Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με ισχύοντες κανονισμούς

151. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) οι δημοτικοί κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου,

(β) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τoυ περί Κοινοτήτων Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

(γ) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τωv περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

λογίζονται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται ως εάν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τρoπoπoιηθoύv ή καταργηθούν από Κανονισμούς ή δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ισχύοντες Κανονισμοί ή δημοτικοί κανονισμοί διαμερίσματος που εντάσσεται σε δήμο διαφέρουν, συγκρούονται ή είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, μέχρι την έκδοση Κανονισμών ή δημοτικών κανονισμών για τον νέο δήμο, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί ή οι δημοτικοί κανονισμοί, ανάλογα με την περίπτωση, του μεγαλύτερου υπό συνένωση δήμου, εκτός εάν το Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων του οικείου δήμου αποφασίσει διαφορετικά.