονάδα το μερίδιο των καυσίμων αυτών στην τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών το έτος 2020 στη Δημοκρατία, με μέγιστο ποσοστό το επτά τοις εκατό (7%) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω μερίδιο είναι μικρότερο από ένα τοις εκατό (1%), δύναται να αυξηθεί έως δύο τοις εκατό (2%) επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στη Δημοκρατία και σε τέτοια περίπτωση οι προμηθευτές καυσίμων ενημερώνονται έγκαιρα∙

(β) το μερίδιο βιοκαυσίμων υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών για τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα άνθρακα, το οποίο δεν υπερβαίνει το επίπεδο της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων στη Δημοκρατία το έτος 2019, εκτός εάν έχουν πιστοποιηθεί ως βιοκαύσιμα, βιορευστά ή καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο:

Νοείται ότι, το όριο που αναφέρεται πιο πάνω από την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο μειώνεται σταδιακά, ώσπου να φθάσει το μηδέν τοις εκατό (0%).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές και παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών στη Δημοκρατία είναι περιορισμένο σε ποσοστό χαμηλότερο από επτά τοις εκατό (7%), ή το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, αποφασίσει να περιορίσει το μερίδιο περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να μειώσει το ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20 έως και επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες.

Κανόνες υπολογισμού μεριδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές

22.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει τους κανόνες υπολογισμού των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι προμηθευτές καυσίμων, προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή τους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, καθώς και τον μορφότυπο υποβολής των στοιχείων.

(2) Κάθε προμηθευτής καυσίμων στον οποίο ανατέθηκε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές οφείλει κάθε μήνα να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή δελτίο πωλήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, μέχρι τις δεκαπέντε (15) του μήνα που έπεται του μήνα που αφορά το δελτίο.

(3) Η αρμόδια αρχή, με βάση τα δελτία που της υποβάλλουν οι προμηθευτές καυσίμων, παρακολουθεί τη συνολική επίτευξη των ελάχιστων μεριδίων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Συνεργασία αρμοδίων αρχών

23.-(1) Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πολλαπλών δηλώσεων μεμονωμένων παρτίδων στην Ένωση, η αρμόδια αρχή, οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και των εθελοντικών καθεστώτων και των ελεγκτών, περιλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής δεδομένων.

(2) Η αρμόδια αρχή, όταν υποπτεύεται ή διαπιστώνει απάτη, ενημερώνει, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Βάση δεδομένων

24.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων της Ένωσης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω καυσίμων, περιλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής τους μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων ο οποίος διαθέτει τα καύσιμα στην αγορά:

Νοείται ότι, όταν δημιουργηθεί εθνική βάση δεδομένων, αυτή συνδέεται με την ενωσιακή βάση δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που εισάγονται διαβιβάζονται αμέσως από τη μία βάση στην άλλη.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να καταχωρίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 στη εν λόγω βάση δεδομένων.

(3) Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ένωσης και λαμβάνει μέτρα, όπως η διενέργεια ελέγχων, για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς εισάγουν τις ακριβείς πληροφορίες στην εν λόγω βάση.

Διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λαμβάνει μέτρα, για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές, περιλαμβανομένων των δημοσίως προσβάσιμων μεγάλης ισχύος σημείων επαναφόρτισης και άλλων υποδομών ανεφοδιασμού, όπως προβλέπεται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας

26.-(1) Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε), μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9)-

(α) για τη συνεισφορά στον στόχο της Ένωσης και του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας της Δημοκρατίας που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου·

(β) για την αξιολόγηση της τήρησης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και της υποχρέωσης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας∙

(δ) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα∙

(ε) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 19 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα.

(2) (α) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να λαμβάνονται υπόψη τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών υπολειμμάτων, απαιτείται να τηρούν μόνο τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στα απόβλητα και τα υπολείμματα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.

(β) Η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και η ψύξη που παράγονται από αστικά στερεά απόβλητα δεν υπόκεινται στα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9).

(γ) Τα καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στα εδάφια (3) έως (9), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από είκοσι μεγαβάτ (20 MW), για την περίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από δύο μεγαβάτ (2 MW) για την περίπτωση των αέριων καυσίμων βιομάζας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με μικρότερη από την πιο πάνω αναφερόμενη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ.

(δ) Τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση της βιομάζας.

