Ρύθμιση επαγγέλματος και επιτηδεύματος

56.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον οικείο δήμο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55.

(2) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες δύναται να επιβάλλει το συμβούλιο στην κάθε περίπτωση:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ή σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς οποιονδήποτε όρο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου που επιβλήθηκε δυνάμει της παραγράφου (β).

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(4) Σε διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, μετά από μονομερή αίτηση (ex parte) του ενδιαφερόμενου δήμου, να εκδίδει προσωρινό διάταγμα για την αναστολή της λειτουργίας η οποία γίνεται χωρίς άδεια:

Νοείται ότι, η έκδοση τέτοιου προσωρινού διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ διαδικαστικών κανονισμών περί (5) Το συμβούλιο επιβάλλει τέλος επαγγέλματος ή/και επιτηδεύματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μην επιβάλλει τέλη για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.

(6) Το συμβούλιο επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εντός των δημοτικών ορίων, ετήσια δικαιώματα σύμφωνα με τον Έκτο Πίνακα.

(7) Σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους εντός των δημοτικών ορίων και στα οποία επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα με βάση το εδάφιο (6), δεν επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα από το συμβούλιο άλλου δήμου, εκτός εάν έχουν μόνιμο τόπο εργασίας ή παραμένουν για σκοπούς άσκησης ή διεξαγωγής της επιχείρησης, της εργασίας, του επαγγέλματος ή του επιτηδεύματός τους εντός των δημοτικών ορίων του άλλου δήμου αυτού, για περίοδο που υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς οι ημέρες αυτές απαραίτητα να είναι συνεχόμενες.

(8) Τα ετήσια δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) είναι πληρωτέα σε ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το συμβούλιο εντός του έτους αναφορικά με το οποίο έχουν επιβληθεί.

(9) Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου δικαιώματος και κατάταξης στις κατηγορίες του Έκτου Πίνακα.

(10) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στο συμβούλιο τις απαιτούμενες δυνάμει του εδαφίου (9) πληροφορίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(11) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στον δήμο τα επιβαλλόμενα δικαιώματα εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).