Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντιπρόεδρος» σημαίνει τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«γενικός διευθυντής» σημαίνει τον γενικό διευθυντή της ΔΕΦΑ, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27·

«ΔΕΦΑ» σημαίνει τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, η οποία καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«ΔΕΦΑ Λτδ» σημαίνει την ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λίμιτεδ», με αριθμό εγγραφής ΗΕ 213019·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ, το οποίο συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«μέλος» σημαίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«o περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8·

«προσωπικό της ΔΕΦΑ» σημαίνει-

(α) τους υπαλλήλους που διορίζονται στη ΔΕΦΑ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25∙

(β) τους υπαλλήλους που εργοδοτούνται από τη ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με συμβάσεις εργασίας στη ΔΕΦΑ Λτδ και για τoυς οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 48∙

«ταμείο» σημαίνει το ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 34·

«τηλεδιάσκεψη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε όρος χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο δεν δύναται να έχει διαφορετική έννοια από αυτή που αποδίδεται σε αυτόν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο.

(3) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, υπερισχύουν οι διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(4) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Ίδρυση της ΔΕΦΑ

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο, ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου», με έδρα τη Δημοκρατία και αρμοδιότητα την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(2) Η ΔΕΦΑ έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου δύναται να-

(α) ενάγει και ενάγεται∙

(β) συνάπτει συμβάσεις·

(γ) αποκτά, κατέχει και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία·

(δ) ιδρύει εταιρείες ή συμμετέχει σε εταιρείες για άσκηση δραστηριοτήτων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο, περιλαμβανομένων και εταιρειών για την κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών∙

(ε) συνάπτει, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και με τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει, δάνεια για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της∙ και

(στ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλη πράξη απαραίτητη για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Σκοπός της ΔΕΦΑ

4. Σκοπός της ΔΕΦΑ είναι η προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, η διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να-

(α) κατασκευάζει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται σύστημα διανομής, σύστημα μεταφοράς και σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου∙

(β) διαχειρίζεται σύστημα υγροποιημένου φυσικού αερίου·

(γ) διαχειρίζεται συνδυασμένο σύστημα φυσικού αερίου·

(δ) προμηθεύει φυσικό αέριο προς διάθεσή του στην εγχώρια αγορά∙

(ε) προάγει και ενθαρρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου∙

(στ) εκτελεί άλλες εργασίες ή δραστηριότητες συναφείς με την αγορά φυσικού αερίου:

Νοείται ότι, όπου απαιτείται, η ΔΕΦΑ λαμβάνει προηγουμένως τις απαιτούμενες άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ή/και άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Η ΔΕΦΑ δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να διεξάγει δραστηριότητες άλλες από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων, των τεχνικών της δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ΔΕΦΑ, είτε μόνη της, είτε μέσω τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και υπό τέτοιους όρους, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να-

(α) αγοράζει, κατασκευάζει, ανακατασκευάζει, εγκαθιδρύει, συντηρεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις και μηχανήματα, καθώς και τις υποδομές, τα κτίρια και εργοστάσια τα οποία χρησιμοποιούνται σχετικά με αυτά∙

(β) πωλεί, ενοικιάζει ή με άλλο τρόπο προμηθεύει εγκαταστάσεις και μηχανήματα και εγκαθιδρύει, επιδιορθώνει, συντηρεί ή μετακινεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τα εν λόγω μηχανήματα.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ΔΕΦΑ δύναται, τηρουμένων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, να αποκτήσει οποιαδήποτε περιουσία θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλη για τον σκοπό της κατασκευής, επέκτασης ή συντήρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης και μηχανημάτων και γενικά για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ

6. Συστήνεται διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση της ΔΕΦΑ και η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.

Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

7. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εκπροσωπεί, διά του προέδρου ή του αντιπροέδρου του και/ή οποιουδήποτε άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου, τη ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίων και οποιασ-δήποτε άλλης αρμόδιας αρχής∙

(β) διαχειρίζεται την περιουσία της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου·

(γ) επιλέγει και διορίζει γενικό διευθυντή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27·

(δ) επιλέγει και διορίζει τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 και γενικά μεριμνά όπως η ΔΕΦΑ έχει στη διάθεσή της επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των εξουσιών της∙

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ και επιβάλλει και εφαρμόζει πειθαρχικές ποινές, κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

(στ) ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32∙

(ζ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33∙

(η) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΔΕΦΑ·

(θ) εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό υλοποίησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(ι) ετοιμάζει και υποβάλλει προς έγκριση Κανονισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 46·

(ια) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό επί των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ∙ και

(ιβ) προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει πάσα απόφαση αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ.

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

8.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ απαρτίζεται από-

(α) τον πρόεδρο∙

(β) τον αντιπρόεδρο∙ και

(γ) επτά (7) μέλη, από τα οποία δύο (2) είναι-

(i) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του∙ και

(ii) ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.

(3) Ο πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει την ευθύνη της εποπτείας αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων

9.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, για ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων, σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχουν επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο που σχετίζεται με τις ασκούμενες από τη ΔΕΦΑ αρμοδιότητες.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α), ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται τον άμεσο τερματισμό του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποφεύγουν κάθε κατάσταση η οποία δύναται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία προκύπτει ιδίως σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει ή επηρεάζει την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

(3) Απαγορεύεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή τα μέλη να μετέχουν στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο για θέματα που έχουν ενδιαφέρον ή αφορούν συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(4) Παράβαση από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τα μέλη των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και συνιστά λόγο τερματισμού του διορισμού τους.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) ο όρος «συμφέρον» σημαίνει οποιοδήποτε δυνητικό ή υπαρκτό όφελος για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή το μέλος ή για συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα∙ και

(β) ο όρος «συνδεδεμένα πρόσωπα» περιλαμβάνει-

(i) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού∙

(ii) εταιρεία στην οποία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση∙ και

(iii) πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Θητεία προέδρου, αντιπροέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου

10.-(1) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τριάντα (30) μήνες.

(2) Πρόσωπο δύναται να διοριστεί ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνολικά για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη, και σε τέτοια περίπτωση, η συνολική περίοδος των δύο (2) θητειών δεν δύναται να υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θητεία προσώπου το οποίο διορίζεται στο διοικητικό συμβούλιο μετά από κένωση θέσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, επιτρέπεται ο επαναδιορισμός του για δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη.

Κένωση θέσης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

11.-(1) Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α) θανάτου του∙

(β) παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται γραπτώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12∙

(γ) παύσης του από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε διορισμό, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου.

(3) Σε περίπτωση που κενούνται έως και τέσσερις (4) από τις εννέα (9) θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτό δεν επηρεάζει μέχρι την πλήρωσή τους τη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

Παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο

12. Η παραίτηση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου διενεργείται με έγγραφο παραίτησης απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να ισχύσει η παραίτηση.

Παύση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παύσει τον πρόεδρο και/ή αντιπρόεδρο και/ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9∙

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή σε περίπτωση επιβολής της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος∙

(δ) σε περίπτωση κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης ή εάν εκδόθηκε κατ’ αυτού διάταγμα συνδίκου∙

(ε) κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Υπουργού, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη επτά (7) τουλάχιστον μελών του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και/ή του αντιπροέδρου.

Συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου

14.-(1) Οι συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, από τον αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, από ένα εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή, καθορίζει τα θέματα της συζήτησης και απευθύνεται με επιστολή ή τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου και του αντιπροέδρου, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συγκαλείται συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μετά από γραπτή πρόσκληση, που κοινοποιείται με χρονική προθεσμία μικρότερη των δύο (2) ημερών.

