Πρώτη κατανομή θέσεων συμβούλων

35.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, ευθύς μόλις συγκεντρώσει και κατατάξει τα αποτελέσματα της εκλογής των συμβούλων, προβαίνει στην πρώτη κατανομή των θέσεων συμβούλων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για τον σκοπό αυτόν, το σύνολο των έγκυρων ψήφων για την εκλογή των συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος διαιρείται διά του αριθμού των θέσεων συμβούλων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, ήτοι το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα, και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες θέσεις συμβούλων όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.

(3) Αvεξάρτητoς υπoψήφιoς που λαμβάνει ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία θέση συμβoύλoυ.

(4) Οι θέσεις των συμβούλων που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι ή σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, εάν οι θέσεις οι οποίες παραχωρούνται στον συνδυασμό αυτό είναι λιγότερες των ισoψηφισάvτωv υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφoρo Εκλογής κλήρωση στην παρουσία των υποψηφίων.

(5) Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που του παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει μόνο τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει για κάθε δήμο πίνακα αποτελεσμάτων της εκλογής ο οποίος περιλαμβάνει-

(α) τον αριθμό των δημοτών εκλογέων ολόκληρου του δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων αυτού,

(β) τον ολικό αριθμό των δημοτών εκλογέων ανά δημοτικό διαμέρισμα που ψήφισαν,

(γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(ε) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε ανεξάρτητου υποψηφίου, ήτοι το σύνολο των έγκυρων ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου κατά την εκλογή στον δήμο και στα δημοτικά διαμερίσματα αυτού,

(στ) τον αριθμό των θέσεων συμβούλων που κατανεμήθηκαν σε κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο κατά την πρώτη κατανομή,

(ζ) τον αριθμό των αδιάθετων από την πρώτη κατανομή θέσεων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του δήμου, και

(η) τον αριθμό των αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων κάθε αυτοτελούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων υποψήφιων:

Νοείται ότι, κατά την κατάρτιση των πιο πάνω πινάκων, δύναται να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.