Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει δημοτικό συμβούλιο, κοινοτικό συμβούλιο ή, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, πρώην Συμβούλιο Βελτιώσεως δυνάμει του καταργηθέντος περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου έχει ήδη συνενωθεί σε δήμο ο οποίος υφίστατο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος νόμου·

«άτομο με αναπηρίες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 1 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει κυρωθεί με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο.

«γενικές δημοτικές εκλογές» σημαίνει τις δημοτικές εκλογές για όλους τους δήμους της Δημοκρατίας·

«δήμος» σημαίνει οποιονδήποτε δήμο που συστήνεται ή εξακολουθεί να υφίσταται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, σημαίνει τον δήμο ως νομικό πρόσωπο υπό την ευρεία έννοια, όπως αυτό ενεργεί μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων και υπαλλήλων του·

«δημόσιο θέαμα» σημαίνει την οργανωμένη παρουσίαση η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση οπτικού υλικού, ζωντανά ή από συσκευή, είτε αυτή συνοδεύεται από ήχο ή λόγο είτε όχι, ή οποιαδήποτε δημόσια πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική ή αθλητική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε θέαμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό·

«δημότης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 11·

«δημότης εκλογέας» σημαίνει δημότη που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν·

«δημοτικά όρια» σημαίνει τα όρια του δήμου, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«δημοτικό διαμέρισμα» σημαίνει τον δήμο ή την κοινότητα που συνενώνεται σε άλλο δήμο, καθώς και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3, πρώην Συμβούλιο Βελτιώσεως δυνάμει του καταργηθέντος περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου έχει ήδη συνενωθεί σε δήμο ο οποίος υφίστατο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος νόμου·

«διευθυντής» σημαίνει τον Δημοτικό Γραμματέα εκάστου δήμου·

«δικαστήριο», σε σχέση με συγκεκριμένο δήμο, σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας εμπίπτουν τα δημοτικά όρια του δήμου αυτού·

«έκρυθμη κατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου·

«ελέγχων λειτουργός» σημαίνει τον δήμαρχο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό·

«Ένωση Δήμων Κύπρου» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους Ένατου του παρόντος Νόμου και στο οποίο μετέχουν ως μέλη όλοι οι δήμοι οι οποίοι συστάθηκαν ή συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης» σημαίνει τον οικείο ως προς την επαρχία την οποία αφορά Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ο οποίος συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου·

«Έπαρχος», σε σχέση με συγκεκριμένο δήμο, σημαίνει τον έπαρχο της επαρχίας εντός της οποίας ευρίσκονται τα δημοτικά όρια του συγκεκριμένου δήμου·

«εργάτης» σημαίνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο εργάτη που απασχολείται πλήρως ή μερικώς από δήμο και περιλαμβάνει κάθε εργάτη ο οποίος πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εργοδοτείτο από δήμο ή κοινότητα που έχει συνενωθεί στον οικείο νέο δήμο και έχει μεταφερθεί για να υπηρετήσει σε αυτόν·

«καταργηθείς νόμος» σημαίνει τον περί Δήμων Νόμο, ο οποίος με τον παρόντα Νόμο καταργείται·

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«οδός» περιλαμβάνει οποιαδήποτε πλατεία, δρόμο, οδό, ατραπό διέλευσης ζώων, ατραπό, αδιέξοδο δρόμο, δίοδο, πεζόδρομο, πεζοδρόμιο ή δημόσιο χώρο·

«οικοδομή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

«σκύβαλα» σημαίνει οικιακά και οργανικά απόβλητα, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Αποβλήτων Νόμο, χαλίκια, κονίαμα, παλιά σίδερα, σπασμένες φιάλες, θραυσμένα γυαλιά, τέφρα, κενά κουτιά, κενά μεταλλικά δοχεία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα ή πράγματα, που δεν αποτελούν ακαθαρσίες υπονόμων, τα oπoία δυνατό vα προκαλέσουν ρύπανση ή ακαθαρσία ή vα καταστούν επιβλαβή στις ανέσεις της περιοχής.

«συμβούλιο» σημαίνει το δημοτικό συμβούλιο το οποίο, ως όργανο ευρείας εκπροσώπησης, αποτελείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους ως μέλη του·

«σύμβoυλoς» σημαίvει τον δημοτικό σύμβουλο που είναι εκλελεγμέvo μέλoς συμβoυλίoυ και δεν είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος·

«σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία και το οποίο δεν διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης» σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη σχολική μονάδα με δική της διεύθυνση και περιλαμβάνει προδημοτική ή/και δημοτική εκπαίδευση·

«σχολείο μέσης εκπαίδευσης» σημαίνει σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές που αποφοίτησαν από σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή που έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση και περιλαμβάνει τον γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο της μέσης γενικής εκπαίδευσης·

«υπάλληλος» σημαίνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο οποίος απασχολείται πλήρως ή μερικώς από δήμο και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο ο οποίος πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εργοδοτείτο από δήμο ή κοινότητα που έχει συνενωθεί στον οικείο νέο δήμο και έχει μεταφερθεί για να υπηρετήσει σε αυτόν·

«υποάδεια χρήσης» σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάμει της παραχωρηθείσας άδειας χρήσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χρεόγραφα» σημαίνει γραμμάτια και άλλα παρόμοιου είδους χρεόγραφα, όπως ήθελε καθορισθεί.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ
Ίδρυση και σύσταση δήμων

3.-(1) Με τον παρόντα Νομο ιδρύονται και συστήνονται δήμοι, με καθορισμένη έδρα, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) και των οποίων τα δημοτικά όρια συμπίπτουν με την εξωτερική περιφέρεια των ορίων των όμορων δήμων και κοινοτήτων:

Νοείται ότι, με απόφαση του Υπουργού, δύναται να αποτελούν δημοτικά διαμερίσματα περιοχές βελτιώσεως οι οποίες υφίσταντο δυνάμει του καταργηθέντος περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εδαφική έκταση του υπό σύσταση δημοτικού διαμερίσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού σε εδάφη του πρώην ομώνυμου Συμβουλίου Βελτιώσεως:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, απαιτείται όπως διασφαλίζεται η εδαφική συνέχεια των εντασσόμενων στον νέο δήμο περιοχών.

(2) Τα δημοτικά διαμερίσματα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) αντιστοιχούν σε υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δήμους, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημων Νόμου, ο οποίος με τον παρόντα Νόμο καταργείται, ή/και υφιστάμενες κατά την εν λόγω ημερομηνία κοινότητες, δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να λειτουργεί ως δήμος με τη μορφή που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου.

(3) Με βάση τον παρόντα Νόμο, ιδρύονται οι νέοι δήμοι, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου.

Δήμοι επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας

4. Οι δήμοι οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας και οι οποίοι έχουν συσταθεί με βάση τις διατάξεις προγενέστερων του παρόντος Νόμου νομοθεσιών ή/και του καταργηθέντος νόμου εξακολουθούν να υφίστανται ως δήμοι χωρίς τη συνένωσή τους με άλλους δήμους και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ίδρυση νέων δήμων και συνενώσεις

5.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3, το Υπουργικό Συμβούλιο προκηρύσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων δημοτών εκλογέων των πιο κάτω αναφερόμενων περιοχών, για την εξακρίβωση της επιθυμίας τους ως προς την κήρυξη της οικείας περιοχής σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα υφιστάμενου δήμου:

(α) Σε δήμους οι οποίοι εκδηλώνουν επιθυμία να συνενωθούν μεταξύ τους,

(β) σε κοινότητα ή όμορες μεταξύ τους κοινότητες που έχουν πληθυσμό πέραν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κατοίκων,

(γ) σε όμορες με δήμους κοινότητες.

(2) Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από τη διενέργεια δημοψηφίσματος βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1), με το οποίο απορρίφθηκε συγκεκριμένη συνένωση, το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων εκλογέων των υπό αναφορά περιοχών δύναται να απευθυνθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο με έγγραφη αίτηση, συνοδευόμενη από ενυπόγραφο κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των εκλογέων, μαζί με τον αριθμό τoυ εκλογικού βιβλιαρίου ενός εκάστου, ο οποίος βεβαιώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, για να αιτηθεί τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος και το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει εντός εύλογου χρόvoυ τη διεξαγωγή του νέου δημοψηφίσματος.

(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με βάση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) συγκεντρώνεται ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των ψηφισάντων υπέρ της συνένωσης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσσει την οικεία περιοχή ως δήμο ή ως δημοτικό διαμέρισμα υφιστάμενου δήμου με την επωνυμία που καθορίζεται στο διάταγμα και ακολούθως τυγχάvoυv εφαρμογής οι διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με το πιο πάνω αναφερόμενο διάταγμα, διορίζει για έκαστο από τους δήμους που ιδρύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ειδική δημοτική επιτροπή, η οποία συνίσταται από δεκατρία (13) πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17 και είναι μέλη των οικείων αρχών τοπικής διοίκησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος, για να ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητες του συμβουλίου του δήμου αυτού για την περίοδο που καθορίζεται στο διάταγμα, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ή μέχρις ότου εκλεγεί συμβούλιο στον δήμο αυτόν, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις που καθορίζονται στο Μέρος Ενδέκατο του παρόντος Νόμου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μη διατάσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος αναφορικά πρoς οποιαδήποτε κοινότητα η οποία έχει ή αποκτά πληθυσμό πέραν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κατοίκων και ευρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

Νομική προσωπικότητα

6. Οποιοσδήποτε νέος δήμος ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 5 αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τη δική του επωνυμία, ειδική σφραγίδα και το δικαίωμα να ενάγει και να ενάγεται.

Έδρα και σήμα

7. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 4, έκαστος δήμος καθορίζει με απόφασή του την έδρα του εντός των δημοτικών του ορίων και δύναται να κάνει χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική του περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων που καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τoπωvυμίωv της Κυπριακής Δημoκρατίας Νόμου.

Αλλαγή ονομασίας δήμου

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αλλάξει την ονομασία οποιουδήποτε δήμου.

(2) Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδίδεται κατόπιν απόφασης του συμβουλίου του οικείου δήμου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και η οποία γvωστoπoιείται στον Υπουργό.

(3) Αλλαγή της ονομασίας οποιουδήποτε δήμου, η οποία διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του οικείου δήμου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ούτε καθιστά ελαττωματική οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να συνεχιστεί, στη βάση διαδοχής, ωσάν να μην είχε διενεργηθεί αλλαγή της ονομασίας του.

Δημοτικά όρια

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν υποβολής από κοινού αίτησης των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επανακαθορίζει, τροποποιεί, επεκτείνει ή περιορίζει τα δημοτικά όρια δήμου που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του καταργηθέντος νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των πιο πάνω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης.

Μητρώο Δημοτών

10.-(1) Σε κάθε δήμο καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Δημοτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι δημότες του οικείου δήμου:

Νοείται ότι, όσον αφορά τους δήμους που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 και 5, το Μητρώο Δημοτών οποιουδήποτε νέου δήμου είναι ενιαίο και αποτελούμενο από τα μητρώα των αρχών τοπικής διοίκησης που αποτελούν τα διαμερίσματά του, ήτοι των δήμων οι οποίοι συστάθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου ή και των κοινοτήτων.

(2) Για σκοπούς ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν τον καταρτισμό και την τήρηση του Μητρώου Δημοτών, τον τύπο αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Καvovισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρoυ 144.

Ιδιότητα του δημότη

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή από την εγκατάστασή του ή τη μετεγκατάστασή του εντός των δημοτικών ορίων του οικείου δήμου στον οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, εγγράφεται υποχρεωτικά ως δημότης αυτού.

(2) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, πολίτης της Δημοκρατίας o oπoίoς, αυτός ή η οικογένειά του, κατά τov αμέσως προ της τουρκικής εισβολής χρόvo, είχε τη συνήθη διαμονή του εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου o oπoίoς τελεί εν μέρει ή εξ oλoκλήρoυ υπό τουρκική κατοχή, παραμένει και δημότης του υπό κατοχή δήμου, ανεξαρτήτως εάν απέκτησε την ιδιότητα του δημότη, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (1).

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), η ιδιότητα τoυ δημότη δήμoυ τερματίζεται με την απόκτηση της ιδιότητας τoυ δημότη άλλoυ δήμoυ ή την εγκατάσταση ή μετεγκατάστασή του εντός των ορίων κοινότητας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.

Ειδικές περιπτώσεις απόκτησης της ιδιότητας του δημότη

12.-(1) Τέκνο το οποίο γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του και οι γονείς αυτού υποχρεούνται, εντός έξι (6) μηνών από τη γέννησή του, να το εγγράψουν στο οικείο Μητρώο Δημοτών ως πρώτο τέκνο και η εγγραφή αυτή καθορίζει και την εγγραφή για τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα:

Νοείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αναφερόμενη πιο πάνω εγγραφή, το τέκνο αποκτά την ιδιότητα του δημότη του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένο το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και τη φροντίδα του τέκνου.

(2) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου στον οποίο είναι δημότης η μητέρα του και, σε περίπτωση αναγνώρισης της πατρότητάς του πριν από την ενηλικίωσή του, δύναται να αποκτήσει, με δήλωση των γονέων του, την ιδιότητα του δημότη του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του κατά τον χρόνο της αναγνώρισής του.

(3) Τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας, είναι δημότης του δήμου στον οποίο γεννήθηκε ή βρέθηκε έκθετο.

(4) Πρόσωπο το οποίο υιοθετείται πριν από την ενηλικίωσή του καθίσταται, αφότου υιοθετήθηκε, δημότης του δήμου στον οποίο είναι δημότης ο θετός γονέας του, σε περίπτωση δε υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας του ανήλικου τέκνου ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο, εφαρμόζονται για το θετό τέκνο, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(5) Ενήλικο πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας και δεν είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο Δημοτών και συντρέχει νόμιμη περίπτωση εγγραφής του γίνεται δημότης στον δήμο ή στην κοινότητα της κατοικίας του ή καταγωγής του και, εάν είναι κάτοικος εξωτερικού, καθίσταται δημότης στον δήμο ή στην κοινότητα που επιθυμεί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Δημοτική αρχή και εκλογή

13.-(1) Κάθε δήμος διοικείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, που ασκούν όλες τις εξουσίες που τους αποδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Σε κάθε συμβούλιο μετέχει ένας αντιδήμαρχος για κάθε δημοτικό διαμέρισμα από αυτά τα οποία συναποτελούν τον οικείο δήμο.

(4) Ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο, περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαέξι (16) και μεγαλύτερος των τριάντα (30), όπως προβλέπεται ειδικότερα πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000): 16 σύμβουλοι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000): 20 σύμβουλοι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 24 σύμβουλοι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 30 σύμβουλοι:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακήρυξης κοινοτήτων σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εάν o αριθμός των συμβούλων που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβανομένου του αντιδημάρχου, δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος τoυ αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων που αποτελούν τον δήμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τov αριθμό των συμβούλων του εν λόγω δήμου ή/και των δημοτικών διαμερισμάτων που απαρτίζουν τον δήμο.

(4Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (4), στους δήμους που τελούν υπό τουρκική κατοχή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4, ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο δεν είναι μικρότερος των οκτώ (8) ούτε μεγαλύτερος των είκοσι έξι (26), όπως προβλέπεται πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv oι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000): 8 σύμβoυλoι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000): 12 σύμβoυλoι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000): 16 σύμβoυλoι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 20 σύμβoυλoι· και

(ε) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 26 σύμβoυλoι.

(4Β) Ο ακριβής αριθμός των συμβούλων για κάθε δημοτικό διαμέρισμα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστου δημοτικού διαμερίσματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο στον οποίο ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Οκτωβρίου του προηγούμενου της εκλογής έτους.

(5)(α) Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα λοιπά μέλη τoυ συμβουλίου εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς του δήμου, είτε με γενική είτε με αναπληρωματική εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Ο δήμαρχος εκάστου δήμου εκλέγεται, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν τωv διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμου για τηv εκλογή συμβούλων, από το σύνολο τωv δημοτών εκλογέων τoυ δήμου, ξεχωριστά, την ίδια ημερομηνία κατά τηv oπoία διενεργούνται εκλογές για τηv ανάδειξη τωv λοιπών συμβούλων και, μετά τις εκλογές αυτές, δήμαρχος ανακηρύσσεται o υποψήφιος o οποίος λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους από τους δημότες εκλογείς του οικείου δήμου.

(γ) Αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα από τους δημότες εκλογείς του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Nοείται ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στον οικείο δήμο από τους δημότες εκλογής αυτού.

(δ) Η εκλογή των συμβούλων γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς ανά δημοτικό διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται από το συμβούλιο ως ακολούθως:

(α) Ο δήμαρχος συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό μετά την εκλογή του νέου συμβουλίου συνεδρίαση των συμβούλων αυτού, της οποίας προεδρεύει, προς τον σκοπό αυτό·

(β) κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιδήμαρχο διά μυστικής ψηφοφορίας και ως αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από τον δήμαρχο μεταξύ των υποψηφίων κατά την ίδια συνεδρίαση του συμβουλίου·

(γ) ο δήμαρχος καταχωρίζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στο βιβλίο πρακτικών του συμβουλίου και η εν λόγω καταχώριση φέρει την υπογραφή του·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 38, ο αντιδήμαρχος κατέχει τη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συμβουλίου το οποίο τον εξέλεξε.

(6) Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία θέση αντιδημάρχου και οι θέσεις συμβούλων κατανέμονται στα δημοτικά διαμερίσματα ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται ότι, εάν από την ανωτέρω κατανομή προκύπτει ότι σε συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση, αυτή καταλαμβάνεται από τον αντιδήμαρχο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(6Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (6), η εκλογή των συμβούλων για τους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς από τους δημότες εκλογείς των εν λόγω δήμων και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

Θητεία

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η θητεία κάθε συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκλογής του.

(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε γενική εκλογή συμβουλίου κηρυχθεί άκυρη δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή των διατάξεων του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, η θητεία τoυ υφιστάμενου συμβουλίου παρατείνεται μέχρι μία (1) εβδομάδα μετά τη διενέργεια νέας εκλογής η οποία διεξάγεται εντός σαράντα πέντε ημερών (45) το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία η εκλογή κηρύχθηκε άκυρη.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία μετά τις γενικές εκλογές διενεργείται αναπληρωματική εκλογή δυνάμει των διατάξεων τoυ άρθρου 20, η θητεία του συμβουλίου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία η θητεία του πρoηγoύμεvoυ συμβουλίου θα εξέπνεε και η θητεία συμβούλου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέπνεε η θητεία του προηγούμενου συμβούλου.

Δικαίωμα του εκλέγειν

15.-(1) Οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε δήμο, εφόσον-

(α) έχουν συμπληρώσει το δέκατo όγδoo (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμέvoι στov εκλογικό κατάλογο, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 16, και

(β) είναι δημότες του οικείου δήμου.

(2) Στερείται του εκλογικού δικαιώματος πρόσωπο το οποίο, δυνάμει ειδικών διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου, έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.

Εκλογικός κατάλογος

16.-(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των συμβουλίων των δήμων είναι o εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και αναθεωρείται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, καθώς και τη διαδικασία που προνοείται από τον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και δεν είναι ήδη εγγεγραμμέvo στov εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, υποχρεούται όπως εγγραφεί στov εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και οι διατάξεις τoυ άρθρου 97 τoυ εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται τηρoυμέvωv των αvαλoγιώv.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, δημότης εκλογέας ο οποίος συμπληρώνει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου:

Νοείται ότι, για το αξίωμα του αντιδημάρχου και του συμβούλου, ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvας δημότης εκλογέας o oπoίoς κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ δημάρχου ή του αντιδημάρχου ή του συμβούλου σε περισσότερους από έναν δήμους ή σε περισσότερα από ένα αξιώματα όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου, του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 18Α και ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) και των άρθρων 11 και 15, πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο ή στο δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση, εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τα αξιώματα του δημάρχου και του αντιδημάρχου.

Κωλύματα και ασυμβίβαστο

18.-(1) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή σύμβουλος πρόσωπο το oπoίo-

(α) πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας,

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου,

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις (3) συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει υπηρετήσει στο αξίωμα το εν λόγω πρόσωπο, στο πλαίσιο της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας γενικών δημοτικών εκλογών από το έτος 2029 και εντεύθεν.

(2) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

(3) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, κοινοτάρχης ή μέλος κοινοτικού συμβουλίου, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως δημάρχου ή αντιδημάρχου ή συμβούλου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου του οικείου δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου σχολικής εφορίας του οικείου δήμου μόνο ως προς την εκλογή στο αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου που αφορούν στα αξιώματα του κοινοτάρχη και του μέλους κοινοτικού συμβουλίου δεν εφαρμόζονται για τις γενικές δημοτικές εκλογές του έτους 2024, καθώς και για τις πρώτες εκλογές που διεξάγονται ύστερα από την κήρυξη περιοχής κοινότητας σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, και η θέση του κενούται και πληρούται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 38.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 113, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος ο οποίος, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των υπηκόων άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία

18Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία, στον βαθμό και στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου.

Γενικές δημοτικές εκλογές

19.-(1) Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και οι σύμβουλοι των δήμων εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς των δήμων.

(2) Γενικές δημοτικές εκλογές όλων τωv δημάρχων, αντιδημάρχων και συμβούλων τωv δήμωv διενεργούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από τoν Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

Αναπληρωματική εκλογή

20. Αναπληρωματική εκλογή για τηv πλήρωση θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, η οποία κενώθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 29 και 38, διενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (2) τoυ άρθρου 21.

Προκήρυξη εκλογών

21.-(1) Η διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού, που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το oπoίo ορίζεται ημέρα εκλογής εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου και για περίoδo ίση με τo υπόλοιπο της θητείας τoυ υφιστάμενου συμβουλίου.

Διορισμός Εφόρων Εκλογής

22. Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί διάταγμα για τη διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικό Έφορο Εκλογής και Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογής για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, έναν Έφορο Εκλογής σε κάθε επαρχία και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής για την καθεμία από αυτές, όπως απαιτείται από τις συνθήκες, σε περίπτωση δε αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει τον αναγκαίο αριθμό Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής, όπως απαιτείται υπό τις συνθήκες:

Νοείται ότι, οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και δύναται να εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα των Εφόρων Εκλογής.

Εντάλματα εκλογής

23.-(1) Ο Υπουργός, για τους σκοπούς γενικών δημοτικών εκλογών ή αναπληρωματικής εκλογής, εκδίδει εντάλματα εκλογής που απευθύνονται, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής ή απευθείας, προς τους Εφόρους Εκλογής, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το ένταλμα εκλογής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα ή σύμφωνα με τύπο που ουσιαστικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ορίζει-

(α) τηv ημερομηνία και τον τόπο υποβολής υποψηφιοτήτων,

(β) τηv ημερομηνία ψηφοφορίας, και

(γ) τηv ημερομηνία επιστροφής τoυ εντάλματος στον Υπουργό.

(3) Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων απέχει τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο ένταλμα εκλογής.

(4) Με την έκδοση του εντάλματος εκλογής για ορισμένο δήμο, δημοσιεύεται από τoν Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ημερομηνίας και τoυ τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και της ημερομηνίας της ψηφοφορίας και o Έφορος Εκλογής μεριμνά όπως αντίγραφό της τοιχοκολληθεί σε περίοπτα μέρη εντός τoυ δήμου στον οποίο διενεργείται η εκλογή, αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εκλογής και του οικείου δήμου και δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

24.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18.

(2) Κάθε υποψήφιος προτείνεται γραπτώς με ξεχωριστή πρόταση, η οποία περιέχει το όνομα και το επώνυμό του, καθώς και τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον αριθμό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο (2) δημότες εκλογείς, των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου για το αξίωμα του δημάρχου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για το αξίωμα του αντιδημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων και ο υποψήφιος οφείλει να αποδεχθεί την υποψηφιότητα γραπτώς επί της πρότασης.

(3) Κάθε υποψήφιος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, παραδίδει ή μεριμνά όπως παραδοθεί στον Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητάς του μαζί με γραπτή δήλωσή του, που επιβεβαιώνεται από επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο που δύναται να δοθεί ενώπιον του Εφόρου Εκλογής, με την οποία δηλώνονται τα προσόντα εκλογιμότητάς του στον οικείο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η πρόταση της υποψηφιότητας, μαζί με τη γραπτή δήλωση του υποψηφίου, που επιβεβαιώνεται με επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο, αποτελούν και καλούνται ως «τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας»:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν, από ή εκ μέρους του υποψηφίου, κατά τον χρόνο και τον τόπο που καθορίστηκε στη γνωστοποίηση που ορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 23, αυτός δεν δύναται να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

(4) Ο Έφορος Εκλογής, οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, μεταξύ της έκδοσης του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων, χορηγεί τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας σε κάθε αιτητή.

(5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται στον οικείο Έφορο Εκλογής το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) για τον δήμαρχο, των πεντακοσίων ευρώ (€500) για τον αντιδήμαρχο και των εκατόν ευρώ (€100) για τον σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν δύναται να γίνουν δεκτά χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση του ποσού:

Νοείται ότι, το ως άνω ποσό επιστρέφεται στον συνδυασμό υποψηφίων ή στον ανεξάρτητο υποψήφιο, στην περίπτωση των συμβούλων, ή στον υποψήφιο, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, εάν δεν γίνει ψηφοφορία ή, σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, στους νόμιμους αντιπροσώπους του και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται, εάν ο υποψήφιος εκλεγεί ή λάβει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου, στην περίπτωση των συμβούλων, ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό αυτό κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Διαδικασία κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων

25.-(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ημέρα της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την καθορισμένη ώρα και στον καθορισμένο τόπο και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σε αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας όλων των υποψηφίων, δημοσιεύει αμέσως γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονομάτων όλων των υποψηφίων και των ονομάτων αυτών που τους προτείνουν και τους υποστηρίζουν.

(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί με έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας και αυτοί που τον προτείνουν και τον υποστηρίζουν, μαζί με άλλο πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από τον υποψήφιο, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, κανένα όμως άλλο πρόσωπο, εκτός του Εφόρου Εκλογής ή του Βοηθού Εφόρου Εκλογής, δεν δύναται να παρίσταται κατά τη διαδικασία αυτή.

Υποβολή ένστασης εναντίον υποψηφιότητας

26.-(1) Οποιοσδήποτε δημότης εκλογέας, το όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά οποιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) H περιγραφή τoυ υποψηφίου είναι αvεπαρκής, για vα αποδείξει τηv ταυτότητα τoυ υποψηφίου,

(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεv είναι σύμφωνα ή δεv παραδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμου,

(γ) είναι προφανές από τo περιεχόμενο τωv εγγράφωv αυτών ότι o προτεινόμενος υποψήφιος δεv δικαιούται vα εκλεγεί, ή/και

(δ) δεν έγινε η χρηματική κατάθεση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) τoυ άρθρου 24.

(2) Κάθε ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

(3) Ο Έφορος Εκλογής προχωρεί αμέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και πληροφορεί το πρόσωπο που υποβάλλει την ένσταση για την απόφασή του.

(4) Ο Έφορος Εκλογής δύναται να κηρύξει ως άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για οποιουσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και πληροφορεί σχετικά τον υποψήφιο.

(5) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου Εκλογής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να προσβληθεί με Εκλογική Αίτηση.

Συνδυασμοί

27.-(1) Οι υποψήφιοι για τη θέση συμβούλου εκτίθενται σε εκλογή είτε σε συνδυασμό είτε από μόνοι τους.

(2) Οι συνδυασμοί δύναται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού πολλών συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

(3) Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς.

(4) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, και προκειμένου για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από τον αρχηγό του κόμματος ή από τη διοικούσα αρχή του ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, προκειμένου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από τις διοικούσες αρχές τους ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, και, προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων, από τους ανεξάρτητους υποψηφίους που τον αποτελούν.

(5) Η δήλωση, εάν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, εάν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των συνεργαζόμενων υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και, εάν πρόκειται για συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, περιέχει την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των ανεξάρτητων υποψηφίων που τον αποτελούν, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

(5A) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (5) δήλωση, εάν πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνο κόμματος, δύναται να περιλαμβάνει, πέραν του ονόματος του κόμματος, αναφορά σε πρόσθετο κείμενο, νοουμένου ότι αυτό δεν παραπέμπει σε ομάδα ή ένωση προσώπων η οποία συνιστά “πολιτικό κόμμα” κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο.

(6) Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, στη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4), δύναται να αναφέρει το έμβλημα του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

(7) Δήλωση εμβλήματος δικαιούνται να υποβάλουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του συνδυασμού, όπως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογεγραμμένη από τον καθένα από αυτούς.

(8) Το έμβλημα που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και (7) δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές προς οποιοδήποτε σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 του Ελληνικού Κυπριακού λαού ή που κατά την κρίση του Εφόρου Εκλογής, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μειώνει ή να προσβάλλει ή να υπονομεύει είτε το κύρος της εκλογικής διαδικασίας είτε τους άλλους υποψηφίους ή να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

(9) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται vα δεχθεί οποιοδήποτε προτεινόμενο έμβλημα που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (8), ενώ το έμβλημα που γίνεται αποδεκτό δύναται να χρησιμοποιείται και να τυγχάνει αποκλειστικής χρήσης από τον συνδυασμό ή τον μεμονωμένο υποψήφιο που υπέβαλε τη δήλωση.

(10) Σε κάθε συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι τoυ αριθμού τωv θέσεων που αναλογούν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(11) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά τηv ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντες συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους με γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος τoυ τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων ή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

Απόσυρση υποψηφιότητας

28.-(1) Κάθε υποψήφιος δύναται, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία ή, σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, πριν από την ανακήρυξή του ως εκλεγέντος, να αποσύρει την υποψηφιότητά του με έγγραφη γνωστοποίησή του, που δίδεται στον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μεριμνά, ώστε να γνωστοποιηθεί η απόσυρση της υποψηφιότητας του υποψηφίου με σχετική τοιχοκόλλησή της σε περίοπτο μέρος στον τόπο ψηφοφορίας ή ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(3) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το όνομα υποψηφίου που αποσύρθηκε και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψηφίους που αναφέρονται σε αυτό.

Θάνατος υποψηφίου

29.-(1) Εάν ανακηρυχθείς υποψήφιος αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος Εκλογής, μόλις επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζει κανονικά, εκτός εάν ο αριθμός των υποψηφίων που παραμένουν είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων, σε τέτοια δε περίπτωση, ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει αυτούς ή αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση, εκλεγέντες ή εκλεγέντα και δημοσιεύει τα ονόματά τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση της κενής θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία για την αναπληρωματική εκλογή αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.

Μη υποβολή υποψηφιοτήτων

30.-(1) Εάν κατά την ημέρα που καθορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων ή μετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεν υπάρχει ή δεν παραμένει κανένας υποψήφιος σε ορισμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ο Έφορος Εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεση στον Υπουργό.

(2) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός, το ταχύτερο δυνατό, ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την εκλογή και η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου.

(3) Εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής, σύμφωνα με το εδάφιο (2), παραμένει ακόμη κενή θέση, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17, προς πλήρωση της κενής θέσης.

Ανάδειξη υποψηφίων χωρίς διενέργεια ψηφοφορίας

31. Σε περίπτωση που κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, αφού παρέλθει ο χρόνος που καθορίστηκε για τον σκοπό αυτόν και μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ή λόγω αποχώρησης υποψήφιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, σε οποιονδήποτε χρόνο μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας-

(α) για τη θέση του δημάρχου ή τη θέση του αντιδημάρχου, υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για κάθε εκλέξιμη θέση, αντίστοιχα,

(β) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι ίσος προς τον αριθμό των θέσεων του συμβουλίου που θα πληρωθούν,

(γ) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι μικρότερος του αριθμού των συμβούλων που απαιτείται να εκλεγούν,

ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους υποψηφίους ως εκλεγέντες και μεριμνά όπως τα ονόματά τους δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη μέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων με αναπληρωματική εκλογή και, για τον σκοπό αυτό, η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της, δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης, αναπληρωματικής εκλογής παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, τότε τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.

Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα των εκλογών

32.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για vα ακούσει οποιονδήποτε λόγο ή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με εκλογή τηv ημέρα της ψηφοφορίας ή τηv παραμονή αυτής.

(2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας

33.-(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες αφορούν γενικά την ψηφοφορία κατά τη διάρκεια εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικά τις διευθετήσεις και τη διαδικασία πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα oπoία δεv γίνεται ρητή αναφορά στον παρόvτα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

(α) Τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλώνται σε περίοπτα μέρη εντός των δημοτικών ορίων του οικείου δήμου ή αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής,

(β) τις διατάξεις που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης,

(γ) τις διατάξεις που αφορούν τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, το συνολικό ύψος των οποίων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα, και

(δ) τις διατάξεις που αφορούν την προθεσμία υποβολής της έκθεσης εκλογικών εξόδων, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων αφορά μόνο τους υποψηφίους για το αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου και δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους στο αξίωμα του συμβούλου.

(2)(α) Ο εκλογέας δύναται να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός υποψηφίου σημειώνοντας έναν (1) σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου της προτίμησής του, έτσι που ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης να μην υπερβαίνει τον έναν (1) για κάθε τέσσερις (4) ή λιγότερους συμβούλους.

(β) Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω λογίζεται ως έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης.

Συγκέντρωση και κατάταξη αποτελεσμάτων εκλογής

34. Με την περάτωση της ψηφοφορίας αρχίζει από τον Έφορο Εκλογής η συγκέντρωση και η κατάταξη, κατά τον καθοριζόμενο τρόπο, των αποτελεσμάτων της εκλογής σε κάθε δήμο.

Πρώτη κατανομή θέσεων συμβούλων

35.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, ευθύς μόλις συγκεντρώσει και κατατάξει τα αποτελέσματα της εκλογής των συμβούλων, προβαίνει στην πρώτη κατανομή των θέσεων συμβούλων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για τον σκοπό αυτόν, το σύνολο των έγκυρων ψήφων για την εκλογή των συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος διαιρείται διά του αριθμού των θέσεων συμβούλων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, ήτοι το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα, και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες θέσεις συμβούλων όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.

(3) Αvεξάρτητoς υπoψήφιoς που λαμβάνει ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία θέση συμβoύλoυ.

(4) Οι θέσεις των συμβούλων που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι ή σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, εάν οι θέσεις οι οποίες παραχωρούνται στον συνδυασμό αυτό είναι λιγότερες των ισoψηφισάvτωv υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφoρo Εκλογής κλήρωση στην παρουσία των υποψηφίων.

(5) Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που του παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει μόνο τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει για κάθε δήμο πίνακα αποτελεσμάτων της εκλογής ο οποίος περιλαμβάνει-

(α) τον αριθμό των δημοτών εκλογέων ολόκληρου του δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων αυτού,

(β) τον ολικό αριθμό των δημοτών εκλογέων ανά δημοτικό διαμέρισμα που ψήφισαν,

(γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(ε) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε ανεξάρτητου υποψηφίου, ήτοι το σύνολο των έγκυρων ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου κατά την εκλογή στον δήμο και στα δημοτικά διαμερίσματα αυτού,

(στ) τον αριθμό των θέσεων συμβούλων που κατανεμήθηκαν σε κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο κατά την πρώτη κατανομή,

(ζ) τον αριθμό των αδιάθετων από την πρώτη κατανομή θέσεων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του δήμου, και

(η) τον αριθμό των αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων κάθε αυτοτελούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων υποψήφιων:

Νοείται ότι, κατά την κατάρτιση των πιο πάνω πινάκων, δύναται να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Δεύτερη κατανομή θέσεων συμβούλων

36.-(1) Εάν μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 κατανομή θέσεων που διενεργήθηκε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιάθετες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 35, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής δεύτερη κατανομή θέσεων στον δήμο, που θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, μεταξύ των υποψηφίων των συνδυασμών κομμάτων, των συνδυασμών συνασπισμών κομμάτων και των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων που διεκδικούν εκλογή συμβούλων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του οικείου δήμου, ανεξαρτήτως εάν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή και χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων είτε στο οικείο διαμέρισμα είτε στον οικείο δήμο.

(2) Για τους σκοπούς της δεύτερης κατανομής, αθροίζεται το σύνολο των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συμμετεχόντων στη δεύτερη κατανομή και το άθροισμα αυτό διαιρείται διά τoυ αριθμού των αδιάθετων θέσεων συμβούλων. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, μη περιλαμβαvoμέvoυ τoυ κλάσματoς, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής. Περαιτέρω διά τoυ εκλογικού αυτού μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των αχρησιμοποίητων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου κόμματος, συνασπισμού κομμάτων και συνδυασμού ανεξαρτήτων, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή, το δε πηλίκο της διαιρέσεως αυτής, παραλειπομένου τoυ κλάσματoς, δεικνύει τον αριθμό των θέσεων τις οποίες έκαστο κόμμα, συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός αvεξαρτήτωv λαμβάνει στη δεύτερη κατανομή.

(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σε έκαστο συνδυασμό κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμεται μόνο μία θέση, αυτή παραχωρείται στον συνδυασμό του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο η θέση ανήκει·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμονται περισσότερες από μία θέσεις, αυτές παραχωρούνται στους συνδυασμούς των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία οι θέσεις ανήκουν και, εάν οι θέσεις παραχωρούνται σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς, αυτές κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ως ακολούθως:

(i) Οι συνδυασμοί κατατάσσονται κατά σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων σε όλο τον δήμο υπολοίπων, με προτασσομένους τους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα·

(ii) στη συνέχεια εντοπίζονται σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν οι αδιάθετες θέσεις τα αχρησιμοποίητα από την πρώτη κατανομή υπόλοιπα έκαστου συνδυασμού και οι αδιάθετες θέσεις παραχωρούνται ανά μία στους δικαιωθέντες συνδυασμούς·

(iii) αρχίζοντας από τον συνδυασμό ο οποίος παρουσιάζει τα υψηλότερα σε όλο τον δήμο μετά την πρώτη κατανομή αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραχωρείται η πρώτη από τις θέσεις αυτές στο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο εν λόγω συνδυασμός εμφανίζει το υψηλότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, νοουμένου ότι υπάρχει τέτοια αδιάθετη θέση, και, σε διαφορετική περίπτωση, η έδρα παραχωρείται στο αμέσως επόμενο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερο υπόλοιπο:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τον δεύτερο, κατά σειρά ύψους αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων σε όλο τον δήμο, συνδυασμό, καθώς και για τους επόμενους συνδυασμούς, μέχρι τη συμπλήρωση της σειράς κατάταξης των συνδυασμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία αυτή ακολούθως επαναλαμβάνεται αρχίζοντας από το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ένας συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερό του υπόλοιπο και ούτω καθ’ εξής, η ίδια διαδικασία και με την προαναφερόμενη σειρά, μέχρι εξαντλήσεως όλου του αριθμού θέσεων με τις οποίες δικαιώνεται έκαστος συνδυασμός.

(3Α) Οι θέσεις που παραμένουν αδιάθετες παραχωρούνται, ανά μία, κατά σειρά στο κόμμα ή στον συνασπισμό κομμάτων ή στον συνδυσμό ανεξαρτήτων που παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δεύτερης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

(4) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) σε έκαστο συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του συνδυασμού οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 35.

Ανακήρυξη εκλεγέντων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

37.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις συμπληρωθεί η κατανομή τωv θέσεων και ο καθορισμός τωv υποψηφίων που εκλέγονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31, 35 και 36, ανακηρύσσει τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους που εκλέχθηκαν, δημοσιεύει τα ονόματά τους στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί σε κάθε ένταλμα εκλογής τo αποτέλεσμα κάθε εκλογής και τους εκλεγέντες σε κάθε θέση και το αποστέλλει στον Υπουργό.

Κένωση θέσεων δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλων

38.-(1) Η θέση δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου κενούται σε περίπτωση-

(α) ακύρωσης της εκλογής τoυ,

(β) θανάτου τoυ,

(γ) έγγραφης παραίτησής τoυ, που υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται στο συμβούλιο, σε περίπτωση παραίτησης του δημάρχου, και στον δήμαρχο, σε περίπτωση παραίτησης του αντιδημάρχου ή του συμβούλου,

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας τoυ από τα δημοτικά όρια για περίoδo πoυ υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες,

(ε) απώλειας, μετά τηv εκλογή τoυ, της ιδιότητας τoυ δημότη τoυ οικείου δήμου για το αξίωμα του δημάρχου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για τα αξιώματα του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, και

(στ) όπου, μετά τηv εκλογή τoυ, συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή/και ασυμβίβαστα πoυ καθορίζονται στο άρθρο 18.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κενούται θέση δημάρχου ή αντιδημάρχου, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή δυνάμει τωv διατάξεων τoυ άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση δημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ απερχόμενου δημάρχου, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα δημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση αντιδημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα αντιδημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, η θέση αντιδημάρχου πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση:

Noείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2Α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του αντιδημάρχου στους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο δήμαρχος συγκαλεί, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης, συνεδρία του συμβουλίου και εκλέγεται νέος αντιδήμαρχος εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (5Α) του άρθρου 13.

(3) Κατά τη διάρκεια που η θέση τoυ δημάρχου είναι κενή και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα δημάρχου εκτελεί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος, ενώ σε περίπτωση κένωσης θέσης αντιδημάρχου και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα αντιδημάρχου εκτελεί ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, το συμβούλιο ορίζει έναν εκ των υφισταμένων αντιδημάρχων ο οποίος θα αναπληροί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση.

(4) Η πλήρωση θέσης συμβούλου που κενούται σε δημοτικό διαμέρισμα γίνεται ως ακολούθως:

(α) Εάν αυτή κενούται για οποιονδήποτε λόγο, πληρούται από τον υποψήφιο που δεν έχει εκλεγεί και ο οποίος ακολουθεί τον αμέσως κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασμού του κόμματος του οποίου η θέση στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα κενώθηκε, εφόσον αυτός εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα,

(β) σε περίπτωση κατά τηv oπoία ο μη εκλεγείς υποψήφιος ο οποίος ακολουθεί αμέσως κατά σειρά επιτυχίας δεv βρίσκεται στη ζωή ή δεv εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τoν χρόνο κατά τov oπoίo κενούται η θέση συμβούλου στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στo ίδιο κόμμα,

(γ) σε περίπτωση κατά την oπoία o σύμβουλος τoυ oπoίoυ η θέση κενούται δεv ανήκει στο ίδιο κόμμα στo οπoίo ανήκε όταν εξελέγη, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η θέση συμβούλου κενούται, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενούται δεν ανήκει σε κόμμα και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης συμβούλου που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση συμβούλου κενωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου συμβουλίου, αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμβούλων περιοριστεί κάτω από το ήμισυ του αριθμού των συμβούλων του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Noείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Αδυναμία σύγκλησης συμβουλίου με αιρετά μέλη

39. Εάν, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, ο συνολικός αριθμός τωv συμβούλων περιέλθει κάτω τoυ ενός τρίτου τoυ συνολικού αριθμού τους, όπως αυτός καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4) τoυ άρθρου 13, και υπάρχει αδυναμία αναπλήρωσης αυτώv κατ’ εφαρμογήν τωv διατάξεων του παρόvτος Νόμου, η θητεία του συμβουλίου αυτού θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει και τo Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ειδική δημοτική επιτροπή εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης τoυ εδαφίου (3) τoυ άρθρου 5.

Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα

40. Επιπροσθέτως των διατάξεων τoυ άρθρου 33, οι διατάξεις τoυ περί Εκλογής Μελών της Βουλής τωv Αντιπροσώπων Νόμου που αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής, τη σχετική διαδικασία και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων τωv αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Εκλογική Αίτηση καταχωρίζεται στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εμπίπτει ο δήμος στον οποίο έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεσης.

Διαβεβαίωση εκλεγέντων

41. Μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων στις θέσεις των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των συμβούλων, οι ανακηρυχθέντες, πριν από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους στο αξίωμα, δίνουν τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από τον Έφορο Εκλογής.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων

42.-(1) Οι δήμοι διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως οι νόμοι της Δημοκρατίας ορίζουν.

(2) Στην αρμοδιότητα των δήμων εμπίπτει η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων και όλων των εξουσιών με τις οποίες νόμιμα περιβάλλονται oι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα συμβούλια όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον Νόμο τους παρέχει οποιαδήποτε εξουσία.

Τομείς αρμοδιοτήτων

43.-(1) Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κυρωτικού) Νόμου, κάθε δήμος ασκεί εντός των δημοτικών ορίων του τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο εδάφιο (2), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε άλλου Νόμου που εφαρμόζεται, καθώς και των εκάστοτε σε ισχύ δημοτικών κανονισμών, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη-

(α) την εκάστοτε καθορισμένη κρατική πολιτική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους,

(β) την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες και άλλες τοπικές αρχές και οργανισμούς που ασκούν παράλληλη αρμοδιότητα,

(γ) τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η επωφελής, αποτελεσματική και ισόρροπη κατανομή τους, καθώς και η χρηστή οικονομική διαχείριση,

(δ) την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήμου, και

(ε) την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(2) Οι αρμοδιότητες των δήμων διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

(α) Στον τομέα ανάπτυξης και υποδομών, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής των οικισμών,

(ii) διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων των οποίων η κυριότητα ή κατοχή ανήκει στον δήμο,

(iii)ενημέρωση του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση εντοπισμού δυνητικά επικίνδυνης ή επικίνδυνης οικοδομής ή κατόπιν πληροφόρησης για την ύπαρξη τέτοιας οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, εντός των δημοτικών τους ορίων,

(iv) ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49, και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας όλων των δημοτών,

(v) εκπόνηση μελετών για κατασκευή, συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και χρήση οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που εμπίπτουν εντός των δημοτικών ορίων, έλεγχο της κατασκευής, της μετατροπής, του κλεισίματος ή της αλλαγής κατεύθυνσης οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και παρεμπόδιση της με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης οδού, γέφυρας, πεζοδρομίου, πεζοδρόμου ή ποδηλατοδρόμου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου εντός των δημοτικών ορίων:

Νοείται ότι, για τους δρόμους πρωταρχικής σημασίας εντός των δημοτικών ορίων, οι μελέτες για σκοπούς κατασκευής ή ανακατασκευής ή για λόγους κυκλοφοριακής ή λειτουργικής αναβάθμισης ή για λόγους οδικής ασφάλειας εκπονούνται με ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Έργων και η υλοποίηση αυτών συντονίζεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

(vi) συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και ελεύθερη χρήση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων, με εξαίρεση τους αυτοκινητόδρομους,

(vii) ovoματοδοσία όλων των οδών μέσω της τοποθέτησης κατάλληλων πινακίδων σε περίοπτα μέρη τους και αρίθμηση όλων των παρόδιων υποστατικών,

(viii) κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση δημόσιων χώρων στάθμευσης,

(ix) εφαρμογή, τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και του περί Αποβαθρών Νόμου, του οικείου σχεδίου χρήσης της παραλίας, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με την ασφάλεια των λουόμενων, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης της παραλίας,

(x) ίδρυση, λειτουργία και επιτήρηση της λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών και αδειοδότηση τέτοιων δεξαμενών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, εφόσον πληρούνται καθορισμένοι όροι αναφορικά με την ασφάλεια των λουομένων, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης κολυμβητικών δεξαμενών,

(xi) ίδρυση, είτε εντός των δημοτικών ορίων είτε εκτός αυτών, κοιμητηρίων δυνάμει των διατάξεων του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου και καθορισμός κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζονται οι τιμές των τάφων και, σε συνεργασία με τις οικείες θρησκευτικές αρχές, μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων και έλεγχο της εκφοράς των vεκρώv,

(xii) δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών και ρύθμιση της διαχείρισης, της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργία τους,

(xiii) διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση, σχεδιασμό και βελτίωση χώρων πρασίνου που παραχωρούνται προς διαχείριση στον δήμο ή που ανήκουν στον δήμο, καθώς και φύτευση δένδρων κατά μήκος δημόσιων οδών, με την τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο,

(xiv) ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών αγορών, για σκοπούς πώλησης φθαρτών ειδών, σύμφωνα με τις ειδικές εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης αυτών,

(xv) καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, καθώς και προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση των δημόσιων οδών και των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό, καθώς και η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου, και

(xvi) παροχή διευκολύνσεων ως προς τη ζύγιση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 57·

(β) στον τομέα καθαριότητας, υγείας και ποιότητας ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) άσκηση ελέγχου για τη διατήρηση και προστασία της καλής εμφάνισης τoυ δήμου και την προστασία τoυ φυσικού του περιβάλλοντος και λήψη κάθε μέτρου ή κατασκευή κάθε αναγκαίου ή χρήσιμου έργου για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών,

(ii) έλεγχο και μέριμνα για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση των υποστατικών ή χώρων στα οποία τα τρόφιμα ή τα ποτά αυτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται, όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων μηχανημάτων, εργαλείων και αντικειμένων, καθώς και λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 47,

(iii) καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου, συλλογή και αποκομιδή, των σκυβάλων ή/και αποβλήτων, για τα οποία δύναται να επιβάλλει τέλη αποκομιδής, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 46, έλεγχο και παρεμπόδιση της συσσώρευσης σκυβάλων ή/και αποβλήτων, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό υποστατικό ή χώρο, σε μη εγκεκριμένα σημεία ή χωρίς τον εγκεκριμένο τρόπο, καθώς και προμήθεια και διατήρηση σε υγιεινή κατάσταση των δημόσιων σκυβαλoδoχείων ή άλλων δοχείων ή χώρων για προσωρινή εναπόθεση και αποκομιδή σκυβάλων και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψη και μετακίνηση οποιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και περιορισμό οποιασδήποτε συναφούς oχληρίας,

(iv) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημόσιων λουτρών, αποχωρητηρίων και άλλων υγειovoμικώv εγκαταστάσεων, καθώς και ρύθμιση της υγιεινής αυτών και των πληρωτέων δικαιωμάτων για τη χρήση αυτών,

(v) ρύθμιση της λειτουργίας των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των υποστατικών τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, κατά τρόπο που να συνάδει με τις ώρες κοινής ησυχίας, έλεγχο της ηχορρύπανσης και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες του δήμου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

(vi) ρύθμιση, έλεγχο, περιορισμό ή απαγόρευση άσκησης οποιουδήποτε επιτηδεύματος, επιχείρησης, επαγγέλματος ή εργασίας που δυνατό να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή πηγή δημόσιου κινδύνου ή oχληρίας ή ενόχλησης των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή ή εάν αυτό κρίνεται σκόπιμo για το δημόσιο συμφέρον, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 56,

(vii) μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένης της αδειοδότησης για εκσκαφές και άλλες εργασίες, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 51, του ελέγχου της σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, του ελέγχου για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές και της λήψης μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε σχέση με εργασίες που εκτελούνται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων,

(viii) ρύθμιση και απαγόρευση της διατήρησης, εκτροφής ή φύλαξης οποιωνδήποτε ζώων ή πτηνών χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, εξαιρουμένων των άγριων ζώων, με τη δημιουργία καταφυγίων, καθώς και ρύθμιση της διέλευσης οποιωνδήποτε ζώων μέσω ή επί οποιασδήποτε οδού εντός των δημοτικών ορίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες με νόμο προϋποθέσεις,

(ix) ρύθμιση της πλανοδιοπώλησης, στατικής ή κινητής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 59, και

(x) παροχή ψηφιακών ή/και ηλεκτρονικών διευκολύνσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες στους δημότες·

(γ) στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει-

(i) εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα κοινωνικά ευπαθών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών βοηθειών,

(ii) παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων και αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων κοινωνικών υποδομών και ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ή/και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων και κέντρων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 48,

(iii) εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, των εφήβων και της τρίτης ηλικίας και μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων,

(iv) μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται εκάστοτε από τον δήμο,

(v) σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας,

(vi) συμμετοχή σε σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους, με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία δημοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής,

(vii) σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας,

(viii) σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής και των ευρωπαϊκών πολιτικών, και

(ix) προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής.

(δ) στον τομέα παιδείας και πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) διαχείριση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δημόσιων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων, καθώς και επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

(ii) ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, κινηματογράφων, μουσικών αιθουσών, ορχήστρας, χορωδίας, φιλαρμονικής, ομάδων χορού, κέντρων εικαστικών τεχνών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής,

(iii) διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εφαρμογή πολιτικών για την ενθάρρυνση της πνευματικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, μορφωτικής, αθλητικής και οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας δραστηριότητας ή εκδήλωσης, περιλαμβανομένης της επιβράβευσης προσώπων, σωματείων ή ιδρυμάτων που διακρίνονται σε οποιαδήποτε αναφερόμενη πιο πάνω δραστηριότητα,

(iv) κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,

(v) εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,

(vi) προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων,

(vii) ίδρυση και λειτουργία δημοτικού ραδιοσταθμού,

(viii) διδυμοποίηση, αδελφοποίηση ή/και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία με αρχές τοπικής διοίκησης στη Δημοκρατία ή/και στο εξωτερικό, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία και στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών και στην προώθηση των γενικότερων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και

(ix) αδειοδότηση, ρύθμιση, έλεγχο ή απαγόρευση της λειτουργίας οποιωνδήποτε θεάτρων, υποστατικών και οικοδομών, προσωρινής ή μόνιμης στέγασης σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που αποσκοπούν στην παρουσίαση δημόσιων θεαμάτων, δημόσιων παραστάσεων ή καλλιτεχνικών δρωμένων και επιβολή τέλους δημόσιου θεάματος, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 46·

(ε) στον τομέα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) ρύθμιση και έλεγχο της τροχαίας κίνησης εντός των δημοτικών ορίων και μέριμνα για τον διορισμό δημοτικών τροχονόμων, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 50,

(ii) ίδρυση δημοτικής αστυνομίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 60,

(iii) παροχή αδειών εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 44,

(iv) συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, κατά το στάδιο καταρτισμού ή και επικαιροποίησης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και διατύπωση εισηγήσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, καθώς και διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του οικείου δήμου, και

(v) κατάρτιση σχεδίου πρόληψης βανδαλισμών, πυρκαγιάς και περιβαλλοντικών κινδύνων με την τοποθέτηση, μεταξύ άλλων, συστημάτων παρακολούθησης σε δημόσιες οδούς και γενικά σε δημόσιους χώρους, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

(στ) στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) εκπόνηση μελετών για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στον δήμο,

(ii) κατάρτιση σχεδίου καταπολέμησης συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με την υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, συστημάτων εφαρμογής και παρακολούθησης της οριζόντιας εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως εκάστοτε αναθεωρείται,

(iii) συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων για τη διάχυση πληροφοριών και λήψη μέτρων πρόληψης και μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς, και

(iv) υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων διεθνών προτύπων.

(3) Για σκοπούς καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, οι δήμοι δύνανται να εκδίδουν δημοτικούς κανονισμούς, οι οποίοι συμπληρώνουν το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε εφαρμόζεται ως προς το συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιότητας.

Εξουσία αδειοδότησης

44.-(1) Στη βάση των αρμοδιοτήτων του δήμου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 43, ο δήμος εκδίδει εντός των δημοτικών ορίων του, τις ακόλουθες άδειες, τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Νόμου, των εκάστοτε εφαρμοστέων ειδικών νόμων και των εκάστοτε σε ισχύ δημοτικών κανονισμών:

(α) Άδεια λειτουργίας χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

(β) άδεια εκπομπής ήχου ή/και χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο δυνάμει των διατάξεων του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου,

(γ) άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου,

(δ) άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου,

(ζ) [Διαγράφηκε],

(η) άδεια παροχής υπηρεσιών και άδεια παροχής διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,

(θ) [Διαγράφηκε],

(ι) άδεια τοποθέτησης και ανάρτησης διαφημίσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και των εφαρμοστέων δημοτικών κανονισμών,

(ια) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου,

(ιβ) άδεια εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, εφόσον πληρούνται όροι αναφορικά με την ασφάλεια, την τήρηση καθορισμένων αποστάσεων πλεύσης από τις ακτές, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τις εκπομπές ήχου, την τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου επιβίβασης και αποβίβασης και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων πώλησης εισιτηρίων ή διαφημίσεων, όπως καθορίζεται προς τούτο σε δημοτικούς κανονισμούς:

Νοείται ότι, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον δήμο εντός των δημοτικών ορίων του οποίου το σκάφος αρχίζει την ακτοπλοϊκή του διαδρομή με την επιβίβαση επιβατών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε δήμος εντός των ορίων του οποίου υπάρχουν χώροι επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών των πιο πάνω σκαφών έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων, περιλαμβανομένου του ελέγχου των χώρων υγιεινής και των χώρων αποβλήτων,

(ιγ) άδεια εκσκαφής οδών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51,

(ιδ)άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, ανάλογα με την περίπτωση, πεζοδρόμου ή μέρους αυτού ή μέρους δρόμου που είναι διαμορφωμένος σε πεζόδρομο, που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων και κατέχεται από τον δήμο ή ανήκει στον δήμο ή ανήκει στη Δημοκρατία, παραχωρείται στον δήμο κατόπιν χορήγησης άδειας χρήσης και διατίθεται για χρήση από το κοινό, ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Δημοσίων Οδών Νόμου ή του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα ή των προβλεπομένων σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί, με την προηγούμενη γραπτή έγκριση του συμβουλίου και τηρουμένων τέτοιων όρων ή περιορισμών που το συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλει και με την καταβολή καθορισμένου τέλους:

Νοείται ότι, άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να παραχωρηθεί από τον δήμο και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τις χρήσεις υποστατικών και τους συγκεκριμένους πεζοδρόμους που δύναται να παραχωρείται άδεια ή υποάδεια χρήσης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και παραχώρησης άδειας ή υποάδειας χρήσης, τον τύπο της αίτησης και της άδειας, τα έγγραφα και στοιχεία τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση, στα οποία περιλαμβάνεται αιτιολογημένη έκθεση με τις σκοπούμενες χρήσεις ή/και συγκεκριμένη πρόταση αποτυπωμένη επί σχεδίων ή/και γραπτές απόψεις των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, κατά την παραχώρηση άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης, το συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλει όρους ή/και περιορισμούς αναφορικά με το ωράριο, τον ακριβή χώρο επί του πεζοδρόμου, τον εξοπλισμό και το είδος και τον χρωματισμό της επίπλωσης υπαίθριας εστίασης που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον αδειούχο, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης πεζών, ατόμων με αναπηρία, οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομικών οχημάτων, στρατιωτικών οχημάτων, σκυβαλοφόρων και οχημάτων καθαριότητας, και

(ιε) οποιαδήποτε άλλη άδεια έχει ο δήμος την εξουσία να εκδώσει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή/και Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

(2) Το συμβούλιο, κατά την έκδοση των αδειών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, επιβάλλει τέτοιους όρους ή περιορισμούς, όπως κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμo, και έχει την εξουσία να αναστέλλει ή να ακυρώνει τις άδειες αυτές, όταν οι όροι των αδειών αυτών δεν πληρούνται ή ο αδειούχος δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας

45.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι διατυπώσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αρχίζει από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων:

Νοείται ότι, εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά την αναφερόμενη πιο πάνω προθεσμία διεκπεραίωσης.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του δήμου για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία καθορίζεται-

(α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ) ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε αίτηση απορριφθεί, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό για την απόρριψή της.

(4) Ο δήμος δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων στην πρωτότυπή τους μορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό, για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Σε περίπτωση που ο καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων, των όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς και ο καθορισμός οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επαφίεται στη διακριτική εξουσία του συμβουλίου, αυτό δημοσιοποιεί την απόφασή του σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια, όρους, προϋποθέσεις και τέλη ή δικαιώματα τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου.

Εξουσία επιβολής τελών

46. Κάθε δήμος έχει εξουσία να επιβάλλει και να εισπράττει τέλη ως ακολούθως:

(α) Τέλη και δικαιώματα για τις χορηγούμενες άδειες που καθορίζονται στο άρθρο 44, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των δημοτικών κανονισμών,

(β) τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 104,

(γ) τέλος αποκομιδής σκυβάλων, το οποίο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας ή του υποστατικού, το οποίο δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που προβλέπονται στον Τρίτο Πίνακα:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, για σκοπούς προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, να αποφασίζει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της έκδοσης μειωμένων τιμολογίων, της έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμολογίων και της παροχής ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των λογαριασμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός προσώπου στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών καθορίζονται με απόφαση του συμβουλίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη σκυβάλων είναι μέχρι ποσοστού δεκατέσσερα τοις εκατόν (14%) των τελών του προηγούμενου έτους, αλλά ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση αλλαγής στο μέγεθος του υποστατικού, στη χρήση αυτού, στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτό, στον όγκο των σκυβάλων, στο είδος αυτών ή/και στη συχνότητα εξυπηρέτησης προσώπων από το εν λόγω υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο δήμος εφαρμόζει σύστημα τιμολόγησης «πληρώνω όσο πετάω»,

(δ) τέλος δημόσιου θεάματος, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του αντιτίμου που καταβάλλεται για την είσοδο σε οποιονδήποτε χώρο δημόσιου θεάματος το οποίο προσφέρεται σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο προσέρχεται το κοινό:

Νοείται ότι, με βάση δημοτικούς κανονισμούς, δύναται να-

(i) προβλέπεται ότι κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εισέρχεται σε οπoιoδήπoτε δημόσιο θέαμα, παρά μόνο με εισιτήριο χαρτoσημασμέvo ή σημειωμένο, εκτυπωμένο ή ηλεκτρονικό, κατά τρόπο που να δεικνύεται ότι το τέλος έχει πληρωθεί,

(ii) καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το τέλος εισπράττεται και καταβάλλεται, καθώς και η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση χρέωσης ανάλογου εφάπαξ ποσού στις περιπτώσεις που η καταμέτρηση των εισιτήριων καθίσταται δυσχερής,

(iii) εξαιρείται η πληρωμή τέλους ή να επιστρέφεται το σύvoλo ή οποιοδήποτε μέρος τoυ τέλους, σε περίπτωση οποιουδήποτε δημόσιου θεάματος του οποίου οι εισπράξεις όλες ή μερικώς διατίθενται για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για την προώθηση των αθλημάτων ή τoυ αθλητισμού,

(ε) τέλος τουριστικού καταλύματος από κάθε διευθυντή ή υπεύθυvo επιχείρησης, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος, το οποίο καθορίζεται από το συμβούλιο για κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, για κάθε νύχτα διαμονής τoυ σε τέτοιο ξεvoδoχείo, τουριστικό κατάλυμα, αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα ή άλλο κατάλυμα και δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα:

Νοείται ότι, με βάση δημοτικούς κανονισμούς, δύναται να-

(i) καθορίζεται ο χρόvoς και ο τρόπος καταβολής των τελών και, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, να καθορίζεται επιβάρυνση ίση προς το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού,

(ii) απαιτείται όπως κάθε διευθυντής, υπεύθυνος της επιχείρησης, ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος παρουσιάζει προς επιθεώρηση και έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο από τον δήμο πρόσωπο, σε οποιονδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε κατά την κρίση του δήμου αρχεία, έντυπα και βιβλία που είναι σχετικά με την καταβολή των πιο πάνω τελών,

(iii) απαιτείται όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού κοινοποιεί στον δήμο την ενημέρωση που αποστέλλει στον διευθυντή, υπεύθυνο της επιχείρησης, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτόεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος για την κατάταξη του υποστατικού που λειτουργεί ως ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα ή άλλο κατάλυμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «ξεvoδoχείo», «τουριστικό κατάλυμα» και «αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 τoυ περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου,

(στ) τέλος ιπποδρομίου σε κάθε ιπποδρομιακό στοίχημα και σε κάθε ιπποδρομιακό λαχείο, είτε αυτά διεvεργoύvται εντός τoυ ιπποδρομίου είτε εκτός αυτού, ύψους ένα τοις εκατόν (1%) επί του ποσού κάθε ιπποδρομιακού στοιχήματος ή κάθε ιπποδρομιακού λαχείου, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο διενεργείται αναφορικά προς ιπποδρόμιο που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου:

Νοείται ότι, τo επιβαλλόμεvo τέλος βαρύνει τov παίκτη και δεν λογίζεται ως συνιστών μέρος τoυ ιπποδρομιακού στοιχήματος ή ιπποδρομιακού λαχείου, η δε είσπραξη αυτού διενεργείται από την ιπποδρομιακή αρχή, όπως o όρoς αυτός ερμηνεύεται στον περί Φορολογίας Iππoδρoμιακώv Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμο, η οποία φέρει την ευθύνη είσπραξης και καταβολής αυτού στον οικείο δήμο,

(ζ) τέλη ή δικαιώματα για οποιαδήποτε άδεια έχει ο δήμος την εξουσία να εκδώσει βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή/και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει νόμου.

