Εξουσία μετακίνησης ή απομάκρυνσης αντικειμένων ή πραγμάτων

131.-(1) Τροχονόμος που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) ή της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, ανεξαρτήτως του ότι τα εν λόγω αδικήματα δυνατό να τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, δύναται να επιδώσει στο εν λόγω πρόσωπο έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία να το καλεί όπως μετακινήσει ή απομακρύνει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία καθορίζεται ανάλογα με το είδος του αντικειμένου ή πράγματος και η οποία, σε περίπτωση που το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά από την ώρα της επίδοσης της ειδοποίησης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει συμμόρφωση με το περιεχόμενο της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) ειδοποίησης μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται σε αυτή, ο τροχονόμος δύναται να προβεί σε μετακίνηση ή απομάκρυνση ή να προκαλέσει τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, κατά τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, και δύναται να λάβει κάθε άλλο μέτρο που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίο για τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος.

(3) Τροχονόμος που έχει εύλογη αιτία vα πιστεύει ότι πρόσωπο διαπράττει ή διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (ζ) ή της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 130, αλλά αδυνατεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου ή αδυνατεί να εντοπίσει το εν λόγω πρόσωπο, δύναται να προβεί σε μετακίνηση ή απομάκρυνση ή να προκαλέσει τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, κατά τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, και δύναται να λάβει κάθε άλλο μέτρο που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίο για τη μετακίνηση ή απομάκρυνση του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος.

(4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των εδαφίων (2) και (3), τροχονόμος δύναται να μεταφέρει ή να προκαλέσει τη μεταφορά του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος σε καθορισμένο από τον δήμο χώρο φύλαξης τέτοιων αντικειμένων ή πραγμάτων και, σε τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, με δικά του έξοδα, παραλαμβάνει αυτό από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, ενώ σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος δεν παραλάβει αυτό με δικά του έξοδα από τον εν λόγω χώρο εντός τριών (3) εβδομάδων από τη μεταφορά του, το συμβούλιο έχει εξουσία όπως, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε οποιονδήποτε, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή κατόχου του σχετικού αντικειμένου ή πράγματος, θεωρήσει και διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα ως σκύβαλο ή όπως διαθέσει το σχετικό αντικείμενο ή πράγμα σε δημόσιο πλειστηριασμό ή όπως το διαθέσει με τη ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου ή πράγματος διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών του δήμου, οποιοδήποτε δε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.

(5) Η διεύθυνση του χώρου που καθορίστηκε από τον δήμο ως χώρος φύλαξης αντικειμένων ή πραγμάτων αναρτάται σε περίοπτη θέση σε προσβάσιμο από το κοινό χώρο έξω από το δημαρχείο κάθε δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(6) Όλες οι συνεπαγόμενες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας οποιασδήποτε μετακίνησης ή απομάκρυνσης ή μεταφοράς ή φύλαξης ή διάθεσης αντικειμένου ή πράγματος, όπως προβλέπεται ανωτέρω, επιβαρύνουν μαζί και κεχωρισμένως τον ιδιοκτήτη και τον κάτοχο αυτού.

(7) Ουδέν στο παρόν άρθρο περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε εκ των εξουσιών που παρέχονται σε τροχονόμο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 130 του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.