(4)(α) Συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α), συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου υποχρεωτικά συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών εάν τούτο ζητηθεί γραπτώς από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος ταυτόχρονα και των δύο, ένα (1) εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο επιλέγεται με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

15.-(1) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και τέσσερα (4) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης της απαρτίας, λογίζεται ότι παρόντα είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο πρόεδρος και/ή ο αντιπρόεδρος και/ή οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή σε περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευσή τους με φυσική παρουσία, να συμμετέχουν σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεως, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, καταγράφεται στα πρακτικά ο λόγος συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως.

(3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(4) Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, το οποίο ορίζεται προς τούτο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή, και το οποίο έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(5) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο ή από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

(6) H κένωση της θέσης του προέδρου και/ή αντιπροέδρου και/ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή η παραίτηση οποιουδήποτε εξ αυτών δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων, των πράξεων ή των διαδικασιών του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου

16. Η επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου κρατείται και φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΦΑ και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας του, μόνο ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Αποζημίωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του την αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(2) Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.

Έκταση ευθύνης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων προσώπων

18.-(1) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και οι λειτουργοί της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41, δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους ή για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(2) Ποινική δίωξη κατά του προέδρου ή του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ασκείται μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.

Μεταβίβαση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

19.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, σε μέλος ή μέλη του, στον γενικό διευθυντή ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλoς ή μέλη του και τον γενικό διευθυντή ή σε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ την άσκηση οποιασδήποτε από τις διοικητικές εξουσίες τού παραχωρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για τέτοιο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το διοικητικό συμβούλιο και με τους, κατά περίπτωση, προβλεπόμενους όρους.

(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις που η άσκηση της εξουσίας ενδέχεται vα φέρει το πρόσωπο στο oπoίo μεταβιβάζεται, είτε απευθείας είτε ως μέλους επιτροπής, αvτιμέτωπo με oικovoμικά ή άλλα συμφέρovτά τoυ.

Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης

20. Η ΔΕΦΑ οφείλει να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε εν ισχύι Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, όπως αυτός εγκρίνεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και να τηρεί τις βασικές αρχές διακυβέρνησης όπως καθορίζονται σε αυτόν και στους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες που εκδίδει η ΔΕΦΑ, περιλαμβανομένων του καθορισμού οργανωσιακών αξιών, οράματος, αποστολής και στρατηγικής, ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του καθορισμού διαδικασιών εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων, της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του έργου του διοικητικού συμβουλίου και των εκάστοτε εν ισχύι επιτροπών και υποεπιτροπών του.

ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΦΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Συνεργασία της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές στη Δημοκρατία

21.-(1) Με την επιφύλαξη του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και/ή οποιασδήποτε ενωσιακής νομοθεσίας ή εθνικής νομοθεσίας αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να απευθύνεται σε άλλες κρατικές ή μη υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, για να της παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Η διαβίβαση προς τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως αναφορικά με τρίτους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο.

(3) Η ΔΕΦΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για παροχή πληροφοριών και/ή διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην άσκηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΦΑ.

Συνεργασία της ΔΕΦΑ με αντίστοιχα πρόσωπα και οργανισμούς της αλλοδαπής

22.-(1) Η ΔΕΦΑ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, να ανταλλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβαίνει στην εκ μέρους των προσώπων αυτών και/ή οργανισμών και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών και διερεύνηση θεμάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εν λόγω συνεργασία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συνάπτει με τα αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής πρωτόκολλα συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την εκ μέρους τους και για λογαριασμό τους συλλογή πληροφοριών, μόνο εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν τα εν λόγω πρόσωπα και/ή οι οργανισμοί από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από οποιονδήποτε σχετικό Νόμο ισχύει στη Δημοκρατία.