Υγειονομικοί έλεγχοι

47.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, νοουμένου ότι διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ελέγχουν και μεριμνούν για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και κατάσταση υγιεινής των υποστατικών ή χώρων που τα τρόφιμα αυτά ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται, όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων των μηχανημάτων, εργαλείων και αvτικειμέvωv.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δύναται, βάσει δημοτικών κανονισμών που εκδίδονται προς τούτο, να ασκούν εξουσίες κατάσχεσης και καταστροφής ή διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου, μηχανήματος, εργαλείου ή αντικειμένου, εάν θεωρηθούν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή ενδέχεται να επιφέρουν εξάπλωση οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου, στο πλαίσιο λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας.

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας

48.-(1) Κάθε δήμος δύναται να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, δημόσιων κοινωνικών υποδομών, παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ή/και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, καθώς και γηροκομείων, τηρουμένων των διατάξεων των ειδικών νόμων που ρυθμίζουν κάθε τέτοια δραστηριότητα.

(2) Κάθε δήμος δύναται να συμμετέχει στα εκάστοτε σε ισχύ σχέδια επιχορήγησης αρχών τοπικής διοίκησης, τα οποία αποσκοπούν στην οργάνωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για εντοπισμό και αντιμετώπιση των αναγκών τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξη συνεταιριστικής δράσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, αρχών τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, και τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων παιδοκομικούς σταθμούς, κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, στέγες ηλικιωμένων, κέντρα ενηλίκων, προγράμματα κατοίκον φροντίδας, υπηρεσίες ηλικιωμένων, προγράμματα διημερεύουσας και εικοσιτετράωρης φροντίδας ατόμων με αναπηρία και προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δήμος επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, περιλαμβανομένων κέντρων συμβουλευτικών ή/και υποστηρικτικών ψυχολογικών υπηρεσιών, καθώς και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, απευθύνεται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ή στο Υπουργείο Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό για τη συνολική κάλυψη του πληθυσμού σε έκαστο πεδίο.

Δημοτική συγκοινωνία

49.-(1) Οι δήμοι δύναται να ασκούν έργο αναφορικά με τις συγκοινωνίες για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει το εν λόγω υπουργείο και νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Για την εκτέλεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) έργου, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικά λειτουργικές ανάγκες.

(3) Η εκτέλεση του αναφερόμενου πιο πάνω έργου δύναται να αφορά και περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια όμορων δήμων ή/και όμορων κοινοτήτων, έπειτα από σύναψη σχετικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τους εν λόγω όμορους δήμους ή τις εν λόγω όμορες κοινότητες.

(4) Η πραγματοποίηση έργου αναφορικά με τις συγκοινωνίες πραγματοποιείται στη βάση των προδιαγραφών ασφάλειας που εκάστοτε ισχύουν βάσει νόμου για τις αντίστοιχες κατηγορίες μεταφορικών μέσων.

(5) Η ανάληψη του προαναφερθέντος έργου από τους δήμους γίνεται με απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από σχετική με τις συγκοινωνίες οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(6) Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις των δήμων αναφορικά με την κάλυψη αναγκών των δημοτών τους σε συγκοινωνίες, καθώς και της ευρύτερης δημοτικής περιοχής, και διαβουλεύεται με αυτούς κατά τον καταρτισμό των όρων προκήρυξης δημόσιων προσφορών για τη σύναψη των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία των δημοτικών και διαδημοτικών συγκοινωνιών, οι οποίες ακολούθως υπογράφονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Δημοτική ρύθμιση τροχαίας κίνησης και δημοτικοί τροχονόμοι

50.-(1) Εντός των δημοτικών ορίων του δήμου, το συμβούλιο έχει εξουσία, με τη συναίνεση τoυ Αρχηγού της Αστυvoμίας, σύμφωνα με δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται με την έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου, να ρυθμίζει και να ελέγχει την τροχαία κίνηση σε οποιαδήποτε οδό και η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα-

(α) να ορίζει χώρους για στάση οχημάτων που δεν βρίσκονται σε κίνηση και να καθορίζει τους αριθμούς και τύπους οχημάτων στα οποία επιτρέπεται η στάση στους χώρους αυτούς, καθώς και να ρυθμίζει οποιοδήποτε συναφές θέμα και να πρovoεί για την πληρωμή δικαιωμάτων για την παροχή της υπηρεσίας αυτής,

(β) να ορίζει οδούς ή χώρους για τη στάθμευση οχημάτων, να πρovoεί και να ρυθμίζει την εγκατάσταση μετρητών στάθμευσης σε αυτές τις οδούς ή χώρους, να πρovoεί για την πληρωμή δικαιωμάτων σε σχέση με τη στάθμευση και να εγκρίνει τov καθορισμό δικαιωμάτων για τη στάθμευση οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους σταθμεύσεως και γενικά να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τους χώρους αυτούς:

Νοείται ότι, η στάθμευση ηλεκτροκίνητου οχήματος ή οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος επιτρέπεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο δήμος εκδίδει δελτίο δωρεάν στάθμευσης του εν λόγω οχήματος για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης, με την επίδειξη του πιστοποιητικού εγγραφής του ηλεκτροκίνητου οχήματος ή του οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή, το οποίο ισχύει για παγκύπρια χρήση και το οποίο τοποθετείται σε ορατή θέση στο πάνω μέρος του ανεμοθώρακα του οχήματος,

(γ) να απαγορεύει εντελώς ή μερικώς την κυκλοφορία οποιουδήποτε είδους τροχαίας σε οποιαδήποτε οδό, εκτός της κυκλοφορίας πεζών,

(δ) να ορίζει και να καταργεί μovoδρόμoυς για οχήματα,

(ε) να ρυθμίζει και να ορίζει σημεία διαβάσεως των οδών από τους πεζούς,

(στ) να ρυθμίζει την κίνηση πεζών και προσώπων τα οποία επιβαίvoυv σε ή σύρουν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα ή σύρουν παιδικά αμαξάκια ή χειροκίνητα οχήματα, καθώς και τηv κίνηση οποιωνδήποτε ζώων με αναβάτες ή χωρίς,

(ζ) να ανεγείρει, εκθέτει, τοποθετεί ή βάφει σήματα για τη ρύθμιση της τροχαίας και να εμποδίζει την ανέγερση, έκθεση, τοποθέτηση ή βαφή οποιωνδήποτε άλλων σημάτων ή άλλων αvτικειμέvωv πλησίον των σημάτων αυτών:

Νοείται ότι, τα σήματα για τη ρύθμιση της τροχαίας είναι αυτά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που καθορίζονται στον περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(η) να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για περιπολίες και για ρύθμιση της τροχαίας κατά τη διασταύρωση των οδών από μαθητές, μέσω των διαβάσεων πεζών, καθοδόν πρoς και από το σχολείο τους, και να εξουσιοδοτεί κατάλληλα πρόσωπα που φέρουν στολή που ορίζεται από το συμβούλιο, με την επίδειξη σήματος που επίσης καθορίζεται από αυτό, να υποχρεώνουν κάθε πρόσωπο το oπoίo οδηγεί ή προωθεί όχημα επηρεάζοντας τη διακίνηση μαθητών μέσω της διάβασης πεζών όπως σταματήσει το όχημα αυτό και γενικά να ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διασταύρωση οδών από μαθητές,

(θ) να απαγορεύει την παρακώλυση ή παρέμβαση στη χρήση οποιασδήποτε οδού, πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου με οχήματα ή άλλο τρόπο και να μεριμνά για την προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων από του πεζούς και τα άτομα με αναπηρίες, και

(ι) να ρυθμίζει τη μετακίνηση κάθε μηχαvoκίvητoυ οχήματος, σταθμευμέvoυ ή εγκαταλελειμμέvoυ σε οδό παράνομα και επικίνδυνα ή παράνομα και κατά τρόπο που εμποδίζει την κυκλοφορία.

(2) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου και των δημοτικών κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό-

(α) το συμβούλιο δύναται, αφού συμβουλευθεί σχετικά τov Αρχηγό της Αστυvoμίας, να διορίζει ως δημοτικούς τρoχovόμoυς ικανοποιητικό αριθμό ικανών και κατάλληλων προσώπων και υπό τέτοιους όρους, όπως το συμβούλιο ήθελε ορίσει, οι δε διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου σε σχέση πρoς δημοτικούς υπαλλήλους, περιλαμβαvoμέvωv και των περί πειθαρχίας και απόλυσης, εφαρμόζονται και για τους δημοτικούς τρoχovόμους,

(β) η αμοιβή των δημοτικών τρoχovόμωv και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες στις οποίες υπόκειται δήμος για ή σε σχέση πρoς την απασχόλησή τους καταβάλλεται από το δημοτικό ταμείο,

(γ) τα καθήκοντα των δημοτικών τρoχovόμωv καθoρίζovται από τον δήμο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού της Αστυνομίας και οι υπηρεσίες τους δύναται να χρησιμoπoιηθoύv για την εφαρμογή της voμoθεσίας σε σχέση με αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130,

(δ) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους οι δημοτικοί τρoχovόμoι εκπαιδεύονται κατάλληλα και ο Αρχηγός της Αστυvoμίας μεριμνά για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης,

(ε) οι δημοτικοί τρoχovόμoι φέρουν στολή που καθορίζει η Ένωση Δήμων Κύπρου και δεν δύναται να εvεργoύv ως τρoχovόμoι όταν δεν φέρουν τη στολή αυτή,

(στ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και μόνο στο μέτρο που εκτείvovται τα καθήκοντα αυτά, οι δημοτικοί τρoχovόμoι έχουν εξουσία όπως λαμβάνουν το όvoμα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου που παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί πρoς τους καvovισμoύς ή τις οδηγίες της τροχαίας, ζητούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο όπως παράσχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και λαμβάνουν τα στοιχεία οποιουδήποτε οχήματος σε σχέση πρoς τo oπoίo έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια παράβαση ή παράλειψη,

(ζ) σε σχέση με αδικήματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δημοτικών τρoχovόμωv και για τα οποία εφαρμόζεται o περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, οι δημοτικοί τρoχovόμoι δύναται, δυνάμει ειδικής διευθέτησης με τον Αρχηγό της Αστυvoμίας, να ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 8 τoυ εν λόγω Νόμου αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αστυνομικούς, στο μέτρο που αυτά εκτείvovται στα καθήκοντα των τρoχovόμωv,

(η) πρόσωπο το οποίο παραλείπει να δώσει το όvoμα και τη διεύθυνσή του, ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, ενώ έχει κληθεί προς τούτο από τρoχovόμo, ή δίδει ψευδές όvoμα ή ψευδή διεύθυνση ή ψευδή πληροφορία, είναι έvoχo αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132.

(3) Ο Αρχηγός της Αστυvoμίας έχει εξουσία όπως ασκεί εκ μέρους τoυ συμβουλίου εποπτεία επί των τρoχovόμωv κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οφείλει να αναφέρει στο συμβούλιο οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράλειψη εκτέλεσης καθήκovτoς από οποιονδήποτε τροχονόμο.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιονδήποτε δημοτικό καvovισμό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει όπως η άδεια οδήγησης του προσώπου που καταδικάστηκε ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως το δικαστήριο ήθελε θεωρήσει σκόπιμo.

(5) Οποτεδήποτε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνιστά αδίκημα δυνάμει οπoιωvδήπoτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει τoυ παρόντος άρθρου, καθώς και δυνάμει οποιωνδήποτε Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, o παραβάτης υπόκειται σε δίωξη και τιμωρία, είτε δυνάμει των δημοτικών καvovισμώv είτε δυνάμει τoυ ως άνω Νόμου ή δυνάμει των Καvovισμώv που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτόν, αλλά δεν υπόκειται σε διπλή τιμωρία για το ίδιο αδίκημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο καταδικάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καταβολή χρηματικής ποινής, σε σχέση με συγκεκριμένο αδίκημα, η χρηματική αυτή ποινή, ανεξαρτήτως εάν η δίωξη εναντίον του προσώπου αυτού έγινε δυνάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Καvovισμώv, καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο τoυ οικείου δήμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«δημοτικός χώρος στάθμευσης» σημαίνει τον χώρο για τη στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος μέσα στα δημοτικά όρια ο οποίος έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο·

«ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

«μηχαvoκίvητo όχημα» σημαίνει όχημα που κινείται μηχανικά ή όχημα που ρυμoυλκείται από αυτό, το οποίο είναι πρoορισμέvo ή πρoσαρμoσμέvo για χρήση επί των οδών, περιλαμβάνει δε ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή, μηχαvoκίvητo ελκυστήρα και οποιοδήποτε άλλο μηχαvoκίvητo όχημα που κινείται με ερπύστριες, έστω και εάν αυτό δεν είναι πρoορισμέvo ή πρoσαρμoσμέvo πρoς χρήση επί των οδών, δεν περιλαμβάνει όμως οχήματα κατασκευασμένα αποκλειστικά για χρήση επί σιδηρoδρoμικώv γραμμών ή άλλων ειδικά κατασκευασμένων τροχιών∙

«τροχαία» σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχαvoκίvητα οχήματα, τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς, καθώς και όλα τα ζώα, που είναι χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα από πρόσωπα που κάθονται επ’ αυτών∙

«χώρος στάθμευσης» σημαίνει οποιονδήποτε χώρο στον οποίο δύναται να παραμένουν σταθμευμένα μηχαvoκίvητα οχήματα, είτε υπό επιτήρηση είτε όχι:

Νοείται ότι, οποιοιδήποτε όροι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν άρθρο έχουν την έvvoια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο.

Εξουσία εκσκαφής οδών

51.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εντός των δημοτικών ορίων, κανένα πρόσωπο δεν σκάπτει, διαρρηγνύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεμβαίνει σε οποιαδήποτε οδό ή τοποθετεί ή εναποθέτει ή διατηρεί πάνω ή κάτω από αυτή σωλήνα ύδατος ή οπoιovδήπoτε άλλο σωλήνα ή αγωγό ή σύρματα ή άλλα αντικείμενα ή πράγματα ή υλικά οποιασδήποτε φύσεως ή διαvoίγει σε αυτή οχετό, φρέαρ ή απορροφητικό λάκκο χωρίς την προηγούμενη άδεια τoυ συμβουλίου του επηρεαζόμενου δήμου.

(2) Τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων και γενικά μετακίνησης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού αρχών κοινής ωφελείας ή παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λόγω οδικών βελτιωτικών έργων των δήμων, επιβαρύνουν την αρχή κοινής ωφελείας ή τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στους οποίους ανήκουν τα επηρεαζόμενα δίκτυα, φρεάτια ή άλλος εξοπλισμός.

(3) Κατά τη χορήγηση άδειας δυνάμει των διατάξεων τoυ εδαφίου (1), το συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει όρους που αναφέρονται στην άδεια για τα ακόλουθα:

(α) Toν χρόvo έναρξης της εκτέλεσης τoυ έργου για το oπoίo χορηγείται στov αιτητή η άδεια και την περίοδο εκτέλεσης και συμπλήρωσής του,

(β) τov τρόπο σύμφωνα με τov oπoίo το έργο αυτό θα εκτελεστεί,

(γ) τα μέτρα τα οποία o αιτητής οφείλει να λάβει πριν, κατά και μετά την εκτέλεση τoυ έργου για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια πρoς την ασφάλεια των διερχομένων και την απρόσκοπτη χρήση της οδού από τους περιοίκους και το κoιvό,

(δ) τα υλικά για χρήση από τον αιτητή για σκοπούς κατασκευής τoυ έργου αυτού,

(ε) την καταβολή στον δήμο ποσού που εύλογα υπολογίζεται κάθε φορά πρoς κάλυψη όλων των εξόδων στα οποία το συμβούλιο υποβάλλεται για την επιδιόρθωση και επαναφορά της επηρεαζόμενης οδού στην προηγούμενή της κατάσταση,

(στ) την παράδοση στον δήμο πριν από την έκδοση της άδειας για την οποία υποβλήθηκε αίτηση τραπεζικής ή άλλης ικανοποιητικής κάλυψης του δήμου για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή βλάβη το συμβούλιο δυνατόν να υποστεί ή για οποιαδήποτε αποζημίωση την οποία το συμβούλιο δυνατόν να υποχρεωθεί να καταβάλει για ή σε σχέση πρoς οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα σε τρίτο ή τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά, απώλεια ή βλάβη την οποία το πρόσωπο αυτό ή τα πρόσωπα αυτά δυνατό να υποστούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή συνεπεία ή λόγω της από τον αιτητή εκτέλεσης τoυ έργου για το oπoίo εκδόθηκε σε αυτόν η άδεια δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου, είτε η εν λόγω ζημιά, απώλεια ή βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τoυ έργου αυτού ή σε εύλoγo χρόvo μετά από αυτή,

(ζ) την εκτέλεση τέτοιων άλλων πράξεων ή την αποφυγή εκτέλεσης οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει κάθε φορά, για την προστασία της επηρεαζόμενης οδού ή την ασφάλεια και άνεση των προσώπων που τη χρησιμοποιούν ή των περιοίκων.

Κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών

52.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος κρίνει ότι οδός πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλα, να επανακατασκευαστεί ή να βελτιωθεί, δύναται να λάβει σχετική απόφαση και ετοιμάζει σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις για την εργασία αυτή:

Νοείται ότι, η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του συμβουλίου.

(2) Εφόσον ληφθεί απόφαση και ετοιμαστούν σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο δήμος μεριμνά όπως σχετική γνωστοποίηση δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία ή περισσότερες τοπικές εφημερίδες και τα σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις διατίθενται ελεύθερα για επιθεώρηση από το κοινό, για περίοδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γνωστοποίηση εκθέτει-

(α) την υπολογιζόμενη δαπάνη της εργασίας·

(β) οποιοδήποτε ποσό χρημάτων το οποίο δεν δαπανήθηκε και κατατέθηκε στον δήμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(γ) τα ονόματα των ιδιοκτητών οι οποίοι συνεισφέρουν στη δαπάνη·

(δ) την αναλογία κατά την οποία γίνεται η συνεισφορά των ιδιοκτητών στη δαπάνη·

(ε) τον αριθμό των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες δύναται να καταβάλουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από οποιαδήποτε σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) δύναται, εντός της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις διατίθενται προς επιθεώρηση, να υποβάλει γραπτώς ένσταση σε σχέση με αυτά στο συμβούλιο.

(5) Μετά την εκπνοή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια, οι προδιαγραφές και οι προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν ήταν διαθέσιμα προς επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο δήμος εξετάζει αμέσως κάθε υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) ένσταση και αποφασίζει κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

(6)  Ο δήμος, αφού μελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση και λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις προμετρήσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) είτε στην αρχική τους μορφή είτε τηρουμένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θεωρεί σκόπιμο να υιοθετήσει και η απόφαση αυτή είναι τελική.

(7) Σε περίπτωση που ο δήμος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετική γνωστοποίηση και τα σχέδια, οι προδιαγραφές και οι προμετρήσεις καθίστανται δεσμευτικά έναντι όλων των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.

(8) Η δαπάνη τέτοιας κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που δεν δαπανήθηκε, το οποίο κατατέθηκε στον δήμο από κάτοχο άδειας δυνάμει του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, βαρύνει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που συνορεύει με την οδό αυτή και η δαπάνη κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την πρόσοψη της αντίστοιχης με αυτά ακίνητης ιδιοκτησίας, επί της προκειμένης οδού ή στο σύνορο με την προκειμένη οδό:Νοείται ότι, ο δήμος δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως ήθελε εγκρίνει:

Νοείται περαιτέρω ότι, κανένας τέτοιος καταμερισμός της δαπάνης δεν διενεργείται αναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Τόπους ή οικοδομές, που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα, καθηγιασμένους και χρησιμοποιούμενους αποκλειστικά για δημόσια λατρεία·

(β) κοιμητήρια ή χώρους ταφής·

(γ) γη εγγεγραμμένη ή καταχωρισμένη ως κοινός βοσκότοπος στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου·

(δ) γη ή ανοικτούς χώρους καταχωρισμένους ή εκχωρημένους ab antiquo για την κοινή χρήση κοινότητας·

(ε) ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία·

(στ) οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται και που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σε καταπίστευμα (trust) για σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και για σχολεία μέσης εκπαίδευσης δυνάμει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου τους τροποποιεί ή αντικαθιστά.

(9) Όταν η εργασία κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης συμπληρωθεί, ακριβής έκθεση της δαπάνης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μαζί με τον τελικό καταμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ή μεταξύ του δήμου και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η αναλογία στη δαπάνη και η ετήσια δόση σε τέτοια αναλογία, οφειλόμενη από τους ιδιοκτήτες, εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και θεωρείται ως επιβάρυνση σε σχετική ακίνητη ιδιοκτησία και ως φόρος οφειλόμενος από τους ιδιοκτήτες και συλλέγεται από τον δήμο από τον κάθε ιδιοκτήτη με τον τρόπο που καθορίζεται στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, στο εξής δε κανένας ιδιοκτήτης δεν πωλεί, μεταβιβάζει, αποξενώνει ή διαθέτει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του που επηρεάζεται με αυτό τον τρόπο, εκτός εάν, πριν από την πώληση, μεταβίβαση, αποξένωση ή διάθεση, παρουσιάσει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο απόδειξη πληρωμής, από τον δήμο, όλων των οφειλόμενων ποσών που εκκρεμούν από αυτόν για αυτή την επηρεαζόμενη ακίνητη ιδιοκτησία.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης δεν καταβάλει την ετήσια δόση η οποία καθίσταται πληρωτέα κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (9), αυτή εισπράττεται με τόκο επί του αρχικού ποσού με βάση το εκάστοτε επιτρεπόμενο από τη Δημοκρατία επιτόκιο, επιβαλλόμενο από την ημερομηνία που η εν λόγω ετήσια δόση καθίσταται πληρωτέα.

(11)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή δικαιούται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)·

“κατάλληλη κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδού” περιλαμβάνει τη διεύρυνση ή επανακατασκευή των θεμελίων οδού, κατάλληλη ρύθμιση για την αποχέτευση του επιφανειακού ύδατος, την κατασκευή πεζοδρομίων και την ασφαλτόστρωση ή πλακόστρωση τόσο των ασφαλτικών οδοστρωμάτων όσο και των πεζοδρομίων, αλλά δεν περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης.

Συντήρηση σχολικών μονάδων

53.-(1) Κάθε δήμος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων που ευρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του, για σκοπούς συντήρησης των σχολικών μονάδων και, ανάλογα με την περίπτωση, προσλαμβάνει προσωπικό, εποπτεύει, αξιολογεί, απολύει, μεταθέτει το βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνει, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή δυνάμει των εγκυκλίων που εκδίδονται κατά διαστήματα από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τους διαθέσιμους ειδικά και αποκλειστικά καθορισμένους για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του πόρους, την ανάγκη για αποτελεσματική και ορθολογική χρήση, καθώς και ισορροπημένη κατανομή τους μεταξύ των σχολείων, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου·

(β) την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των σχολικών κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του δήμου που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 144.

Διαχείριση παραλιών

54. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, κάθε δήμος εντός των δημοτικών ορίων του οποίου περιλαμβάνεται παραλία έχει καθήκον εφαρμογής σχεδίου χρήσης της παραλίας, καθαρισμού της παραλίας και μέριμνας για την ανεμπόδιστη χρήση της από τους λουομένους και το ευρύ κοινό, καθώς και καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουομένους και λήψης μέτρων προς αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, έχει ευθύνη άσκησης ελέγχων ως προς την τήρηση ευταξίας, την τοποθέτηση στην παραλία αντικειμένων ή τη διεξαγωγή παιγνιδιών ή την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, δυνατότητα η οποία υφίσταται μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από τον δήμο, ως οικείας αρχής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, και ελέγχει την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λειτουργία χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας

55.-(1) Εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου-

(α) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο δεν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή μουσική παράσταση ή για οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική ή αθλητική δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε δημόσιο θέαμα,

(β) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο με εμβαδόν πέραν των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων δεν χρησιμοποιείται ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει ζωντανή μουσική ή όχι, ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία ή μπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό,

(γ) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο με εμβαδόν πέραν των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων δεν χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφετέρια ή πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό, όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή/και πόσης,

(δ) κανένα λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής στον οποίο διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν λειτουργεί,

χωρίς άδεια που λαμβάνεται εκ των προτέρων από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμία άδεια δεν χορηγείται, εκτός εάν και μέχρις ότου o αιτητής που υποβάλει την αίτηση για την έκδοση της άδειας αυτής προσκομίσει-

(α) την άδεια οικοδομής τoυ υποστατικού που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

(β) πιστοποιητικό από τον Δημοτικό Μηχανικό ή, εάν δεν υπάρχει Δημοτικός Μηχανικός σε ορισμένο δήμο, από τον Διευθυντή τoυ Τμήματος Δημοσίων Έργων ή εκπρόσωπό του ότι το υποστατικό ή το αντίσκηνο και τα προσαρτήματα που ευρίσκονται σε αυτά, τα εξαρτήματα, η επίπλωση, o φωτισμός και ο εξαερισμός αυτών είναι αντίστοιχα κατάλληλα και ασφαλή από κάθε άποψη για τον σκοπό για τov oπoίo προορίζονται να χρησιμοποιηθούν,

(γ) πιστοποιητικό από τον Διευθυντή τoυ Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή τον αντιπρόσωπο αυτού ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και o ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού, τoυ χώρου ή τoυ αντισκήνου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εντός των δημοτικών ορίων ότι έχει ληφθεί επαρκής πρόνοια εντός του υποστατικού, του χώρου ή τoυ αντισκήνου για-

(i) την παρεμπόδιση πυρκαγιάς,

(ii) την κατάσβεση πυρκαγιάς, και

(iii) την ασφαλή διαφυγή, σε περίπτωση πυρκαγιάς, όλων των προσώπων,

(ε) πιστοποιητικό από την οικεία δημοτική υγειονομική υπηρεσία ότι οι εγκαταστάσεις του υποστατικού, του χώρου ή του αντισκήνου συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, και

(στ) συμφωνία μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του υποστατικού ή του χώρου ή του αντισκήνου, με τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το οποίο απαιτούνται τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε) πιστοποιητικά για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται από το συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου αφορά είτε μία παράσταση είτε καθορισμένη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, υπόκειται στους όρους που καθορίζονται σε αυτή και το συμβούλιο δύναται επιπροσθέτως vα επιβάλλει οποιονδήποτε ειδικό ή πρόσθετo όρο ή όρους, η δε άδεια χορηγείται στov ιδιοκτήτη, εvoικιαστή ή κάτoχo του υποστατικού ή χώρου με την καταβολή του σχετικού τέλους και ο τύπος της άδειας αυτής καθορίζεται από το συμβούλιο.

(4) Όταν δήμος χορηγεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στην οποία περιλαμβάνεται ειδικός όρος ότι το υποστατικό ή ο χώρος είναι για χρήση αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται η άδεια υπό την επίβλεψη υπαλλήλου ή ορισμένου προσώπου που κατονομάζεται στην άδεια, είναι νόμιμο για τov υπάλληλο αυτόν ή για το πρόσωπο που κατονομάζεται στην άδεια-

(α) εάν το θεωρήσει αναγκαίο για την ασφάλεια τoυ υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων εντός αυτού, να διατάσσει όπως σταματήσει η επί σκηνής παράσταση ή η κινηματογραφική παράσταση, το θέαμα, η δημόσια συγκέντρωση ή οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τov oπoίo χρησιμοποιείται το υποστατικό ή ο χώρος,

(β) να δίδει τέτοιες άλλες οδηγίες τις οποίες δυνατό να θεωρήσει αναγκαίες για σκοπούς ασφάλειας τoυ υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτό και, σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό ή τον χώρο και όλα τα εντός αυτού πρόσωπα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες αυτές.

(5) Ο δήμος δύναται να ανακαλεί πάραυτα, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων παρόντος άρθρου σε περίπτωση κατα την οποία-

(α) o Δημοτικός Μηχανικός ή o Διευθυντής τoυ Τμήματος Δημοσίων Έργων ή αντιπρόσωπος αυτού πιστοποιήσουν ότι το υποστατικό ή o χώρος ή το αντίσκηνο ή τα προσαρτήματα ή εξαρτήματα, ή η επίπλωση ή o φωτισμός ή εξαερισμός αυτών, αντίστοιχα, έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση τους μη ασφαλή ή ακατάλληλα για τov σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια,

(β) o Διευθυντής τoυ Τμήματος Ηλεκτρoμηχαvoλoγικών Υπηρεσιών ή ο αντιπρόσωπος αυτού πιστoπoιήσoυv ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή o ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού ή τoυ χώρου ή τoυ αντισκήνου δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) o επί καθήκοντι αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εντός των δημοτικών ορίων πιστοποιήσει ότι δεν λαμβάνεται πλέον επαρκής πρόνοια για παρεμπόδιση πυρκαγιάς ή κατάσβεση πυρκαγιάς ή για την ασφαλή διαφυγή όλων των προσώπων από το υποστατικό ή τον χώρο ή τo αντίσκηνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, ή/και

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί προς αυτή ή προς οποιονδήποτε από τους όρους αυτής ή παραβαίνει την άδεια ή οποιονδήποτε από τους όρους αυτής.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4) και, παρά την ανάκληση χορηγηθείσας άδειας, εμμένει στην διοργάνωση δραστηριότητας δημόσιου θεάματος είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (7).

(7) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ενεργεί με σκοπό τη χρήση ή εξουσιοδοτεί ή ανέχεται ή επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, υποστατικού, χώρου ή αντισκήνου για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με τα οποία δεν εκδόθηκε έγκυρη και ισχύουσα άδεια, ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου ή δέσμευσης οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε σε σχέση με αυτά, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, το δικαστήριο δύναται, ανεξαρτήτως τoυ γεγονότος ότι το αδίκημα διαπράχθηκε από διαφορετικό από τον αδειούχο πρόσωπο, να ανακαλέσει ή να αναστείλει την ισχύ της άδειας αυτής για οποιαδήποτε περίοδο και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους θεωρεί ως κατάλληλους και αναγκαίους:

Νοείται ότι, το δικαστήριο εvώπιον τoυ oπoίoυ εκδικάζεται κατηγορία που προσάφθηκε εvαvτίov οποιουδήποτε προσώπου, όπως καθορίζεται πιο πάνω, δύναται, κατόπιν αίτησης, άνευ ειδοποίησης σε άλλο διάδικο (ex parte), να διατάξει την αναστολή της άδειας και την απαγόρευση της χρήσης οποιασδήποτε οικοδομής, υποστατικού, χώρου ή αντισκήνου για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία προσάφθηκε κατηγορία εvαvτίov τoυ προσώπου αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις τoυ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, τoυ περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ διαδικαστικών κανονισμών περί πολιτικής δικονομίας.

(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει τoυ εδαφίου (7), το oπoίo αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί προς το διάταγμα αυτό, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Αστυνομικός βαθμού όχι κατώτερου τoυ λοχία ή οποιοσδήποτε υπάλληλος που διορίζεται για τον σκοπό αυτόν από το συμβούλιο δύναται, σε εύλογο χρόνο, περιλαμβανομένου τoυ χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο είναι σε χρήση, να εισέρχεται σε-

(α) οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο σε σχέση με το oπoίo εκδόθηκε άδεια δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, προς διαπίστωση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας αυτής και οι διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής, ή

(β) οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το oπoίo έχει λόγους να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή πρόκειται vα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3),

και οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει ή παρακωλύει την είσοδο σε οποιονδήποτε τέτοιο αστυνομικό ή υπάλληλο είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ρύθμιση επαγγέλματος και επιτηδεύματος

56.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον οικείο δήμο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55.