(3) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών εκτάσεων, εξαιρουμένων των δασών, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μόνο όπου οι οικονομικοί φορείς ή οι εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει σχέδια παρακολούθησης ή διαχείρισης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και του εδαφικού άνθρακα και οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών υποβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 29.

(4) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, ήτοι από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του έτους 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:

(α) Πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες·

(β) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(γ) περιοχές που ορίστηκαν-

(i) εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης∙ ή

(ii) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, που αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(δ) λειμώνες μεγάλης βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο που είναι-

(i) φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παραμείνει λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος διατηρεί τη σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες∙ ή

(ii) μη φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παύσει να είναι λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση και έχει χαρακτηριστεί ως μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνα μεγάλης βιοποικιλότητας.

(5) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, ήτοι από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Υγροβιότοποι, ήτοι εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό μόνιμα ή για σημαντικό μέρος του έτους·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, ήτοι εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει πέρα από τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά·

(γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει μεταξύ δέκα τοις εκατό (10%) και τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι τα αποθέματα άνθρακα της περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, όταν εφαρμοστεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και βιορευστά που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών το έδαφος είχε τον ίδιο χαρακτηρισμό με εκείνο που είχε τον Ιανουάριο του έτους 2008.

(6) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εδάφη που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποστράγγιση προηγουμένως μη αποστραγγισμένου εδάφους.

(7) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας προερχόμενη από μη αειφόρο παραγωγή:

(α) Η χώρα συγκομιδής της δασικής βιομάζας έχει νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο που εφαρμόζεται στον τομέα της συγκομιδής, καθώς και συστήματα παρα-κολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων· και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.

(8) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια ως προς τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομία (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):

(α) Η χώρα ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης από τον οποίο προέρχεται η δασική βιομάζα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού και-

(i) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC) στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), καλύπτοντας τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης η οποία διασφαλίζει ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρούνται στη δέσμευση της χώρας να μειώσει ή να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC)· ή

(ii) υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην περιοχή της συγκομιδής, για να διατηρεί και να ενισχύει τα αποθέματα άνθρακα και τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα, και παρέχει στοιχεία ότι οι αναφερόμενες εκπομπές στον τομέα LULUCF δεν υπερβαίνουν τις απορροφήσεις·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα στο δάσος διατηρούνται ή ενισχύονται σε βάθος χρόνου.

(9)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1)-

(i) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από την 5η Οκτωβρίου 2015·

(ii) τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από την 6η Οκτωβρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

(iii) τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021·

(iv) τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ογδόντα τοις εκατό (80%) για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Νοείται ότι, μία εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία μόλις αρχίσει η φυσική παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστών και η φυσική παραγωγή θέρμανσης και ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα βιομάζας.

(β) Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(10)(α) Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), μόνο εφόσον πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(i) Παράγεται σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη από πενήντα μεγαβάτ (50 MW)·

(ii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ από πενήντα μεγαβάτ (50 MW) έως εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που πληρούν τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT-AEEL), όπως ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης·

(iii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που επιτυγχάνουν καθαρή ηλεκτρική απόδοση τουλάχιστον τριάντα έξι τοις εκατό (36%)·

(iv) παράγεται με την εφαρμογή δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 από βιομάζα.

(β) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), οι εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ως κύριο καύσιμο και μόνο εάν δεν υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες για την εφαρμογή της τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενεργείται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14Α του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου.

(γ)(i) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία ή μετατρέπονται για χρήση καυσίμων βιομάζας μετά την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(ii) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου που εγκρίνονται έως την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(δ) Ο Υπουργός δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) σε εγκαταστάσεις με μικρότερη ονομαστική θερμική ισχύ.

(ε) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται για την ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ειδικής κοινοποίησης στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή βάσει δεόντως τεκμηριωμένης ύπαρξης κινδύνων για την ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

(11) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια αειφορίας για τα καύσιμα βιομάζας.

Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας

27. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 26 και με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και της δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης που εγκρίνονται πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2018, η αρμόδια αρχή δεν αρνείται να λαμβάνει υπόψη, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 26.