(3) Οι ανταλλασσόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και η κοινοποίησή τους απαγορεύεται, εκτός εάν το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής που τις κοινοποίησε, ρητά συγκατατίθεται και η κοινοποίηση γίνεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους το εν λόγω πρόσωπο και/ή ο οργανισμός της αλλοδαπής έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(4) Η ανακοίνωση από τη ΔΕΦΑ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε αντίστοιχα αρμόδια πρόσωπα και/ή οργανισμούς της αλλοδαπής, δυνάμει του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να συλλέγει πληροφορίες, να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών και να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, ύστερα από αίτημα αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και/ή οποιασδήποτε σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και/ή εθνικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΦΑ δύναται να αρνείται να απαντήσει σε αίτημα παροχής πληροφοριών αντίστοιχου αρμόδιου προσώπου και/ή οργανισμού της αλλοδαπής ή να αρνείται να διερευνά θέματα που προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών που ζητείται από το εν λόγω πρόσωπο και/ή οργανισμό, σε περίπτωση που-

(α) η ανακοίνωση των πληροφοριών ή η διερεύνηση θεμάτων που προκύπτει από τη συλλογή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τα συμφέροντα της Δημοκρατίας∙

(β) έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου της Δημοκρατίας για τα ίδια γεγονότα και για τα πρόσωπα αυτά έχει ήδη εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου για τα ίδια γεγονότα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση η ΔΕΦΑ ενημερώνει το αντίστοιχο αρμόδιο πρόσωπο και/ή οργανισμό για την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή απόφαση.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου

23.-(1) Η ΔΕΦΑ, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο το οποίο ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα στη ΔΕΦΑ σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί, παρά μόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία δυνάμει Νόμου ή στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ή των αρμοδιοτήτων της ΔΕΦΑ ή εφόσον συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος ή διότι εντέλλεται από απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου να το πράξει ή όπως προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Το απόρρητο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που η ΔΕΦΑ ή πρόσωπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) λαμβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται να ανακοινωθούν μόνο σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής ή σε οργανισμούς, εφόσον αναφέρονται σε θέματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους.

(3) Οι αρχές, οι οργανισμοί, οι σύνδεσμοι ή τα σώματα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή προς τα οποία ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(4) Επιτρέπεται η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα-

(α) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ αποφασίσει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαφάνειας επιβάλλεται να δημοσιοποιεί αυτούσια ή περιληπτικά οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πορίσματά της λαμβάνει ή συντάσσει αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας∙

(β) στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο διαιτησίας ή εξώδικου διακανονισμού, όπου η ΔΕΦΑ καλείται να προσκομίσει στοιχεία ή να δώσει μαρτυρία, ή κατά τη λήψη καταθέσεων σε ποινική ή πειθαρχική διαδικασία:

Νοείται ότι, η εν λόγω υποχρέωση της ΔΕΦΑ εκτείνεται σε οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν εκ μέρους της ΔΕΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου∙

(γ) σε περίπτωση που η ΔΕΦΑ προβεί σε καταγγελίες σε οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες αρχές, συνδέσμους, οργανισμούς ή σώματα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή.

Ποινές αναφορικά με παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου

24. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεμύθεια και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές τις ποινές και, σε περίπτωση διάπραξης του εν λόγω αδικήματος από μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ, η παραβίαση αυτή συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από την υπηρεσία της ΔΕΦΑ.

ΜΕΡΟΣ V ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΦΑ
Διορισμός υπαλλήλων της ΔΕΦΑ

25.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τέτοιο αριθμό υπαλλήλων ο οποίος κρίνεται αναγκαίος, για να δύναται η ΔΕΦΑ να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της, σε θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στον προϋπολογισμό που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.

(2) Οι υπάλληλοι της ΔΕΦΑ διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μόνιμα, προσωρινά ή με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46.

(3) Οι Κανονισμοί που αφορούν τους υπαλλήλους της ΔΕΦΑ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους υπηρεσίας και την προαγωγή των υπαλλήλων της, μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τη ΔΕΦΑ.

(4) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες κάθε θέσης και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή αυτής καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η οργανική διάρθρωση της ΔΕΦΑ περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Ευθύνη προσωπικού της ΔΕΦΑ

26. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, το προσωπικό της ΔΕΦΑ δεν υπέχει προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε ή για οποιαδήποτε γνώμη εξέφρασε, ή για έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασε, κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

Διορισμός γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ

27.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, διορίζει στη θέση γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας.