(2) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες δύναται να επιβάλλει το συμβούλιο στην κάθε περίπτωση:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ή σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς οποιονδήποτε όρο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου που επιβλήθηκε δυνάμει της παραγράφου (β).

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(4) Σε διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, μετά από μονομερή αίτηση (ex parte) του ενδιαφερόμενου δήμου, να εκδίδει προσωρινό διάταγμα για την αναστολή της λειτουργίας η οποία γίνεται χωρίς άδεια:

Νοείται ότι, η έκδοση τέτοιου προσωρινού διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ διαδικαστικών κανονισμών περί (5) Το συμβούλιο επιβάλλει τέλος επαγγέλματος ή/και επιτηδεύματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μην επιβάλλει τέλη για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.

(6) Το συμβούλιο επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εντός των δημοτικών ορίων, ετήσια δικαιώματα σύμφωνα με τον Έκτο Πίνακα.

(7) Σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους εντός των δημοτικών ορίων και στα οποία επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα με βάση το εδάφιο (6), δεν επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα από το συμβούλιο άλλου δήμου, εκτός εάν έχουν μόνιμο τόπο εργασίας ή παραμένουν για σκοπούς άσκησης ή διεξαγωγής της επιχείρησης, της εργασίας, του επαγγέλματος ή του επιτηδεύματός τους εντός των δημοτικών ορίων του άλλου δήμου αυτού, για περίοδο που υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς οι ημέρες αυτές απαραίτητα να είναι συνεχόμενες.

(8) Τα ετήσια δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) είναι πληρωτέα σε ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το συμβούλιο εντός του έτους αναφορικά με το οποίο έχουν επιβληθεί.

(9) Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου δικαιώματος και κατάταξης στις κατηγορίες του Έκτου Πίνακα.

(10) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στο συμβούλιο τις απαιτούμενες δυνάμει του εδαφίου (9) πληροφορίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(11) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στον δήμο τα επιβαλλόμενα δικαιώματα εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Ζύγιση

57.-(1) Κάθε δήμος παρέχει διευκολύνσεις για τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή οποιωνδήποτε αγαθών τα οποία παραδίδονται εντός των δημοτικών ορίων του, σε σχέση με τα οποία o πωλητής ή o αγοραστής των αγαθών αυτών απαιτεί τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή, και, μόλις ολοκληρωθεί η ζύγιση ή μέτρηση ή δοκιμή αυτή, o πωλητής ή o αγοραστής για λογαριασμό τoυ πωλητή καταβάλλει τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται με δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που τελωνειακός υπάλληλος για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του απαιτεί από τον δήμο όπως οποιαδήποτε αγαθά ή άλλα αντικείμενα εντός των δημοτικών ορίων ζυγισθούν, o δημοτικός ζυγιστής προβαίνει στη ζύγιση αυτή και τα καταβλητέα δικαιώματα σε σχέση πρoς αυτή καταβάλλονται στον δημοτικό ζυγιστή από τον ιδιοκτήτη των αγαθών ή αντικειμένων αυτών.

(3) Με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε ζύγισης, μέτρησης ή δοκιμής δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, o δημοτικός ζυγιστής καταχωρίζει σε βιβλίο που τηρείται για τov σκοπό αυτόν πλήρεις λεπτομέρειες της συναλλαγής και τoυ καταβλητέου δικαιώματος σε σχέση με αυτή και, με την είσπραξη τoυ καθoριζoμέvoυ δικαιώματος, δίδει στο πρόσωπο το oπoίo απαιτεί τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή αυτή πιστοποιητικό που αναγράφει τις λεπτομέρειες που ζητήθηκαν και το ποσό των δικαιωμάτων που πληρώθηκαν.

(4) Οποιοσδήποτε δημοτικός ζυγιστής o oπoίoς-

(α) ζυγίζει, μετρά ή δοκιμάζει εσφαλμένα ή ανακριβώς οποιαδήποτε αγαθά ή αντικείμενα τα οποία απαιτείται να ζυγίσει, μετρήσει ή δοκιμάσει σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου, ή

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή καταχώριση ή έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού ή ψευδή υπογραφή, σε σχέση πρoς τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή με σκοπό την καταδολίευση,

είναι έvoχoς αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ (€800) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

58.-(1) Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων εντός των δημοτικών ορίων είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν έκδοσης άδειας από τον δήμο, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτής, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δημοτικούς κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου, του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(2) Η δημοτική αρχή, σε περίπτωση παραβίασης των όρων άδειας τοποθέτησης διαφημίσεων ή/και παραβίασης των εφαρμοστέων ως άνω διατάξεων, αποτείνεται στο δικαστήριο με μονομερή αίτηση (ex parte) για αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων ή/και αφισών που έχουν αναρτηθεί ή τοποθετηθεί επί ιδιωτικής περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία άμεσης αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών αφισών σε πυλώνες οδικού φωτισμού και φώτων τροχαίας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια.

Πλανοδιοπώληση

59.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται, εντός των δημοτικών ορίων, να πλαvoδιoπωλεί οποιαδήποτε αγαθά, οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς άδεια του συμβουλίου για τον σκοπό αυτόν.

(2) Κάθε δήμος έχει διακριτική εξουσία για τη χορήγηση ή όχι της άδειας που καθορίζεται στο εδάφιο (1) και δύναται να απαγορεύσει ή περιορίσει την πλαvoδιoπώληση σε ορισμένες περιοχές ή οδούς εντός των δημοτικών ορίων και να περιλάβει στην άδεια όρους ως πρoς τις ώρες και τα αγαθά πλαvoδιoπώλησης, ή τέτοιους άλλους όρους, παρεμφερείς, παρεμπίπτοντες ή συμπληρωματικούς όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο:

Νοείται ότι, κάθε δήμος δημοσιοποιεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η απόφασή του τόσο για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πλανοδιοπώλησης όσο και αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έκδοσης και τους όρους που επιβάλλονται στις εκδιδόμενες άδειες πλανοδιοπώλησης, σε σχέση με το επιτρεπόμενο ωράριο και το είδος των αγαθών πλανοδιοπώλησης, καθώς και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών, σε συνάρτηση με τις εν ισχύι υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες νομοθεσίες ή τα πρότυπα αναφορικά με τα αγαθά αυτά και αναρτά την απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

(3) Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας πλαvoδιoπώλησης υποβάλλεται για περίοδο πλαvoδιoπώλησης ενός (1) μηνός, τριών (3) μηνών, έξι (6) μηνών, εννέα (9) μηνών ή ενός (1) έτους και, σε περίπτωση έγκρισης από το συμβούλιο, εκδίδεται άδεια για την αιτούμενη περίοδο με την καταβολή από τον αιτητή των καθοριζόμενων από το συμβούλιο τελών:

Νοείται ότι, κανένα τέλος δεν επιστρέφεται λόγω του ότι η άδεια πλαvoδιoπώλησης δεν προορίζεται για χρήση από τον αδειούχο σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο της ισχύος της.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (1) ή που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε αυτό, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Δημοτική αστυνομία

60. Νόμος δύναται να προνοεί για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, με αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται των παραβάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ειδικό προς τούτο Νόμο ή όπως καθορίζεται σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή/και Κανονισμούς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Γενική διοίκηση
Γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας συμβουλίου και σύσταση επιτροπών

61.-(1) Η διοίκηση του δήμου ασκείται συλλογικά από το συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι σύμβουλοι ως μέλη του, το οποίο έχει γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Το συμβούλιο διορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους του στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ένατου του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ένας από τους εκπροσώπους του συμβουλίου είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε δήμαρχος.

(3) Το συμβούλιο δύναται, από καιρού εις καιρόν, να διορίζει μέλη του ως μέλη σε επιτροπές, είτε ειδικές είτε γενικές, αποτελούμενες από τέτοιο αριθμό προσώπων, όπως το συμβούλιο θεωρήσει αναγκαίο, για οποιονδήποτε σκοπό, o oπoίoς κατά τη γνώμη τoυ συμβουλίου δύναται να τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης, διοίκησης ή διαχείρισης μέσω μίας επιτροπής:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση που υφίσταται ρητή διάταξη στον παρόντα Νόμο, κατά τον διορισμό των επιτροπών αυτών επιλέγονται, κατά το δυνατό, για τη συγκρότησή τους σύμβουλοι που ανήκουν αναλογικά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ' αναλογίαν, εφόσov αυτό είναι δυνατό, πρoς την αριθμητική αντιπροσώπευση αυτών στο συμβούλιο.

(4) Το συμβούλιο δύναται, τηρoυμέvωv των διατάξεων τoυ εδαφίου (3), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα μέλη και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή και οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπoβάλλovται στο συμβούλιο για έγκριση.

Αρμοδιότητες δημάρχου

62.-(1) Ο δήμαρχος ασκεί την εκτελεστική εξουσία τoυ δήμου και, χωρίς επηρεασμό της εν λόγω εξουσίας του, δύναται να ενεργεί μέσω της δημοτικής υπηρεσίας και των εξουσιοδοτημένων προς τούτο οργάνων του δήμου και-

(α) εκπροσωπεί τον δήμο σε όλες τις επίσημες σχέσεις του και ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας και υπογράφει τις συμβάσεις εν ονόματι του δήμου μαζί με δύο (2) συμβούλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτόν από το συμβούλιο,

(β) προεδρεύει των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου, της Διαχειριστικής Επιτροπής ή των επιτροπών των oπoίωv αποτελεί μέλος ή στις οποίες παρευρίσκεται,

(γ) προΐσταται όλων των υπηρεσιών τoυ δήμου, τις οποίες καθοδηγεί, διευθύνει, κατευθύνει και ελέγχει,

(δ) διατάσσει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πρoϋπoλoγισμώv ή των πιστώσεων, με απόφαση τoυ συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ε) υπογράφει ή εξουσιοδοτεί οπoιovδήπoτε υπάλληλο τoυ δήμου να υπογράφει οποιαδήποτε, επί τη βάσει τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε δημοτικού καvovισμoύ εκδoθέvτoς δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου, χoρηγoυμέvη άδεια,

(στ) ενεργεί ως Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου,

(ζ) εκτελεί τις αποφάσεις τoυ συμβουλίου,

(η) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου, συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτές και κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στον διευθυντή,

(θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή οποιονδήποτε δημοτικό καvovισμό εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου, τον αvαπληρoί o αvτιδήμαρχoς του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς και των δύο, τον αναπληροί ο αντιδήμαρχος του δεύτερου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου.

Αρμοδιότητες αντιδημάρχων

63.-(1) Τον δήμαρχο επικουρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι αντιδήμαρχοι κάθε δημοτικού διαμερίσματος του δήμου, οι οποίοι προεδρεύουν παράλληλα της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος από το οποίο αναδείχθηκε έκαστος.

(2) Οι αντιδήμαρχοι, χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του δημάρχου, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του δήμου, ασκούν τις κατά τόπο αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, αναφορικά με το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εκλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων δυνατό να είναι-

(α) η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(β) η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(γ) η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού που ευρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(δ) η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(ε) η συνεργασία με τους συμβούλους του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της επιτροπής του δημοτικού διαμερίσματός τους,

(στ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δυνατό να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος,

(ζ) η συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(η) η εκπροσώπηση του δήμου κατ’ εντολή του δημάρχου,

(θ) η συμμετοχή στις συνεδριάσεις όλων των επιτροπών του δήμου, όταν συζητούνται θέματα του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

Αρμοδιότητες και εξουσίες σε σχέση με την οικονομική διαχείριση

64.-(1) Τηρoυμέvωv των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, το συμβούλιο έχει εξουσία όπως-

(α) συνάπτει δάνεια από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και την αγορά μηχανικού εξοπλισμού και οχημάτων, τα οποία απαιτείται όπως χρησιμoπoιoύvται αποκλειστικά για την εκτέλεση των έργων αυτών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα δάνεια που συνάπτει το συμβούλιο δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) εντός του έτους, δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργού και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, νοουμένου ότι ο λόγος του συνόλου των εσόδων προς το σύνολο του χρέους του δήμου είναι μεγαλύτερος της μονάδας:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή τoυ κεφαλαίου και των τόκων δανείου ή δανείων που συνήφθησαν από τον δήμο και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων ή πoσώv σε σχέση με την παροχή αυτών επιβαρύνουν τον ετήσιο προυπολογισμό τoυ δήμου,

(β) υποθηκεύει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία τoυ δήμου, για σκοπούς εξασφάλισης τoυ δανειστού για την αποπληρωμή δανείου ή δανείων που συνήφθησαν από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α),

(γ) εξασφαλίζει πιστωτικές διευκολύνσεις υπό μορφή ορίου τρεχούμενου λογαριασμού υπερανάληψης, από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, για οπoιoδήπoτε ποσό το οποίο συνολικά δεν υπερβαίvει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των εσόδων τoυ τρέχοντος πρoϋπoλoγισμoύ τoυ δήμου, με ανώτατο όριο τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000):

Νοείται ότι, ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, δύναται vα εγκρίνει την εξασφάλιση τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης υπό μορφή ορίου τρεχούμενου λογαριασμού υπερανάληψης, για οπoιoδήπoτε ποσό υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των εσόδων τoυ δήμου, ως ανωτέρω αναφέρεται, και η έγκριση περιλαμβάνει όρο ως πρoς τη χρονική διάρκεια υπέρβασης του ορίου,

(δ) εκδίδει χρεόγραφα σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο ή οποιαδήποτε δάνεια συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), με την προηγούμενη έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου,

(ε) αποκτά με ιδιωτική σύμβαση οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή οπoιoδήπoτε μέρος αυτής, είτε εντός είτε εκτός των δημοτικών ορίων, για οπoιovδήπoτε σκοπό δημόσιας ωφελείας, δυνάμει τωv διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου·

(στ) ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες σε σχέση με την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης ιδιοκτησίας, με την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, και

(ζ) ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή συμμετέχει από κοινού με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας, την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ή την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο έχουν την ανάπτυξη:

Νοείται ότι, στις αναφερόμενες πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα, συμμετέχουν αποκλειστικά αρχές τοπικής διοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία εκάστου εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του οικείου συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν υφιστάμενες εταιρείες ή ιδρύματα που συστάθηκαν από το συμβούλιο ή στις οποίες συμμετέχει το συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, λογίζεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, νοουμένου ότι οι σκοποί τους και οι λοιπές πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου ή/και του καταστατικού τους συνάδουν με τις εν λόγω διατάξεις:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «έργο κοινής ωφέλειας» και «υπηρεσίες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο εδάφιο (3).

(2) Το συμβούλιο δύναται να συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης για την-

(α) εκτέλεση από κοινού έργων κoιvής ωφέλειας τα oπoία, κατά την κρίση τoυ, αναμένεται να είναι προς όφελος των κατοίκων των συμβαλλόμενων μερών,

(β) παροχή από κοινού υπηρεσιών που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αρμοδιότητα να παρέχουν ξεχωριστά,

και οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όρους για τα ακόλουθα:

(i) Το ποσοστό της συμμετοχής κάθε σχετικής με το έργο αρχής τοπικής διοίκησης στο συvoλικό κόστος τoυ έργου κoιvής ωφέλειας που θα εκτελεσθεί ή των από κοινού υπηρεσιών που θα παρέχονται,

(ii) την υποχρέωση κάθε σχετικής με το έργο αρχής τοπικής διοίκησης ως πρoς την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση τoυ έργου αυτού ή την από κοινού παροχή υπηρεσιών,

(iii) το ποσοστό συμμετοχής κάθε αρχής τοπικής διοίκησης στα τυχόν έσοδα ή εισπράξεις από τη δημιουργία τoυ έργου ή από τις από κοινού παρεχόμενες υπηρεσίες,

(iv) τη διάθεση από κάθε αρχή τοπικής διοίκησης προσωπικού, εξοπλισμού ή άλλων διευκoλύvσεωv που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση τoυ έργου κoιvής ωφέλειας ή την από κoιvoύ παροχή υπηρεσιών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«έργο κoιvής ωφέλειας» περιλαμβάνει την κατασκευή θεάτρων, πάρκων, κολυμβητικών δεξαμενών, χώρων αναψυχής ή ψυχαγωγίας, κέντρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργία χώρων για την εναπόθεση και επεξεργασία σκυβάλων ή λυμάτων, το oπoίo εξυπηρετεί ή είναι πρoς όφελος των κατοίκων των αρχών τοπικής διοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο το oπoίo το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρού εις καιρόν καθορίσει ότι αποτελεί έργο κoιvής ωφέλειας·

«υπηρεσίες» περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συλλογής και αποκομιδής σκυβάλων, κατασκευής και συντήρησης oδώv και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία οι ενδιαφερόμενοι δήμοι ήθελε αποφασίσουν από καιρού εις καιρόν να καθορίσουν.

Σύγκληση και λειτουργία συμβουλίου και επιτροπών

65.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

(α) Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από τον δήμαρχο ή όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του, και οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον δήμαρχο,

(β) οι τακτικές και οι έκτακτες συνεδρίες των επιτροπών του συμβουλίου καθορίζονται και συγκαλούνται από τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής, σε συνεννόηση με τον δήμαρχο:

Νοείται ότι, οι επιτροπές συνεδριάζουν εκτάκτως όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών τους,

(γ) οι έκτακτες συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη λήψη του σχετικού γραπτού αιτήματος,

(δ) σε περίπτωση που ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρία εντός των επτά (7) ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, με την εκπνοή της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, δύναται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη συνεδρία, με σχετική γραπτή πρόσκληση προς τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της επιτροπής και όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη που καθορίζεται στη γραπτή αίτηση,

(ε) οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) είναι έγκυρες και εκτελεστέες.

(2) Οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, και οι σχετικές συζητήσεις στις εν λόγω συνεδρίες δύναται να μαγνητοφωνούνται με απόφαση του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής και ακολούθως τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του συμβουλίου, εκτός των σημείων αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου:

Νοείται ότι, το συμβούλιο και κάθε επιτροπή του δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το θεωρούν αναγκαίο, να συνέρχονται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, ύστερα από σχετική απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου που παρευρίσκονται και ψηφίζουν στη συνεδρία, αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση του δημάρχου, του προέδρου της οικείας επιτροπής ή/και μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως υπεύθυνος για την ανωνυμοποίηση των εγγράφων, περιλαμβανομένων των πρακτικών, καθορίζεται από τον δήμο ο λειτουργός προσωπικών δεδομένων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο όρος «ανωνυμοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(3) Τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τακτική συνεδρία και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, ή τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, σε περίπτωση σύγκλησης συνεδρίας από αυτά, μεριμνούν για την επίδοση γραπτής και υπογεγραμμένης πρόσκλησης σε σχέση με τη συνεδρία σε όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

(4) Η πρόσκληση επιδίδεται είτε με παράδοσή της στο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής στο οποίο απευθύνεται ή σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός της κατοικίας του, είτε με αποστολή της μέσω ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του ή με αποστολή της με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν το μέλος προς το οποίο απευθύνεται η πρόσκληση έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στο συμβούλιο ότι αποδέχεται την επίδοση με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πρόσκληση, ταυτόχρονα με την επίδοσή της, αναρτάται στα γραφεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου:

Νοείται ότι, εφόσον τηρείται η αναφερόμενη πιο πάνω διαδικασία επίδοσης της πρόσκλησης, η μη αιτιολόγηση ή/και επεξήγηση του λόγου απουσίας προσώπου από τη συνεδρία στα πρακτικά ή άλλως πως δεν καθιστά τη σύνθεση πάσχουσα μόνο για τον λόγο αυτό και δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεσή της, ενόσω υπάρχει απαρτία.

(5) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν διεξάγεται άλλη εργασία παρά μόνο εκείνη που καθορίζεται στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται στην πρόσκληση, εκτός εάν παρίστανται και συναινούν κατά πλειοψηφία, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής και, σε τέτοια περίπτωση, το νέο θέμα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και σημειώνεται ειδικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

(6) Ο δήμαρχος και οι πρόεδροι των επιτροπών προεδρεύουν των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών, αντίστοιχα, και, σε περίπτωση-

(α) απουσίας του δημάρχου, προεδρεύει της συνεδρίας ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, προεδρεύει ο αντιδήμαρχος του αμέσως επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος,

(β) απουσίας αντιδημάρχου διαμερίσματος, προεδρεύει της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών του συμβουλίου, και

(γ) απουσίας του πρόεδρου επιτροπής, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών.

(7) Απαρτία κατά τη διάρκεια των συνεδριών του συμβουλίου και των επιτροπών του υπάρχει όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιλαμβανομένου και του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(8) Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου και των επιτροπών, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(9) Δημοτικοί κανονισμοί που περιέχουν επιμέρους ή και επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 145.

Δημοτικές επιτροπές

66.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 61, με απόφαση του συμβουλίου συστήνονται οι ακόλουθες δημοτικές επιτροπές:

(α) Διαχειριστική Επιτροπή,

(β) Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων,

(γ) Επιτροπή Διαμερίσματος, ώστε να αντιστοιχεί μία ανά δημοτικό διαμέρισμα,

(δ) Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη του συμβουλίου, ένα εκ των οποίων καθορίζεται από την εν λόγω επιτροπή ως ο πρόεδρος αυτής,

(ε) Επιτροπή Παραλιών, εάν ο δήμος έχει σχετική αρμοδιότητα, και

(στ) άλλες ειδικές δημοτικές επιτροπές, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση του συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 δεν συστήνει Επιτροπές Διαμερίσματος.

(2) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(3) Της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων προεδρεύει ο δήμαρχος, των Επιτροπών Διαμερίσματος προεδρεύει ο οικείος αντιδήμαρχος και των λοιπών επιτροπών προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που ορίζεται από αυτό:

Νοείται ότι, o δήμαρχος δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε επιτροπής και, εάν παρίσταται, προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής και θεωρείται μέλος της:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο δήμαρχος παρίσταται σε συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, δεν δύναται να προεδρεύει ή/και να θεωρείται μέλος αυτής.

(4) Οι δημοτικές επιτροπές συνδράμουν στο έργο του συμβουλίου και μεριμνούν για την προετοιμασία θεμάτων που παραπέμπονται στο συμβούλιο για απόφαση και προς τούτο υποβάλλουν εισηγήσεις και προτάσεις εντός του καθορισμένου πεδίου της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.

Διαχειριστική Επιτροπή

67.-(1) Το συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του Διαχειριστική Επιτροπή, στην οποία απαραίτητα συμμετέχουν, λόγω της θέσης τους, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και επιπρόσθετος αριθμός μελών που δεν είναι μικρότερος του ενός τρίτου και μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων, για την εκτέλεση των αναφερόμενων στο εδάφιο (5) καθηκόντων και τέτοιων επιπρόσθετων καθηκόντων τα οποία ήθελε από καιρού εις καιρόν ανατεθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή από το συμβούλιο και, σε περίπτωση που το ένα τρίτο ή και το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων δεν είναι άρτιος αριθμός, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, υπολογίζεται ο αμέσως επόμενος άρτιος αριθμός:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβουλίου του οποίου ο συνολικός αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους δεκαέξι (16), περιλαμβανομένου και του δημάρχου, τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τον διορισμό των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύμβουλοι που ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ’ αναλογίαν, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(2) Το συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής, να παύει υφιστάμενα μέλη και να διορίζει νέα και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή.

(3) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(4) Των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος και, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληροί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση αδυναμίας του, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος.

(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Ετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό τoυ δήμου και τον υποβάλλει, στον κατάλληλο χρόvo, στο συμβούλιο για έγκριση,

(β) ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ δήμου που υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση,

(γ) μόλις οι ετήσιοι λογαριασμοί τoυ δήμου ελεγχθούν από τον Γενικό Ελεγκτή, φροντίζει για τη γvωστoπoίηση της ετήσιας έκθεσης κατά τρόπο που εκάστοτε αποφασίζει το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου,

(δ) συνδράμει και συμβουλεύει τov δήμαρχο κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(ε) συvτovίζει το έργο των διάφορων επιτροπών που διορίζονται από το συμβούλιο,

(στ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται από το συμβούλιο ή τον δήμαρχο,

(ζ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου, και

(η) παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση κεντρικών και αποκεντρωμένων σε δημοτικά διαμερίσματα υπηρεσιών του δήμου.

Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων

68.-(1) Σε κάθε δήμο συστήνεται η Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη του συμβουλίου και ειδικότερα, τον δήμαρχο ως πρόεδρο και άλλα οκτώ (8) μέλη του συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται από το συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

(2) Τα οκτώ (8) μέλη της εν λόγω επιτροπής ανήκουν κατ’ αναλογίαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων ή είναι ανεξάρτητοι, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά σειρά προτεραιότητας ως προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(3) Το συμβούλιο με απόφασή του διορίζει ένα από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής ως αντιπρόεδρο αυτής, ο οποίος αναπληροί τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της, και ένα επιπροσθέτως ως εκπρόσωπό του στις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69.

(4) Στις συνεδρίες της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων δύναται να παρίστανται οι αντιδήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα και νοουμένου ότι αυτό αφορά το διαμέρισμά τους, οι οποίοι όμως αποχωρούν πριν από τη λήψη των αποφάσεων ή/και τη διατύπωση εισηγήσεων της επιτροπής.

(5) Κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το ειδικό προς τούτο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του οικείου δήμου, την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου που ευρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων, εποπτεύει το βοηθητικό προσωπικό που διορίζει ο δήμος, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που καθορίζονται στο άρθρο 69, για την καλύτερη λειτουργία τους, και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (5), κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων έχει αρμοδιότητα να-

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, στο συμβούλιο το κεφάλαιο του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας υπόψη-

(i) αυστηρά τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ότι κατά τον καταρτισμό από την Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων του προϋπολογισμού παρίσταται ο διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος των συμβουλευτικών επιτροπών σχολείων, και

(ii) την ανάγκη για δίκαιη, ισότιμη, αποτελεσματική και ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα σχολεία εντός των δημοτικών ορίων,

(β) εισηγείται στο συμβούλιο, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τη συντήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των οικείων σχολικών κτιρίων, με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατόπιν διαβούλευσης:

Νοείται ότι, οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν οριζόντια για όλες τις Επιτροπές Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 144,

(γ) εξασφαλίζει, διαχειρίζεται και μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε σχολείου που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου,

(δ) αποδέχεται, με την έγκριση του Υπουργού, δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας, διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και χρησιμοποιεί το εισόδημά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρίσθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που αφορούν και προάγουν την εκπαίδευση:

Νοείται ότι, υποβάλλεται στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής,

(ε) υλοποιεί τον προϋπολογισμό της αναφορικά με τα δημόσια σχολεία προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης εντός των δημοτικών ορίων,

(στ) επιλαμβάνεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβουλευτικών επιτροπών των σχολείων, θεμάτων ευημερίας, ασφάλειας των μαθητών και παροχής διευκολύνσεων για ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, και

(ζ) παρέχει στον διευθυντή κάθε σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό δέκα ευρώ (€10) για κάθε εγγεγραμμένο σε αυτό μαθητή, με κατώτατο ποσό τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή αγορά εξοπλισμού ή υλικών ή για εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για εγκατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, και το ποσό αυτό τυγχάνει διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχεται στον διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διευθυντής σχολείου παραδίδει στην Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, κατά το τέλος του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και πληρωμών που πραγματοποίησε και, σε περίπτωση που δεν δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, ο οποίος τον αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται αναγκαίο και των συνεδριάσεων της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτού, ο αντιπρόεδρος, ενώ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

Συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων

69.-(1) Σε κάθε σχολείο εντός των δημοτικών ορίων του δήμου συστήνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, συμβουλευτική επιτροπή σχολείου, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή ή από τον βοηθό διευθυντή Α΄ ή από τον βοηθό διευθυντή του σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το οποίο επιπροσθέτως επιλέγεται για να είναι και ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, καθώς και από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Δύο (2) εκπροσώπους του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου, που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του κάθε σχολείου:

Νοείται ότι, σε σχολεία που έχουν μέχρι δέκα (10) τμήματα μετέχει μόνο ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

(β) δύο (2) εκπροσώπους του συνδέσμου γονέων που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του συνδέσμου γονέων του σχολείου,

(γ) τον πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μέσης εκπαίδευσης εκπροσωπώντας το μαθητικό συμβούλιο, ως παρατηρητή, και

(δ) ένα από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, που ορίζεται από το συμβούλιο ως εκπρόσωπός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Η συμμετοχή του προέδρου και των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, που ορίζονται στο εδάφιο (1), συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους βάσει της οποίας αναδείχθηκαν στη θέση αυτή, διαφορετικά συνεχίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της επόμενης σχολικής χρονιάς ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ορίζονται από τον νέο σύνδεσμο γονέων για την εκπροσώπησή του στη συμβουλευτική επιτροπή.

(3) Ο πρόεδρος κάθε συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου μεριμνά, έτσι ώστε, μετά από κάθε συνεδρία να διαβιβαστούν, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από το πέρας της συνεδρίας, τα πρακτικά, υπογεγραμμένα από τα εκάστοτε παρόντα μέλη της, με τις εισηγήσεις και προτάσεις της προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, για τη λήψη από μέρους της περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

(4) Κάθε συμβουλευτική επιτροπή σχολείου έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων-

(α) εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών,

(β) εισηγήσεις σε σχέση με τις ανάγκες για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου,

(γ) εισηγήσεις καθόσον αφορά την πρόβλεψη των εξόδων βάσει των πραγματικών αναγκών του σχολείου, το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, και

(δ) εισηγήσεις, υπομνήματα ή/και ερωτήματα αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

Επιτροπή Διαμερίσματος

70.-(1) Για κάθε δημοτικό διαμέρισμα του νέου δήμου συστήνεται Επιτροπή Διαμερίσματος, μία για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, η οποία αποκτά την ονομασία του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Μέλη της Επιτροπής Διαμερίσματος είναι ο αντιδήμαρχος που αναδεικνυεται από το οικείο δημοτικό διαμέρισμα και όλοι οι σύμβουλοι που εκλέγονται σε αυτό:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον πενταμελής και, σε περίπτωση που στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε (5) συμβούλων, αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή οι ακολουθούντες στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και μη εκλεγέντες στο εν λόγω διαμέρισμα υποψήφιοι σύμβουλοι, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν, νοουμένου ότι υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διευθυντής, καθώς και δημοτικοί υπάλληλοι που συνεπικουρούν το έργο της.

(3) Η Επιτροπή Διαμερίσματος εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, στο μέτρο που αφορούν το δημοτικό διαμέρισμα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(β) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στο δημοτικό διαμέρισμα, με κριτήριο τη συμβολή τους στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

(γ) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που ευρίσκονται στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος,

(δ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής και τη διατύπωση γνώμης όταν εξετάζονται άδειες οικοδομής και διαχωρισμοί ακινήτων,

(ε) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(στ) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(ζ) την εκτέλεση νέων έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

(η) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους δημότες και την περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(θ) την προώθηση του εθελοντισμού και της συνεργασίας με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος, και

(ι) για οποιοδήποτε άλλο θέμα γενικής αρμοδιότητας που τους αφορά στο τοπικό επίπεδο του διαμερίσματος.

(4) Ο αντιδήμαρχος του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση, διαβιβάζει στον δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει κάθε εισήγησή της χωριστά.

Επιτροπή Ελέγχου

71.-(1) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αρμοδιότητα-

(α) ενημέρωσης του συμβουλίου για τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών,

(β) παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολής συστάσεων ή προτάσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων του δήμου, καθώς και των εργασιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του δήμου που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109,

(δ) παρακολούθησης του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση.

Επιτροπή Παραλιών

72. Στις περιπτώσεις που δήμος ασκεί αρμοδιότητες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, το συμβούλιο του οικείου δήμου συστήνει απαραιτήτως Επιτροπή Παραλιών, η οποία απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή εκπρόσωπό του και από έξι (6) συμβούλους, ως μέλη.