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουμε εφαρμογή συστήματος ισοζυγίου μάζας

28.-(1) Σε περίπτωση που βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας ή άλλα καύσιμα που δύναται να συνυπολογισθούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, στις διατάξεις του άρθρου 20 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο-

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή καυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται μεταξύ άλλων σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιασμού, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων·

(β) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών με διαφορετικό ενεργειακό περιεχόμενο να αναμειγνύονται για σκοπούς περαιτέρω επεξεργασίας, εφόσον το μέγεθος των παρτίδων προσαρμόζεται σύμφωνα με το ενεργειακό περιεχόμενό τους·

(γ) απαιτεί οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται και στο μείγμα· και

(δ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας στις ίδιες ποσότητες με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα και απαιτεί το ισοζύγιο αυτό να επιτευχθεί στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, το σύστημα ισοζυγίου μάζας διασφαλίζει ότι κάθε παρτίδα υπολογίζεται μόνο μία φορά, είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές για σκοπούς υπολογισμού της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς την παροχή ή μη στήριξης για την παραγωγή της παρτίδας αυτής και, αν παρέχεται στήριξη, το είδος του καθεστώτος στήριξης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μία παρτίδα υποβάλλεται σε επεξεργασία, οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παρτίδας προσαρμόζονται και αποδίδονται στο παραγόμενο προϊόν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή μετατροπής που αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ της μάζας του προϊόντος που προορίζεται για τέτοια παραγωγή και τη μάζα των πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτουν περισσότερα από ένα προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, για κάθε προϊόν εφαρμόζεται ξεχωριστός συντελεστής μετατροπής και χρησιμοποιείται ξεχωριστό ισοζύγιο μάζας.

Θέσπιση εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

29.-(1) Θεσπίζεται εθνικό καθεστώς τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

(2) Το εθνικό καθεστώς απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, την τήρηση των ορίων για τη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στα εδάφια (3) έως (9) του άρθρου 26 με-

(α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών∙

(β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου των πληροφοριών που υποβάλλουν και να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του ελέγχου αυτού:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης που διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα ή υπολείμματα και αξιολογεί τη συχνότητα και τη μεθοδολογία των δειγματοληψιών και την ορθότητα των δεδομένων∙

(γ) για τη συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (7) και την παράγραφο (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 26, με τη διενέργεια επιθεώρησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης της δασικής βιομάζας·

(δ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού, καθώς και κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Ο αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Δημοκρατίας, της Ένωσης και των τρίτων χωρών με αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων·

(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής βιοκαυσίμων της Δημοκρατίας και της Ένωσης στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως για τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα·

(iii) η τήρηση των δικαιωμάτων χρήσης της γης·

(iv) για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της Ένωσης που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Δημοκρατίας και της Ένωσης, κατά πόσο η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:

(αα) Σύμβαση περί της Αναγκαστικής ή Υποχρεωτικής Εργασίας (αρ. 29)·

(ββ) Σύμβαση περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (αρ. 87)·

(γγ) Σύμβαση περί Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως (αρ. 98)·

(δδ) Σύμβαση περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Αρρένων και Θηλέων Εργαζομένων για Εργασία Ίσης Αξίας (αρ. 100)·

(εε) Σύμβαση για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας (αρ. 105)·

(ζζ) Σύμβαση για τη Διάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα (αρ. 111)·

(ηη) Σύμβαση περί του Κατωτάτου Ορίου Ηλικίας Εισόδου εις την Απασχόληση (αρ. 138)·

(θθ) Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Eξάλειψή τους (αρ. 182),

καθώς και τις ακόλουθες συμβάσεις:

(ιι) Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·

(κκ) Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με Εξαφάνιση.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) δύναται να είναι οι ακόλουθες:

(α) Η τήρηση του κριτηρίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας που καθορίζεται στο εδάφιο (9) του άρθρου 26 αποδεικνύεται είτε με τη λήψη προκαθορισμένης τιμής για τη συγκεκριμένη οδό παραγωγής, είτε με τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, καθώς και για τα καύσιμα βιομάζας, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζει ο Υπουργός με Διατάγματά του που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(β) η τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα αποδεικνύεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51∙

(γ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη που καθορίζονται στα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα εδάφη από τα οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν έχουν τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων για τα εδάφη δύναται να είναι αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις δεδομένων, τοπογραφικές μελέτες, ή άλλης μορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας·

(δ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τη δασική βιομάζα που καθορίζονται στα εδάφια (7) και (8) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία και έγγραφα για την εφαρμογή σχετικής με τη συγκομιδή νομοθεσίας, την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της δασικής περιοχής εφοδιασμού και την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος είτε έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων είτε διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να εκδώσει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας:

