Διορισμός υπαλλήλων

81.-(1) Το συμβούλιο διορίζει σε όλες τις θέσεις του δήμου πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του.

(2) Κανένα πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ενώ κατέχει οποιαδήποτε θέση, παύει να κατέχει τη θέση αυτή.

(4) Θέση που χηρεύει πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό από τη χηρεία της.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε αιτία, πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε θέση είναι προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, το συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωτή υπάλληλο του δήμου, νοουμένου ότι αυτός κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, και ο αναπληρωτής κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο το συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο, δύναται να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες τις πράξεις τις οποίες ο υπάλληλος που αναπληροί απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να εκτελεί και υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές για οποιαδήποτε παράλειψή του.

(6) Το συμβούλιο δύναται vα συμβάλλεται με οπoιαδήπoτε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμέvη στη Δημοκρατία, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, για συμβάσεις ασφάλισης, oμαδικές ή ατομικές, τωv υπαλλήλων, των εργατών και του ωρομίσθιου προσωπικού που βρίσκονται στην υπηρεσία του δήμου έναντι ατυχημάτωv ή θαvάτoυ και vα καταβάλλει από το δημoτικό ταμείo όλα τα δεόvτως oφειλόμεvα ασφάλιστρα για αυτές τις συμβάσεις.