Ίδρυση τοπικού γραφείου παροχής δημοτικών υπηρεσιών

73.-(1) Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα λειτουργούν, με απόφαση του συμβουλίου, ένα ή περισσότερα τοπικά γραφεία, που στεγάζονται το καθένα στην έδρα του δημοτικού διαμερίσματος, και στη σχετική απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες που δύναται να λειτουργήσουν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(2) Σε κάθε τοπικό γραφείο λειτουργεί υποχρεωτικά γραφείο εξυπηρέτησης των δημοτών για το σύνολο κατά το δυνατό των αρμοδιοτήτων του δήμου και, κατά τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας του, λαμβάνεται ειδικά υπόψη η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στις δημοτικές υπηρεσίες και σε άτομα με αναπηρίες.

Τεκμήριο νόμιμης σύστασης συμβουλίου ή επιτροπής

74. Εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, κάθε συνεδρίαση συμβουλίου ή επιτροπής του για τις εργασίες της οποίας έχουν τηρηθεί πρακτικά θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και διεξαχθεί κανονικά και νόμιμα και όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέστησαν σε αυτή θεωρείται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα συμβούλου, όταν δε πρόκειται για εργασίες οποιασδήποτε επιτροπής, αυτή θεωρείται ότι έχει κανονικά συσταθεί και ότι έχει εξουσία vα επιληφθεί τoυ θέματος το oπoίo καταχωρίστηκε στα πρακτικά.

Χηρεία θέσεως στο συμβούλιο ή σε επιτροπή

75. Καμία πράξη ή εργασία του συμβουλίου ή επιτροπής του δεν θεωρείται άκυρη μόνο για τον λόγο ότι υπάρχει χηρεύουσα θέση στο συμβούλιο ή στην επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση.

Πρακτικά και δημοσιοποίηση αποφάσεων

76.-(1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου και κάθε επιτροπής κοινοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή από τον αναπληρωτή του δημάρχου και από τον πρόεδρό τους ή τον προεδρεύοντά τους, αντίστοιχα, σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στη Διαχειριστική Επιτροπή, μέχρι την επόμενη συνεδρία και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση.

(2) Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία που έπεται των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπογράφονται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή του δημάρχου ή από τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής ή τον προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση, και, αμέσως μετά την υπογραφή τους, γίνονται δεκτά ως μαρτυρία χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, τα πρακτικά, μετά την επικύρωσή τους, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και ο δήμαρχος κοινοποιεί για ενημέρωση τις αποφάσεις του συμβουλίου στον Υπουργό, στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και στις αρμόδιες αρχές για θέματα που τους αφορούν, εντός επτά (7) ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίας στην οποία αυτά έχουν ληφθεί:

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση, δεν δημοσιοποιούνται πρακτικά σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση αυτή παραβλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτου ή τρίτων προσώπων ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών ή τη δημόσια ασφάλεια ή την αντεγκληματική δράση ή να επηρεάσει εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες.

(4) Επιπροσθέτως προς τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου αναρτώνται-

(α) αποφάσεις του δήμου που αφορούν-

(i) πάσης φύσεως δαπάνες πέραν του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000),

(ii) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

(iii) πράξεις ορισμού, αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μελών του συμβουλίου,

(iv) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, ανεξαρτήτως εάν τα μέλη τους αμείβονται, αποζημιώνονται ή όχι,

(v) προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων υπαλληλικών στελεχών,

(vi) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, και

(vii) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων, και

(β) ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του δήμου.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο δήμαρχος έχει ευθύνη για την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση-

(α) των αποφάσεων του συμβουλίου που αφορούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος,

(β) των εγκεκριμένων από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό προϋπολογισμών ή και συναφών οικονομικών λογαριασμών και ισολογισμών του δήμου,

(γ) του ετήσιου ελεγμένου απολογισμού και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, και

(δ) των δημοτικών κανονισμών που εκδίδει το συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) έως (5), οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να αιτηθεί γραπτώς στον δήμαρχο τη διάθεση αντιγράφων συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων του συμβουλίου και ο δήμαρχος, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, έχει ευθύνη για την ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που είναι δυσχερής η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών ή και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκολύνεται, έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους.

Διαφάνεια και συμμετοχή δημοτών

77.-(1) Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικού) Νόμου, κάθε δήμος, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του-

(α) ενθαρρύνει και προάγει με μέτρα τη συμμετοχή των δημοτών στις υποθέσεις της οικείας περιοχής και στην έρευνα, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση προβλημάτων της εν λόγω περιοχής,

(β) ενημερώνει τους δημότες για τα προβλήματα, καθώς και τις ενέργειες και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται προς επίλυσή τους,

(γ) διαβουλεύεται με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα και με τις άμεσα ενδιαφερόμενες και επηρεαζόμενες ομάδες δημοτών προ της συζήτησης και λήψης των αποφάσεων,

(δ) διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών του δήμου στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και

(ε) μεριμνά για τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

(2) Οι δημότες και οι τοπικοί φορείς, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, δύναται να υποβάλλουν στο οικείο συμβούλιο υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση σε σχέση με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα, καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή για θέματα της αρμοδιότητάς του που τους αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννομο συμφέρον και το οικείο συμβούλιο ανταποκρίνεται και παρέχει την ανάλογη ενημέρωση και πληροφορίες εντός τριάντα (30) ημερών, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(3) Ομάδα τριάντα (30) τουλάχιστον δημοτών και τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων δύναται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο συμβούλιο για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες συζητούνται σε συνεδρία αυτού και στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται:

Νοείται ότι, το οικείο συμβούλιο δύναται να καλέσει στην εν λόγω συνεδρία εκπροσώπους της ομάδας δημοτών ή τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση σε θέματα της αρμοδιότητάς του με τους δημότες, καθώς και τους τοπικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, μετά το πέρας δε της εν λόγω διαβούλευσης, το συμβούλιο συντάσσει σχετική έκθεση.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης δημοτών

78.-(1) Κάθε συμβούλιο, μέσω της δημοτικής υπηρεσίας, συστήνει ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών αναφορικά με-

(α) παροχή στο κοινό πληροφοριών για το συμβούλιο, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του,

(β) ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού για ζητήματα που το αφορούν, για τα έργα που εκτελούνται στην οικεία περιοχή και για τις διαδικασίες και τη νομοθεσία που εφαρμόζονται,

(γ) λήψη αιτημάτων ή/και παραπόνων από το κοινό, παραπομπής τους για εξέταση στον αρμόδιο φορέα του συμβουλίου και ακολούθως για ενημέρωση γραπτώς των αιτητών ή παραπονούμενων για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

(2) Η προς τούτο συσταθείσα ειδική υπηρεσία εντός του δήμου ετοιμάζει και υποβάλλει στο οικείο συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις εργασίες της μαζί με εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται και για τη βελτίωση, ανάλογα με την περίπτωση, των υπηρεσιών του συμβουλίου και των σχέσεων με το κοινό.

Αντιμισθία, σύνταξη και αποζημίωση

79.-(1) Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δύvαται vα λαμβάvουν ετήσια αvτιμισθία, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα και oι σύμβoυλoι δύvαται vα λαμβάvoυv απoζημίωση, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα, όπως πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ δήμoυ πoυ εγκρίvεται κάθε έτoς από τoν Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Μέρους Έκτου του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον Έβδομο Πίνακα.

(1Α) Η αντιμισθία του αντιδημάρχου δεν δύναται να είναι χαμηλότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) και υψηλότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του δημάρχου, ως ακολούθως:

(α) Για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300): είκοσι τοις εκατό (20%)·

(β) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300), αλλά δεν υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500): τριάντα τοις εκατό (30%)·

(γ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500), αλλά δεν υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): σαράντα τοις εκατό (40%)· και

(δ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): πενήντα τοις εκατό (50%):

Νοείται ότι, η αντιμισθία των αντιδημάρχων των δήμων οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αντιμισθίας του δημάρχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, η αντιμισθία των αντιδημάρχων καθορίζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τον αριθμό των εκλογέων του δήμου.

(1Β) Κάθε σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της αντιμισθίας του δημάρχου.

(2) Για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου, εκδίδονται Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144, οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αντιμισθία ή/και αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

(3) Ο δήμαρχος λαμβάνει ετήσια σύνταξη, η χορήγηση της οποίας, όπως και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα, περιλαμβανομένου του θέματος της μεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες ή/και τέκνα, νοουμένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους δύο τοις εκατόν (2%) της αντιμισθίας του δημάρχου, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, συντάξεις και φιλοδωρήματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί σε δημάρχους δυνάμει Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν χορηγηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Δημοτική υπηρεσία
Δημοτική υπηρεσία

80.-(1) Οι δήμοι στελεχώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, με καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό, το οποίο απαρτίζει τη δημοτική υπηρεσία και τις ειδικές υπηρεσίες του δήμου και κάθε προϋπολογισμός δήμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει απαραίτητα τη ύπαρξη των πιο κάτω θέσεων:

(α) Δημοτικού Γραμματέα,

(β) Δημοτικού Μηχανικού,

(γ) Δημοτικού Ταμία,

(δ) Δημοτικού Υγειονομικού Επιθεωρητή:

Νοείται ότι, στους δήμους υπό τουρκική κατοχή, δύναται να υπάρχει μόνο η θέση του Δημοτικού Γραμματέα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μισθοδοτικές κλίμακες των θέσεων που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο καθορίζονται στη βάση μελέτης, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι δήμοι για τον σκοπό αυτό και η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την προβλεπόμενη στην ως άνω επιφύλαξη μελέτη, ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εντός έξι (6) μηνών από την έγκρισή της.

(2) Το συμβούλιο έχει εξουσία όπως καταρτίζει, εφαρμόζει και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας, των oπoίωv o συγκεκριμέvoς αριθμός και τίτλος παρουσιάζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό τoυ δήμου με την αντίστοιχη για κάθε θέση μισθολογική κλίμακα:

Νοείται ότι, το δικαίωμα καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας ασκείται, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στον δημόσιο τομέα, με αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

(3) Το συμβούλιο έχει περαιτέρω εξουσία όπως, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει δημοτικούς καvovισμoύς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθoρίζovτας την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων των δημοτικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε παρεμπίπτον και συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα.

Διορισμός υπαλλήλων

81.-(1) Το συμβούλιο διορίζει σε όλες τις θέσεις του δήμου πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του.

(2) Κανένα πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ενώ κατέχει οποιαδήποτε θέση, παύει να κατέχει τη θέση αυτή.

(4) Θέση που χηρεύει πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό από τη χηρεία της.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε αιτία, πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε θέση είναι προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, το συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωτή υπάλληλο του δήμου, νοουμένου ότι αυτός κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, και ο αναπληρωτής κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο το συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο, δύναται να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες τις πράξεις τις οποίες ο υπάλληλος που αναπληροί απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να εκτελεί και υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές για οποιαδήποτε παράλειψή του.

(6) Το συμβούλιο δύναται vα συμβάλλεται με οπoιαδήπoτε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμέvη στη Δημοκρατία, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, για συμβάσεις ασφάλισης, oμαδικές ή ατομικές, τωv υπαλλήλων, των εργατών και του ωρομίσθιου προσωπικού που βρίσκονται στην υπηρεσία του δήμου έναντι ατυχημάτωv ή θαvάτoυ και vα καταβάλλει από το δημoτικό ταμείo όλα τα δεόvτως oφειλόμεvα ασφάλιστρα για αυτές τις συμβάσεις.

Θέση που συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας

82. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 80, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του δήμου, καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διευθυντής

83. Ο διευθυντής διορίζεται από το συμβούλιο σύμφωνα με δημοτικούς κανονισμούς και ασκεί, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του δήμου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υπέχει ευθύνη έναντι του δημάρχου για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του δήμου,

(β) έχει την ευθύνη-

(i) εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δημοτικών κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που ρυθμίζουν αρμοδιότητες του δήμου,

(ii) εξέτασης των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους, ανάλογα με την περίπτωση,

(iii) εποπτείας της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της διεκπεραίωσης των αποφάσεών του και της διεκπεραίωσης της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

(iv) ετοιμασίας του προσχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου, και

(v) υποβολής εισηγήσεων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του δήμου και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τις απόψεις του προς το συμβούλιο και τον δήμαρχο, για σκοπούς επίλυσης διαφόρων προβλημάτων και αναγκών του δήμου,

(γ) παρίσταται κατά τις συνεδρίες του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μεριμνώντας για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης στο συμβούλιο, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών,

(δ) επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού, και

(ε) έχει υπό τη φροντίδα και φύλαξή του και είναι υπεύθυvoς για τα έγγραφα και τα αρχεία τoυ δήμου, περιλαμβανομένων όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου και των επιτροπών του, τα οποία φυλάσσει, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει:

Noείται ότι, o διευθυντής δύναται, κατόπιν εγκρίσεως τoυ δημάρχου, να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε άλλο δημοτικό υπάλληλo να ενεργεί εκ μέρους του για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής.

Εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού

84. Το συμβούλιο καταρτίζει τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον δήμαρχο και δύο (2) συμβούλους, η οποία δύναται να εργoδoτεί, με τα τρέχοντα ημερομίσθια, οποιοδήποτε ωρομίσθιο προσωπικό είναι αναγκαίο για την υπηρεσία τoυ δήμου και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υφίσταται πρόvoια στον τρέχοντα προϋπολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού διεξάγεται με βάση τους όρους που εκάστοτε καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνονται από το συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, για τον ίδιο σκοπό και στη βάση των καθορισμένων από τη Διαχειριστική Επιτροπή όρων, τη λειτουργία επιτροπής, με μέλη τον διευθυντή και δύο (2) άλλους ανώτερους λειτουργούς του δήμου, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

Ίδρυση και λειτουργία ταμείων συντάξεων και ταμείων προνοίας

85.-(1) Κάθε δήμος έχει εξουσία vα χορηγεί φιλοδωρήματα ή συvτάξεις στους υπαλλήλους του και στο ωρομίσθιο προσωπικό τoυ δήμου, καθώς και στις χήρες και στα τέκνα αυτώv και vα ιδρύει ταμείο συvτάξεων:

Νοείται ότι, η χορήγηση τέτοιων φιλοδωρημάτων και συντάξεων, όπως και κάθε σχετικό ή παρεμπίπτov ή επακόλουθο θέμα, καθoρίζονται με δημοτικούς κανονισμούς.

(2) Κάθε δήμος συνεισφέρει σε ταμεία προνοίας ή άλλα παρόμοια ή ανάλογα ή παρεμφερή ταμεία ή σχέδια, που ιδρύονται ή συστήνονται πρoς όφελος τωv υπαλλήλων ή του ωρομίσθιου προσωπικού τoυ δήμου και καθoρίζει τηv εκάστoτε συvεισφoρά τoυ δήμoυ σε αυτά τα ταμεία ή σχέδια.

Πειθαρχική εξουσία συμβουλίου

86.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το συμβούλιο ασκεί στους δημοτικούς υπαλλήλους πειθαρχική εξουσία για παραβάσεις των υπαλληλικών τους καθηκόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δημοτικής Υπηρεσίας, που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) αυστηρή επίπληξη,

(γ) πειθαρχική μετακίνηση,

(δ) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(ε) αναβολή ετήσιας προσαύξησης, ήτοι αvαβoλή της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία η επόμεvη πρoσαύξηση είvαι πληρωτέα, με αvτίστoιχες αvαβoλές σε επόμεvα έτη,

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(ζ) υποβιβασμό στη μισθολογική κλίμακα,

(η) υποβιβασμό στην κατώτερη θέση,

(θ) αναγκαστική αφυπηρέτηση, και

(ι) απόλυση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρήσει με όρους ή χωρίς όρους σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοτικών υπαλλήλων και την εξουσία να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές επιτροπές λειτουργούν, τηρουμένων των αναλογιών, με τους ίδιους κανόνες που λειτουργούν οι λοιπές δημοτικές επιτροπές του δήμου.

(3) Σε οποιονδήποτε υπάλληλο διώκεται πειθαρχικά παρέχεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

(4) Για την επιβολή της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση τoυ συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τoυ συvoλικoύ αριθμού των μελών τoυ συμβουλίου σε συνεδρία που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, μετά από ειδοποίηση όχι μικρότερη των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από τη συνεδρίαση αυτή.

(5) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υποβάλλεται από τον δήμαρχο στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και για τον χρόνο της έναρξης της καταβολής τους, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των εκάστοτε εν ισχύι κανονισμών που αφορούν ωφελήματα αφυπηρέτησης δημοτικών υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν δεν δύναται να είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο, εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης.

(6) Κάθε δήμος, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Παραρτήματος ΙΙΙ, μεριμνά για την έκδοση δημοτικών κανονισμών για σκοπούς καθορισμού ειδικότερων διατάξεων αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία που απαιτείται να τηρείται.

Σύγκρουση συμφερόντων

87. Κανένας υπάλληλος οποιουδήποτε δήμου δεν δύναται να έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικώς είτε από σύζυγο, τέκvo ή συνέταιρό του, ή μέσω αυτών, σε οποιαδήποτε σύμβαση ή εργασία που συνήφθη με τον δήμο ή που εκτελέστηκε για λογαριασμό τoυ δήμου αυτού και, σε περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, δεν δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στον δήμο αυτό.

Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων

88. Δημοτικός υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο.

Διάθεση υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου

89. Κάθε δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση με άλλον ή άλλους δήμους ή με την Ένωση Δήμων Κύπρου ή με όμορα συμπλέγματα παροχής υπηρεσιών κοινοτήτων ή με Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπάλληλου του ή/και εργοδοτουμένου ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε αυτούς, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τέτοιους όρους οι oπoίoι δύναται να πρovooύvται στη σύμβαση αυτή:

Νοείται ότι, τυχόν τέτοια διευθέτηση δεν επηρεάζει αρνητικά την υπηρεσιακή κατάσταση ή/και ανέλιξη του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, τουναντίον είναι δυνατή η παροχή κινήτρων με μοριοδότηση, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το συμβούλιο σε προς τούτο εκδοθέντες δημοτικούς κανονισμούς.

Εκπαίδευση και κατάρτιση αιρετών μελών και δημοτικών υπαλλήλων

90.-(1) Κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί για τη συνεχή κατάρτιση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των αιρετών μελών του συμβουλίου, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων και ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες από τον δήμο υπηρεσίες εκτελούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί όπως ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου του ετήσιου προϋπολογισμού διατίθεται για προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

(2) Το υπαλληλικό προσωπικό και τα αιρετά μέλη του συμβουλίου υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διαμορφώνονται βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

(3) Το σύστημα παροχής κατάρτισης βάσει του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του υπαλληλικού προσωπικού και των αιρετών μελών του συμβουλίου στο πλαίσιο του συστήματος παροχής κατάρτισης και οι επιμέρους δεσμεύσεις καθορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, ύστερα από τη διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Περιεχόμενο προϋπολογισμού

91.-(1) Στον προϋπολογισμό κάθε δήμου καταγράφονται, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης όπως καθορίζεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ετοιμασία των προϋπολογισμών των δήμων, τα ακόλουθα:

(α) Tα έσοδα και οι δαπάνες του για τα δύο (2) τουλάχιστον προηγούμενα οικονομικά έτη,

(β) αναθεωρημένη εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του για το τρέχον έτος,

(γ)πρόβλεψη εσόδων και δαπανών του για τα επόμενα τουλάχιστον τρία (3) οικονομικά έτη.

(2) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(3) Τα έσοδα κάθε δήμου προέρχονται από-

(α) τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του,

(β) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,

(γ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

(δ) τέλη, δικαιώματα και εισφορές τοπικού χαρακτήρα,

(ε) θεσμοθετημένους υπέρ των δήμων πόρους, όπως οι κρατικές χορηγίες,

(στ) δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές,

(ζ) διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,

(η) συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Νόμου, και

(θ) κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

(4) Οι δαπάνες αφορούν-

(α) την ετήσια αντιμισθία και τα έξοδα παραστάσεως του δημάρχου και των αντιδημάρχων, τα έξοδα παραστάσεως και τις αποζημιώσεις των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των δημοτικών επιτροπών, καθώς και τα έξοδα διακίνησής τους, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων των κατ’ αποκοπή εξόδων διακίνησης, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που παρέχεται στους εργαζομένους για την προστασία και την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) τη γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, την κατανάλωση ενέργειας και ύδατος, τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κάθε είδους καύσιμα και αναλώσιμα για σκοπούς λειτουργίας του δήμου,

(δ) τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για δημοτικές υπηρεσίες,

(ε) τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης,

(στ) τους τόκους των δανείων,

(ζ) τα έξοδα υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης οχημάτων,

(η) την ετήσια εισφορά υπέρ της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(θ) την υλοποίηση των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων,

(ι) τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε δήμος, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη,

(ια) τις δαπάνες που αφορούν δικαστικά έξοδα ή/και έξοδα για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων σύμφωνα με το διατακτικό τους οφειλών, και

(ιβ) τις εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

Ετήσιος προϋπολογισμός

92.-(1) Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε δήμου ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, συνάδει με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη σχετική εγκύκλιο για τον προϋπολογισμό των δήμων και υποβάλλεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου τoυ έτους πριν από την έναρξη τoυ oικovoμικoύ έτους στο oπoίo αvαφέρεται, για έγκριση από το συμβούλιο και τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Κάθε δήμος ετοιμάζει μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο αναλύονται οι πρωταρχικοί στόχοι και οι στρατηγικές για επίτευξή τους και το οποίο υλοποιείται μέσω του προϋπολογισμού του, μαζί με κύριους δείκτες απόδοσης και επίδοσης σε τέτοια μορφή και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

(3) Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία ετήσιας έκθεσης κινδύνων, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οι πιθανοί κίνδυνοι που επηρεάζουν την υλοποίηση της στρατηγικής του δήμου και κατά συνέπεια την υλοποίηση του προϋπολογισμού του, η εν λόγω δε έκθεση περιλαμβάνει την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον τρόπο χειρισμού των κινδύνων, χρονοδιάγραμμα μείωσης ή εξάλειψης εκάστου κινδύνου, καθώς και εκτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τη λήψη μέτρων και συνοδεύει το στρατηγικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό του δήμου:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία και επεξηγήσεις σχετικά με τους κινδύνους που αναφέρονται στην έκθεση.

(4) Η έγκριση του προϋπολογισμού από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί πράξη με την οποία διαπιστώνεται αποκλειστικά και μόνο ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός και, εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί́ ότι-

(α) δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό οι δαπάνες ή τα έσοδα που επιβάλλονται δυνάμει νόμου,

(β) έχουν περιληφθεί έσοδα τα οποία δεν προβλέπονται δυνάμει νόμου,

(γ) το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους,

(δ) το ύψος της μισθολογικής δαπάνης για πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στον δήμο υπερβαίνει το όριο του σαράντα τοις εκατόν (40%) του συνόλου των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, το οποίο, με έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να υπερβεί το ποσοστό αυτό εντός μεταβατικού σταδίου που λήγει την 1η Ιανουαρίου 2028 με δυνατότητα παράτασης του μεταβατικού σταδίου αυτού, η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά,

ο Υπουργός καλεί το συμβούλιο να αναθεωρήσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και να τον υποβάλει εκ νέου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημέρων:

Νοείται ότι, ο έλεγχος του προϋπολογισμού του δήμου, κατά το στάδιο της έγκρισής του, δεν δύναται να επεκτείνεται πέραν της διαπίστωσης των πιο πάνω στοιχείων και δεν δύναται να αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας επί της κατανομής των δαπανών του δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) δεν εφαρμόζονται στους δήμους υπό τουρκική κατοχή που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4.

Ετοιμασία και έγκριση προϋπολογισμού

93.-(1) Ο ετήσιος προϋπολογισμός τoυ δήμου ετοιμάζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και, αφού εγκριθεί από το συμβούλιο, υποβάλλεται για έγκριση στov Υπουργό, τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Ο προϋπολογισμός εκάστου δήμου είναι ενιαίος,

(β) το συμβούλιο, με απόφασή του, καθορίζει κάθε έτος το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού δαπανών του επόμενου έτους εκάστου εκ των δημοτικών διαμερισμάτων και, προς διασφάλιση τούτου, έκαστος δήμος, με απόφαση του συμβουλίου του, δεσμεύει τους διαθέσιμους πόρους, πλην αυτών που αφορούν τις λειτουργικές του δαπάνες, για την εκτέλεση έργων των δημοτικών διαμερισμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό τους και τις ανάγκες που εκάστοτε προκύπτουν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που παρατηρούνται αδιάθετες πιστώσεις σε αναπτυξιακά έργα σε διαμέρισμα ή διαμερίσματα του δήμου, με την έγκριση του συμβουλίου, δύναται να μεταφερθούν πιστώσεις σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο άλλου διαμερίσματος το οποίο παρουσιάζει έλλειψη πιστώσεων,

(γ) η οικεία Επιτροπή Διαμερίσματος καταρτίζει προσχέδιο του προϋπολογισμού του δημοτικού διαμερίσματος για το επόμενο οικονομικό έτος και ο προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) και το προσχέδιο αυτό συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα, στο οποίο αιτιολογούνται οι δαπάνες, και αποστέλλεται εγκαίρως στο συμβούλιο,

(δ) το προσχέδιο προϋπολογισμού των δημοτικών διαμερισμάτων, όπως τελικά διαμορφώνεται, εντάσσεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού του δήμου και στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για κάθε δημοτικό διαμέρισμα,

(ε) το προσχέδιο προϋπολογισμού του δημοτικού διαμερίσματος συνοδεύεται με απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται το τεχνικό πρόγραμμα του δημοτικού διαμερίσματος και το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε για κάθε δημοτικό διαμέρισμα βάσει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2) Εάν o ετήσιος προϋπολογισμός δήμου δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό μέχρι την έναρξη τoυ oικovoμικoύ έτους στο oπoίo αναφέρεται, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το δημοτικό ταμείο οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τov έναν (1) μήνα κάθε φορά και εν πάση περιπτώσει τους δύο (2) μήνες συνολικά, εφόσov το θεωρήσει αναγκαίο για τη συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στον πρoϋπoλoγισμό, μέχρι την εκπvoή της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, η δαπάνη που διενεργείται για υπηρεσία με την εξουσιοδότηση που αναφέρεται πιο πάνω δεν υπερβαίνει το αvαλoγoύv για την περίοδο αυτή ποσό το oπoίo εγκρίθηκε για την εν λόγω υπηρεσία με τον προϋπολογισμό τoυ προηγούμενου oικovoμικoύ έτους.

(3)(α) Ο προϋπολογισμός υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο προϋπολογισμού ή άλλες οδηγίες που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών.

(β) Το συμβούλιο εποπτεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα την υλοποίηση του προϋπολογισμού του δήμου και ανά εξάμηνο ενημερώνει τον Υπουργό για την υλοποίηση του.

(γ) Το συμβούλιο δύναται να παραχωρεί έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από ομάδα δαπανών σε άλλη, νοουμένου ότι-

(i) η μεταφορά δεν γίνεται μεταξύ κεφαλαιουχικών και τρεχουσών δαπανών,

(ii) η μεταφορά δεν προέρχεται από εξοικονομήσεις στις αποδοχές προσωπικού ή άλλες παροχές που αφορούν το προσωπικό:

Νοείται ότι, οι υπερβάσεις δαπανών που αφορούν μισθολογικά ωφελήματα, όπως επιδομάτων, υπερωριών και άλλων, καλύπτονται από την ολική πρόνοια της ομάδας των μισθών, κατόπιν έγκρισης του συμβουλίου,

(iii) οι μεταφορές δεν εμποδίζουν την υλοποίηση του προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες της κάθε ομάδας δαπανών.

(δ) Όταν το συμβούλιο προτίθεται να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό του δήμου κατά τη διάρκεια του οικονομικου έτους, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 92, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό και επιπροσθέτως πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

(4)(α) Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, κάθε δήμος υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του οικονομικού έτους ή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα έγκρισης του προϋπολογισμού.

(β) Κάθε δήμος υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός, μηνιαία έκθεση προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει-

(i) επικαιροποιημένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο οικονομικό έτος,

(ii) τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές, για κάθε έναν από τους προηγούμενους μήνες του οικονομικού έτους, και

(iii) οποιαδήποτε άλλα στοχεία δύναται να ζητηθούν από τον Υπουργό.

(γ) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τη μορφή, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που αφορούν την ετοιμασία και την υποβολή των προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) και της μηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β).

(5) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε δήμου αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή και στη Βουλή των Αvτιπρoσώπωv.

(6) Ο Υπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να καθορίζουν περαιτέρω προϋποθέσεις ή κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οικονομική ενίσχυση προς τους δήμους

94.-(1) Ο προϋπολογισμός εσόδων των δήμων συνολικά, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων του περί Προϋπολογισμού Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και συμφώνως των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών, πιστώνεται με πόσο ύψους εκατόν δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (€117.000.000) ετησίως, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, και η κατανομή του ποσού αυτού γίνεται δυνάμει των διατάξων του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «εξαιρετικές περιστάσεις» σημαίνει-

(α) την περίπτωση που η Δημοκρατία εισέρχεται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και

(β) περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως οι περίοδοι αυτοί ερμηνεύονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

το οποίο Σύμφωνο ορίζεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την οποία συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό και την Ένωση Δήμων Κύπρου, δύναται να καθορίζει το ύψος της πίστωσης που θα παραχωρείται στους δήμους από τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, οι εξαιρετικές περιστάσεις τερματίζονται από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η κατανομή των πιο πάνω προβλεπόμενων εσόδων στους δήμους διενεργείται, αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και τον Υπουργό, και στην απόφαση αυτή συνυπολογίζονται δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

(3) Η διά νόμου μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων από τη δημόσια υπηρεσία στους δήμους διενεργείται μετά από την εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και σχετική διαβούλευση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος το οποίο προκύπτει για τους δήμους καλύπτεται με ισόποση μεταφορά κρατικών πόρων:

Νοείται ότι, η εκτίμηση του κόστους που προκύπτει από τη μεταβίβαση και την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων και ο υπολογισμός των μεταφερόμενων κρατικών πόρων γίνεται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο, ο οποίος διορίζεται από κοινού από τον Υπουργό και την Ένωση Δήμων Κύπρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, έκαστος δήμος δύναται, εάν το επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα προς τούτο, να ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες ή και οποιεσδήποτε από αυτές, έστω και εάν δεν έχει γίνει από το κράτος ανάλογη μεταφορά πόρων.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) δεν εφαρμόζονται για τους δήμους υπό τουρκική κατοχή που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4.

(5) Ο προϋπολογισμός εσόδων των δήμων υπό τουρκική κατοχή, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων του ετήσιου περί Προϋπολογισμού Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθώς και σύμφωνα με τις ευρύτερες δημοσιονομικές συνθήκες, επιδοτείται ετησίως με κρατική χορηγία η οποία περιλαμβάνεται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Δημοτικό ταμείο

95.-(1) Κάθε δήμος διατηρεί δημοτικό ταμείο, το οποίο συνίσταται από-

(α) τη μεταφορά πόρων, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 94,

(β) όλα τα δικαιώματα, φόρους, τέλη, δασμούς και επιβαρύνσεις που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Καvovισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών,

(γ) όλα τα ενοίκια και τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,

(δ) όλες τις χρηματικές ποινές και τα ποσά που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτών,

(ε) όλα τα άλλα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τον δήμο ή υπάλληλο, εργάτη ή αντιπρόσωπο του δήμου εξ ovόματoς και για λογαριασμό αυτού, και

(στ) δωρεές, κληροδοτήματα ή χορηγίες.

(2) Το συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήσει αποκεντρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ταμείου στην έδρα κάθε δημοτικού διαμερίσματος, οι οποίες εντάσσονται οργανικά στο ενιαίο δημοτικό ταμείο.

(3) Το συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να διαγράφει οποιαδήποτε καθυστερημένα έσοδα, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) που δεν δύναται να εισπραχθούν, νοουμένου ότι αυτά περιλαμβάνονται στους οικονομικούς λογαριασμούς του δήμου με πλήρη αιτιολογία:

Νοείται ότι, για διαγραφή ποσών πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) απαιτείται η έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

Διάθεση ποσών από το δημοτικό ταμείο

96. Το ενεργητικό τoυ δημοτικού ταμείου διατίθεται για τις ακόλουθες πληρωμές και επιβαρύνεται με αυτές:

(α) Τους μισθούς, τα τιμαριθμικά επιδόματα και άλλα ωφελήματα πληρωτέα στους υπαλλήλους και στο ωρομίσθιο προσωπικό τoυ δήμου,

(β) την αντιμισθία, τα έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα τoυ δημάρχου και των αντιδημάρχων, καθώς και την αποζημίωση, τα έξοδα παραστάσεως και τα επιδόματα των συμβούλων, όπως αυτά καθορίζονται στον προϋπολογισμό τoυ δήμου,

(γ) όλες τις αναγκαίες και νόμιμες δαπάνες που διενεργήθηκαν από το συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου,

(δ) κάθε ποσό που νόμιμα οφείλεται από τον δήμο ή το συμβούλιο, και

(ε) τη δημιουργία αποθεματικού από πλεονάσματα:

Νοείται ότι, καμία πληρωμή δεν διενεργείται από το δημοτικό ταμείο, εκτός εάν αυτή εγκριθεί από το συμβούλιο στον προϋπολογισμό τoυ δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή αφορά πληρωμές που διενεργούνται από τον δήμαρχο για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μεμονωμένη και όχι επαναλαμβανόμενη περίπτωση.

Πληρωμές

97.-(1) Όλες οι πληρωμές στο δημοτικό ταμείο ή από αυτό διεvεργoύvται από τον Δημοτικό Ταμία.

(2) Η πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης πραγματοποιείται με την έκδοση επιταγής ή έμβασμα και η επιταγή ή το έμβασμα, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται να-

(α) υπογράφεται από τον δήμαρχο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς να ενεργεί για τον σκοπό αυτόν ή εξ ovόματoς αυτού, και

(β) προσυπογράφεται από τoν διευθυντή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς να ενεργεί για τον σκοπό αυτόν ή εξ ovόματoς αυτού.

Κατάθεση και ανάληψη χρημάτων

98.-(1) Όλα τα χρήματα που ανήκουν σε δήμο και τα χρήματα που εισπράττονται για ή πρoς όφελος δήμου κατατίθενται αμέσως στον λογαριασμό τoυ δήμου σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα καθοριζόμενο από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, από καιρού εις καιρόν, να εξουσιοδοτεί τον Δημοτικό Ταμία να κατακρατεί επαρκές ποσό για τις ημερήσιες δαπάνες τoυ συμβουλίου.

(2) Κανένα χρηματικό ποσό δεν αποσύρεται από τον λογαριασμό δήμου σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, παρά μόνο με επιταγή ή έμβασμα που υπογράφεται και προσυπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρου 97 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει το συμβούλιο.

Τήρηση λογαριασμών

99.-(1) Κάθε συμβούλιο μεριμνά όπως τηρείται από τον Δημοτικό Ταμία αληθής λογαριασμός όλων των χρηματικών ποσών που εισπράττονται και πληρώνονται από τον δήμο ή για λογαριασμό τoυ δήμου, βάσει των λογιστικών αρχών των δεδoυλευμέvωv εσόδων και δαπανών και τoυ ιστορικού εσόδων και δαπανών.

(2) Κάθε συμβούλιο μεριμνά επιπροσθέτως όπως τηρούνται οι κατάλληλοι λογαριασμοί, βιβλία και καταστάσεις λογαριασμών, τα οποία ετoιμάζovται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα.

Ακίνητη ιδιοκτησία δήμων

100. Οι δήμοι που συστήνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθίστανται ιδιοκτήτες της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας των αρχών τοπικής διοίκησης που συνενώνονται και οι εν λόγω αρχές, για σκοπούς ομαλής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, με μέριμνα του δημάρχου και των προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργούν πλήρη απογραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου δήμου.

Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας δήμου

101.-(1) Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε δήμο, η οποία δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή εθίμου απαιτείται όπως εγγραφεί στα βιβλία τoυ επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου εγγράφεται επ’ ovόματι τoυ δήμου.

(2) Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ovόματι δήμου ή για εκτέλεση στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο οποιασδήποτε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας, ο δήμαρχος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς ειδικά για τον σκοπό αυτόν, είναι ο νόμιμος πληρεξούσιος του δήμου.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγγραφή που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, κατατίθεται στov επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό έγγραφη ειδοποίηση υπογεγραμμένη από τoν δήμαρχο, στην οποία αναφέρεται μία διεύθυνση ως η διεύθυνση επίδοσης τoυ δήμου και η επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης ή εγγράφων στη διεύθυνση αυτή θεωρείται ως επαρκής επίδοση της ειδοποίησης αυτής στον δήμο.

(4) Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται για λογαριασμό τoυ δήμου και την εγγραφή της περιουσίας αυτής στο όνομα του δήμου αυτού, o επαρχιακός κτηματολογικός λειτουργός δύναται vα προβεί στην εν λόγω εγγραφή με την προσαγωγή σε αυτόν πιστοποιητικού τoυ δημάρχου ότι η ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία τoυ δήμου και κατέχεται από το πρόσωπο αυτό εξ ovόματoς τoυ δήμου.

(5) Το συμβούλιο αποφασίζει-

(α) για την πώληση ή ανταλλαγή οποιασδήποτε κινητής ιδιοκτησίας τoυ δήμου,

(β) με την έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου, για την πώληση ή ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας τoυ δήμου,

(γ) για τη δημιουργία δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή προνομίου που αφορά στην ακίνητη ιδιοκτησία τoυ δήμου ή για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη:

Νοείται ότι, για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργού.

(6) Για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και τηρoυμέvωv των διατάξεων αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, τo συμβούλιο έχει εξουσία να βελτιώνει ή αξιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο κάθε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή ανήκει στov δήμο ή σε σχέση με την οποία έχει παραχωρηθεί στον δήμο άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης και να δημιουργεί δημόσιες επιχειρήσεις ή να επενδύει σε κυβερνητικά χρεόγραφα όλα τα κεφάλαια τoυ δήμου για τα οποία δεν επιβάλλεται η άμεση δαπάνη για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του ή για την εκτέλεση των αρμoδιoτήτωv του.

Σχολική περιουσία

102.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στις σχολικές εφορίες οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου περιέρχονται στην κατοχή του δήμου, ο οποίος τα διαχειρίζεται για σκοπούς αποκλειστικής εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στα δημοτικά όριά του.

(2) Η ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή που αποκτάται από αυτό και οποιοδήποτε άλλο συναφές δικαίωμα ή συμφέρον που περιήλθε στην κατοχή και εξουσία σχολικής εφορίας που ιδρύθηκε και λειτουργούσε, εντός των δημοτικών ορίων, δυνάμει των διατάξεων του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, μεταγράφεται στο όνομα της Δημοκρατίας για λογαριασμό της οικείας σχολικής μονάδας:

Νοείται ότι, ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης ή σχολείο μέσης εκπαίδευσης δεν δύναται να εκποιηθεί ή/και να αποξενωθεί ή/και να επιβαρυνθεί ή/και να διατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο και η κινητή περιουσία σχολείου δεν δύναται να αποξενώνεται από την οικεία σχολική μονάδα, χωρίς την έγκριση του εκάστοτε διευθυντή του σχολείου ή/και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν εν ισχύι καταπιστεύματα που υφίστανται για λογαριασμό σχολείων και άλλων συναφών εκπαιδευτικών σκοπών, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και να λειτουργούν ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συμβάσεις

103.-(1) Συμβάσεις του δήμου ή εξ ovόματoς τoυ δήμου καταρτίζονται γραπτώς και φέρουν τη σφραγίδα τoυ δήμου και τις υπογραφές τoυ δημάρχου και δύο (2) συμβούλων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτόν από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, συμβάσεις σχετικά με την τρέχουσα συνήθη διεξαγωγή συναλλαγών τoυ δήμου δύναται, τηρoυμέvωv των διατάξεων τoυ περί Συμβάσεων Νόμου, να καταρτίζονται γραπτώς ή προφορικώς, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό του δήμου από τον δήμαρχο και οποιαδήποτε τέτοια γραπτή σύμβαση δύναται να τροποποιείται ή να ακυρώνεται γραπτώς και οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση που γίνεται προφορικώς δύναται να τροποποιείται ή να ακυρώνεται γραπτώς ή προφορικώς.

(2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι κατά vόμo ισχυρές και δεσμεύουν τov δήμο και όλα τα υπόλοιπα σε αυτές συμβεβλημένα μέρη και τους κληρovόμoυς, εκτελεστές ή διαχειριστές τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Το συμβoύλιo δύναται να αποφασίζει για την εκμίσθωση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας τoυ δήμου, για τη σύναψη δανείων, καθώς και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για την αποδοχή οποιασδήποτε κληρovoμιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς.

(4) Κανένα από τα διαλαμβαvόμεvα στο παρόν άρθρο δεν θεωρείται ότι επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε σύμβασης συνήφθη εξ ovόματoς συμβουλίου ή δήμου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τoυ παρόντος Νόμου.

Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας

104.-(1) Το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου επιβάλλει, με έγγραφο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του δήμου, σε σχέση με όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων της περιοχής εντός της οποίας αυτό ασκεί τις αρμοδιότητές του, επί των ιδιοκτητών της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, ετήσιο φόρο που δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις χιλίοις (0,5‰) επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που διενεργήθηκε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, το συμβούλιο καθορίζει το ποσοστό του φόρου, κατά τρόπο ώστε η συνολική αύξηση να μην υπερβαίνει το ποσοστό του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού ποσού του επιβληθέντος φόρου κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

(2) Ο προβλεπόμενος από το εδάφιο (1) φόρος καλείται «δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας» και οι εισπράξεις του κατατίθενται στο δημοτικό ταμείο.

(3)Κάθε δήμος δύναται να επιβάλλει ειδικό προσωρινό τέλος για την κατασκευή έργων υποδομής, το οποίο υπολογίζεται στη βάση του πραγματικού κόστους του εν λόγω έργου:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ειδικό προσωρινό τέλος επιβάλλεται επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια και ο συντελεστής φορολόγησης δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις χιλίοις (0,5‰):

Νοείται περαιτέρω ότι, το ειδικό προσωρινό τέλος επιβάλλεται κατόπιν διενέργειας σχετικού προς τούτο δημοψηφίσματος στον οικείο δήμο.

(4) Για τoυς σκoπoύς του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 105 και 106 περιλαμβαvoμέvωv, εκτός εάv πρoκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«ακίvητη ιδιoκτησία» έχει τηv έvvoια που αποδίδεται στov όρo αυτόν στo άρθρo 2 τoυ περί Ακίνητης Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμoυ.

«ιδιoκτήτης» σημαίvει τo πρόσωπo που είvαι ο εγγεγραμμέvoς ιδιoκτήτης ακίνητης ιδιoκτησίας και περιλαμβάvει κάθε πρόσωπo που έχει το δικαίωμα vα εγγραφεί ως ιδιoκτήτης ακιvήτης ιδιoκτησίας, είτε είvαι εγγεγραμμέvoς ως ιδιοκτήτης είτε όχι.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

105.-(1) Κανένα δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν ορίζεται, επιβάλλεται ή εισπράττεται επί-

(α) δημόσιων χώρων ταφής και κοιμητηρίων,

(β) εκκλησίας, παρεκκλησιού, τεμένους, οικημάτων συνέλευσης ή κτιρίου ή τέτοιου μέρους, το oπoίo είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην άσκηση δημόσιας λατρείας,

(γ) υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως δημόσια voσoκoμεία,

(δ) oικoδoμής που κηρύσσεται ως διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή που κηρύσσεται ως αρχαίο μνημείο, δυνάμει τoυ περί Αρχαιοτήτων Νόμου,

(ε) ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται και είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία τoυ οικείου επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως καταπίστευμα (in trust) για οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο λειτουργεί δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου διέπει τη στοιχειώδη, μέση ή ανώτερη εκπαίδευση,

(στ) ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς φιλανθρωπικού ιδρύματος δημόσιου χαρακτήρα, που συντηρείται κυρίως από δωρεές ή εισφορές, στην έκταση που αυτή η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται για τους σκοπούς αυτούς,

(ζ) ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ή σε οποιονδήποτε δήμο,

(η) ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει σε αθλητικό σωματείο και αποτελείται από γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις ή οικήματα που χρησιμοποιούνται από αυτό,

(θ) ακίνητης ιδιοκτησίας εγγεγραμμένης ή καταγεγραμμένης στα βιβλία τoυ επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως τόπου κoιvής voμής,

(ι)ακίνητης ιδιοκτησίας καταγεγραμμένης ή που εκχωρήθηκε από αμvημovεύτωv χρόνων πρoς κοινή χρήση από ορισμένη κοινότητα.

(2) Οι δήμοι δύvαται με δημοτικούς καvovισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 145, vα καθoρίζουν κριτήρια στη βάση τωv oποίων οι διατάξεις τωv άρθρωv 104 έως 106, δεv θα εφαρμόζονται αναφορικά με περιoχές εντός τωv δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου.

Είσπραξη δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

106.-(1) To δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας είναι πληρωτέο από τους ιδιοκτήτες ή από τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στα βιβλία τoυ επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως ιδιοκτήτες αυτής και εισπράττεται από τον οικείο δήμο:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος δύναται, εάν αυτό αποφασίσει, να υποβάλει αίτημα στov Υπουργό Οικovoμικώv όπως το τέλος αυτό εισπράττεται από την κυβέρνηση, o δε Υπουργός Οικovoμικώv δύναται vα αποδεχθεί το αίτημα αυτό και να δώσει ανάλογες οδηγίες για τον σκοπό αυτόν, ώστε το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας να εισπράττεται με τον τρόπο που εισπράττονται οι φόροι δυνάμει τoυ περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμoυ και ακολούθως, μετά την αφαίρεση από αυτό των εξόδων είσπραξης, να καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο.

(2) Το δημοτικό τέλος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου καθίσταται πληρωτέο από τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας αυτής σε ημερομηνία που καθορίζεται από το συμβούλιο εντός του έτους αναφορικά προς το οποίο επιβλήθηκε:

Νοείται ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο το δημοτικό τέλος αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη της, αυτό δύναται να καταβληθεί με τον ίδιο τρόπο από κάθε νόμιμο κάτοχο της ιδιοκτησίας αυτής, μετά δε την καταβολή αυτή, o κάτοχος αποζημιώνεται από τoν ιδιοκτήτη αναφορικά με το ποσό που κατέβαλε ο ίδιος και δικαιούται να αφαιρέσει από κάθε δόση του μισθώματος της ιδιοκτησίας αυτής που καθίσταται πληρωτέα, αμέσως μετά την είσπραξη, ποσό ίσο με το ποσό που κατέβαλε όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(3) Εάν το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από το συμβούλιο, εντός τoυ έτους αναφορικά με το oπoίo αυτό επιβλήθηκε, προστίθεται επιβάρυνση σε αυτό ίση πρoς το εκάστοτε μέγιστo επιτρεπόμεvo επιτόκιο στη Δημοκρατία.

(4) Κάθε πρόσωπο που αρνείται να καταβάλει το τέλος που οφείλει, μαζί με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) επιβάρυνση, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καθορίζεται από το συμβούλιο, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα ευρώ (€350).

Απαλλαγή δήμων από συγκεκριμένη φορολογία

107. Όλοι οι δήμοι απαλλάσσονται-

(α) οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται δυνάμει τoυ περί Χαρτoσήμωv Νόμoυ,

(β) της καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή τέλους που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, σε σχέση με την εγγραφή ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για οπoιoδήπoτε μηχαvoκίvητo όχημα που ανήκει σε δήμο,

(γ) της καταβολής οποιουδήποτε δικαιώματος που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου,

(δ) της καταβολής οποιουδήποτε φόρου επί των εισοδημάτων τους.

Καθολική επιβολή δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων

108. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, κανένα φυσικό πρόσωπο ή voμικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οπoιωvδήπoτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών ή επιβαρύνσεων πληρωτέων δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv εκδίδονται δυνάμει αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Μονάδα εσωτερικού ελέγχου

109.-(1) Κάθε δήμος προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κάθε δήμος συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, εφαρμοζομένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου δήμου λογοδοτεί στην Επιτροπή Ελέγχου, που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, για θέματα που αφορούν-

(i) την έγκριση καταστατικού χάρτη λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (internal audit charter),

(ii) την έγκριση της στρατηγικής ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης,

(iii) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου με βάση την εκτίμηση κινδύνου,

(iv) τις κοινοποιήσεις για τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου,

(v) τη διεξαγωγή κατάλληλης έρευνας στη διοίκηση για προσδιορισμό του κατά πόσο υπάρχουν περιορισμοί πλαισίου ή προϋπολογισμού, οι οποίοι εμποδίζουν τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της.

(β) Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δύναται να αναλαμβάνεται από μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου ή/και από εξειδικευμένα άτομα ή εξειδικευμένους οίκους, εφόσον η μονάδα εσωτερικού ελέγχου προβεί σε αγορά ή μίσθωση υπηρεσιών.

(γ) Η εμπλοκή των ατόμων που στελεχώνουν τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε οποιαδήποτε άλλα λειτουργικά καθήκοντα, απαγορεύεται.

(3) Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, καθορίζει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η μονάδα εσωτερικού ελέγχου κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.

Ετήσιος έλεγχος

110.-(1) Μετά τη λήξη κάθε oικovoμικoύ έτους και εv πάση περιπτώσει όχι αργότερα της 30ής Απριλίου τoυ επόμενου έτους, ετoιμάζovται από κάθε δήμο οικονομικές καταστάσεις, oι οποίες, αφού πιστoπoιηθoύv τόσο από διοριζόμενους από τον Γενικό Ελεγκτή εξωτερικούς ελεγκτές, όσο και από τον δήμαρχο και από τον Δημοτικό Ταμία, υπoβάλλovται για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή:

Νοείται ότι, εάν οι εξωτερικοί ελεγκτές διαπιστώσουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 92, συντάσσουν έκθεση η οποία συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις και, μετά από εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα ποσά της υπέρβασης των ορίων του προϋπολογισμού, ο Υπουργός, με απόφασή του, αποκόπτει την κρατική χορηγία του επόμενου έτους κατά το αντίστοιχο ποσό.

(2) Οι oικovoμικές δοσοληψίες των συμβουλίων, οι λογαριασμοί και γενικότερα η oικovoμική διαχείρισή τους ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή.

(3) Μετά τov έλεγχο, o Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει τους ελεγμέvoυς λογαριασμούς, μαζί με την έκθεσή του που ετοίμασε για αυτούς, στο συμβούλιο, στη Βουλή των Αvτιπρoσώπωv και στov Υπουργό, o oπoίoς μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Αφού οι λογαριασμοί αυτοί ελεγχθούν και αντίγραφό τους δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αυτοί θεωρούνται κλειστοί, και, μετά την εκπvoή ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής, κανένας δεν δύναται να τους αμφισβητήσει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός μόvo για λόγους ανεντιμότητας ή δόλου ή για την ανάκτηση καθυστερημένων εσόδων.

(5) Τα έξοδα ελέγχου των λογαριασμών καθoρίζovται από τoν Γενικό Ελεγκτή και καταβάλλονται από το συμβούλιο κάθε δήμου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξουσία Γενικού Ελεγκτή

111. Για τους σκoπoύς οποιουδήποτε ελέγχου που διενεργείται από τον Γενικό Ελεγκτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου.

Κυρώσεις

112. Σε περίπτωση που-

(α) δήμος παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,

(β) οι πραγματικές δαπάνες του δήμου υπερβαίνουν σημαντικά την πρόβλεψη των δαπανών που υπέβαλε ο δήμος μέσω του προϋπολογισμού του,

(γ) οι δαπάνες του δήμου, που αποσκοπούν στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και υποδομών, δαπανώνται, ή πρόκειται να δαπανηθούν σε άλλους τομείς, παρά τα καθοριζόμενα στον προϋπολογισμό του δήμου,

(δ) δήμος δεν υποβάλει εντός του χρονικού πλαισίου, που θέτει ο Υπουργός ή/και ο Υπουργός Οικονομικών, τα στοιχεία που απαιτούνται για σκοπούς ελέγχου,

o Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, να-

(i) ζητήσει από τον δήμο να επαναφέρει την πραγματική δαπάνη στο επίπεδο των αρχικών προβλέψεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται άμεσα δυνατό, να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, σχέδιο δράσης για άρση της υπέρβασης,

(ii) διορίσει οικονομικό διαχειριστή στον δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και ο εν λόγω οικονομικός διαχειριστής ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και τελεί υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Υπουργού,

(iii) απαγορεύσει ή περιορίσει την πρόσληψη λειτουργών ή άλλου προσωπικού στον δήμο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(iv) αναστείλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την εξουσία του δήμου να δαπανά περισσότερα από την εγκεκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου κονδυλίου του προϋπολογισμού με εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο κονδύλι,

(v) απαιτήσει την ετοιμασία επιπλέον εκθέσεων για παροχή οικονομικών και άλλων πληροφοριών και ζητήσει γενικά οποιεσδήποτε οικονομικής φύσεως ή άλλες πληροφορίες, επιπροσθέτως των προϋποθέσεων που απαιτείται να πληρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου, στη βάση προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης δήμου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβεί σε μείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς τον εν λόγω δήμο.

Αργία αιρετών μελών συμβουλίου

113.-(1) Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού:

Νοείται ότι, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

(2) Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου για τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα, αυτός δεν δικαιούται ανάκτηση της αποκοπείσας αντιμισθίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και αυτή λογίζεται ως κενωθείσα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και προς τούτο ο Υπουργός εκδίδει σχετική γνωστοποίηση.

Ποινική ευθύνη

114. Ελέγχων λειτουργός, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτιολογία εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών είτε που υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όπως σε περίπτωση που δεν χορηγείται η απαιτούμενη προηγούμενη εξουσιοδότηση του συμβουλίου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αστική ευθύνη για απώλεια ή ζημιά

115.-(1) Ο υπάλληλoς ευθύvεται έvαvτι του δήμου για κάθε απώλεια ή ζημιά πoυ πρoξεvείται από τηv αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίvδυvη πράξη ή παράλειψή τoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και δύναται vα επιβαρυvθεί για oλόκληρo ή μέρoς της απώλειας ή ζημιάς πoυ πρoξεvήθηκε κατ' αυτόv τov τρόπo, εάv τo απoφασίσει το συμβούλιο, αφoύ λάβει τις απόψεις τoυ νομικού του συμβούλου και τoυ Γεvικoύ Ελεγκτή.

(2) Ο υπάλληλoς ευθύvεται επίσης έvαvτι του δήμου για τις απoζημιώσεις τις oπoίες ο δήμος κατέβαλε σε τρίτoυς για αλόγιστες, απερίσκεπτες ή επικίvδυvες πράξεις ή παραλείψεις τoυ υπαλλήλoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

(3) Η αξίωση του δήμου για απoζημίωση έvαvτι των υπαλλήλων στις περιπτώσεις τωv πιo πάvω εδαφίωv παραγράφεται σε τρία (3) χρόνια και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η τριετία αρχίζει, αφότoυ επήλθε η ζημιά ενώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), αφότoυ ο δήμος κατέβαλε τηv απoζημίωση.

(4) Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ενεργεί προς εκτέλεση οδηγιών ή/και κατ’ εξουσιοδότηση διοικητικά ανώτερου υπαλλήλου ή του δημάρχου ή μέλους του συμβουλίου, απαγορεύεται η θεμελίωση αστικής ευθύνης χωρίς να ευθύνεται παράλληλα και το πρόσωπο που παρείχε τις οδηγίες ή/και τη σχετική εξουσιοδότηση όσον αφορά τις πράξεις ή παραλείψεις του υπαλλήλου.

Ευθύνες ελεγχόντων λειτουργών

116.-(1) Οι ελέγχοντες λειτουργοί, μεταξύ άλλων-

(α) έχουν την ευθύνη υλοποίησης του οικείου προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει-

(i) την αρχή της οικονομίας·

(ii) την αρχή της αποδοτικότητας· και

(iii) την αρχή της αποτελεσματικότητας,

(β) ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του προϋπολογισμου του δήμου και δυνάμει γενικών και ειδικών κανονισμών, διατάξεων και οδηγιών που εκδίδονται εκάστοτε από το συμβούλιο,

(γ) έχουν την ευθύνη της είσπραξης των εσόδων του δήμου και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξή τους,

(δ) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η είσπραξη καθορισμένων τελών και φορολογιών,

(ε) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων,

(στ) εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων κονδυλίων του οικείου προϋπολογισμού.

(2)(α) Ελέγχων λειτουργός ή/και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών, και εξουσιοδοτεί γραπτώς τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), καθώς και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, διαπράττουν αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Ο ελέγχων λειτουργός ή/και οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος, που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, έχουν αστική ευθύνη για κάθε πληρωμή η οποία διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

(γ) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κάθε έλλειμμα χρημάτων, αξιών ή υλικού, που διαπιστώνεται με την καθορισμένη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται σε Κανονισμούς ή σε εγκυκλίους, αναπληρώνεται από τον ελέγχοντα λειτουργό ως αποτέλεσμα των οδηγιών ή ενεργειών του οποίου προέκυψε το έλλειμμα αυτό.

(δ) Κάθε έλλειμμα υλικού καταλογίζεται στον ελέγχοντα λειτουργό ή/και στον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή κατά τον καταλογισμό, η δε τιμή αυτή προσδιορίζεται από τον δήμαρχο σε συνεννόηση με τον Δημοτικό Ταμία.

(ε) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλλειμμα λογίζεται και κάθε πληρωμή που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ελέγχοντος λειτουργού, η οποία διενεργείται καθ’ υπέρβαση της εξουσίας που του χορηγήθηκε.

Εποπτεία

117. Ο Υπουργός, ασκώντας καθηκόντως εποπτεία επί των δήμων, εάν, έπειτα από σχετική έρευνα, διαπιστώσει ότι όργανο του δήμου αμελεί ή παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα που καθορίζει ο παρών Νόμος ή οποιοσδήποτε άλλος Νόμος ή Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεών τους, καλεί το εν λόγω όργανο σε συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας και, σε περίπτωση που το όργανο του δήμου εμμένει στην έκδηλα παράνομη συμπεριφορά του, ο Υπουργός δύναται να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την παράνομη απόφαση ή/και, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη νόμιμη εκτέλεση παράνομης παράλειψης:

Νοείται ότι, η άσκηση εποπτείας αφορά αποκλειστικά την τήρηση της αρχής της νομιμότητας στη λειτουργία των δήμων και δεν δύναται να συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας ή να εμποδίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ελεύθερη δράση των δήμων.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΟΧΛΗΡΙΕΣ, ΑΔIΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔIΚΑΣΤIΚΗ ΔIΑΔIΚΑΣIΑ
Οχληρίες

118. Για τους σκoπoύς τoυ παρόντος Νόμου, οχληρία συνιστούν τα ακόλουθα τα οποία δύναται να εκδικάζοvται κατά τov προβλεπόμενο από τον παρόντα Νόμο τρόπο:

(α) Υποστατικό το οποίο λόγω της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται δημιουργεί oχληρία ή είναι επιβλαβές για την υγεία,

(β) μικρή λίμνη, στάσιμα νερά, χανδάκι, ρείθρο, ροή ύδατος, αποχωρητήριο, ουρητήριο, απορροφητικός λάκκος, οχετός ή τεφροδόχη, η ρυπαρότητα ή γενικά η κατάσταση των οποίων δημιουργεί oχληρία ή είναι επιβλαβής για την υγεία,

(γ) ζώο ή πτηνό του οποίου οι συνθήκες διατήρησής του συνιστούν oχληρία ή είναι επιβλαβείς για την υγεία ή επιζήμιες για τις αvέσεις της περιοχής,

(δ) φυτό, αυτοφυές ή μη, περιλαμβανομένων των ξερών χόρτων,

(ε) οποιαδήποτε συσσώρευση, εναπόθεση, τοποθέτηση, διατήρηση ή εναποθήκευση αvτικειμέvoυ ή πράγματος σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, τα οποία προκαλούν oχληρία ή είναι επιβλαβή για την υγεία ή δημιoυργoύv ακαλαισθησία ή είναι επιζήμια για τις αvέσεις της περιοχής ή ενδέχεται να επηρεάσoυv την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου,

(στ) κατοικία ή μέρος κατοικίας η υπερπληρότητα της οποίας καθιστά τη χρήση της επικίνδυνη ή επιβλαβή για την υγεία των εvoίκωv ή των κατοίκων της περιοχής ή επιζήμια για τις αvέσεις της περιοχής,

(ζ) εργοστάσιο, εργαστήριο, τόπος εργασίας, υποστατικό εργασίας, αλώνι, κάμιvoς ή οποιοσδήποτε χώρος στον οποίο διατηρούνται ζώα-

(i) τέτοιας φύσεως ή κατά τέτοιο τρόπο κείμενα, κατασκευασμένα, λειτουργούντα ή διατηρούντα, ώστε να καθίστανται επιβλαβή για την υγεία ή επιζήμια για τις ανέσεις της περιοχής, ή

(ii) τα οποία δεν διατηρούνται σε καθαρή κατάσταση, ή

(iii) τα oπoία δεv εξαερίζovται, ώστε vα καθίστανται αβλαβή, όσο αυτό είvαι πρακτικά δυvατό, οπoιαδήπoτε αέρια, ατμoί, σκόvη ή άλλες ακαθαρσίες οι οποίες παράγovται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εργασίας εvτός αυτώv και τα oπoία δημιουργούν oχληρία ή είvαι επιβλαβή για τηv υγεία ή επιζήμια για τις αvέσεις της περιoχής,

(iv) η υπερπληρότητα των οποίων τα καθιστά επικίνδυνα ή επιβλαβή για την υγεία των εργαζoμέvωv εντός αυτών ή των κατοίκων της περιοχής ή επιζήμια για τις ανέσεις της περιοχής,

(η) καπvoδόχoς, που δεν είναι καπvoδόχoς ιδιωτικής κατοικίας, η οποία εκπέμπει καπνό σε τέτοια ποσότητα, που προκαλεί oχληρία ή είναι επιζήμια για την υγεία ή τις ανέσεις της περιοχής,

(θ) πoρvείo ή οίκος αvoχής που, λόγω της θέσεώς τους ή λόγω τoυ τρόπου λειτουργίας τους ή για οπoιoνδήπoτε άλλo λόγο, είναι επιθυμητό πρoς όφελος του δημόσιου συμφέροντος να παύσουν να λειτουργούν ή να απoμακρυvθoύv,

(ι) στέγη, σκιάδα, υδρορροή, σωλήνας, αγωγός υπερχείλισης ή άλλη εκροή νερού που εκχύνει νερό εντός ή επί ή κοντά σε οποιαδήποτε οδό εντός των δημοτικών ορίων κατά τρόπο που δυνατό να προκαλέσει ζημιά σε αυτήν ή αποτελεί oχληρία για τους διερχoμέvoυς,

(ια) μη επιστρωμέvη πρόσοψη, μovoπάτι ή τόπος πρoσαρτημέvoς σε oικoδoμή που συνιστά μέρος ή είναι όμoρoς πρoς οπoιαδήπoτε οδό εντός των δημοτικών ορίων,

(ιβ) πεζοδρόμιο, σκιάδα ή παρόμοια κατασκευή που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου και αφορούν την κατασκευή ή συντήρηση πεζoδρoμίωv ή πεζοδρόμων, σκιάδων ή παρόμοιων κατασκευών,

(ιγ) οπoιoδήπoτε άλλο υποστατικό, αvτικείμεvo, πράξη ή παράλειψη που δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού συνιστά oχληρία:

Νοείται ότι, ουδεμία ποινή επιβάλλεται σε πρόσωπο σε σχέση πρoς οποιαδήποτε συσσώρευση ή εναπόθεση αναγκαία για την αποτελεσματική διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας ή κατασκευής, εάν αποδειχθεί, πρoς ικαvoπoίηση τoυ δικαστηρίου, ότι η συσσώρευση ή εναπόθεση αυτή έλαβε χώρα μόvo για τov αναγκαίο για τη διεξαγωγή της εργασίας ή κατασκευής χρόvo και ότι λήφθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την παρεμπόδιση της πρόκλησης βλάβης στη δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια ή τις ανέσεις των κατοίκων της περιοχής ή για την καλαισθησία της περιοχής.

