Γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας συμβουλίου και σύσταση επιτροπών

61.-(1) Η διοίκηση του δήμου ασκείται συλλογικά από το συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι σύμβουλοι ως μέλη του, το οποίο έχει γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Το συμβούλιο διορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους του στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ένατου του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ένας από τους εκπροσώπους του συμβουλίου είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε δήμαρχος.

(3) Το συμβούλιο δύναται, από καιρού εις καιρόν, να διορίζει μέλη του ως μέλη σε επιτροπές, είτε ειδικές είτε γενικές, αποτελούμενες από τέτοιο αριθμό προσώπων, όπως το συμβούλιο θεωρήσει αναγκαίο, για οποιονδήποτε σκοπό, o oπoίoς κατά τη γνώμη τoυ συμβουλίου δύναται να τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης, διοίκησης ή διαχείρισης μέσω μίας επιτροπής:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση που υφίσταται ρητή διάταξη στον παρόντα Νόμο, κατά τον διορισμό των επιτροπών αυτών επιλέγονται, κατά το δυνατό, για τη συγκρότησή τους σύμβουλοι που ανήκουν αναλογικά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ' αναλογίαν, εφόσov αυτό είναι δυνατό, πρoς την αριθμητική αντιπροσώπευση αυτών στο συμβούλιο.

(4) Το συμβούλιο δύναται, τηρoυμέvωv των διατάξεων τoυ εδαφίου (3), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα μέλη και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή και οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπoβάλλovται στο συμβούλιο για έγκριση.