(β) Το σχέδιο υπηρεσίας καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και, αφού υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για διορισμό του γενικού διευθυντή υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Οι όροι υπηρεσίας της θέσης του γενικού διευθυντή περιέχονται στην προκήρυξη της θέσης και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει η ΔΕΦΑ με το πρόσωπο του οποίου ο διορισμός θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ είναι πενταετούς διάρκειας ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανο-μένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου.

(5) Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ, για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο γενικός διευθυντής δεν δύναται να ασκεί εργασία το αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τους σκοπούς, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ, εκτός και εάν ληφθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου.

(6) Η αντιμισθία του γενικού διευθυντή και οι λοιποί όροι εργασίας του, οι οποίοι προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7), περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του διοικητικού συμβουλίου προς το πρόσωπό του και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτεται μεταξύ αυτού και της ΔΕΦΑ.

(7) Οι όροι εργασίας του γενικού διευθυντή, περιλαμβανομένων της διάρκειας της σύμβασης, της αμοιβής, των δικαιωμάτων σε τυχόν επιδόματα, των ωφελημάτων και διευκολύνσεων, των τυχόν ωφελημάτων του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, των εισφορών σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων, της άδειας ανάπαυσης, της άδειας ασθενείας και της πειθαρχικής ευθύνης, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διαφοροποιήσει τους όρους εργασίας που καθόρισε το διοικητικό συμβούλιο.

(8) Ο γενικός διευθυντής δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εργοδοτείται στη ΔΕΦΑ.

Τερματισμός σύμβασης εργασίας και παύση γενικού διευθυντή

28. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας του γενικού διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής διαπράξει οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας και/ή τους όρους εργασίας του∙

(β) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής κηρυχθεί σε πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση∙

(γ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή στρέφεται κατά των δημόσιων ηθών∙

(δ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΔΕΦΑ, προνοείται η ποινή της απόλυσης·

(ε) σε περίπτωση σχετικής απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή

29.-(1) Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΔΕΦΑ, προΐσταται του προσωπικού της ΔΕΦΑ, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των καθημερινών της δραστηριοτήτων, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον τού ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο γενικός διευθυντής έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο∙

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(γ) υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα του προσωπικού της ΔΕΦΑ·

(δ) καταρτίζει σχέδια και προγράμματα δράσης και υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών της ΔΕΦΑ.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Εξουσίες Υπουργού

30. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Εποπτεύει όλες τις εργασίες της ΔΕΦΑ·

(β) εκδίδει προς το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από διαβούλευση με αυτό, οδηγίες γενικής φύσεως ως προς την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, το δε διοικητικό συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές·

(γ) ζητά από το διοικητικό συμβούλιο όπως υποβάλλει ενώπιόν του εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες της ΔΕΦΑ· και

(δ) διορίζει κατά οποιονδήποτε χρόνο και µε Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσωπο ή πρόσωπα ως Εντεταλµένους Επιθεωρητές για διερεύνηση οποιουδήποτε θέματος για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31.

Εξουσίες Εντεταλμένων Επιθεωρητών

31.-(1) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι οποίοι διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, δύναται να απαιτούν όπως η ΔΕΦΑ τούς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, και οποιαδήποτε έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι απαραίτητα, κατά την κρίση τους, για την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.

(2) Οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές δύναται να εισέρχονται σε υποστατικά εγκαταστάσεων και γραφείων της ΔΕΦΑ, κατά τη διάρκεια ωρών γραφείου και ωρών λειτουργίας, για να επιθεωρούν και εξετάζουν οποιεσδήποτε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία.

ΜΕΡΟΣ VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, οποιαδήποτε δημοσιονομικά θέματα εμπίπτουν στις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου τυγχάνουν ρύθμισης με βάση τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(2) Η ΔΕΦΑ έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

(3) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ ετοιμάζεται από τη ΔΕΦΑ και υποβάλλεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(4) Ο προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις του από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κάθε έτους από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.

