Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, δημότης εκλογέας ο οποίος συμπληρώνει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου:

Νοείται ότι, για το αξίωμα του αντιδημάρχου και του συμβούλου, ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvας δημότης εκλογέας o oπoίoς κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ δημάρχου ή του αντιδημάρχου ή του συμβούλου σε περισσότερους από έναν δήμους ή σε περισσότερα από ένα αξιώματα όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου, του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 18Α και ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) και των άρθρων 11 και 15, πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο ή στο δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση, εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τα αξιώματα του δημάρχου και του αντιδημάρχου.