Έκδοση διαταγμάτων

13. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.