Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αφίσα” σημαίνει οποιαδήποτε αγγελία, σχήμα, ειδοποίηση, εικόνα ή φωτογραφία που διαφημίζει οποιαδήποτε προβολή, αλλά δεν περιλαμβάνει τέτοιες κατηγορίες ή είδη διαφημιστικού θέματος όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού να εξαιρέσει από τη λογοκρισία˙

“προβολή”, με τις συγγενείς της εκφράσεις, κινηματογραφικής ταινίας, σημαίνει προβολή στην οποία επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό και περιλαμβάνει την παραγωγή οποιασδήποτε μουσικής, τραγουδιού, λόγου ή οποιουδήποτε άλλου ήχου ο οποίος συνοδεύει την προβολή κινηματογραφικής ταινίας˙

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Λογοκριτών που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 3(1) του Νόμου αυτού.

Ίδρυση Συμβουλίου Λογοκριτών

3.-(1) Ιδρύεται Συμβούλιο Λογοκριτών που αποτελείται από τέτοια πρόσωπα όπως δυνατό, από καιρό σε καιρό, να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί το διορισμό αυτό.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου από τα μέλη και δύναται, αν το θεωρεί ορθό να διορίζει Βοηθό Γραμματέα από τα μέλη.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, τέτοιο πρόσωπο όπως τα παρόντα μέλη, δυνατό να διορίσουν, θα είναι ο Προεδρεύων της συνεδρίασης αυτής.

(4) Κατά τη διάρκεια της απουσίας οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου από την Κύπρο ο Κυβερνήτης δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως πρoσωρινό μέλος του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτής.

(5) Οποιαδήποτε κενή θέση στο Συμβούλιο πληρούται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(6) Η απόφαση για οποιοδήποτε ζήτημα ενώπιον του Συμβουλίου είναι σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

(7) Στην περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης του Συμβουλίου έχει νικώσα ψήφο επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο.

(8) Εννέα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

Διορισμός Επιτροπών Λογοκρισίας

4.-(1) Το Συμβούλιο διορίζει μία ή περισσότερες Επιτροπές, που η καθεμιά αποτελείται από πέντε μέλη του, ως Επιτροπές Λογοκρισίας για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(2) Όταν για οποιοδήποτε λόγο μέλος του Συμβουλίου που διορίστηκε ως μέλος Επιτροπής Λογοκρισίας αδυνατεί να υπηρετήσει στην Επιτροπή, ο Πρόεδρος ή, στην απουσία του, ο Αντιπρόεδρος, δύναται να διορίσει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής για να πάρει τη θέση του μέλους αυτού.

Λογοκρισία ταινιών

5. Κανένα πρόσωπο δεν παρουσιάζει ή προβάλλει ή επιτρέπει να παρουσιαστεί ή προβληθεί οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία ή μέρος ταινίας εκτός αν η ταινία αυτή εγκρίθηκε προηγουμένως από Επιτροπή Λογοκρισίας ή, μετά από έφεση βάσει του άρθρου 9 του Νόμου αυτού, από το Συμβούλιο.

Λογοκρισία αφισών

6. Κανένα πρόσωπο δεν εκθέτει ή διανέμει ή μεριμνά ώστε να εκτεθεί ή διανεμηθεί οποιαδήποτε αφίσα εκτός αν αυτή εγκρίθηκε από Επιτροπή Λογοκρισίας ή, μετά από έφεση βάσει του άρθρου 9 του Νόμου αυτού, από το Συμβούλιο.

Απαγόρευση εγκριμένων ταινιών και αφισών

7.-(1) Το Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε με ειδοποίηση να αποσύρει οποιαδήποτε έγκριση που δόθηκε από Επιτροπή Λογοκρισίας και μετά από αυτό κανένα πρόσωπο δεν παρουσιάζει ή προβάλλει οποιαδήποτε ταινία ή εκθέτει ή διανέμει οποιαδήποτε αφίσα στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση αυτή.

