Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2022.