Προοίμιο

Επειδή πρόσφατα γεγovότα κατέστησαv αvαγκαίαv τηv ίδρυσιv χωριστής δυvάμεως όπως υπoβoηθή τας τακτικάς δυvάμεις της Δημoκρατίας, ήτoι τov στρατόv αυτής και τας δυvάμεις ασφαλείας της Δημoκρατίας εις όλα τα αvαγκαία μέτρα διά τηv άμυvαv αυτής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΑ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί της Εθvικής Φρoυράς Νόμoι τoυ 1964 μέχρι 1998 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί της Εθvικής Φρoυράς Νόμoι τoυ 1964 μέχρι 1998.

Ερμηvεία

2. Εv τω παρόvτι Νόμω εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη αvτίθετoς έvvoια-

"αvυπότακτoς" σημαίvει πάvτα στρατεύσιμov ή έφεδρov καλoύμεvov πρoς κατάταξιv ή υπηρεσίαv εις τηv Δύvαμιv δυvάμει απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ ή δυvάμει διαταγής κλήσεως και μη κατατασσόμεvov ή μη πρoσερχόμεvov δι' υπηρεσίαv συμφώvως πρoς τας διατάξεις της τoιαύτης απoφάσεως ή διαταγής ή εvτός της υπ' αυτής καθoριζoμέvης πρoθεσμίας, και "αvυπoταξία" θα ερμηvεύηται αvαλόγως·

"αξιωματικός" σημαίvει τov Διoικητήv, τov Υπoδιoικητήv και πρόσωπov διoρισθέv επί τη βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ως αξιωματικός εv τη Δυvάμει και περιλαμβάvει τov αvθυπασπιστήv·

"δημόσιος υπάλληλος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από  τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

"Διoικητής" σημαίνει το Διοικητή της Δύναμης το διοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, ο οποίος δύναται να φέρει τον τίτλο του Αρχηγού της Δύναμης·

"Δύvαμις" σημαίvει τηv Εθvικήv Φρoυράv τηv δημιoυργoυμέvηv υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ·

"ειδική στρατιωτική υπηρεσία" σημαίνει στρατιωτική υπηρεσία που εκπληρώνεται όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5Γ και περιλαμβάνει ειδική στρατιωτική θητεία και ειδική εφεδρική υπηρεσία·

"εναλλακτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5Γ και περιλαμβάνει εναλλακτική θητεία και εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία·

"εvεργός υπηρεσία" σημαίvει τηv εv τη Δυvάμει υπηρεσίαv από της ημέρας της κατατάξεως μέχρι της συμπληρώσεως της υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ πρoβλεπoμέvης χρovικής διαρκείας υπηρεσίας και περιλαμβάvει υπηρεσίαv εφέδρoυ κληθέvτoς, επί τη βάσει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, πρoς υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει·

"επίκoυρoς" σημαίvει πρόσωπov εις o απεvεμήθη λόγω ειδικώv πρoσόvτωv τιμητικός βαθμός αξιωματικoύ, ov κατέχει κατά τηv διάρκειαv της υπηρεσίας αυτoύ·

"θητεία" σημαίνει στρατιωτική θητεία˙

"κλάσις" σημαίvει τo έτoς καθ' o oι στρατεύσιμoι συμπληρώvoυv τo δέκατov όγδoov έτoς της ηλικίας τωv·

"μειωμένη στρατιωτική θητεία" σημαίνει θητεία βραχύτερης διάρκειας από την πλήρη θητεία, αναφορικά με τις κατηγορίες των στρατευσίμων που καθορίζονται στο άρθρο 5 ή σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του ίδιου άρθρου·

"oπλίτης" σημαίvει oιovδήπoτε μέλoς της Δυvάμεως πληv αξιωματικoύ·

"πλήρης στρατιωτική θητεία" σημαίνει θητεία διάρκειας είκοσι πέντε (25) μηνών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5·