(2) Η ειδοποίηση που δίνεται βάσει του άρθρου αυτού δίνεται στο πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την ταινία ή αφίσα προς έγκριση ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει αυτή:

Νοείται ότι αν κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να βρεθεί, η ειδοποίηση δύναται να δοθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιτροπής Λογοκρισίας

8.-(1) Αποτελεί καθήκον Επιτροπής Λογοκρισίας να εξετάζει και λογοκρίνει κάθε ταινία και αφίσα που υποβάλλεται σε αυτή προς έγκριση σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Οποτεδήποτε η Επιτροπή Λογοκρισίας εγκρίνει οποιαδήποτε ταινία ή αφίσα γνωστοποιεί την απόφαση της κατά τον καθορισμένο τύπο και δύναται επίσης να επικολλά στην ταινία ή αφίσα αυτή διακριτικό σημείο που καταγράφει την απόφαση της.

(3) Η Επιτροπή Λογοκρισίας δύναται να εγκρίνει μέρος ταινίας ενώ απορρίπτει ένα άλλο μέρος αυτής, και δύναται να δίνει τέτοιες οδηγίες για το θέμα και δύναται να ενεργεί με τέτοιο τρόπο όπως θεωρεί κατάλληλο για το σκοπό εφαρμογής της απόφασης της.

(4) Ταινία στην οποία προστέθηκε οποιοδήποτε θέμα μετά που αυτή εγκρίθηκε υποβάλλεται πάλι προς έγκριση, και μέχρις ότου επανεγκριθεί θεωρείται ότι δεν έχει εγκριθεί.

(5) Όταν Επιτροπή Λογοκρισίας αρνήθηκε να εγκρίνει οποιαδήποτε ταινία ή μέρος αυτής, και δεν ασκήθηκε έφεση βάσει του άρθρου 9 του Νόμου αυτού κατά της άρνησης αυτής, η Επιτροπή δύναται να κρατήσει την ταινία αυτή ή να περικόψει και κρατήσει το μέρος αυτό μέχρι την εξαγωγή της από την Κύπρο ή μέχρις ότου διατεθεί με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, και η Επιτροπή έχει τις ίδιες εξουσίες που έχει όταν απορρίπτεται έφεση κατά της άρνησης αυτής:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη εξαγωγής ταινιών που απορρίφτηκαν από τους εισαγωγείς μέσα σε τρεις μήνες από την ειδοποίηση της επιτροπής για αυτό, αυτές θα καταστρέφονται από το Συμβούλιο.

Έκθεση της κατηγορίας κάθε ταινίας

8Α. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του Νόμου αυτού, η Επιτροπή Λογοκρισίας δύναται να απαιτήσει όπως η κατηγορία κάθε ταινίας εκτίθεται στην οθόνη πριν από την έναρξη της προβολής της ταινίας.

Έφεση στο Συμβούλιο

9.-(1) Πρόσωπο δυσαρεστημένο από οποιαδήποτε απόφαση Επιτροπής Λογοκρισίας δύναται, εντός είκοσι μιας ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης αυτής, να υποβάλει έφεση στο Συμβούλιο η απόφαση του οποίου θα είναι τελική και αμετάκλητη.

(2) Κανένα μέλος της Επιτροπής Λογοκρισίας κατά της οποίας ασκείται έφεση δεν παρακάθεται ως μέλος του Συμβουλίου για το σκοπό εκδίκασης της έφεσης αυτής.

Έρευνα για μη εγκριμένη ταινία

10. Οποιοσδήποτε αστυνομικός με βαθμό όχι χαμηλότερο από του λοχία εφόσον ικανοποιείται ότι υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι ταινία ή μέρος ταινίας που δεν εγκρίθηκε για προβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού προβλήθηκε ή προβάλλεται σε οποιοδήποτε κτίριο ή τόπο δύναται χωρίς ένταλμα σε οποιοδήποτε χρόνο να εισέλθει και ερευνήσει το κτίριο αυτό ή τόπο και να κατάσχει οποιαδήποτε ταινία ή μέρος ταινίας για την οποία έχει εύλογη υποψία ότι προβάλλεται χωρίς την έγκριση αυτή.

Αμοιβή Γραμματέα και Βοηθού Γραμματέα

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί την πληρωμή στο Γραμματέα και Βοηθό Γραμματέα τέτοιας αμοιβής όπως δυνατό να αποφασίσει σε σχέση με τις υπηρεσίες τους βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Δήμων Νόμο, ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως για τη μερική αμοιβή του Γραμματέα και του Βοηθού Γραμματέα, τέτοιοι Δήμοι όπως δυνατό να κατονομαστούν στο Διάταγμα αυτό συνεισφέρουν ετήσια ποσό που δεν υπερβαίνει τις εξήντα λίρες σε τέτοιες αναλογίες και με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο όπως δυνατό να ορίζεται σε αυτό.

