Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αισθητηριακός τομέας» σημαίνει την ποιότητα κινήσεων του σώματος που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο το αισθητηριακό νευρικό σύστημα λαμβάνει, επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται σε αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των ακουστικών ερεθισμάτων∙

«εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής» σημαίνει μουσικοθεραπευτή που εγγράφεται στο Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«επαγγελματίας υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμου∙

«επικοινωνιακός τομέας» σημαίνει την ποιότητα κατανόησης, έκφρασης και αλληλεπίδρασης ενός ατόμου∙

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του διατάξεων του άρθρου 6∙

«ιατρός» σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο στο προβλεπόμενο δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, Ιατρικό Μητρώο∙

«κοινωνικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα συσχέτισης και συμμετοχής προσώπου στο κοινωνικό περιβάλλον του και την ποιότητα ανταπόκρισης του κοινωνικού περιβάλλοντος προς αυτό∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία∙

«κράτος μέλος προέλευσης» σημαίνει κράτος μέλος, στο οποίο ο μουσικοθεραπευτής είναι εγκατεστημένος∙

«μαθησιακός τομέας» σημαίνει τη δυνατότητα απόκτησης και χρήσης ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας και σχετίζεται με την ικανότητα και διατήρηση συγκέντρωσης, καθώς και το συντονισμό κινήσεων του σώματος

«μέλος της οικογένειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών, το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8∙

«Μουσικοθεραπεία» σημαίνει το επάγγελμα υγείας κατά την άσκηση του οποίου χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένες μουσικοθεραπευτικές πρακτικές οι οποίες στηρίζονται στη χρήση της μουσικής και των στοιχείων της, προκειμένου να επιτευχθούν εξατομικευμένοι θεραπευτικοί στόχοι, για τη βελτίωση της υγείας και της λειτουργικότητας ατόμου στον κοινωνικό, επικοινωνιακό, μαθησιακό, ψυχικό, συναισθηματικό και σωματικό τομέα∙

«προβλήματα ψυχικής υγείας» σημαίνει το φάσμα διαταραχών στον τομέα ψυχικής υγείας, όπως αυτά αναγράφονται και ταξινομούνται στα διεθνή διαγνωστικά και στατιστικά ψυχιατρικά εγχειρίδια ICD ή/και DSM·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών, ο οποίος καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«συναισθηματικός τομέας» σημαίνει το βαθμό στον οποίο τα συναισθήματα προσώπου επηρεάζουν λειτουργίες, όπως την αντίληψη, τη μάθηση, τη μνήμη, την προσοχή, την αίσθηση του εαυτού και την επικοινωνία

«σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο∙

«σωματικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα συντονισμού και λειτουργικότητας των κινήσεων του σώματος στον αισθητηριακό τομέα, τον ψυχοκινητικό τομέα και τον νευρολογικό τομέα∙

«ταμείο» σημαίνει το «Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών» το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7∙

«υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας∙

«ψυχικός τομέας» σημαίνει την κατάσταση που δεν περιορίζεται σε ψυχικά νοσήματα και αφορά στην ικανότητα σκέψης, μάθησης, κατανόησης των πράξεων και των αντιδράσεων των άλλων και στο επίπεδο ισορροπίας μεταξύ των πιο πάνω διεργασιών∙

«ψυχοκινητικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα των κινήσεων του σώματος που σχετίζονται με νοητικές λειτουργίες.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας και την άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών

4.-(1)(α) Καθιδρύεται Συμβούλιο καλούμενο «Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών», το οποίο είναι αρμόδιο για-

(i) την εγγραφή μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο∙ και

(ii) τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

(β) Το Συμβούλιο έχει οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

(3) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρεις (3) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές οι οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ασκούν το επάγγελμα για τουλάχιστον τρία (3) έτη∙

(β) τρεις (3) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές οι οποίοι ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμα, έχουν ασκήσει το επάγγελμα για τουλάχιστον τρία (3) έτη και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου∙ και

(γ) έναν (1) λειτουργό του Υπουργείου Υγείας.

(4) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών η οποία δύναται να ανανεώνεται και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

(5) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών η οποία δύναται να ανανεώνεται και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

(6) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) μέλος του Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό.

(7) Τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία ή τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύναται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(8) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

(9) Ο πρόεδρος-

(α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά, ύστερα από την υποβολή αίτησης τριών (3) μελών του∙

(β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία περιλαμβάνει κάθε σχετικό θέμα του οποίου την εγγραφή ζητά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου∙

(γ) μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου∙ και

(δ) προεδρεύει των συνεδριάσεων.

(10) Ο πρόεδρος και τρία (3) μέλη ή, εάν ο πρόεδρος απουσιάζει, οιαδήποτε πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία.

(11) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου από συνεδρίαση του Συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνεδριάσεως.

(12) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(13) Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(14) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης υπό του εδαφίου (3) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο ως μέλος του Συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία ή το κώλυμα του μέλους.

(15) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης του δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του ή μελών του, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών δεν είναι μικρότερος των πέντε (5).

