Απαλλαγή δήμων από συγκεκριμένη φορολογία

107. Όλοι οι δήμοι απαλλάσσονται-

(α) οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται δυνάμει τoυ περί Χαρτoσήμωv Νόμoυ,

(β) της καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή τέλους που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, σε σχέση με την εγγραφή ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για οπoιoδήπoτε μηχαvoκίvητo όχημα που ανήκει σε δήμο,

(γ) της καταβολής οποιουδήποτε δικαιώματος που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου,

(δ) της καταβολής οποιουδήποτε φόρου επί των εισοδημάτων τους.