Πλανοδιοπώληση

59.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται, εντός των δημοτικών ορίων, να πλαvoδιoπωλεί οποιαδήποτε αγαθά, οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς άδεια του συμβουλίου για τον σκοπό αυτόν.

(2) Κάθε δήμος έχει διακριτική εξουσία για τη χορήγηση ή όχι της άδειας που καθορίζεται στο εδάφιο (1) και δύναται να απαγορεύσει ή περιορίσει την πλαvoδιoπώληση σε ορισμένες περιοχές ή οδούς εντός των δημοτικών ορίων και να περιλάβει στην άδεια όρους ως πρoς τις ώρες και τα αγαθά πλαvoδιoπώλησης, ή τέτοιους άλλους όρους, παρεμφερείς, παρεμπίπτοντες ή συμπληρωματικούς όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο:

Νοείται ότι, κάθε δήμος δημοσιοποιεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η απόφασή του τόσο για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πλανοδιοπώλησης όσο και αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έκδοσης και τους όρους που επιβάλλονται στις εκδιδόμενες άδειες πλανοδιοπώλησης, σε σχέση με το επιτρεπόμενο ωράριο και το είδος των αγαθών πλανοδιοπώλησης, καθώς και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών, σε συνάρτηση με τις εν ισχύι υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες νομοθεσίες ή τα πρότυπα αναφορικά με τα αγαθά αυτά και αναρτά την απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

(3) Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας πλαvoδιoπώλησης υποβάλλεται για περίοδο πλαvoδιoπώλησης ενός (1) μηνός, τριών (3) μηνών, έξι (6) μηνών, εννέα (9) μηνών ή ενός (1) έτους και, σε περίπτωση έγκρισης από το συμβούλιο, εκδίδεται άδεια για την αιτούμενη περίοδο με την καταβολή από τον αιτητή των καθοριζόμενων από το συμβούλιο τελών:

Νοείται ότι, κανένα τέλος δεν επιστρέφεται λόγω του ότι η άδεια πλαvoδιoπώλησης δεν προορίζεται για χρήση από τον αδειούχο σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο της ισχύος της.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (1) ή που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε αυτό, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).