(α) Προσδιορίζει τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα που είναι συναφείς με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από εθελοντικό καθεστώς αναγνωρισμένο από την Επιτροπή, από διμερή ή πολυμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό ή από εθνικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους της Ένωσης, νοουμένου ότι παρέχεται δήλωση επαλήθευσης ή πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω κριτηρίων αειφορίας·

(γ) αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας·

(δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για περιορισμό του κινδύνου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα·

(ε) καθορίζει το μέγεθος του δείγματος που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει το αναγκαίο διάστημα εμπιστοσύνης για έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·

(στ) καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

(ζ) εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης·

(η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τηρούνται εντός του συστήματος ισοζυγίου μάζας που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας·

(θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης και στην έκδοση δήλωσης επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ζητά από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς:

Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να εκδίδει τη δήλωση επαλήθευσης.

(6) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 για τον προσδιορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, περιλαμβανομένων των κατάλληλων προτύπων αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζεται από το εθνικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, καθώς και με τις πρόνοιες για τα βιοκαύσιμα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου άμεσης ή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, να επαληθεύεται με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο και να αποτρέπονται οι απάτες.

(7)(α) Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (2) εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά, τα καύσιμα βιομάζας, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης ή τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα εισάγονται ή παράγονται εντός της Δημοκρατίας ή της Ένωσης.

(β) Κάθε προμηθευτής καυσίμων παρέχει πληροφορίες για τη γεωγραφική προέλευση και τον τύπο της πρώτης ύλης των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, θέτει αυτές στη διάθεση των καταναλωτών στους οικείους δικτυακούς τόπους, στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων ή της αρμόδιας αρχής και τις αναθεωρεί σε ετήσια βάση.

Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα

30.-(1) Οι οικονομικοί φορείς δύναται, εκτός από το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό· και

(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς καθεστώτος το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας ή άλλων καυσίμων που είναι επιλέξιμα, για να συνυπολογιστούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, και το οποίο-

(i) παρέχει ακριβή δεδομένα για τις μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς τήρησης των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 και του εδαφίου (9) του άρθρου 26∙

(ii) αποδεικνύει τη συμμόρφωση όσον αφορά τη συνεισφορά της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 και τη συμμόρφωση με την υποχρέωση για εισαγωγή στη βάση δεδομένων της Ένωσης των πληροφοριών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (8) του άρθρου 26:

Νοείται ότι, για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8) του άρθρου 26 για τη δασική βιομάζα, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(2) Οι οικονομικοί φορείς δύναται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.

(3) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή εθελοντικού καθεστώτος αναγνωρισμένων από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό, στον βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26.

(4) Η αρμόδια αρχή δεν αρνείται την αναγνώριση εθνικού καθεστώτος άλλου κράτους μέλους αναγνωρισμένου από την Επιτροπή όσον αφορά την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας

31. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε παρτίδα βιοκαυσίμου, βιοαερίου για τις μεταφορές, βιορευστού και καυσίμων βιομάζας που διέθεσαν στην αγορά συνοδεύεται από πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένο οικονομικό φορέα και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα∙

(β) διακριτό αριθμό∙

(γ) ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή βιορευστό ή καύσιμο βιομάζας πληροί∙

(δ) πρώτη ύλη παραγωγής∙

(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙

(στ) δήλωση εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙

(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού ή καυσίμου βιομάζας∙

(η) ενεργειακό περιεχόμενο∙

(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26∙

(ι) ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙

(ιβ) ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Υποχρεώσεις ελεγκτών και οργανισμών πιστοποίησης

32.-(1) Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές υποβάλλουν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας εποπτεύει τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης που διενεργούν ανεξάρτητο έλεγχο στο πλαίσιο του εθνικού ή εθελοντικού καθεστώτος εντός της Δημοκρατίας.

(3) Οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εποπτεία της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένης της ακριβούς ημερομηνίας, του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής των ελέγχων, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, και σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει κρούσματα μη συμμόρφωσης, ενημερώνει αμέσως το εθελοντικό καθεστώς.

