Ταμείο της ΔΕΦΑ

34. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και/ή εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων σύμφωνα με οποιονδήποτε σχετικό Νόμο, η ΔΕΦΑ έχει ταμείο, στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, πληρωτέα και εισπραττόμενα από τη ΔΕΦΑ ποσά.