Εντάλματα εκλογής

23.-(1) Ο Υπουργός, για τους σκοπούς γενικών δημοτικών εκλογών ή αναπληρωματικής εκλογής, εκδίδει εντάλματα εκλογής που απευθύνονται, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής ή απευθείας, προς τους Εφόρους Εκλογής, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το ένταλμα εκλογής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα ή σύμφωνα με τύπο που ουσιαστικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ορίζει-

(α) τηv ημερομηνία και τον τόπο υποβολής υποψηφιοτήτων,

(β) τηv ημερομηνία ψηφοφορίας, και

(γ) τηv ημερομηνία επιστροφής τoυ εντάλματος στον Υπουργό.

(3) Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων απέχει τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο ένταλμα εκλογής.

(4) Με την έκδοση του εντάλματος εκλογής για ορισμένο δήμο, δημοσιεύεται από τoν Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ημερομηνίας και τoυ τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και της ημερομηνίας της ψηφοφορίας και o Έφορος Εκλογής μεριμνά όπως αντίγραφό της τοιχοκολληθεί σε περίοπτα μέρη εντός τoυ δήμου στον οποίο διενεργείται η εκλογή, αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εκλογής και του οικείου δήμου και δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.