(16) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

Πρώτη Συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4, η πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου αποτελείται από-

(α) τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4∙ και

(β) τρεις μουσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικώς και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο νοουμένου ότι κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσας παραγράφου διοριζόμενα πρόσωπα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι το διορισμό των προσώπων που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

Διορισμός Εφόρου

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Έφορο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών

7.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών», το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(2) Στο ταμείο κατατίθενται-

(α) όλα τα τέλη που εισπράττονται από το Συμβούλιο∙

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ και

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου.

(3) Από το ταμείο του Συμβουλίου δύναται να πληρώνονται-

(α) τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου∙ και

(β) οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα συνεπεία της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος ή αρμοδιότητας του Συμβουλίου.

(4) Η τήρηση και το περιεχόμενο των λογαριασμών του ταμείου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

8.-(1) Ο Έφορος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών», στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές:

Νοείται ότι, η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιουδήποτε εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο Μητρώο, αλλά κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής του σε αυτό, στον καθορισμένο Τύπο, το εν λόγω πιστοποιητικό συνιστά απόδειξη για το περιεχόμενό του.

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, το οποίο φέρει την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ακολούθως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

(4) Ο Έφορος, με την καταβολή καθορισμένου τέλους, χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως μουσικοθεραπευτής και το πιστοποιητικό αυτό συνιστά απόδειξη του περιεχομένου του.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

9.-(1) Πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α)(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του∙ και

(ii) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙

(β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(γ) κατέχει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, ή στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους ισότιμο έγγραφο από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής∙

(δ) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή του οργανισμού ή του φορέα όπου εργάζεται∙

(ε) κατέχει αποδεικτικό στοιχείο επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης∙

(στ) είναι κάτοχος-

(i) πανεπιστημιακού τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς πτυχίο στη μουσικοθεραπεία αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου∙ ή

(ii) πανεπιστημιακού διπλώματος ή ισότιμου πτυχίου στη μουσικοθεραπεία, μη αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ισχύει κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, η οποία εκδίδεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο:

Νοείται ότι, έκαστο εγγεγραμμένο μέλος το οποίο κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμπληρωματική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση ή άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών που να εξομοιώνει τα προσόντα του, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) και (ii) της παραγράφου (στ) και στην περίπτωση αυτή το κόστος επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αιτητή∙

(ζ) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

(2) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) τηρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

10.-(1) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον Έφορο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Α και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιο κοινοποιεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης τη σχετική απόφασή του στον Έφορο και στον αιτητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων, ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα, αλλά δεν θεωρείται ότι λόγω της καθυστέρησης αποκτά δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να μην προβεί στην εξέταση της αίτησης εγγραφής, σε περίπτωση που δεν λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε από τον αιτητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

(3) Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν το πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί απόδειξη του περιεχομένου του.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν, το δε Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο Μητρώο.

(6) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς το Σύλλογο για την εγγραφή νέων μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο.

Διαγραφή από το Μητρώο

11.-(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή-

(α) ο οποίος ζητά με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του∙

(β) του οποίου το όνομα έχει αναγραφεί στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως∙

(γ) ο οποίος απεβίωσε∙

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής του από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(ε) ο οποίος έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο, το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο ίδιος υποχρεούται να το παραδώσει στον Έφορο.

Επανεγγραφή στο Μητρώο

12. Το Συμβούλιο δύναται, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να επανεγγράψει στο Μητρώο οποιοδήποτε μουσικοθεραπευτή ο οποίος είχε διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε ατελώς είτε με την καταβολή του καθοριζόμενου υπό του Συμβουλίου τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος του τέλους εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαγραφής ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, η επανεγγραφή δύναται να γίνει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση επαγγέλματος

13.-(1) Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) να ασκεί τη μουσικοθεραπεία ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως μουσικοθεραπευτή∙

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις «μουσικοθεραπευτής» ή «μουσικοθεραπεία» ή οποιαδήποτε άλλη λέξη συνώνυμη ή παράγωγη ή χαρακτηρισμό ή τίτλο ή όνομα ή προσθήκη από όπου μπορεί να συναχθεί ότι είναι μουσικοθεραπευτής ή ασκεί την μουσικοθεραπεία∙ ή

(γ) να εισπράττει ή διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας·

εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπα με προβλήματα ψυχικής υγείας, γίνονται δεκτά από μουσικοθεραπευτή μόνο κατόπιν παραπομπής τους από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(4) Μουσικοθεραπευτής, πριν από και κατά την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, συνεργάζεται με την ιατρική και θεραπευτική ομάδα ή με τον ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας ή άλλο αρμόδιο στο πλαίσιο διεπαγγελματικού θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

14.-(1) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, εκτός εάν έχει καταβάλει στο Συμβούλιο το καθορισμένο τέλος, το οποίο καταβάλλεται ανά διετία, και έχει εξασφαλίσει διετή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Γ.

(2) Η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή της και το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι και έναν μήνα μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε τέτοιου έτους.