Αίτημα αρμόδιας αρχής προς την Επιτροπή για κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

33. Η αρμόδια αρχή δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα, το οποίο δύναται να βασίζεται σε αίτημα οικονομικού φορέα, για να εξετάσει κατά πόσο έχουν τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας και τα ελάχιστα όρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου

34. Η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας, περιλαμβανομένου του βιοαερίου, για σκοπούς του εδαφίου (9) του άρθρου 26 καθορίζεται σε Διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για υποβολή εκθέσεων

35. Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τις ακόλουθες εκθέσεις:

(α) Έκθεση, έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους, σχετικά με τα εθνικά δεδομένα ποιότητας καυσίμων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος χρησιμοποιώντας τον κοινό μορφότυπο που καθορίζει η Επιτροπή, η οποία επιπροσθέτως περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Τον συνολικό όγκο των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(ii) τον όγκο των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg· και

(iii) τη διαθεσιμότητα ετησίως σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(β) έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατέθηκαν στην αγορά εντός της Δημοκρατίας, παρέχοντας τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού, καθώς και για κάθε καύσιμο και ενέργεια τα ακόλουθα στοιχεία συνολικά:

(i) Είδος καυσίμου ή ενέργειας·

(ii) όγκος ή ποσότητα καυσίμου ή ηλεκτρισμός·

(iii) ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(iv) μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs):

Νοείται ότι, παρέχονται στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο σε περίπτωση που αναμιγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα στα ορυκτά καύσιμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα στοιχεία που καθορίζονται στις πιο πάνω διατάξεις, αναφέρονται χωριστά για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθεται στην αγορά από προμηθευτές εντός της Δημοκρατίας·

(γ) έκθεση έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, σχετικά με την τήρηση των προτύπων για το θείο με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, της ανάλυσης και των επιθεωρήσεων που διενεργούνται αναφορικά με-

(i) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(ii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία περιλαμβανομένων και των επιβατηγών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας·

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από κυπριακά πλοία περιλαμβανομένων και των επιβατηγών πλοίων, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία·

η οποία καθορίζεται σε Διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(δ) έκθεση σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29, τις οποίες υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς και αφορούν το εθνικό καθεστώς και τα εθελοντικά καθεστώτα, προκειμένου να δημοσιευθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αδικήματα και ποινές

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51:

Νοείται ότι, η χρήση καυσίμων τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους, δεν αποτελεί αδίκημα·

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(δ) παραλείπει να παράσχει σε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων οποιανδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής ή/και Επιθεωρητής Πλοίων για τον σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(ε) προβαίνει σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων·

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση η οποία υποβάλλεται σε αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 10·

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 10·

(θ) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και το ποσοστό μείωσης των εκπομπών που επιτεύχθηκε∙

(ι) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσής του για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές∙

(ια) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιβ) αμελεί να καταχωρίζει ή καταχωρίζει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων της Ένωσης ή/και στην εθνική βάση δεδομένων όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιγ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως τοπικού προμηθευτή καυσίμων πλοίων·

(ιδ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση-

(α) για τον ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος από ντεπόζιτο του οποίου λήφθηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, το ότι δεν γνώριζε την ποιότητα του εν λόγω πετρελαιοειδούς ή καυσίμου,

(β) για τον πρατηριούχο ο οποίος προμηθεύτηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο από προμηθεύτρια εταιρεία, το ότι δεν γνώριζε ότι διέθετε στην αγορά εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο.

(3) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό Διάταγμα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης που συνιστά το αδίκημα.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο για εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε αποθήκες εκτός της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων

37.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι προδιαγραφές καυσίμου σε οποιαδήποτε αποθήκη, πλην της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων, δεν συνάδουν με τις εκάστοτε καθοριζόμενες για το εν λόγω καύσιμο, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης στην οποία εντοπίστηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της αποθήκης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή, καταβάλλει στο Υπουργείο το διοικητικό πρόστιμο.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για αποθήκες

38.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της αποθήκης έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός δύναται να-

(α) ζητά από τον προσφεύγοντα να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται στην ιεραρχική προσφυγή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης, και

(β) θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

(4)(α) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάμει του εδαφίου (1) και δύναται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, να ακούσει ή με άλλο τρόπο να παράσχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(5) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, εάν παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Διοικητικό πρόστιμο για χρήση εκτός προδιαγραφών καυσίμων πλοίων

39.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται από πλοίο καύσιμα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), όπως καθορίζεται στο Παράρτημα VI, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση της απαγόρευσης απόπλου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 12, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο στο Υπουργείο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό προς όφελος του Υπουργείου, με όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου

40.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής-

(α) ενώπιον του Υφυπουργού Ναυτιλίας κατά της απόφασης απαγόρευσης απόπλου·

(β) ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου·

εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3)(α) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται ενώπιόν του δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, και δύναται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, να ακούσει ή με άλλον τρόπο να παράσχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών, ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου ή Υφυπουργείου του, αντίστοιχα, να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(4) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης απόφασης απαγόρευσης απόπλου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών

41.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(2) Για κάθε τόνο CO2eq που εκπέμφθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του στόχου μείωσης, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό βαθμό επίτευξης μείωσης των εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών tCO2eq η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης των εκπομπών κατά έξι τοις εκατό (6%) ως ακολούθως:

(α) Για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών έως τρία τοις εκατό (3%), επιβάλλεται πρόστιμο €100/ tCO2eq και

(β) για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών μεγαλύτερη του από τρία τοις εκατό (3%) και μικρότερη από έξι τοις εκατό (6%), επιβάλλεται πρόστιμο €50/ tCO2eg.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται επί της υπέρβασης, ήτοι της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν και αντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας των καυσίμων που διέθεσε ο εν λόγω προμηθευτής στην αγορά και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν για την ίδια ποσότητα ενέργειας καυσίμων σε περίπτωση επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

tCO2eq υπερβ = tCO2eq πραγμ - tCO2eq στοχ.

και

tCO2eq στοχ = 88,46 g CO2eq/MJ x 106 t/g x Ε (MJ)

όπου:

tCO2eq υπερβ είναι η διαφορά μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν σε ένα έτος και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν, εάν επιτυγχανόταν ο στόχος μείωσης·

tCO2eq πραγμ είναι οι τόνοι CO2eq που ο προμηθευτής υπολόγισε ότι εκπέμφθηκαν από τα καύσιμα που διέθεσε για ένα έτος στην αγορά, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, όπως καθορίζεται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού·

tCO2eq στοχ είναι οι τόνοι CO2eq που θα εκπέμπονταν εάν η ένταση των εκπομπών μειωθεί κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, δηλαδή εάν επιτευχθεί ο στόχος των 88,46 g CO2eq/MJ·

Ε είναι η συνολική ενέργεια σε MJ των καυσίμων που διέθεσε ο προμηθευτής σε έναν χρόνο στην αγορά.

(4) Το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη υποχρέωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

42.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής καυσίμων στον οποίο o Υπουργός καθόρισε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών που ανατέθηκε, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα εδάφια (2) και (3).

(2) Για ποσότητα αμιγούς βιοκαυσίμου, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, αμιγούς ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στον τομέα των μεταφορών ή άθροισμα αυτών που αντιστοιχεί σε ενεργειακό περιεχόμενο ίσο με ένα Giga Joules (1 GJ) και το οποίο δεν διατέθηκε στην αγορά για επίτευξη της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με €60/GJ:

Νοείται ότι, μία Mega Watthour (1 MWh) ισούται με 3,6 GJ.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), το ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων βιοκαυσίμων, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, της βενζίνης και του ντίζελ είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 προσδιορίζεται με το αντίστοιχο πρότυπο ESO για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί πρότυπο ESO για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το σχετικό πρότυπο ISO.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Δυνατότητα Αρχιεπιθεωρητή για υπολογισμό επίτευξης στόχων για σκοπούς επιβολής προστίμου

43.-(1) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καυσίμων δεν υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων να τον πληροφορήσει για τις ποσότητες καυσίμων που ο προμηθευτής έθεσε σε ανάλωση καθ’ όλο το προηγούμενο έτος.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, καθώς και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής δεν πέτυχε τον στόχο μείωσης των εκπομπών που καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 41.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής καυσίμων δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το οποίο του ανατέθηκε δυνάμει του άρθρου 20, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 42.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για μη επίτευξη των στόχων των μεταφορών

44.-(1) Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του.

(2)(α) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε προσφυγή που ασκείται για να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου ή δεν λήφθηκαν υπόψη όλα τα στοιχεία κατά τον υπολογισμό του ύψους του, και, εάν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο παρέχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, μόνο εάν διαπιστώσει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, οπότε τροποποιεί ανάλογα το ύψος του προστίμου και, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός επικυρώνει την προσβληθείσα απόφαση.