(5) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους:

Νοείται ότι, για το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα της ΔΕΦΑ, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφαρμόζεται ο τρέχων προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ Λτδ, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλα τα έξοδα σχετικά με το προσωπικό και τους συμβούλους της ΔΕΦΑ Λτδ.

(6) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού, η ΔΕΦΑ ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 168 του Συντάγματος.

(7) Ο γενικός διευθυντής ορίζεται ως ο ελέγχων λειτουργός στον εκάστοτε προϋπολογισμό της ΔΕΦΑ.

Ετοιμασία και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΦΑ

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η ΔΕΦΑ μεριμνά, ώστε να τηρούνται λογαριασμοί και αρχεία σε σχέση με αυτούς και ετοιμάζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η ΔΕΦΑ μεριμνά για την τήρηση χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου και των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της ΔΕΦΑ ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Η ΔΕΦΑ, μόλις ελεγχθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι χωριστοί λογαριασμοί της, αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο αυτών και αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει αναθέσει τον έλεγχο ή έχει υποδείξει την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ή/και των χωριστών λογαριασμών σε νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Ελεγκτών Νόμο, αντίγραφο των πιο πάνω αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ταμείο της ΔΕΦΑ

34. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και/ή εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων σύμφωνα με οποιονδήποτε σχετικό Νόμο, η ΔΕΦΑ έχει ταμείο, στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, πληρωτέα και εισπραττόμενα από τη ΔΕΦΑ ποσά.

Έσοδα του ταμείου

35.-(1) Τα έσοδα του ταμείου αφορούν ιδίως σε-

(α) κάθε χορηγία που παρέχεται στη ΔΕΦΑ δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(β) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΦΑ∙ και

(γ) όλα τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στη ΔΕΦΑ κατά τα διαλαμβανόμενα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου.

(2) Η χρηματοδότηση του ταμείου μέχρις ότου η ΔΕΦΑ δύναται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα και να ασκεί τις εκ του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες της με έσοδα που προέρχονται από την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο γίνεται με την χορήγηση ετήσιας χορηγίας από τη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χορηγίες είναι συμβατές με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

(3) Όλα τα ποσά που η Δημοκρατία καταβάλλει στη ΔΕΦΑ σύμφωνα με το εδάφιο (2) είναι επιστρεπτέα σε αυτήν και καταβάλλονται από τη ΔΕΦΑ αμελλητί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών και μετά από διαβούλευση με τη ΔΕΦΑ αποφασίζει για τη μεταφορά τυχόν πλεονάσματος επί του αποθεματικού της ΔΕΦΑ στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, δεν διατηρείται πλεόνασμα πέραν του απαιτουμένου για την υλοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων ή σχεδιασμών της ΔΕΦΑ με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης και άλλα αναπτυξιακά προγράμματά της.

Πληρωμές από το ταμείο

36. Η ΔΕΦΑ χρησιμοποιεί χρήματα που κατατίθενται στο ταμείο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34, για να προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες πληρωμές που αφορούν:

(α) Τρεχούμενα έξοδα λειτουργίας της∙

(β) ποσά για μισθούς, ημερομίσθια, ωφελήματα και συντάξεις που είναι πληρωτέα από τη ΔΕΦΑ στο προσωπικό της, καθώς και όλα τα ποσά που είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί από τη ΔΕΦΑ∙

(γ) τόκους επί οποιωνδήποτε δανείων συνήψε η ΔΕΦΑ∙

(δ) ποσά πληρωτέα δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης που συνήψε η ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού

(ε) ποσά πληρωτέα για δικηγορικά έξοδα ή για πληρωμή σε σχέση με την αντιπροσώπευση της ΔΕΦΑ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής∙

(στ) οποιαδήποτε ποσά προκύπτουν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα∙ και

(ζ) ποσό που καθίσταται νομικά πληρωτέο συνεπεία της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος, αρμοδιότητας ή εξουσίας της ΔΕΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξουσίες της ΔΕΦΑ σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

37. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται, προς εκπλήρωση των σκοπών της, να-

(α) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες της∙

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς∙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία της και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες της, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙ και

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες της:

Νοείται ότι, η ΔΕΦΑ δεν δύναται να δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξoυσία Δημoκρατίας όπως εγγυάται δάvεια της ΔΕΦΑ

38. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, η Δημοκρατία δύναται vα εγγυηθεί, κατά τρόπov και υπό όρους που καθoρίζovται από το Υπουργικό Συμβούλιο, την πληρωμή του τόκου και/ή του κεφαλαίου δανείων που συνάπτει η ΔΕΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή τέτοιας εγγύησης είναι συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και/ή του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου.

Διεξαγωγή διαβουλεύσεων

39.-(1) Εκτός όπου ρητά απαιτείται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει τούτου ή σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από τη ΔΕΦΑ, η τελευταία δύναται, κατά την κρίση της, να διεξάγει διαβουλεύσεις σε σχέση με οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

(2) Η πρόθεση διεξαγωγής διαβούλευσης και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαβούλευση δημοσιεύονται σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ.

(3) Η ΔΕΦΑ καθορίζει, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, εκτός όπου ρητά καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τη μεθοδολογία και κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη διεξαγωγή διαβούλευσης.

(4) Σε περίπτωση που η διαβούλευση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, αυτή καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που ετοιμάζει η ΔΕΦΑ και τους οποίους ανακοινώνει στο κοινό με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο.

Ετήσια έκθεση

40.-(1) Η ΔΕΦΑ λογοδοτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της στον Υπουργό και για τον σκοπό αυτό, το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου, υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια του απελθόντος έτους σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο του έτους που αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) έκθεση περιέχει-

(α) ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΔΕΦΑ∙

(β) γενική έκθεση των δραστηριοτήτων και έκθεση προόδου για το έτος∙ και

(γ) αναφορά σε τέτοια άλλα θέματα που κρίνονται αναγκαία.

(3) Η ΔΕΦΑ καταθέτει μέσω του Υπουργού αντίγραφο κάθε τέτοιας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(4) Η ΔΕΦΑ δημοσιεύει την ετήσια έκθεση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

41.-(1) Συστήνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΔΕΦΑ, η οποία υπόκειται διοικητικά στο διοικητικό συμβούλιο.

(2) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου, διενεργεί ελέγχους ή έρευνες αναφορικά με τα πεπραγμένα οποιασδήποτε δραστηριότητας της ΔΕΦΑ και μετά το πέρας του ελέγχου ή της έρευνας συντάσσει έκθεση η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει εισηγήσεις, και η οποία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

(3) Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο ή την έρευνα προκύπτουν διοικητικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις σχετικά με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος με γνώμονα το Σύνταγμα και οποιονδήποτε Νόμο και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των διοικητικών, πειθαρχικών και/ή ποινικών ευθυνών.

Αγορά υπηρεσιών και ανάθεση εργασίας σε εμπειρογνώμονες

42.-(1) Τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η ΔΕΦΑ δύναται να-

(α) εξασφαλίζει υπηρεσίες σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της∙ και

(β) προσλαμβάνει τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο, για να τη βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

(2) Οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μέρος των δαπανών της ΔΕΦΑ.

ΜΕΡΟΣ VIII ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πειθαρχικά αδικήματα

43. Πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ και το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας του ή των νόμιμων αποφάσεων ή οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο:

Νοείται ότι, πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί και η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 23.

Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο

44.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται ενώπιόν του για εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45.

