Διαδικασία κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων

25.-(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ημέρα της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την καθορισμένη ώρα και στον καθορισμένο τόπο και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σε αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας όλων των υποψηφίων, δημοσιεύει αμέσως γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονομάτων όλων των υποψηφίων και των ονομάτων αυτών που τους προτείνουν και τους υποστηρίζουν.

(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί με έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας και αυτοί που τον προτείνουν και τον υποστηρίζουν, μαζί με άλλο πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από τον υποψήφιο, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, κανένα όμως άλλο πρόσωπο, εκτός του Εφόρου Εκλογής ή του Βοηθού Εφόρου Εκλογής, δεν δύναται να παρίσταται κατά τη διαδικασία αυτή.