(3) Κάθε Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού είναι δεσμευτικό για τους Δήμους που κατονομάζονται σε αυτό.

Αμοιβή μελών Επιτροπής Λογοκρισίας

11Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή τέτοιας αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Λογοκρισίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν βάσει του Νόμου αυτού ως ήθελε θεωρήσει εύλογη.

Επιστροφή Τελωνειακών Δασμών

12. Όταν-

(α) Επιτροπή Λογοκρισίας αρνήθηκε να εγκρίνει ταινία και δεν ασκήθηκε έφεση κατά της άρνησης αυτής βάσει του άρθρου 9 του Νόμου αυτού ή ασκήθηκε έφεση αλλά απορρίφτηκε από το Συμβούλιο, και

(β) η ταινία η οποία δεν εγκρίθηκε πρόκειται να εξαχθεί από την Κύπρο, οποιοιδήποτε τελωνειακοί δασμοί οι οποίοι πληρώθηκαν σε σχέση με την ταινία αυτή, με αίτηση του εξαγωγέα και μετά την εξαγωγή της ταινίας, επιστρέφονται στον εξαγωγέα:

Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ταινία η οποία έχει μερικώς εγκριθεί και προβληθεί.

Κανονισμοί

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού και, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της εξουσίας που παρέχεται με τον τρόπο αυτό, ειδικότερα για-

(α) τον καθορισμό των τελών που πρέπει να πληρώνονται για οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που πρέπει να γίνει βάσει του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού~

(β) τον καθορισμό των τύπων που χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε θέμα ή πράγμα που πρέπει να γίνει βάσει του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού~

(γ) τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σε σχέση με την υποβολή ταινιών ή αφισών για έγκριση και με τη χορήγηση της έγκρισης αυτής και τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς αυτής ή αναφορικά με αυτή~

(δ) την εξαίρεση από τη λογοκρισία οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας διαφημιστικού θέματος~

(ε) τον καθορισμό οποιουδήποτε άλλου θέματος που απαιτείται να καθοριστεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού~

(στ) την πρόνοια για την επιβολή ποινών που δεν υπερβαίνουν τις τετρακόσιες πενήντα λίρες πρόστιμο ή φυλάκιση έξι μηνών ή και τις δύο ποινές για οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού ή με απόφαση που λαμβάνεται βάσει των Κανονισμών αυτών και για κατάσχεση οποιασδήποτε ταινίας ή αφίσας σε σχέση με την οποία έγινε η παράβαση ή παράλειψη:

Νοείται ότι σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω ποινές, να διατάσσει το κλείσιμο της αίθουσας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικώς ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους ολικώς ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως ήθελαν τροποποιηθεί με τον τρόπο αυτό από αυτήν και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Ποινές

14. Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 ή 7 του Νόμου αυτού˙ ή

(β) παρακωλύει κατά τη νόμιμη εκτέλεση του καθήκοντος του οποιοδήποτε αστυνομικό που εξουσιοδοτείται να ενεργεί βάσει του άρθρου 10 του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές και το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως κατασχεθεί οποιαδήποτε ταινία ή αφίσα σε σχέση με την οποία διαπράχτηκε το αδίκημα αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω ταινίες, να διατάσσει το κλείσιμο της αίθουσας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Επιφύλαξη

15. Οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία σε σχέση με την οποία λήφθηκε άδεια από το Συμβούλιο που ιδρύθηκε βάσει του Διατάγματος εν Συμβουλίω Αριθ. 1485, που εκδόθηκε την 5η ημέρα του Αυγούστου, 1932, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 12η Αυγούστου, 1932, θεωρείται ως κινηματογραφική ταινία εγκριμένη και σημειωμένη από Επιτροπή Λογοκρισίας βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Σημείωση
14 του Ν.238(I)/2002Κατάργηση

(1) Ο περί Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.238(I)/2002] καταργείται.

(2) Οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία αναφορικά προς την οποία παραχωρήθηκε έγκριση από Συμβούλιο που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου που καταργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ως κινηματογραφική ταινία καταταγείσα από Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.238(I)/2002].