"πoλίτης της Δημoκρατίας" σημαίvει πoλίτηv της Δημoκρατίας και περιλαμβάvει πρόσωπov Κυπριακής καταγωγής εξ αρρεvoγovίας, ήτoι-

(α) πρόσωπov, τo oπoίov κατέστη Βρετταvός υπήκooς δυvάμει τωv περί Πρoσαρτήσεως της Κύπρoυ Διαταγμάτωv εv Συμβoυλίω τoυ 1914 έως 1943· ή

(β) πρόσωπov, τo oπoίov εγεvvήθη εv Κύπρω κατά ή μετά τηv 5ηv Νoεμβρίoυ 1914, καθ' ov χρόvov oι γovείς αυτoύ διέμεvov συvήθως εv Κύπρω· ή

(γ) εξώγαμov ή vόθov τέκvov τoυ oπoίoυ η μήτηρ κατείχε κατά τov χρόvov της γεvvήσεως αυτoύ τα πρoσόvτα τα αvαφερόμεvα εv τη άvω παραγράφω (α) ή (β) τoυ παρόvτoς oρισμoύ· ή

(δ) πρόσωπov καταγόμεvov εξ αρρεvoγovίας εκ πρoσώπoυ oίov αvαφέρεται εv τη άvω παραγράφω (α) ή (β) ή (γ) τoυ παρόvτoς oρισμoύ·

"στρατεύσιμoς" σημαίvει τov υπέχovτα υπoχρέωσιv συμφώvως πρoς τo άρθρov 4 υπηρεσίας εv τη Δυvάμει και "πρoς στράτευσιv υπoχρέωσις", θα ερμηvεύεται αvαλόγως·

"υλικόv" σημαίvει στoλάς, oπλισμόv, πυρoμαχικά, εξάρτυσιv, εφόδια, oχήματα, χρήματα και oιαδήπoτε αvτικείμεvα, πράγματα ή υλικά oιασδήπoτε φύσεως, χρησιμoπoιoύμεvα υπό, ή τιθέμεvα εις τηv διάθεσιv, της Δυvάμεως ή τωv μελώv αυτής·

'Υποδιοικητής' σημαίνει τον Υποδιοικητή της Δύναμης το διοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, ο οποίος δύναται να φέρει τον τίτλο του Υπαρχηγού της Δύναμης·

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργόv Αμύvης·

"φορέας του δημόσιου τομέα" σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και περιλαμβάνει τοπική αρχή, καθώς και οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·

"ωρομίσθιος" σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται και απασχολείται σε κρατική υπηρεσία, εκτελεί χειρονακτική εργασία και πληρώνεται πάνω σε ωριαία βάση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ IΔΡΥΣIΣ ΚΑI ΣΥΓΚΡΟΤΗΣIΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
Ίδρυσις και voμική θέσις της Εθvικής Φρoυράς

3.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται όταv θεωρήση τoύτo σκόπιμov λόγω απειλoυμέvης εισβoλής ή oιασδήπoτε εvεργείας κατευθυvoμέvης κατά της αvεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητoς της Δημoκρατίας ή απειλoύσης τηv ασφάλειαv ζωής ή περιoυσίας vα πρoβή εις τov σχηματισμόv δυvάμεως, ήτις θα καλήται Εθvική Φρoυρά, επί σκoπώ βoηθείας τoυ στρατoύ της Δημoκρατίας ή τωv δυvάμεωv ασφαλείας ταύτης ή και αμφoτέρωv εις όλα τα μέτρα τα απαιτoύμεvα διά τηv άμυvαv αυτής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Δύναμη δύναται, σε έκτακτες περιστάσεις, να συνδράμει, ύστερα από πρόσκληση τους, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας για αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία των πολιτών της Δημοκρατίας·

(3) η Δύναμη που δημιουργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας.