Είσπραξη διοικητικών προστίμων

45.-(1) Το επιβληθέν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 37, 41, 42 και 43 διοικητικό πρόστιμο καθίσταται άμεσα πληρωτέο και η διαδικασία είσπραξης του δεν αναστέλλεται λόγω της ενδεχόμενης άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ούτε λόγω καταχώρισης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο ή καταχώρισης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τελεσίδικης επιτυχίας της ιεραρχικής προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή της Έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανάλογα με την περίπτωση, ο φερόμενος ως παραβάτης δικαιούται την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ή μέρους αυτού, ανάλογα με την απόφαση, διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να το καταβάλει στο Υπουργείο, ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(3) Η διαδικασία είσπραξης προστίμου δεν αναστέλλεται από οποιαδήποτε παράλληλη διαδικασία η οποία εγείρεται από ή κατά της αρμόδιας αρχής και/ή του Αρχιεπιθεωρητή και/ή του Υπουργού.

Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από μέλος της, το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού που σχετίζονται με τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

47.-(1) Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, ο αναπληρωτής Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές Πλοίων και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49, ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης·

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου· και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει των διατάξεων του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου.

Επίδοση ειδοποιήσεων

48.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης, ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης πραγματοποιείται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή με παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο του μέρους όπου αυτό διαμένει ή του μέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται με παράδοση ή αποστολή αυτής, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην έδρα του στη Δημοκρατία-

(α) στον διευθυντή· ή

(β) στον γραμματέα· ή

(γ) στον κύριο αντιπρόσωπό του· ή

(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά τον χρόνο επίδοσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

49.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη χορήγηση αδειών και την επιβολή όρων για την εμπορία ή χρήση των πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(β) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται και για την έκδοση αδειών·

(γ) εν γένει τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν την εμπορία και χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές καθορίζονται με Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

Εξουσία για έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό λόγω αλλαγής στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου

50.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές για ένα ή περισσότερα συστατικά βενζίνης ή ντίζελ, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω έκτακτων γεγονότων ή αιφνίδιας αλλαγής στον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζόμενων προδιαγραφών βενζίνης και ντίζελ στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας (EE) 2016/802, να επιτρέψει υψηλότερες οριακές τιμές περιεκτικότητας σε θείο του βαρέως μαζούτ και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε περίπτωση που, λόγω ξαφνικής αλλαγής στην προμήθεια αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου ή άλλων υδρογονανθράκων, καταστεί δυσχερής η εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών για την περιεκτικότητα σε θείο των εν λόγω καυσίμων στη Δημοκρατία.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

51.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα, ο Υπουργός με Διατάγματά του καθορίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Τις προδιαγραφές πετρελαιοειδών και καυσίμων, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, και όπου αυτά δεν υπάρχουν, τα σχετικά διεθνή πρότυπα·

(β) την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για τη βενζίνη που περιέχει αιθανόλη κατά τη θερινή περίοδο, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 5 και το Παράρτημα ΙI·

(γ) τις αυστηρότερες προδιαγραφές, από τις εκάστοτε καθοριζόμενες, για τη βενζίνη και το ντίζελ, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 5·

(δ) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx, στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας, στα λιμάνια της Δημοκρατίας και στις περιπτώσεις που κυπριακά πλοία ευρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές άλλου κράτους μέλους·

(ε) τις λεπτομέρειες τήρησης μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων·

(στ) τη ρύθμιση των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη όπου υπάρχουν εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής, συστάσεις της Επιτροπής και πρότυπα σχετικά με τον αριθμό των δειγματοληπτικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για συγκεκριμένα πετρελαιοειδή και καύσιμα:

Νοείται ότι, το εν λόγω Διάταγμα δυνατόν να προβλέπει ότι το κόστος εργαστηριακού ελέγχου το επωμίζεται το πρόσωπο που υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο·

(ζ) το περιεχόμενο της πληροφόρησης που έχουν υποχρέωση να παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης όσον αφορά-

(i) την περιεκτικότητα της βενζίνης σε βιοκαύσιμα και ειδικότερα την ενδεδειγμένη χρήση των διαφόρων μιγμάτων βενζίνης·

(ii) την περιεκτικότητα του καυσίμου ντίζελ σε βιοκαύσιμα, ιδίως σε (FAME)∙

(η) τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια·

(θ) τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010·

(ι) τη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών·

(ια) τη μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση καυσίμων βιομάζας, περιλαμβανομένου και του βιοαερίου, που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και του βιομεθανίου για τις μεταφορές·

(ιβ) τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης και της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

(ιγ) τη μέθοδο υπολογισμού και τους ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων·

(ιδ) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα·

(ιε) τα στοιχεία, καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18·

(ιστ) τους προμηθευτές καυσίμων που έχουν υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και την εν λόγω υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο (2) του άρθρου 20·

