Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων Νόμος του 2022.