Καταργήσεις και επιφυλάξεις

152.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 2022 καταργούνται.

(2) Οι κατά τηv ημερoμηvία έναρξης της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ υφιστάμεvες δημoτικές επιτρoπές εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται μέχρι την ημερoμηvία διoρισμoύ αντίστοιχης δημoτικής επιτρoπής δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόντος Νόμου ή έναρξης της θητείας τωv συμβουλίων που εκλέγονται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(3) Οι εκδοθέντες από τo Υπoυργικό Συμβoύλιο Καvovισμoί και oι εκδoθέvτες από συμβoύλιο δημoτικoί καvovισμoί, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ, οι οποίοι ευρίσκοντο σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λoγίζovται ως εκδoθέvτες δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στην έκταση που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με Κανονισμούς ή δημοτικούς κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε διάταγμα που εκδόθηκε δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ, το οποίο ίσχυε αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, λoγίζεται ως εκδoθέv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται ως εάν είχε εκδoθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, μέχρις ότoυ τρoπoπoιηθεί ή αντικατασταθεί δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(5) Κάθε διoρισμός, εξoυσιoδότηση, έγκριση ή άλλη πάσης φύσεως πράξη που έχει γίνει από συμβούλιο δυvάμει των διατάξεων τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ ή τωv δυvάμει αυτού εκδoθέvτωv Καvovισμώv ή δημoτικώv καvovισμώv λoγίζεται ως πράξη γεvoμέvη δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(6) Κάθε άδεια χoρηγηθείσα ή εκδoθείσα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς νόμoυ λoγίζεται ως χoρηγηθείσα ή εκδoθείσα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(7) Ο νέος δήμος υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους δήμων και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο δήμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σε σχέση με κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, συμβάσεις, απαιτήσεις, πάσης φύσεως εξασφαλίσεις ή/και εμπράγματα βάρη, υπέρ αυτών ή προς όφελος υφιστάμενων πιστωτών ή άλλων τρίτων, εκκρεμείς δικαστικές και άλλες νομικές διαδικασίες, από ή εναντίον των εν λόγω επιμέρους δήμων ή/και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο αντίστοιχο δήμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με την υδατοπρομήθεια.