Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

52.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος καταργείται.

(2) Οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα και οι Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση νέων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γνωστοποιήσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Oποιαδήποτε Γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τον υπό κατάργηση Νόμο ή τους Κανονισμούς ή τα Διατάγματα, τα οποία τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον βαθμό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν, καταργηθούν ή τροποποιηθούν.

(4) Οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος Νόμου θεωρείται ότι χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία κατάργησης του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου, ο οποίος καταργείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθεί.