Προοίμιο

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου ο οποίος φέρει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού πράξεων στη Δημοκρατία∙

«ελαστικά επίσωτρα» ή «ελαστικά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3» από το άρθρο 3 του Κανονισμού·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, για να ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5∙

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ»∙

«κατ’ εξουσιοδότηση πράξη» σημαίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς-

(α) οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενό του ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών προκύπτει διαφορετική έννοια.

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή την εν λόγω κανονιστική διοικητική πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενό του ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών προκύπτει διαφορετική έννοια.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 που διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς πρόσωπο το οποίο υπηρετεί στην Υπηρεσία Ενέργειας ή σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, ώστε να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης:

Νοείται ότι, παροχή εξουσιοδότησης σε πρόσωπο το οποίο υπηρετεί σε κρατική υπηρεσία άλλη από την Υπηρεσία Ενεργείας ή το Υπουργείο, επιτρέπεται, αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση του Διευθυντή ή/και Προϊσταμένου της υπηρεσίας αυτής.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

5.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 16 του Συντάγματος, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο και επιδεικνύοντας, εφόσον του ζητηθεί, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να-

(α) εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο διατίθενται ελαστικά προς πώληση και να επιθεωρεί τα εν λόγω ελαστικά στον εν λόγω χώρο, περιλαμβανομένων, σε περίπτωση κατά την οποία οχήματα διατίθενται προς πώληση, των ελαστικών που διατίθενται με τα οχήματα ή έχουν τοποθετηθεί σε αυτά, καθώς και των ελαστικών που διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου· ή/και

(β) διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους ή/και δοκιμές οποιουδήποτε ελαστικού για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης∙ ή/και

(γ) μεταφέρει και, εφόσον απαιτείται, να παρακρατεί τα εν λόγω ελαστικά σε κατάλληλο για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών χώρο:

Νοείται ότι, η παρακράτηση ελαστικού δεν δύναται να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή, κατά περίπτωση, ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών· ή/και

(δ) εξετάζει τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, ή/και οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιαδήποτε στοιχεία είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, σε ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων και οποιαδήποτε βιβλία, έντυπα και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο διατίθενται ελαστικά προς πώληση, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώριση για το σχετικό ελαστικό και να φωτοτυπεί και να λαμβάνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης∙ ή/και

(ε) λαμβάνει φωτογραφίες ή/και μαγνητοσκοπημένα ή/και ηλεκτρονικά αρχεία των υποστατικών, των ελαστικών και των διαφημίσεων των ελαστικών επισώτρων, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, στο πλαίσιο του ελέγχου και ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου μετάδοσης.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να απαιτήσει από τον προμηθευτή ή έμπορο του ελαστικού να του παραδώσει ή να του παράσχει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των πληροφοριών και της σήμανσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης, σε περίπτωση κατά την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οι πληροφορίες ή/και η σήμανση των ελαστικών που περιέχονται στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, στη σήμανση υπό μορφή αυτοκόλλητου που συνοδεύει κάθε επιμέρους ελαστικό, στην έντυπη σήμανση ελαστικού που συνοδεύει κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων πανομοιότυπων ελαστικών, στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν ή στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή παραπλανητικές ή ψευδείς.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τον προμηθευτή ή τον έμπορο να αποδείξει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στη σήμανση ή/και στο δελτίο πληροφοριών ή/και στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψίες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ανακριβείς.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (5) του άρθρου 11 του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (8) του άρθρου 4 του Κανονισμού και, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η μη λήψη ικανοποιητικών διορθωτικών μέτρων εντός της προκαθορισμένης περιόδου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον προμηθευτή ή στον έμπορο πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δύναται να αφορούν σε απαγόρευση ή περιορισμό της διαθεσιμότητας του ελαστικού στην αγορά ή απόσυρση ή ανάκληση του ελαστικού από την αγορά.

Γνωστοποίηση αποτελέσματος δοκιμής

6. Η αρμόδια αρχή πληροφορεί τον προμηθευτή ή τον έμπορο, του οποίου το ελαστικό παρακρατείται, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής που τυχόν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.

Ανάκτηση δαπανών

7.-(1) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, για παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η αρμόδια αρχή απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο να καταβάλει σε αυτήν οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποίησε ή δυνατόν να πραγματοποιήσει σε σχέση με την παρακράτηση των ελαστικών από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) καταβολή των δαπανών καθίσταται πληρωτέα με την επίδοση στο πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο βεβαίωσης των δαπανών, τις οποίες πραγματοποίησε η αρμόδια αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜA
Επιβολή διοικητικού προστίμου

8.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία προμηθευτής ή έμπορος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η αρμόδια αρχή επιβάλλει στον εν λόγω προμηθευτή ή έμπορο διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000).

(β) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον ίδιο προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί συνέχιση της ίδιας παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου και εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη την, από τον προμηθευτή ή έμπορο ή εκ μέρους του, τυχόν ανάληψη δέσμευσης προς άρση ή αποκατάσταση της γενομένης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(3) Διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στη βάση αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας αρχής με την οποία βεβαιώνεται η διαπιστωθείσα παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης, αφού προηγουμένως δοθεί στον επηρεαζόμενο προμηθευτή ή έμπορο η ευκαιρία να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του.

Ιεραρχική προσφυγή

9.-(1) Προμηθευτής ή έμπορος εναντίον του οποίου εκδόθηκε απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της αιτιολογημένης απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, η οποία συνοδεύεται από την αιτιολογία επί της οποίας βασίζεται η υποβολή της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επ’ αυτής και γνωστοποιεί σε αυτόν, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, την απόφασή του με την οποία δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Είσπραξη προστίμου ή/και δαπανών

10. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής επιβαλλόμενου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 διοικητικού προστίμου ή/και καταβολής των δαπανών που απαιτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

11. Πρόσωπο το οποίο-

(α) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εκτελέσει τις εξουσίες και τα καθήκοντά του, όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση του επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή ή/και από εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στην αρμόδια αρχή ή/και σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε βοήθεια ή/και πληροφορία η οποία εύλογα ήθελε ζητηθεί για σκοπούς εκπλήρωσης καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτούς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) εν γνώσει του παρέχει στην αρμόδια αρχή ή/και σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ανακριβής ή/και λανθασμένη. ή

(ε)παραβιάζει υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση-

(αα) πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές· και

(ββ) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού ή/και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να προβλέπουν-

(α) για τον τρόπο άσκησης των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 5 εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών· ή

(β) για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στη σήμανση της εξοικονόμησης καυσίμου και άλλων παραμέτρων των ελαστικών επισώτρων.

Έκδοση διαταγμάτων

13. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.