Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας

104.-(1) Το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου επιβάλλει, με έγγραφο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του δήμου, σε σχέση με όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων της περιοχής εντός της οποίας αυτό ασκεί τις αρμοδιότητές του, επί των ιδιοκτητών της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, ετήσιο φόρο που δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις χιλίοις (0,5‰) επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που διενεργήθηκε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι, το συμβούλιο καθορίζει το ποσοστό του φόρου, κατά τρόπο ώστε η συνολική αύξηση να μην υπερβαίνει το ποσοστό του δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού ποσού του επιβληθέντος φόρου κατά το αμέσως προηγούμενο έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

(2) Ο προβλεπόμενος από το εδάφιο (1) φόρος καλείται «δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας» και οι εισπράξεις του κατατίθενται στο δημοτικό ταμείο.

(3)Κάθε δήμος δύναται να επιβάλλει ειδικό προσωρινό τέλος για την κατασκευή έργων υποδομής, το οποίο υπολογίζεται στη βάση του πραγματικού κόστους του εν λόγω έργου:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ειδικό προσωρινό τέλος επιβάλλεται επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια και ο συντελεστής φορολόγησης δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις χιλίοις (0,5‰):

Νοείται περαιτέρω ότι, το ειδικό προσωρινό τέλος επιβάλλεται κατόπιν διενέργειας σχετικού προς τούτο δημοψηφίσματος στον οικείο δήμο.

(4) Για τoυς σκoπoύς του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 105 και 106 περιλαμβαvoμέvωv, εκτός εάv πρoκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«ακίvητη ιδιoκτησία» έχει τηv έvvoια που αποδίδεται στov όρo αυτόν στo άρθρo 2 τoυ περί Ακίνητης Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμoυ.

«ιδιoκτήτης» σημαίvει τo πρόσωπo που είvαι ο εγγεγραμμέvoς ιδιoκτήτης ακίνητης ιδιoκτησίας και περιλαμβάvει κάθε πρόσωπo που έχει το δικαίωμα vα εγγραφεί ως ιδιoκτήτης ακιvήτης ιδιoκτησίας, είτε είvαι εγγεγραμμέvoς ως ιδιοκτήτης είτε όχι.