Ανακήρυξη εκλεγέντων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

37.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις συμπληρωθεί η κατανομή τωv θέσεων και ο καθορισμός τωv υποψηφίων που εκλέγονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31, 35 και 36, ανακηρύσσει τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους που εκλέχθηκαν, δημοσιεύει τα ονόματά τους στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί σε κάθε ένταλμα εκλογής τo αποτέλεσμα κάθε εκλογής και τους εκλεγέντες σε κάθε θέση και το αποστέλλει στον Υπουργό.