(ιζ) τους ειδικούς κανόνες για τα διάφορα είδη βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών και τα μερίδια αυτών για την επίτευξη του στόχου των μεταφορών που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(ιη) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα·

(ιθ) τους κανόνες υπολογισμού των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι προμηθευτές καυσίμων προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή τους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, καθώς και τον μορφότυπο υποβολής των στοιχείων·

(κ) τον κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής, προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή, για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας·

(κα) τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, περιλαμβανομένων των κατάλληλων προτύπων αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζεται από το εθνικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, καθώς και με τις πρόνοιες για τα βιοκαύσιμα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου άμεσης ή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης· και

(κβ) τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία.

(3) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει την υποχρέωση και τη διαδικασία ιχνηθέτησης και χρωματισμού των καυσίμων.

(4) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζει πέραν του ενός από τα αναφερόμενα στα εδάφια (2) και (3) θέματα.

(5) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα Ι.

ΜΕΡΟΣ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

52.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος καταργείται.

(2) Οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα και οι Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γνωστοποιήσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Oποιαδήποτε Γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τον υπό κατάργηση Νόμο ή τους Κανονισμούς ή τα Διατάγματα, τα οποία τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον βαθμό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν, καταργηθούν ή τροποποιηθούν.

(4) Οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος Νόμου θεωρείται ότι χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία κατάργησης του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου, ο οποίος καταργείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Άρθρα 2 και 20(2)(γ) και (δ)]

Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαερίου για μεταφορές και προηγμένων βιοκαυσίμων, των οποίων η συνεισφορά στο ελάχιστο μερίδιο δύναται να θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους:

(α) Φύκη, εφόσον καλλιεργούνται στην ξηρά σε τεχνητές λίμνες ή φωτοβιοαντιδραστήρες.

(β) Κλάσματα βιομάζας των μεικτών αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(γ) Βιολογικά απόβλητα κατά το άρθρο 3 σημείο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ από νοικοκυριά, τα οποία συλλέγονται χωριστά κατά το άρθρο 3 σημείο 11 της εν λόγω οδηγίας.

(δ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών αποβλήτων που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων, περιλαμβανομένων των υλικών που προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και από τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων καθώς και αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

(ε) Άχυρο.

(στ) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

(ζ) Λύματα μονάδων παραγωγής φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων.

(η) Πίσσα ταλλελαίου.

(θ) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

(ι) Βαγάσση.

(ια) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

(ιβ) Κελύφη καρπών.

(ιγ) Φλοιοί.

(ιδ) Σπάδικες αραβοσίτου χωρίς πυρήνες.

(ιε) Κλάσματα βιομάζας αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, ήτοι φλοιοί, κλαδιά, προεμπορικές αραιώσεις, φύλλα, βελόνες, κορυφές δέντρων, πριονίδι, ροκανίδια, μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, λάσπη από ίνες, λιγνίνη και ταλλέλαιο.

(ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

(ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες πλην των σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

[Άρθρα 5(β) και 51(2)(β)]

Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει

βιοαιθανόλη

Περιεχόμενη βιοαιθανόλη
(% v/v)
Επιτρεπόμενη απόκλιση της
τάσης ατμών (kPa)1
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8

Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με παρεμβολή ευθείας γραμμής μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και της αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου της βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή.


1 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO 4259.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 39)

Διοικητικό Πρόστιμο

Περιεκτικότητα σε θείο% (m/m) πέραν
της καθοριζόμενης
Μέχρι Ευρώ (€)
0,01-0,10 30.000
0,11-0,20 50.000
0,21-0,30 70.000
0,31-0,40 90.000
0,41-0,50 120.000
0,51-0,60 150.000
Άνω του 0,61 200.000
Σημείωση
5 του Ν. 40(Ι)/2024Έναρξη της ισχύος του Ν. 40(Ι)/2024

5.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 40(Ι)/2024] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 3, στην έκταση που αφορούν-

(α) την απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού διαπίστευσης με πεδίο εφαρμογής δοκιμές σε πετρελαιοειδή ή πετρελαιοειδή και καύσιμα, εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 40(Ι)/2024] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) την απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού διαπίστευσης με πεδίο εφαρμογής δοκιμές σε πετρελαιοειδή ή πετρελαιοειδή και καύσιμα στον συγκεκριμένο τύπο δοκιμής επί του αντικειμένου, εφαρμόζονται έναν (1) χρόνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 40(Ι)/2024] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.