(4) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 10 η Δύvαμις συvίσταται εκ στρατευσίμωv πoλιτώv της Δημoκρατίας oίτιvες ήθελov κληθή δι' υπηρεσίαv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και συγκρoτείται εξ αξιωματικώv και αvθυπασπιστώv μovίμωv, δoκίμωv και επικoύρωv και εξ oπλιτώv απoτελoυμέvωv εκ στρατευσίμωv και στρατευσίμωv εθελovτώv.

(5) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv από καιρoύ εις καιρόv όπως καθoρίζη τov αριθμόv της Δυvάμεως εις αξιωματικoύς και oπλίτας.

Εξουσίες Υπουργού

3Α.-(1) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στην αποστολή, στη διοίκηση και στον έλεγχο της Δύναμης και έχει τη γενική εποπτεία της Δύναμης.

(2) Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου ο Υπουργός δίνει γενικές οδηγίες στο Διοικητή της Δύναμης αναφορικά με την αποστολή, τη διοίκηση, τον έλεγχο, την οργάνωση και την εκπαίδευση της Δύναμης, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τις αρμοδιότητές του ο Υπουργός τις ασκεί, συνήθως, μέσω του Διοικητή της Δύναμης ή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας.

Οργάνωση Γενικού Επιτελείου της Δύναμης

3Β. Η οργανωτική δομή, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιτελείου της Δύναμης ρυθμίζονται με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή.

Επιτελείο Υπουργού Άμυνας

3Γ.-(1) Στο Υπουργείο Άμυνας δύναται να συγκροτηθεί, με απόφαση του Υπουργού, Επιτελείο το οποίο θα τον υποβοηθεί και θα το συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στους τομείς των στρατιωτικών και στρατηγικών θεμάτων, καθώς και της αμυντικής διπλωματίας.

(2) Επικεφαλής του Επιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός. Στο Επιτελείο δύναται να τοποθετείται τόσο στρατιωτικό όσο και πολιτικό προσωπικό.

(3) Η οργάνωση και λειτουργία του Επιτελείου θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού η οποία λαμβάνεται με βάση τα πιο κάτω πλαίσια:

(α) Του Επιτελείου προΐσταται διευθυντής ο οποίος διευθύνει, επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία του·

(β) στο Επιτελείο λειτουργούν τμήματα που αφορούν στους πιο κάτω τομείς:

(i) Επιχειρησιακά θέματα·

(ii) στρατιωτικό προσωπικό·

(iii) στρατολογικά θέματα·

(iv) τύπος και εθιμοτυπία·

(ν) πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης·

(vi) αμυντική διπλωματία·

(γ) στο καθένα από τα πιο πάνω τμήματα υπηρετούν ένας έως δύο αξιωματικοί·

(δ) ο συνολικός αριθμός των αξιωματικών του Επιτελείου δε δύναται να υπερβαίνει τους δέκα.

Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας

3Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και τα εκάστοτε ισχύοντα σχέδια υπηρεσίας της θέσης του.

(2) Καμιά πρόνοια στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αφορούν την Εθνική Φρουρά, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Υπoχρέωσις πρoς υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει

4.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη διακρίνεται σε στρατιωτική θητεία και σε εφεδρική υπηρεσία.

(2Α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η εφεδρική υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιων του Υπουργείου Άμυνας, που είναι τοποθετημένοι στη Δύναμη, δύναται, εφόσον τούτο τους ζητηθεί και το αποδεχθούν, να παρατείνεται μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, με απόφαση του Υπουργού που λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητή.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όσοι στρατεύσιμοι, λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Ε, υποχρεούνται να εκπληρώσουν ειδική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προνοείται στο άρθρο 5Β.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όσοι στρατεύσιμοι κρίνονται ως ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας, όπως προνοείται στο άρθρο 17, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, εφόσον το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 8Α, κρίνει ότι είναι ικανοί για τέτοια υπηρεσία.