(3) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος άδειας που ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

15.-(1) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του προβλεπόμενου προς το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι ο εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής τηρεί την απαιτούμενη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες συνεχούς και έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης υπό τη μορφή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

(α) Παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένα σώματα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(β) παρακολούθησης μαθημάτων ή διαλέξεων που αφορούν την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(γ) εποπτείας που αφορά τη βελτίωση της πρακτικής εξάσκησης του επαγγέλματος, νοουμένου ότι γίνεται από επόπτη εγκεκριμένο από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο.

(2) Το Συμβούλιο και ο Σύλλογος διαβουλεύονται και αξιολογούν την καταλληλόλητα της πιο πάνω συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενημερώνουν σχετικά τα μέλη τους.

Άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από πολίτη τρίτης χώρας

16.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, παραχωρώντας προσωρινή άδεια άσκησης της μουσικοθεραπείας, σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επισκέπτεται τη Δημοκρατία, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους, που το ίδιο εύλογα επιβάλλει.

(2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης μουσικοθεραπείας σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ελέγχονται τα προσόντα του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, όπου αυτό εφαρμόζεται, και προσκομίζεται βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών αδειών άσκησης της μουσικοθεραπείας, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Προσωρινή άσκηση επαγγέλματος

17.-(1) Μουσικοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος δύναται να παρέχει προσωρινά στη Δημοκρατία υπηρεσίες μουσικοθεραπευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο και στο Σύλλογο.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την καθοριζόμενη στο Παράρτημα Δ δήλωση και προσκομίζει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που αποδεικνύουν ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία ήθελε κρίνει απαραίτητα.

(4) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι μουσικοθεραπευτές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής σε μουσικοθεραπευτή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

18.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, το οποίο αποτελείται από 6 (έξι) μέλη, ως ακολούθως:

(α) Δύο (2) μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τα οποία υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας εκ των οποίων διορίζεται Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος αυτού, καθήκοντα προέδρου ασκεί το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας∙ και

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα πέραν των πέντε (5) ετών και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου για το σκοπό αυτό.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.

(4) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

19. Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση που-

(α) έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙ ή

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Πειθαρχική έρευνα

20.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή υποβάλλεται στο Συμβούλιο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί στο Συμβούλιο καταγγελία ή το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει το ταχύτερο λειτουργό του Υπουργείου ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει την έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να απαγγελθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του μουσικοθεραπευτή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στην απαγγελία της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

21.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τελευταίο μεριμνά όπως εκδοθεί και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κλήση, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτική δίκη∙ και

(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του.

Πειθαρχικές ποινές

22.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, δύναται να του επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη∙

(β) καταβολή ως διοικητικό πρόστιμο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)∙

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρέπουσα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη∙

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο, με ταυτόχρονη παράδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) κατατίθεται στο Ταμείο.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

23. Ιδρύεται Σύλλογος Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών του οποίου μέλη είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μουσικοθεραπευτών που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 και 17.

Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου

24.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μουσικοθεραπευτών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτούς.

(2) Για τους σκοπούς της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης-

(α) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σε αυτήν και να ψηφίσουν όχι ενωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης∙ ή

(β) δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του ή λόγω κενής θέσης του προέδρου, μέλος, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι, κατά την πρώτη συνεδρία της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(4) Απαρτία αποτελεί η παρουσία του πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών αποτελεί απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) επτά (7) μελών του Συλλόγου που θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου·

(β) τριών (3) μελών του Συλλόγου, που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, άλλο εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή, ο οποίος κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε·

(γ) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

25.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο και υποχρεωτικά ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης.

(4) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συγκεκριμένης συνεδριάσεως.

(5) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.

Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

26.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά ύστερα από γραπτό αίτημα τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατόν (50%) των μελών του Συλλόγου.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αίτημα εκθέτει το σκοπό σύγκλησης της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 24 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Συνδρομή στο Σύλλογο

27.-(1) Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν κάθε δύο (2) έτη συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Σύλλογο.

(3) Μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός εάν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

28.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών μουσικοθεραπείας που προσφέρονται στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙

(ε) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου∙ και

(στ) εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις

29.-(1) Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται.

(2) Κάθε διαγραφή ή διόρθωση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνοδεύεται από σημείωση αναφορικά με τους λόγους διαγραφής ή διόρθωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

Αδικήματα και ποινές

30. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις∙

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με την οποία να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής∙

(γ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(δ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙ και

(β) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

32. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κατέχει επαγγελματική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία για περίοδο επτά (7) τουλάχιστον ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) είναι κάτοχος πτυχίου, διπλώματος ή πιστοποιητικού στη μουσικοθεραπεία το οποίο αναγνωρίζεται από τη χώρα που χορηγήθηκε∙ και

(β) κατέχει επαρκείς γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος:

Νοείται, ότι το Συμβούλιο δύναται για σκοπούς διαπίστωσης της επάρκειας των γνώσεων να καλέσει τον αιτητή σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή σε άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών με προπληρωτέο το κόστος της κάθε εξέτασης ή αξιολόγησης, το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτητή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.