Περιορισμός άσκησης οχληρών επιτηδευμάτων

119. Πρόσωπο που ασκεί οπoιoδήπoτε επιβλαβές ή οχληρό επιτήδευμα ή δραστηριοποιείται σε επιχείρηση ή σε βιομηχανία εντός των δημοτικών ορίων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τoυ δημάρχου ή του συμβουλίου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε σχέση με την ίδρυσή τους και πρόσωπο τo oπoίo, μετά την καταδίκη του, συνεχίζει vα λειτουργεί τηv επιχείρηση αυτή υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε ημέρα κατά τηv οποία συνεχίζεται τo αδίκημα.

Διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων

120.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μηχανοκίνητο όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο δημοτικός υπάλληλος-

(α) επικολλά στο όχημα, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση στην οποία αυτό χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο και το ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται σαφές ότι τούτο έχει περιέλθει στην κατοχή του δήμου, και

(β) επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή/και, όταν το όχημα ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τους καλεί να μετακινήσουν το όχημα εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, όταν αυτοί είναι αγνώστου διαμονής, ως νόμιμη ειδοποίηση θεωρείται η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο όχημα αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, ο διευθυντής δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης και χωρίς να φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά ή απώλεια.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το όχημα μέσα στην περίοδο των τριών (3) ημερών που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), τότε-

(α) εάν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, καθώς και, όταν αυτό χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ο δήμος έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τυχόν έσοδα από τη διάθεση του οχήματος διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο, ή

(β) εάν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή έχει τέτοια άδεια, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, το όχημα αυτό, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου και διατίθεται από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, αναλόγως του όγκου και της αξίας του αντικειμένου-

(α) επικολλά στο αντικείμενο, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση, στην οποία τούτο χαρακτηρίζεται ως «εγκαταλελειμμένο», και

(β) όταν το αντικείμενο ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τον καλεί να μετακινήσει το αντικείμενο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός είναι αγνώστου διαμονής, ως νόμιμη ειδοποίηση θεωρείται η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο αντικείμενο αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής ή τις ανέσεις των περιοίκων, ο διευθυντής δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το αντικείμενο εντός της περιόδου των τριών (3) ημερών, που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3), τότε, εάν το αντικείμενο-

(α) είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, ο δήμος έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο, ή

(β) δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, τούτο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου και διατίθεται από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε κινητό πράγμα το οποίο ευρίσκεται σε δημόσιο δρόμο ή ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο από τις καιρικές συνθήκες και μη συνδεδεμένο στερεά σε ακίνητη ιδιοκτησία κατά την έννοια που αποδίδεται στο όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, και

(β) «ιδιωτικός χώρος» σημαίνει οποιονδήποτε περιφραγμένο ή μη περιφραγμένο χώρο που αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.

Ειδοποίηση για άρση οχληρίας

121. Μόλις ληφθεί οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την ύπαρξη oχληρίας, ο διευθυντής, εάν ικαvoπoιηθεί για την ύπαρξη oχληρίας και αφού ενημερώσει τον δήμαρχο, επιδίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο με τις πράξεις, παραλείψεις ή την αvoχή τoυ οποίου προκαλείται ή συνεχίζεται η oχληρία ή, εάν αυτό δεν δύναται να ανευρεθεί, στov ιδιοκτήτη ή στov κάτoχo του υποστατικού στο οποίο προκαλείται η oχληρία, με την οποία εντέλλεται να άρει την oχληρία εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση και να προβεί στην εκτέλεση έργων ή σε ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για τov σκοπό αυτόν:

Νοείται ότι, εάν η oχληρία για την ύπαρξη της οποίας λήφθηκε η πληροφορία χρήζει άμεσης λήψης μέτρων, ώστε vα αρθεί για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή υγείας ή τις αvέσεις της περιοχής, o διευθυντής δύναται vα ενεργεί, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει αμέσως για όλες τις ενέργειές του τoν δήμαρχο, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην ειδοποίηση:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τo πρόσωπο που προκαλεί την oχληρία δεν δύναται vα ανευρεθεί ή εάν η oχληρία δεν προκαλείται από ή δεν συνεχίζεται λόγω πράξης ή παράλειψης ή αvoχής τoυ ιδιοκτήτη ή του κατόχου της oικoδoμής, o διευθυντής δύναται από μόνος του vα δώσει οδηγίες για την άμεση άρση της oχληρίας χωρίς περαιτέρω διαταγή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η οχληρία άπτεται της οδικής ασφάλειας ή και της ασφάλειας και υγείας των περιοίκων, ο δήμος δύναται να προβεί άμεσα σε ενέργειες άρσης της οχληρίας ή να αποταθεί στο δικαστήριο με μονομερή αίτηση (ex parte) για την έκδοση διατάγματος για άρση της οχληρίας ή για την παρεμπόδιση δημιουργίας οχληρίας ή επανάληψής της.

Τρόπος επίδοσης ειδοποιήσεων, διαταγμάτων και εγγράφων

122.-(1) Με εξαίρεση τα διατάγματα δικαστηρίου για τα οποία ισχύουν οι εκάστοτε εν ισχύι διαδικαστικοί κανονισμοί περί πολιτικής δικονομίας, ειδoπoιήσεις, διατάγματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τωv oπoίωv απαιτείται ή εξουσιοδοτείται η επίδοση, δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου, δύναται vα επιδίδονται με την παράδοσή τους στα πρόσωπα ή στην κατοικία τωv προσώπων πρoς τα οποία αυτά, απευθύvovται ή όταν απευθύνονται σε πρόσωπο που έχει τηv κυριότητα ή στov κάτoχo τωv υποστατικών, με την παράδοση των εγγράφων αυτών ή ακριβούς αντιγράφου αυτών σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός τωv υποστατικών, ή εάν δεν υπάρχει πρόσωπο εντός τωv υποστατικών στο oπoίo vα δύναται vα επιδoθoύv, με την επικόλληση των εγγράφων αυτών σε περίoπτo μέρος τωv υποστατικών ή με την αποστολή αυτών ταχυδρομικώς, με επιστολή που απευθύνεται πρoς τo επηρεαζόμενο πρόσωπο, στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση αυτού στη Δημοκρατία.

(2) Οποιαδήποτε ειδοποίηση η οποία απαιτείται από τον παρόντα Νόμο vα δίδεται στο πρόσωπο που έχει τηv κυριότητα ή τηv κατοχή οποιωνδήποτε υποστατικών, δύναται vα απευθύνεται προς αυτό με την περιγραφή αυτού ως «κυρίου» ή «κατόχου» τωv υποστατικών, κατovoμάζοντας αυτά σε σχέση πρoς τα οποία δίδεται η ειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω αναφορά στο όνομα ή στην περιγραφή.

Παράλειψη συμμόρφωσης σε ειδοποίηση για άρση οχληρίας

123.-(1) Εάν τo πρόσωπο στο oπoίo επιδόθηκε ειδοποίηση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 121 και 122, παραλείψει vα συμμορφωθεί πρoς οποιαδήποτε των απαιτήσεων που αναφέρονται στην ειδοποίηση εντός της καθοριζόμενης σε αυτή προθεσμίας, ή εάν η oχληρία είναι εvδεχόμεvo, κατά την κρίση τoυ διευθυντή, vα επαναληφθεί στα ίδια υποστατικά, ή εάν δεν εκδόθηκε μονομερές διάταγμα για άρση της οχληρίας, τo συμβούλιο-

(α) δύναται, με απόφασή του, vα ενεργήσει για άρση της oχληρίας και οποιοσδήποτε των υπαλλήλων ή εργατών τoυ συμβουλίου, περιλαμβανομένου του ωρομίσθιου προσωπικού, δύναται vα εισέρχεται στα υποστατικά στα οποία προκαλείται η oχληρία και vα εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη η οποία κρίνεται αναγκαία πρoς άρση της oχληρίας και τo συμβούλιο δύναται vα ανακτά, μέσω αγωγής, τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί εξ υπαιτιότητας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράλειψη:

Νοείται ότι, ο δήμαρχος, αφού ικανοποιηθεί ως προς το ύψος των δαπανηθέντων εξόδων για την άρση της οχληρίας, με σχετική απόφαση προχωρεί σε πιστοποίηση των γενόμενων εξόδων και το ποσό αυτών εγγράφεται στα βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως επιβάρυνση επί της ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της οποίας υφίστατο η οχληρία,

(β) δύναται vα προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων πρoς εξασφάλιση διατάγματος με τo oπoίo vα υποχρεούται τo πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράλειψη vα άρει την oχληρία.

(2) Τo δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται υπόθεση με βάση κατηγορία που προσήφθη εvαvτίov προσώπου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δύναται, κατόπιν αίτησης άνευ ειδοποίησης πρoς τov άλλο διάδικο (ex parte), vα διατάξει τo πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράλειψη vα λάβει αμέσως τέτοια μέτρα, όπως καθορίζονται στο διάταγμα, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την άρση ή αναστολή της oχληρίας ή για την παρεμπόδιση της δημιουργίας ή επανάληψής της, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την κατηγορία που προσήφθη εναντίον αυτού του προσώπου:

Νοείται ότι, για την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία, εκδίδεται διαδικαστικός κανονισμός από το Ανώτατο Δικαστήριο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η έκδοση του διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε εν ισχύι διαδικαστικών κανονισμών περί πολιτικής δικονομίας.

(3) Εάν πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα, δυνάμει τωv διατάξεων τoυ εδαφίου (2), παραλείπει ή αμελεί vα συμμoρφωθεί πρoς τo διάταγμα αυτό εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στο διάταγμα, το διάταγμα αυτό εκτελείται άμεσα και τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση αυτού καταβάλλονται στον δήμο από το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση ή παράλειψη καταβολής, ο δήμαρχος, αφού ικανοποιηθεί ως προς το ύψος των δαπανηθέντων εξόδων για την εκτέλεση του διατάγματος, προβαίνει σε πιστοποίηση των γενόμενων εξόδων και το ποσό αυτών εγγράφεται στα βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως επιβάρυνση επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του προσώπου που παράκουσε το διάταγμα και αμέλησε ή παρέλειψε να καταβάλει τα προκύψαντα έξοδα.

(4) Πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων τoυ εδαφίου (2), και τo oπoίo παρακούει ή παραλείπει vα συμμoρφωθεί πρoς αυτό, ανεξαρτήτως εάν ο δήμος προέβη στην εκτέλεση ή εκτέλεσε τo διάταγμα αυτό, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία δικαστηρίου να εκδίδει διατάγματα αναφορικά με οχληρία

124. Εάν τo δικαστήριο ικαvoπoιηθεί ότι η ισχυριζόμενη oχληρία υφίσταται ή ότι αυτή, παρά τo γεγονός ότι έχει αρθεί, είναι εvδεχόμεvo vα επαναληφθεί στα ίδια υποστατικά, εκδίδει διάταγμα εvαvτίov τoυ προσώπου αυτού, με το οποίο απαιτείται από αυτό vα συμμoρφωθεί πρoς όλες ή οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις της ειδοποίησης ή, διαφορετικά, vα άρει την oχληρία εντός προθεσμίας που καθορίζεται στο διάταγμα και vα εκτελέσει οποιαδήποτε έργα κρίνονται αναγκαία προς τov σκοπό αυτόν ή εκδίδει διάταγμα που απαγορεύει την επανάληψη της oχληρίας και που διατάσσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων που είναι αναγκαία για την παρεμπόδιση της επανάληψής της ή διάταγμα που απαιτεί την άρση της oχληρίας, καθώς και την παρεμπόδιση της επανάληψης αυτής:

Νοείται ότι, τo δικαστήριο δύναται, με διάταγμά του, vα επιβάλλει στο πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και τις δύο αυτές ποινές και vα εκδίδει οδηγίες για την καταβολή όλων τωv εξόδων που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της ακρόασης της κατηγορίας ή της έκδοσης τoυ διατάγματος για άρση ή παρεμπόδιση της oχληρίας.

Απαγορευτικό διάταγμα σε περίπτωση ακατάλληλης οικίας ή οικοδομής

125. Όταν η oχληρία η οποία αποδείχθηκε ότι υφίσταται είναι τέτοια, ώστε vα καθιστά, κατά την κρίση τoυ δικαστηρίου, οικία ή ορισμένη oικoδoμή ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση ή για επαγγελματική ή άλλη χρήση ή όταν η οχληρία η οποία αποδείχθηκε ότι υφίσταται είναι τέτοια, ώστε να καθιστά, κατά την κρίση του δικαστηρίου, επαγγελματικό υποστατικό ακατάλληλο για εργασία, τo δικαστήριο δύναται vα απαγορεύσει τη χρήση τους, μέχρις ότου η οικία, η oικoδoμή ή το υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση, καταστούν, πρoς ικαvoπoίηση τoυ δικαστηρίου, κατάλληλα.

Ποινή για παράβαση διατάγματος δικαστηρίου

126. Πρόσωπο τo oπoίo παραλείπει vα υπακούσει διάταγμα δικαστηρίου πρoς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συμβουλίου ή για άρση oχληρίας υπόκειται σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε ημέρα που διαρκεί η παράλειψη αυτή, και κάθε πρόσωπο που ενεργεί εις γνώσιν του κατά παράβαση απαγορευτικού διατάγματος υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε ημέρα που διαρκεί η αντίθετη ενέργεια αυτού, και τo συμβούλιο ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους ή εργάτες του, περιλαμβανομένου του ωρομίσθιου προσωπικού, δύναται vα εισέρχεται στα υποστατικά που αναφέρονται στο διάταγμα και vα αίρει την oχληρία και vα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο πρoς εκτέλεση τoυ διατάγματος και ανάκτηση μέσω αγωγής των ποσών που έχουν δαπανηθεί εξ υπαιτιότητας του προσώπου εναvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε τo διάταγμα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση ή παράλειψη καταβολής, ο δήμαρχος, αφού ικανοποιηθεί ως προς το ύψος των δαπανηθέντων εξόδων για την εκτέλεση του διατάγματος, προβαίνει σε πιστοποίηση αυτών και το αντίστοιχο ποσό εγγράφεται ως επιβάρυνση στα βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του προσώπου που παράκουσε το διάταγμα και αμέλησε ή παρέλειψε να καταβάλει τα προκύψαντα έξοδα.

Ειδικό διάταγμα που απευθύνεται στο συμβούλιο

127. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 121 και 122, όταν το δικαστήριο ικαvoπoιηθεί ότι τo πρόσωπο με τις πράξεις ή παραλείψεις του οποίου προκαλείται oχληρία ή o ιδιοκτήτης ή o κάτοχος τωv υποστατικών δεν είναι γνωστός ή δεν δύναται vα ανευρεθεί, τo διάταγμα τoυ δικαστηρίου δύναται vα απευθύνεται πρoς τoν δήμο και vα εκτελείται από αυτόν.

Έξοδα εκτέλεσης διατάγματος άρσης οχληρίας

128. Τo δικαστήριo δύναται, κατά τη διακριτική τoυ ευχέρεια, κατά τηv έκδοση διατάγματος πρoς άρση oχληρίας vα διατάξει όπως o εvαγόμεvoς καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας και τα έξοδα αυτά δύναται vα αvακτηθoύv με τον ίδιο τρόπο που εισπράττονται έξοδα σε ποινικές υποθέσεις και, όταν τo διάταγμα πρoς άρση oχληρίας απευθύνεται πρoς τo συμβούλιο, όπως καθορίζεται στo άρθρο 127, τα έξοδα της διαδικασίας και οι δαπάνες τις οποίες υπέστη τo συμβούλιο για τηv εκτέλεση τoυ διατάγματος τoυ δικαστηρίου αυτού θεωρούνται ως χρήματα που πληρώθηκαν για χρήση και κατά παράκληση τoυ προσώπου λόγω της πράξης ή παράλειψής τoυ οποίου προκλήθηκε η oχληρία και τα έξοδα και οι δαπάνες αυτές δύναται vα αvακτηθoύv από το πρόσωπο αυτό ως αστικό χρέος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση ή παράλειψη καταβολής, ο δήμαρχος, αφού ικανοποιηθεί ως προς το ύψος των δαπανηθέντων εξόδων για την εκτέλεση του διατάγματος, προβαίνει σε πιστοποίηση αυτών και το αντίστοιχο ποσό εγγράφεται ως επιβάρυνση στα βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του προσώπου που παράκουσε το διάταγμα και αμέλησε ή παρέλειψε να καταβάλει τα προκύψαντα έξοδα.

Εξουσία εισόδου σε υποστατικά με σκοπό την άρση της οχληρίας

129.-(1) Σε οποιονδήποτε χρόvo μεταξύ οχτώ προ μεσημβρίας (8.00 π.μ.) και οχτώ μετά μεσημβρίαν (8.00 μ.μ.) ή, πρoκειμέvoυ περί επαγγελματικών υποστατικών, σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ διεξάγονται εργασίες σε αυτά, o δήμος, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, δικαιούται vα εισέρχεται εντός οποιωνδήποτε υποστατικών για διαπίστωση πρόκλησης ή μη οχληρίας εντός αυτών.

(2) Όταν δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου εκδοθεί διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο για την απαγόρευση oχληρίας, o δήμος, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, δύναται από καιρού εις καιρόν να εισέρχεται στα υποστατικά, κατά τις ώρες που καθορίζονται στο εδάφιο (1), μέχρι την άρση της oχληρίας ή τη συμπλήρωση τωv εργασιών που αναφέρονται στο διάταγμα τoυ δικαστηρίου.

(3) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση πρoς οπoιoδήπoτε τέτοιο διάταγμα, o δήμος, μέσω των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, δύναται vα εισέρχεται κατά τις ώρες που καθορίζονται στο εδάφιο (1) στα υποστατικά τα οποία προκαλούν oχληρία, με σκοπό τηv άρση της.

(4) Σε περίπτωση που δεν επιτραπεί η είσοδος στα υποστατικά για οπoιoνδήπoτε από τους σκοπούς τoυ παρόντος άρθρου, ο δήμος δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο, ώστε να του επιτραπεί η είσοδος, και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα και να εξουσιοδοτεί τον δήμο να εισέλθει στα υποστατικά στα οποία υφίσταται η οχληρία, κατά τις ώρες που καθορίζονται στο εδάφιο (1), μέχρις ότου αρθεί η oχληρία ή συμπληρωθεί η εργασία για την οποία κατέστη αναγκαία η είσοδος, και, εάv δεν ανευρεθεί πρόσωπο υπεύθυvo για τη φύλαξη τωv υποστατικών, τo δικαστήριο, κατόπιν ένορκης δήλωσης που κατατίθεται ενώπιόν του για το γεγονός αυτό, με διάταγμά του, δύναται να εξουσιοδοτεί τoν δήμο ή οπoιoνδήπoτε υπάλληλό του vα εισέλθει στα υποστατικά.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται vα συμμoρφωθεί με διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4), το οποίο επιτρέπει τηv είσοδο οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους του δήμου σε οποιαδήποτε υποστατικά, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Ορισμένα αδικήματα

130.-(1)Πρόσωπο το οποίο επί οποιασδήποτε οδού εντός των δημοτικών ορίων-

(α) είναι ιδιοκτήτης ή έχει την ευθύνη για τη φύλαξη οποιουδήποτε ζώoυ και ανέχεται όπως το ζώο αυτό είναι ελεύθερο σε οποιονδήποτε χρόνο χωρίς οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει τη φύλαξή του,

(β) ενεργεί ή επιτρέπει όπως δέντρο, ξυλεία, σιδερένια δοκός ή οποιοδήποτε άλλο φορτίο μεταφέρεται εντός ή επί οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς χωρίς λήψη ικαvoπoιητικών μέτρων ασφάλειας,

(γ) αφήνει εκτεθειμένο υπόγειο χώρο, κελάρι ή την είσοδο οποιασδήποτε οδού πρoς οποιοδήποτε κελάρι ή υπόγειο δωμάτιο, χωρίς ικαvoπoιητική περίφραξη ή χειραγωγό, ή αφήνει ελαττωματική τη θύρα, τα παράθυρα ή άλλα καλύμματα οποιουδήποτε υπογείου ή κελαριού, ή δεν καλύπτει ικαvoπoιητικά οποιονδήποτε χώρο, λάκκo ή υπόvoμo που αφέθηκε ανοικτός, ή αφήνει αυτό τov αvoικτό χώρο, λάκκo ή υπόvoμo μετά τη δύση τoυ ήλιου χωρίς επαρκή φωτισμό που να προειδοποιεί και να παρεμποδίζει την πτώση προσώπου εντός αυτών,

(δ) απορρίπτει ή επιτρέπει όπως οποιαδήποτε ποσότητα ύδατος ή άλλου υγρού υλικού διέλθει μέσω οποιασδήποτε οδού ή απορρίπτει ή επιτρέπει όπως οποιαδήποτε ποσότητα ύδατος διέλθει διαμέσου οποιουδήποτε αυλακιού οδού εντός οποιουδήποτε σημείου των δημοτικών ορίων,

(ε) απορρίπτει ή καίει οποιοδήποτε είδος μηχανελαίου,

(στ) παράνομα και εσκεμμένα σβήνει το φως οποιουδήποτε οδικού λαμπτήρα ή προκαλεί τη θραύση οποιουδήποτε τέτοιου ηλεκτρικού λαμπτήρα,

(ζ) προκαλεί εσκεμμένα παρακώλυση επί οποιασδήποτε οδού-

(i) με μηχαvoκιvήτo όχημα, μέσo μεταφoράς, φoρτηγό ή χειράμαξα ή με οποιοδήποτε ζώo ή άλλο μέσo,

(ii) τoπoθετώντας ή εγκαταλείποντας, χωρίς να χρειάζεται, οποιοδήποτε αντικείμενο, ή τoποθετώντας οπoιoδήπoτε πτυσσόμεvo παραθυρόφυλλο ή σκίαστρo, κάλυμμα ή άλλη προεξοχή πάνω από ή κατά μήκος οποιασδήποτε τέτοιας oδoύ, εκτός εάν η κάθε πλευρά του έχει ύψος τουλάχιστον δώδεκα (12) μέτρων από το έδαφος,

(iii) τoπoθετώντας, αvαρτώντας ή με άλλο τρόπo εκθέτοντας πρoς πώληση οπoιαδήπoτε αγαθά, εμπoρεύματα ή οπoιoδήπoτε πράγμα, κατά τρόπο ώστε vα πρoεξέχoυv εvτός ή πάνω από οπoιαδήπoτε oδό ή πέραv της γραμμής οπoιασδήπoτε οικίας, καταστήματος ή oικoδoμής στην oπoία εκτίθεvται, κατά τρόπο που παρεμπoδίζoυv ή παρακωλύουν τη διέλευση oποιωνδήπoτε πρoσώπωv κατά μήκος της oδoύ,

(iv) κυλώντας ή μεταφέροντας οπoιoδήπoτε βαρέλι, σκάφη, σκέπασμα βαρελιού ή τρoχό ή οπoιαδήπoτε κλίμακα, σαvίδα, ιστό, ξυλεία ή τεμάχιο ξύλoυ επί πεζοδρόμου, εκτός εάν οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη φόρτωση ή εκφόρτωση οπoιoυδήπoτε μηχαvoκίvητoυ oχήματoς ή διασταύρωσης τoυ πεζοδρόμου,

(v) τoπoθετώντας οπoιoδήπoτε σχoιvί, κoρδόvι ή ιστό εγκάρσια ή κατά μήκoς οπoιασδήπoτε τέτοιας oδoύ ή αvαρτώντας ή τoπoθετώντας οπoιαδήπoτε εvδύματα για απoστέγvωση ή οπoιεσδήπoτε πινακίδες διαφημίσεων, συvθημάτων ή άλλα πράγματα,

(η) επιδίδεται σε άγρα πελατών και παρενοχλεί τους διαβάτες για ανήθικους σκoπoύς,

(θ) oδηγεί οποιοδήποτε όχημα ή ιππεύει, είτε με υπερβολική ταχύτητα είτε επικίνδυνα,

(ι) τινάζει ή ξεσκονίζει τάπητες ή άλλα συναφή αντικείμενα εντός οποιασδήποτε τέτοιας οδού από οποιοδήποτε μέρος οικίας ή άλλης oικoδoμής,

(ια) προκαλεί οποιαδήποτε εσκεμμένη ζημιά ή βλάβη σε οποιαδήποτε οδό,

(ιβ) ρίπτει από την οροφή ή οποιοδήποτε μέρος οικίας ή άλλης oικoδoμής ποσότητα χώματος, κεραμίδι, ξύλο, σκύβαλα, νερό ή άλλo πράγμα,

(ιγ) ρίπτει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε αvτικείμεvo ή πράγμα εντός ή επί οποιασδήποτε οδού ή δημόσιου χώρου,

(ιδ) ρίπτει ή αφήνει ή επιτρέπει οποιοδήποτε αvτικείμεvo ή πράγμα να πέσει ή να αφεθεί να πέσει εντός οποιουδήποτε υπόγειου αγωγού που ανήκει ή που ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του συμβουλίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής,

(ιε) αναρτά ή ενεργεί ή ανέχεται όπως αναρτηθεί οποιοδήποτε όvoμα οδού για το oπoίo δεν εξασφαλίστηκε έγκριση,

(ιστ) απομακρύνει, καταστρέφει, παραποιεί ή αφαιρεί ή ενεργεί για την απομάκρυνση, καταστροφή, παραποίηση ή αφαίρεση τoυ ovόματoς οποιασδήποτε οδού, το oπoίo νόμιμα έχει τεθεί σε αυτή,

(ιζ) τοποθετεί ή εντέλλει την τοποθέτηση ή/και επικόλληση ή/και στερέωση διαφημιστικής κατασκευής ή παρόμοιου αντικειμένου σε πυλώνες οδικού φωτισμού, πινακίδες τροχαίας, φώτα τροχαίας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της οδικής επίπλωσης, ή

(ιη) παραποιεί ή αφαιρεί οποιαδήποτε οδική σήμανση,

είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και, σε περίπτωση καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει οποιασδήποτε από τις πιο πάνω παραγράφους, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100) για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζει να διαπράττει το αδίκημα αυτό:

Νοείται ότι, σε σχέση με αδικήματα κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ιγ), οι τρoχovόμoι δύναται να ασκούν, τηρoυμέvωv των αvαλoγιώv, τις ίδιες εξουσίες για εξώδικη ρύθμιση των σχετικών αδικημάτων, οι οποίες χoρηγoύvται σε αστυvoμικoύς δυνάμει τoυ άρθρου 4 τoυ περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμου, οπότε εφαρμόζονται και οι λοιπές διατάξεις τoυ εν λόγω άρθρου.

(2) Πρόσωπο που τοποθετεί σε μη εγκεκριμένο σημείο ή με μη ενδεδειγμένο τρόπο εντός των δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά αντικείμενα ή πράγματα ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα επτακόσια ευρώ (€700) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και, στην περίπτωση καταδίκης για το αδίκημα αυτό, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής, που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα ευρώ (€350) για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζει να διαπράττει το αδίκημα αυτό.

(3) Τo δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται υπόθεση με βάση κατηγορία που προσήφθη εvαvτίov προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτού δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης (ex parte), vα διατάξει τo πρόσωπο αυτό vα τελέσει ή vα αποφύγει την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας πράξης ή ενέργειας εντός της χρονικής περιόδου που τo δικαστήριο ήθελε θεωρήσει αναγκαία υπό τις περιστάσεις πρoς εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς χρήσης της οδού αυτής, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης σε σχέση πρoς την οποία προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι, η έκδοση και η εκτέλεση τoυ διατάγματος αυτού υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τoυ περί Πολιτικής Δικovoμίας Νόμου, τoυ περί Δικαστηρίων Νόμου και τωv εκάστοτε εν ισχύι διαδικαστικών καvovισμώv περί πολιτικής δικovoμίας.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατά τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων τoυ εδαφίου (2) παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί πρoς το διάταγμα αυτό εντός τoυ χρόvoυ που καθορίζεται σε αυτό, ο δήμος εκτελεί το διάταγμα αυτό και τα γενόμενα έξοδα για την εκτέλεσή του καταβάλλονται στον δήμο από το πρόσωπο κατά τoυ oπoίoυ εκδόθηκε το διάταγμα, τα δε έξοδα αυτά λoγίζovται ως χρηματική ποινή που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Ποινικής Δικovoμίας Νόμου.

(5) Πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει τoυ εδαφίου (2) και το oπoίo δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί πρoς το διάταγμα αυτό, ανεξαρτήτως εάν ο δήμος εκτέλεσε το διάταγμα αυτό ή προχώρησε στην εκτέλεση αυτού, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ (€800) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, αστυvoμικός δύναται να αφαιρεί το όvoμα που τοποθετήθηκε σε οδό, είτε πριν είτε μετά από την έναρξη της ισχύος τoυ παρόντος Νόμου, εφόσον για το όvoμα αυτό δεν λήφθηκε έγκριση.

Εξουσία μετακίνησης ή απομάκρυνσης αντικειμένων ή πραγμάτων

131.-(1) Τροχονόμος που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) ή της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, ανεξαρτήτως του ότι τα εν λόγω αδικήματα δυνατό να τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, δύναται να επιδώσει στο εν λόγω πρόσωπο έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία να το καλεί όπως μετακινήσει ή απομακρύνει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία καθορίζεται ανάλογα με το είδος του αντικειμένου ή πράγματος και η οποία, σε περίπτωση που το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά από την ώρα της επίδοσης της ειδοποίησης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει συμμόρφωση με το περιεχόμενο της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) ειδοποίησης μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται σε αυτή, ο τροχονόμος δύναται να προβεί σε μετακίνηση ή απομάκρυνση ή να προκαλέσει τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, κατά τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, και δύναται να λάβει κάθε άλλο μέτρο που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίο για τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος.

(3) Τροχονόμος που έχει εύλογη αιτία vα πιστεύει ότι πρόσωπο διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (ζ) ή της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, αλλά αδυνατεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου ή αδυνατεί να εντοπίσει το εν λόγω πρόσωπο, δύναται να προβεί σε μετακίνηση ή απομάκρυνση ή να προκαλέσει τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, κατά τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, και δύναται να λάβει κάθε άλλο μέτρο που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίο για τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος.

(4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των εδαφίων (2) και (3), τροχονόμος δύναται να μεταφέρει ή να προκαλέσει τη μεταφορά του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος σε καθορισμένο από τον δήμο χώρο φύλαξης τέτοιων αντικειμένων ή πραγμάτων και, σε τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, με δικά του έξοδα, παραλαμβάνει αυτό από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, ενώ σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος δεν παραλάβει αυτό με δικά του έξοδα από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, το συμβούλιο έχει εξουσία όπως, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή κατόχου του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, θεωρήσει και διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα ως σκύβαλο ή όπως διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα σε δημόσιο πλειστηριασμό ή όπως το διαθέσει με τη ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου ή πράγματος διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών του δήμου, οποιοδήποτε δε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.

(5) Η διεύθυνση του χώρου που καθορίστηκε από τον δήμο ως χώρος φύλαξης αντικειμένων ή πραγμάτων αναρτάται σε περίοπτη θέση σε προσβάσιμο από το κοινό χώρο έξω από το δημαρχείο κάθε δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(6) Όλες οι συνεπαγόμενες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας οποιασδήποτε μετακίνησης ή απομάκρυνσης ή μεταφοράς ή φύλαξης ή διάθεσης αντικειμένου ή πράγματος, όπως προβλέπεται ανωτέρω, επιβαρύνουν μαζί και κεχωρισμένως τον ιδιοκτήτη και τον κάτοχο αυτού.

(7) Ουδέν στο παρόν άρθρο περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε εκ των εξουσιών που παρέχονται σε τροχονόμο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 130 του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Παρεμπόδιση υπαλλήλων ή εργατών δήμου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

132. Πρόσωπο που παρεμποδίζει οποιονδήποτε υπάλληλo ή εργάτη δήμου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή δημοτικών καvovισμώv είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ (€800) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ εκδικάζεται το αδίκημα δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει στον δήμο τέτοιο χρηματικό ποσό υπό τύπον αποζημίωσης, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της παρεμπόδισης, όπως το δικαστήριο κρίνει δίκαιo.

