Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο

44.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί του προσωπικού της ΔΕΦΑ.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται ενώπιόν του για εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 45.

(3) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος του προσωπικού της ΔΕΦΑ το οποίο αφορά η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν καταγγελίας έρευνα για όσο χρόνο γίνεται η διερεύνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή, ελλείψει αυτών, όπως προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.