Κατοχύρωση υπαλλήλων Ένωσης Δήμων Κύπρου

143. Με τη διάλυση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, το υπηρετούν προσωπικό αυτής μεταφέρεται και καθίσταται προσωπικό της νεοσυσταθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου Ένωσης Δήμων Κύπρου, περιλαμβανομένου του γραμματέα αυτής ως διευθυντή:

Νοείται ότι, τα κεκτημένα δικαιώματα και ωφελήματα του προσωπικού μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου Ένωση Δήμων Κύπρου ως εάν να μην υπήρξε η διάλυση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου και ως εκ τούτου η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή.