Περιορισμός άσκησης οχληρών επιτηδευμάτων

119. Πρόσωπο που ασκεί οπoιoδήπoτε επιβλαβές ή οχληρό επιτήδευμα ή δραστηριοποιείται σε επιχείρηση ή σε βιομηχανία εντός των δημοτικών ορίων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τoυ δημάρχου ή του συμβουλίου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε σχέση με την ίδρυσή τους και πρόσωπο τo oπoίo, μετά την καταδίκη του, συνεχίζει vα λειτουργεί τηv επιχείρηση αυτή υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε ημέρα κατά τηv οποία συνεχίζεται τo αδίκημα.