(3) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο αφορά η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν καταγγελίας έρευνα για όσο χρόνο γίνεται η διερεύνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή, ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Πειθαρχική διαδικασία

45. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46, θέματα που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία που τηρείται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου κατά την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη των μελών του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο χρήζει ρύθμισης και σε περίπτωση απουσίας τέτοιων Κανονισμών, ισχύουν και εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα ισχύοντα με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

46.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο ετοιμάζει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών ή όταν κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι υποβάλλονται, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση και ακολούθως κατατίθενται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί καθορίζουν τα ακόλουθα:

(α) Τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ∙

(β) τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους απασχόλησης και την προαγωγή των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ, τις κατηγορίες των θέσεων και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης∙ και

(γ) τον πειθαρχικό έλεγχο και τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ.

(3) Οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτούς.

Βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας

47. Πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή, μέλους του προσωπικού της ΔΕΦΑ, συμβούλου ή εμπειρογνώμονα της ΔΕΦΑ οφείλει, προτού αναλάβει τα καθήκοντά του, να υπογράψει και να δώσει προς το διοικητικό συμβούλιο οποιανδήποτε απαιτούμενη βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Μεταβατικές διατάξεις

48.-(1) Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη ΔΕΦΑ Λτδ, εκτός εάν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν.

(2) Υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της ΔΕΦΑ Λτδ, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή οπουδήποτε αλλού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου περιέρχεται στη ΔΕΦΑ.

(3) Υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της ΔΕΦΑ Λτδ, οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων μετοχών σε εταιρείες, και δικαιώματα και οποιεσδήποτε αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μεταβιβάζονται στη ΔΕΦΑ.

(4) Η ΔΕΦΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αναλαμβάνει την εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης έχει αναληφθεί από τη ΔΕΦΑ Λτδ και αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα δυνάμει σύμβασης έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου της ΔΕΦΑ Λτδ για το σύνολο της σύμβασης.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, οποιεσδήποτε άδειες κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αυτοδικαίως μεταβιβάζονται στη ΔΕΦΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(6) Οποιεσδήποτε αιτήσεις υποβλήθηκαν από τη ΔΕΦΑ Λτδ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν από τη ΔΕΦΑ.

(7) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ της ΔΕΦΑ Λτδ και οποιουδήποτε προσώπου συνεχίζεται ή ασκείται από ή κατά της ΔΕΦΑ.

(8) Ο διορισμός του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ Λτδ οι οποίοι υπηρετούν σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζει να ισχύει με τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας τους και ο εν λόγω πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(9) Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργοδοτούνται στη ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να εργοδοτούνται στη ΔΕΦΑ, εκτός εάν υποβάλλουν γραπτή ανέκκλητη δήλωση ότι δεν αποδέχονται τη μεταφορά των συμβάσεων εργασίας και των θέσεών τους στη ΔΕΦΑ, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτούς των όρων εργασίας τους, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, ως ακολούθως:

(α) Διατηρούνται οι ίδιοι όροι εργασίας τους και τα δικαιώματα εργοδότησής τους ως αυτά καθορίζονταν στη σύμβαση εργασίας τους με τη ΔΕΦΑ Λτδ∙

(β) διατηρείται η συνδυασμένη μισθοδοτική τους κλίμακα και η υπηρεσία τους θεωρείται συνεχής για σκοπούς μισθοδοσίας∙

(γ) η περίοδος εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ Λτδ τεκμαίρεται ως προϋπηρεσία στη ΔΕΦΑ ίσης διάρκειας με όλα τα συνεπαγόμενα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, η περίοδος εργοδότησης στη ΔΕΦΑ Λτδ για υπαλλήλους στους οποίους παραχωρήθηκαν ωφελήματα αφυπηρέτησης από τη ΔΕΦΑ Λτδ, δεν υπολογίζεται για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στη ΔΕΦΑ∙ και

(δ) για σκοπούς επίλυσης διαφορών σε εργασιακά θέματα, θα ακολουθείται ο κώδικας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(10) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (9), οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ, οι οποίοι συμπλήρωσαν τριάντα (30) μήνες υπηρεσίας, καθώς και οι συμβάσεις υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν τριάντα (30) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ, λογίζονται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

(11) Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ δεν δύναται να τερματιστούν λόγω πλεονασμού δυνάμει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

49. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.