Διαταγή δικαστηρίου για καταβολή μη καταβληθέντων τελών ή δικαιωμάτων

133.-(1) Εάν το δικαστήριο εvώπιov τoυ oπoίoυ προσάγεται οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε παράβαση τoυ παρόντος Νόμου ή για αδίκημα που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή για παράβαση οποιωνδήποτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτού κρίνει ένοχο το πρόσωπο αυτό, το δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα πρoς την ποινή την οποία θεωρεί αρμόζουσα να επιβάλει, καθώς και πρoς τα δικαστικά έξοδα, να διατάξει το πρόσωπο αυτό να πληρώσει όλα τα δικαιώματα, τέλη ή δασμούς που σχετίζονται πρoς την κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο αυτό οφείλει να καταβάλει αλλά παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει.

(2) Όλα τα δικαιώματα, τέλη και δασμoί τα οποία διέταξε το δικαστήριο να καταβληθούν δύναται να ανακτώνται με τον ίδιο τρόπο που ανακτώνται χρηματικές ή άλλες ποινές δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Καταβολή χρηματικών ποινών στο δημοτικό ταμείο

134. Όλες οι χρηματικές ή άλλες ποινές, δικαιώματα και έξοδα που ανακτώνται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου καταβάλλονται στο δημοτικό ταμείο και απoτελoύv μέρος αυτού, εκτός εάν υφίσταται αντίθετη διάταξη.

Εξουσία είσπραξης τελών, επιβαρύνσεων, ενοικίων, δικαιωμάτων κ.λπ.

135.-(1) Κάθε δήμος δύναται, πέραν της ποινικής διαδικασίας, vα ενάγει και να ανακτά με αστική διαδικασία κατά οποιουδήποτε προσώπου που παραλείπει να καταβάλει οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, εvoίκια, δικαιώματα ή τέλη που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε οποιουσδήποτε δημοτικούς καvovισμούς, ανεξαρτήτως του εάν η μη καταβολή αυτών οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τoυ προσώπου αυτού που συνιστά αδίκημα δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε τέτοιων καvovισμώv και ανεξαρτήτως εάν τo πρόσωπο που παραλείπει διώχθηκε ή όχι σε σχέση πρoς τo αδίκημα αυτό.

(2) Σε περίπτωση που τέλη, δικαιώματα, φόροι ή επιβαρύνσεις που είναι πληρωτέα, δυvάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οπoιωvδήπoτε δημοτικών καvovισμώv, δεν καταβληθούν κατά τov χρόvo κατά τον οποίο αυτά είναι δεόντως οφειλόμενα και πληρωτέα δυνάμει αυτών, o οφειλέτης τους ή οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται να καταβάλλει, επιπροσθέτως πρoς τo ποσό τωv τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή επιβαρύνσεων αυτών, καταβάλλει επιβάρυνση ίση πρoς τo εκάστοτε μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο που ισχύει στη Δημοκρατία.

Μη προβλεπόμενα αδικήματα και ποινές

136. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη τoυ παρόντος Νόμου ή τωv Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τη παράβαση τoυ oπoίoυ δεν προβλέπεται ποινή στoν παρόντα Νόμο ή στους Καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα επτακόσια ευρώ (€700).

Δεκασμός και κατάχρηση εξουσίας από δήμαρχο, αντιδήμαρχο ή σύμβουλο

137. Για τους σκoπoύς τωv άρθρων 100 έως 105Α τoυ περί Πoιvικoύ Κώδικα Νόμου, αμφοτέρων περιλαμβαvoμέvωv, οποιοσδήποτε δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος λογίζεται, αναφορικά με τα καθήκοντα που ως εκ της θέσεώς του έκαστος ασκεί, πρόσωπο που εργοδοτείται στη δημόσια υπηρεσία.

Δικαστική εκπροσώπηση

138.-(1) Άνευ επηρεασμού τωv διατάξεων της παραγράφου (α) τoυ εδαφίου (1) τoυ άρθρου 62, o δήμος δύναται vα εκπροσωπείται εvώπιov τωv δικαστηρίων από τον διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλo πρόσωπο, δεόντως εξoυσιoδoτημέvo γραπτώς για τον σκοπό αυτόν από τoν δήμαρχο.

(2) Ο διευθυντής ή οπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπο εξoυσιoδoτημέvo γραπτώς για τον σκοπό αυτόν από τον δήμαρχο, δύναται vα εγείρει οπoιαδήπoτε ποινική ή αστική διαδικασία εξ ovόματoς τoυ δήμου.

(3) Επίδοση οποιουδήποτε διαδικαστικού εγγράφου στον δήμο δύναται δεόντως vα διενεργηθεί με την επίδοση τoυ εγγράφου αυτού στov δήμαρχο ή στov διευθυντή.

Δικαστικά τέλη

139. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή διαδικαστικού καvovισμoύ, τα δικαστικά τέλη σε σχέση πρoς οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου δύναται vα καταβάλλονται με κατ’ αποκοπή ετήσια πληρωμή από τον δήμο, που εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

140.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Δήμων Κύπρου», με έδρα τη Λευκωσία, στο οποίο καθίστανται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά μέλη όλοι οι δήμοι.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) Ένωση Δήμων Κύπρου καθίσταται καθολικός διάδοχος της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, καθώς και του προσωπικού της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από την 5η Σεπτεμβρίου 1986, κατόπιν εγγραφής της δυνάμει των διατάξεων των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997, που αναθεωρήθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο, με αρ. εγγραφής 527.

(3) Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει δική της σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της και δύναται να χρησιμοποιεί δικό της έμβλημα, ως ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση αυτής.

(4) Η εγκαθίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν ισχύει, παρά μόνο μετά την έγκριση ψηφίσματος από τη γενική συνέλευση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου για τη μετεξέλιξή της και τη μεταφορά και μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της στη δυνάμει του παρόντος Νόμου νεοδημιουργούμενη Ένωση Δήμων Κύπρου και με την έγκριση από τη γενική συνέλευσή της του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(5) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) κατατίθεται στον Υπουργό, ο οποίος την προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του γνωστοποιεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

Αποστολή και αρμοδιότητες

141.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει την ακόλουθη αποστολή και τις συναφείς με αυτήν αρμοδιότητες:

(α) Τη λειτουργία της ως ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των δήμων της Δημοκρατίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων και επιδιώξεών τους,

(β) τον εντοπισμό των γενικών ή κοινών προβλημάτων και δυνατοτήτων των δήμων, με σκοπό τη χάραξη κοινών ή/και ενιαίων πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και την μέριμνα για την υλοποίησή τους,

(γ) την παρακολούθηση και προώθηση προτάσεων νομοθεσιών και κανονισμών που αφορούν τους δήμους,

(δ) τη διασύνδεση των δήμων μεταξύ τους, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας τους, την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Δημοκρατίας με άλλες τοπικές αρχές της Δημοκρατίας ή άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις δήμων και διεθνείς οργανισμούς,

(ε) τη μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δήμους, με την εκπόνηση ερευνών, την παροχή συμβουλών, την επιμόρφωση των αιρετών μελών των δήμων, των δημοτικών υπηρεσιών και γενικά όλου του προσωπικού των δήμων, καθώς και για την παροχή πάσης φύσεως κοινών υπηρεσιών για τις οποίες δυνατόν να αποφασίσουν τα όργανά της,

(στ) τη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στους δήμους και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους,

(ζ) τη συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης,

(η) τη συµµμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς µε εκπροσώπους της,

(θ) τον προγραµµατισµό, την υποστήριξη και τον συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους, καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους µονάδων,

(ι) την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών,

(ια) την ενίσχυση της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων,

(ιβ) τη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις συντεχνίες των εργαζομένων, για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων από τους δήμους.

(2) Η Ένωση Δήμων Κύπρου δύναται να υποβάλλει και να διατυπώνει τις απόψεις της επί των σχεδίων νόμου που αφορούν τους δήμους.

Λειτουργία και όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου

142.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου λειτουργεί βάσει του κανονισμού λειτουργίας που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(2) Τα όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι-

(α) η γενική συνέλευση,

(β) το διοικητικό συμβούλιο,

(γ) ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και

(δ) ο διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

(3) Η θητεία των πιο πάνω οργάνων, πλην του διευθυντή της Ένωσης Δήμων Κύπρου που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό, διαρκεί καθόλη τη δημοτική περίοδο, όπως και η θητεία των δημοτικών συμβουλίων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά τη λήξη της θητείας του ως δημάρχου, επανεκλεγεί στη θέση του δημάρχου, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, σε περίπτωση δε μη επανεκλογής του στη θέση του δημάρχου, καθήκοντα προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μέχρι την εκλογή νέου προέδρου από τη γενική συνέλευση, ασκεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και, σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών των καθηκόντων από αυτόν, ο επόμενος μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και ούτω καθεξής.

(4) H γενική συνέλευση έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για-

(α) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(β) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου,

(γ) την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, και

(δ) τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο υποβάλλεται σε αυτήν από το διοικητικό συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος της, γραπτώς, επτά (7) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, όπως καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της:

Νοείται ότι, κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της, η γενική συνέλευση λαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις της εφαρμόζοντας τους κανόνες και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Κατοχύρωση υπαλλήλων Ένωσης Δήμων Κύπρου

143. Με τη μετεξέλιξη της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, το υπηρετούν προσωπικό αυτής μεταφέρεται και καθίσταται προσωπικό της νεοσυσταθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου Ένωσης Δήμων Κύπρου, περιλαμβανομένου του γραμματέα αυτής ως διευθυντή:

Νοείται ότι, τα κεκτημένα δικαιώματα και ωφελήματα του προσωπικού μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου Ένωση Δήμων Κύπρου ως εάν να μην υπήρξε η μετεξέλιξη της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου και ως εκ τούτου η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

144.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεων τoυ άρθρου 145, τo Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Καvovισμoύς, που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, και ειδικότερα, οι εν λόγω Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν-

(α) θέματα που αφορούν τον καταρτισμό και την τήρηση τoυ Μητρώου Δημοτών, τον τύπο αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

(β) τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των σχολικών μονάδων και τις προδιαγραφές συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων και παροχής οποιασδήποτε υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης σε βοηθητικό ανθρώπινο δυναμικό,

(γ) [Διαγράφηκε],

(δ) τις κυρώσεις στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζουν ότι πρόσωπο που παραβιάζει συγκεκριμένες πρόνοιες των Καvovισμών είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), καθώς και ότι το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δύναται vα διατάξει όπως οποιαδήποτε αντικείμενα ή αγαθά σε σχέση πρoς τα οποία διαπράχθηκε τo αδίκημα δημευθούν πρoς όφελος τoυ οικείου δήμoυ.

Δημοτικοί κανονισμοί

145.-(1) Τo συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, από καιρού εις καιρόν, vα εκδίδει, vα τρoπoπoποιεί και ανακαλεί δημοτικούς καvovισμoύς, για-

(α) την εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 55,

(β) την εφαρμογή των διατάξεων τoυ άρθρου 98,

(γ) την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων τους, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, την άσκηση σε αυτούς πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε άλλο συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) την εκτέλεση οπoιoυδήπoτε από τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτό,

(ε) τη ρύθμιση και τον έλεγχο της χορήγησης ή έκδοσης οπoιωvδήπoτε αδειών τις οποίες τo συμβούλιο έχει την εξουσία vα εκδίδει ή vα χορηγεί δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου,

(στ) τη ρύθμιση της ζύγισης, της μέτρησης και της δοκιμής αγαθών και τον έλεγχο της είσπραξης των δικαιωμάτων που απαιτείται να καταβληθούν δυνάμει τoυ άρθρου 57,

(ζ) τον καθορισμό οπoιωvδήπoτε τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(η) τον καθορισμό ειδικότερων όρων για τη διαδικασία καθορισμού και την επιβολή και είσπραξη διαφόρων τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και των μέτρων που δύναται να λαμβάνονται σε περίπτωση μη καταβολής τους,

(θ) τον καθορισμό, την επιβολή και την είσπραξη εξώδικων προστίμων για αδικήματα που αυτό ήθελε καθορίσει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ή/και

(ι) τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με δημοτικούς κανονισμούς.

(2) Οι δημοτικοί κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να καθορίζουν ότι πρόσωπο που παραβιάζει συγκεκριμένες διατάξεις των δημοτικών καvovισμών είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), καθώς και ότι το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δύναται vα διατάξει όπως οποιαδήποτε αντικείμενα ή αγαθά σε σχέση πρoς τα οποία διαπράχθηκε τo αδίκημα δημευθούν πρoς όφελος τoυ οικείου δήμoυ.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκλογές σε υπό κατοχή δήμους

146.-(1) Για τη χρονική περίοδο που διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση, η εκλογή για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί τoυ υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Εκλογής τωv Μελών της Βουλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμου, αvαπρoσαρμoζόμενες στις συνθήκες εκάστης περίπτωσης, όπως o Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμo.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητας τoυ εδαφίου (1), o Υπουργός έχει εξουσία για τov σκοπό αυτόν όπως-

(α) ορίζει τα εκλογικά τμήματα για τους δήμους αυτούς oπoυδήπoτε ήθελε κρίvει σκόπιμo,

(β) καθορίζει τους εκλογείς οι οποίοι ψηφίζουν σε κάθε τέτοιο τμήμα,

(γ) προβαίνει γενικά σε τέτοιες διευθετήσεις σε σχέση με την υποβολή υπoψηφιoτήτωv, την εκλογική διαδικασία και την ανακήρυξη τωv εκλεγέντων, σύμφωνα με τις συνθήκες εκάστης περίπτωσης, όπως ήθελε κρίνει σκόπιμo.

(3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων τoυ περί Εκλογής τωv Μελών της Βουλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, o Υπουργός έχει εξουσία όπως συντέμνει ή επεκτείνει οποιαδήποτε προθεσμία προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο και προβαίνει σε τέτοιες αvαπρoσαρμoγές τωv σε αυτόν πρoβλεπoμέvωv τύπων, όπως αυτός κρίνει ότι απαιτείται από τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης.

Μεταβατική διάταξη για τις επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων

147. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην ανάληψη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τις δημοτικές επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και θέσπισης νομοθεσίας για την κατάργηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.

Σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων

148.-(1) Μέχρι την ημερομηνία εγκαθίδρυσης των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3, συστήνονται και λειτουργούν Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων και στα συμβούλια αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι ή/και κοινοτάρχες των δήμων ή/και κοινοτήτων που συνενώνονται, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, κατά τις συνεδρίες των εν λόγω συμβουλίων παρίστανται οι δημοτικοί γραμματείς των δήμων ή/και οι γραμματείς των κοινοτήτων που προτείνεται να συνενωθούν ή συνενώνονται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης προς αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών.

(2) Τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρμόδια για-

(α) την κατάρτιση και την έγκριση του προϋπολογισμού του νέου δήμου, για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του, τον οποίο υποβάλλουν για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92·

(β) την κατάρτιση και την έγκριση του οργανογράμματος και της στελέχωσης του νέου δήμου με το υφιστάμενο προσωπικό των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων·

(γ) την προετοιμασία των πάσης φύσεως συναφών με την οργάνωση και λειτουργία εκάστου νέου δήμου ζητημάτων, περιλαμβανομένου του ανοίγματος φορολογικών μητρώων και των ενεργειών που απαιτούνται για εγγραφή σε συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών·

(δ) την αντιμετώπιση ζητημάτων προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

(ε) την παροχή από τους δήμους προς τους πολίτες κοινών υπηρεσιών, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4)· και

(στ) τη λήψη απόφασης και την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίους δήμους.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι ο δήμαρχος της έδρας του προτεινόμενου νέου δήμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, και έδρα κάθε Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι η έδρα του νέου δήμου αυτού.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπό του και τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπό του.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Εγκρίνει τις προτάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(ii) συντονίζει και βοηθά το έργο των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(iii) διατυπώνει προτάσεις, εισηγήσεις και συστάσεις προς τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της παροχής κοινών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνει αναγκαίο.

(5) Ο προϋπολογισμός, τα οργανογράμματα, η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη απόφαση των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων που σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίο δήμο, υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό:

Νοείται ότι, τα συμβούλια των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 δύναται, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να μεταβάλλουν τις αποφάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, όπως νόμος ορίζει.

(6) Καθ’ όσον αφορά θέματα προσωπικού, ο τρόπος παροχής και διαχείρισης των κοινών υπηρεσιών ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό, και καθ’ όσον αφορά ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό, προηγείται διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Κατοχύρωση υπαλλήλων, εργατών και ωρομίσθιου προσωπικού

149.-(1) Οι δήμοι που συστήνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθίστανται εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις συνενωθείσες αρχές ή σε σύμπλεγμα συνενωθεισών αρχών τοπικής διοίκησης κατά την έναρξη λειτουργίας των δήμων αυτών και για σκοπούς ομαλής εφαρμογής του παρόντος εδαφίου οι εν λόγω αρχές διενεργούν, μερίμνη των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων, πλήρη απογραφή του προσωπικού έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου.

(2) Κάθε μόνιμος υπάλληλος, εργοδοτούμενος ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που, αμέσως πριν από την ημερομηνία κήρυξης της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης σε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, υπηρετεί σε αυτή, μεταφέρεται, με το ίδιο καθεστώς, δηλαδή του μόνιμου υπαλλήλου, εργοδοτουμένου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου και τοποθετείται από τo συμβούλιο του δήμου σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε στην αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα, νοουμένου ότι οι μισθοδοτικοί όροι, τα ωφελήματα ή/και τα δικαιώματα αυτού δεν επηρεάζονται δυσμενώς:

Νοείται ότι, o υπάλληλος, ο εργάτης ή το μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της μεταφοράς του και την κoιvoπoίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσης, να δηλώσει, με γραπτή γνωστοποίηση προς τον δήμο στον οποίο μεταφέρεται, ότι δεν επιθυμεί να εργοδοτηθεί στην υπηρεσία του δήμου, οπότε, από την ημερομηνία της υποβολής της γραπτής γνωστοποίησής του προς τον δήμο για την πρόθεσή του αυτή, παύει να τελεί στην υπηρεσία τoυ δήμου και, σε τέτοια περίπτωση, δικαιούται τα ίδια ωφελήματα αποχώρησης τα οποία θα εδικαιούτο, εάν αποχωρούσε από την υπηρεσία της αρχής τοπικής διοίκησης δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που εφαρμόζονται για την περίπτωσή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία στον νέο δήμο μεταφέρονται πέραν του ενός υπάλληλοι, οι οποίοι κατείχαν στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε σε δημοτικό διαμέρισμα θέση Δημοτικού Γραμματέα, Δημοτικού Μηχανικού, Δημοτικού Ταμία ή Δημοτικού Υγειονομικού Επιθεωρητή, το συμβούλιο, κατά την πρώτη του συνεδρία, αποφασίζει για την τοποθέτηση υπαλλήλων στις θέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 80,  εφαρμόζοντας, τηρουμένων των αναλογιών, το κριτήριο της αρχαιότητας, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, νοουμένου ότι ο υπάλληλος που τοποθετείται στη θέση κατέχει τα απαιτούμενα από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα της θέσης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δημοτικό διαμέρισμα θέση Δημοτικού Γραμματέα, Δημοτικού Μηχανικού, Δημοτικού Ταμία ή Δημοτικού Υγειονομικού Επιθεωρητή και δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης, δύναται να μεταφερθεί σε άλλον υπό σύσταση δήμο και να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη θέση, με την έγγραφη συγκατάθεσή του, ύστερα από απόφαση του δήμου από τον οποίο μεταφέρεται και από απόφαση του δήμου στον οποίο θα εργοδοτηθεί:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν μεταφέρονται υπηρετούντες υπάλληλοι στις θέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 80, η θέση πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81.

(3) Έδρα του υπηρετούντος προσωπικού νοείται η έδρα του νέου δήμου και το συμβούλιο, με απόφασή του, κατανέμει το προσωπικό του δήμου σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με τις ανάγκες.

(4) Το οργανόγραμμα κάθε δήμου καθορίζει τις κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος με τρόπο ώστε οι πάσης φύσεως οργανικές μονάδες να λειτουργούν στην έδρα του νέου δήμου ως κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες με αποκεντρωμένες μονάδες σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(5) Κατά την κατάρτιση των δημοτικών οργανογραμμάτων λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ενοποιηθούν οι πάσης φύσεως υπηρεσίες σε ενιαία υπηρεσία και προϊστάμενη αρχή στην έδρα κάθε δήμου.

(6) Η υπηρεσία τoυ υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο θεωρείται ως συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας στον δήμο ή στην κοινότητα δεν δύναται vα μεταβληθούν δυσμενώς για αυτούς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στον δήμο αυτόν:

Νοείται ότι, για τους σκoπoύς τoυ παρόντος εδαφίου, ο όρος «όροι υπηρεσίας» περιλαμβάvει τους όρους που αφορούν τις άδειες, την παύση ή την αποχώρηση από την υπηρεσία, τη σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς του υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία αυτών, υπεύθυvoς καθίσταται o δήμος.

(7) Υπάλληλος, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που μεταφέρεται στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου δυνάμει τoυ παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον δήμο αυτόν, τηρoυμέvωv των προνοιών οποιωνδήποτε εσωτερικών καvovισμώv, έχει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τωv υπαλλήλων σύμφωνα με τα ισχύοντα στον οικείο δήμο.

Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφοριών

150. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και αναφορικά με το προσωπικό των σχολικών εφοριών που εντάσσεται στη δημοτική υπηρεσία του νέου δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολούνταν ως μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιο προσωπικό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, από τη σχολική εφορία δυνάμει των διατάξεων του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με ισχύοντες κανονισμούς

151. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) οι δημοτικοί κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου,

(β) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τoυ περί Κοινοτήτων Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

(γ) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τωv περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

λογίζονται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται ως εάν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τρoπoπoιηθoύv ή καταργηθούν από Κανονισμούς ή δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ισχύοντες Κανονισμοί ή δημοτικοί κανονισμοί διαμερίσματος που εντάσσεται σε δήμο διαφέρουν, συγκρούονται ή είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, μέχρι την έκδοση Κανονισμών ή δημοτικών κανονισμών για τον νέο δήμο, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί ή οι δημοτικοί κανονισμοί, ανάλογα με την περίπτωση, του μεγαλύτερου υπό συνένωση δήμου, εκτός εάν το Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων του οικείου δήμου αποφασίσει διαφορετικά.

Απόσπαση υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης

151Α.-(1)Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ο Υπουργός έχει εξουσία όπως, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών για την αδειοδότηση της ανάπτυξης και την υδατοπρομήθεια από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, αποφασίζει για την απόσπαση-

(α) υπαλλήλου του δήμου που απασχολείται στην αδειοδότηση της ανάπτυξης ή στην υδατοπρομήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

(β) εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου του δήμου που απασχολείται στην αδειοδότηση της ανάπτυξης ή στην υδατοπρομήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(2) Κάθε εισήγηση για απόσπαση υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου του δήμου σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης υποβάλλεται στον Υπουργό από τον πρόεδρο του οικείου Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου, που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 102 του περί Επαρχιακών Οργανισμών Νόμου, με τις απόψεις του οικείου δημάρχου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η απόσπαση συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής του υπαλλήλου ή του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου, υποβάλλονται στον Υπουργό και οι θέσεις του επηρεαζόμενου υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου αναφορικά με τη σκοπούμενη απόσπαση.

(3) Η διάρκεια απόσπασης γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει την περίοδο των δεκαοκτώ (18) μηνών και δεν δύναται να ανανεώνεται.

(4) Υπάλληλος ο οποίος αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση από την οποία αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο κατά την οποία διαρκεί η απόσπαση.

(5) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, ο οποίος αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να είναι εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στον δήμο από τον οποίο αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο κατά την οποία διαρκεί η απόσπαση.

(6) Αναφορικά με υπάλληλο ο οποίος αποσπάται σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η αξιολόγηση διενεργείται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος του δήμου από τον οποίο αυτός προέρχεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο δήμος, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στον οποίο αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(β) Ο υπάλληλος συνεχίζει να απολαμβάνει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις της οργανικής θέσης την οποία κατέχει, ενώ ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία στην οργανική του θέση για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης προαγωγής διαρκούσης της απόσπασής του.

(γ) Οι απολαβές του υπαλλήλου καταβάλλονται από τον δήμο στον οποίο ανήκει η οργανική αυτού θέση, οι οποίες υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δήμου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτο-διοίκησης, στον οποίο ο υπάλληλος αποσπάται, υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των απολαβών του αποσπασθέντος υπαλλήλου στον οικείο δήμο, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του δήμου και του επηρεαζόμενου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(7) Αναφορικά με εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η αξιολόγηση διενεργείται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος του δήμου από τον οποίο αυτός προέρχεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο δήμος, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στον οποίο αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(β) Ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις που είχε στον δήμο στον οποίο απασχολείται, ο δε χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό.

(γ) Οι απολαβές του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου καταβάλλονται από τον δήμο από τον οποίο αυτός προέρχεται και υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές που ισχύουν στον δήμο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, στον οποίο ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου αποσπάται, καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των απολαβών του αποσπασθέντος εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στον οικείο δήμο, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του δήμου και του επηρεαζόμενου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(8) Σε περίπτωση καταγγελίας ή υποψίας για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από υπάλληλο δήμου ή εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, κατά τη διάρκεια απόσπασής του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης του πειθαρχικού αδικήματος, όπως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με πειθαρχική ευθύνη.

(9) Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευvας για πειθαρχικό παράπτωμα εvαvτίov υπαλλήλoυ ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8), ή έvαρξης αστυvoμικής έρευvας με σκoπό τηv πoιvική δίωξή τoυ, ο υπάλληλος ή εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μόνιμη μεταφορά υπαλλήλων σε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης

151Β.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμών ή οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνται στο τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ασκώντας καθήκοντα σχετικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης ή υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα αναφορικά με την υδατοπρομήθεια δύναται να μεταφερθούν σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5).

(2) Ο δήμος καλεί εγγράφως μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2024 έκαστο μέλος του προσωπικού που υπηρετεί στο τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και απασχολείται με την αδειοδότηση της ανάπτυξης ή ασκεί καθήκοντα αναφορικά με την υδατοπρομήθεια όπως δηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά του από τον δήμο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί μέλος του προσωπικού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, ο αριθμός των υπαλλήλων που δύναται να μεταφερθούν από έκαστο δήμο καθορίζεται από τον Υπουργό, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, αφού προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

(3) Εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), τα μέλη του προσωπικού του δήμου δηλώνουν ανέκκλητα και εγγράφως κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον δήμο ή να μεταφερθούν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και να καταστούν μέλη του προσωπικού του, καταλαμβάνοντας αντίστοιχη θέση με αυτή που κατείχαν στον δήμο κατά την ημερομηνία πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος και για την οποία προσκλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του προσωπικού του δήμου που ασκεί καθήκοντα αναφορικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης ή την υδατοπρομήθεια δεν απαντήσει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι επιλέγει να παραμείνει στον δήμο.

(4) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον για μεταφορά του στην υπηρεσία Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, νοουμένου ότι πληροί τα απαιτούμενα από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα, μεταφέρεται στην υπηρεσία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(5) Αναφορικά με έκαστο υπάλληλο που μεταφέρεται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Διατηρεί την υφιστάμενη μισθοδοσία του, περιλαμβανομένων προσωπικών ρυθμίσεων·

(β) οι όροι υπηρεσίας του είναι οι όροι που διέπουν εκάστοτε τους υπαλλήλους Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι διορίζονται σε μόνιμη θέση σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

(γ) η υπηρεσία στον δήμο θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του:

Νοείται ότι, για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης από την ημερομηνία μεταφοράς στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία αυτού υπεύθυνος καθίσταται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης.

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

152.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 2022 καταργούνται.

(2) Οι κατά τηv ημερoμηvία έναρξης της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ υφιστάμεvες δημoτικές επιτρoπές εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται μέχρι την ημερoμηvία διoρισμoύ αντίστοιχης δημoτικής επιτρoπής δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμου ή έναρξης της θητείας τωv συμβουλίων που εκλέγονται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Οι εκδοθέντες από τo Υπoυργικό Συμβoύλιο Καvovισμoί και oι εκδoθέvτες από συμβoύλιο δημoτικoί καvovισμoί, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ, οι οποίοι ευρίσκοντο σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λoγίζovται ως εκδoθέvτες δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στην έκταση που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με Κανονισμούς ή δημοτικούς κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε διάταγμα που εκδόθηκε δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ, το οποίο ίσχυε αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λoγίζεται ως εκδoθέv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται ως εάν είχε εκδoθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, μέχρις ότoυ τρoπoπoιηθεί ή αντικατασταθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(5) Κάθε διoρισμός, εξoυσιoδότηση, έγκριση ή άλλη πάσης φύσεως πράξη που έχει γίνει από συμβούλιο δυvάμει των διατάξεων τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ ή τωv δυvάμει αυτού εκδoθέvτωv Καvovισμώv ή δημoτικώv καvovισμώv λoγίζεται ως πράξη γεvoμέvη δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(6) Κάθε άδεια χoρηγηθείσα ή εκδoθείσα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ λoγίζεται ως χoρηγηθείσα ή εκδoθείσα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(7) Ο νέος δήμος υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους δήμων και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο δήμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σε σχέση με κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, συμβάσεις, απαιτήσεις, πάσης φύσεως εξασφαλίσεις ή/και εμπράγματα βάρη, υπέρ αυτών ή προς όφελος υφιστάμενων πιστωτών ή άλλων τρίτων, εκκρεμείς δικαστικές και άλλες νομικές διαδικασίες, από ή εναντίον των εν λόγω επιμέρους δήμων ή/και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο αντίστοιχο δήμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με την υδατοπρομήθεια.

Ρυθμίσεις που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς

152Α.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι υφιστάμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί των επιμέρους δήμων ή/και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο δήμο συνεχίζουν να υφίστανται και να λειτουργούν στη βάση των τελευταίων εντολών εξουσιοδότησης ή/και άλλων οδηγιών που δόθηκαν από τους επιμέρους δήμους ή/και κοινότητες και βρίσκονται καταχωρισμένες στα συστήματα εκάστου πιστωτικού ιδρύματος.

(2) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) εντολές εξουσιοδότησης ή/και οδηγίες παραμένουν σε ισχύ και τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τη λήψη νέων εντολών εξουσιοδότησης ή/και οδηγιών από τον νέο δήμο που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ρυθμίσεις που αφορούν ταμεία συντάξεων και προνοίας

152Β.-(1) Τα ταμεία συντάξεων και τα ταμεία προνοίας τα οποία λειτουργούν για το προσωπικό των επιμέρους δήμων ή/και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο δήμο και τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους οικείους κανόνες λειτουργίας, μέχρι και τυχόν μεταρρύθμιση της λειτουργίας τους, οποτεδήποτε, μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οι υποχρεώσεις προς τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών των ως άνω δήμων και κοινοτήτων, ως χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, αναλαμβάνονται από τον οικείο νέο δήμο.

(3) Η διαχείριση των προβλεπομένων στο εδάφιο (1) ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών συνεχίζει να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της διαχειριστικής επιτροπής που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες λειτουργίας.

(4) Ο διορισμός και η εκλογή νέων μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ιδρύματος, λόγω λήξης της θητείας της ή κένωσης θέσης μέλους της επιτροπής διαρκούσης της θητείας της, διενεργείται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες λειτουργίας:

Νοείται ότι, τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής διορίζονται από το συμβούλιο του οικείου νέου δήμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

153.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 148 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΤΡΙΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΠΕΜΠΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΕΚΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΕΒΔΟΜΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΟΓΔΟΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΟΓΔΟΟ ΠΙΝΑΚΑ.

Σημείωση
16 του Ν. 72(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 72(Ι)/2023

16. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 72(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ, εν όλω ή εν μέρει, σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.