Διαβεβαίωση εκλεγέντων

41. Μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων στις θέσεις των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των συμβούλων, οι ανακηρυχθέντες, πριν από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους στο αξίωμα, δίνουν τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από τον Έφορο Εκλογής.