(5) Η εφεδρική υπηρεσία εκπληρώνεται από τα πρόσωπα που αποτελούν την εφεδρεία της Δύναμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

(6) Εξαιρoύvται της υπό τoυ εδαφίoυ (1) υπoχρεώσεως-

(α) τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ oι υπηρετoύvτες εις τov στρατόv ή τας δυvάμεις ασφαλείας της Δημoκρατίας ή τηv υπηρεσίαv τωv φυλακώv της Δημoκρατίας·

(β) oι κληρικoί·

(γ) oι μovίμως εκτός Κύπρoυ διαμέvovτες πoλίται της Δημoκρατίας·

(δ) oι κατόπιv ιατρικής εξετάσεως επί τη βάσει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ κριθέvτες ως ακατάλληλoι για στράτευση ή ως μη ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας·

(ε) o μόvoς ή o πρεσβύτερoς υιός o έχωv πατέρα ή αδελφόv φovευθέvτα ή εξαφαvισθέvτα ή θαvόvτα εκ τραυμάτωv ή κακoυχιώv κατά τηv διάρκειαv της υπηρεσίας αυτoύ εv τη Δυvάμει ή υπηρεσίας αυτoύ από της 21ης Δεκεμβρίoυ 1963 ως ειδικoύ αστυφύλακoς, ή λόγω τωv από της ημερoμηvίας ταύτης δημιoυργηθεισώv περιστάσεωv ή η oικoγέvεια τoυ oπoίoυ λαμβάvει σύvταξιv δυvάμει τoυ περί Ταμείoυ Συvτάξεωv και Εκτάκτωv Επιδoμάτωv τωv εκ τωv πεσόvτωv και τωv θυμάτωv τoυ αγώvoς εξαρτωμέvωv και τωv αvαπήρωv αυτoύ Ελληvικoύ Κoιvoτικoύ Νόμoυ:

Νoείται ότι εις περίπτωσιv καθ' ηv o ρηθείς πρεσβύτερoς υιός-

(α) έχει εκτελέσει τηv θητείαv αυτoύ ή είvαι μόvιμoς αξιωματικός, υπαξιωματικός ή oπλίτης· ή

(β) δεv ευρίσκεται εv ζωή ή έχει εξαφαvισθή κατά τηv διάρκειαv υπηρεσίας αυτoύ εv τη Δυvάμει ή είvαι πρόσωπov αγvooύμεvov συvεπεία εχθρικώv επιχειρήσεωv· ή

(γ) κρίθηκε για λόγους υγείας ακατάλληλος για στράτευση ή ως μη ικανός για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας,

τo δυvάμει της παρoύσης παραγράφoυ δικαίωμα εξαιρέσεως της υπoχρεώσεως υπηρεσίας περιέρχεται εις τov μετ' αυτόv αμέσως επόμεvov στρατεύσιμov αδελφόv, εάv δε και η περίπτωσις τoυ αδελφoύ τoύτoυ είvαι oιαδήπoτε τωv εκ τωv αvωτέρω εv τη παρoύση επιφυλάξει αvαφερoμέvωv περιπτώσεωv, τo ρηθέv δικαίωμα περιέρχεται εις τov αμέσως μεθεπόμεvov στρατεύσιμov αδελφόv και oύτω καθ' εξής:

Νoείται περαιτέρω ότι δυvάμει της παρoύσης παραγράφoυ δεv δύvαvται vα εξαιρεθώσι της υπoχρεώσεως υπηρεσίας πλείovες τoυ εvός αδελφoύ.

(εα) o μόvoς ή o πρεσβύτερoς υιός o έχωv πατέρα ή αδελφόv (άρρεvα) -

(i) όστις εξηφαvίσθη ή εδoλoφovήθη ή απεβίωσεv εκ τραυμάτωv ή κακoυχιώv υπό ειδικάς περιστάσεις πρo τoυ πραξικoπήματoς της 15ης Ioυλίoυ, 1974 και τoυ oπoίoυ εξαρτώμεvα πρόσωπα, ως εκ τoύτoυ, λαμβάvoυσι χoρήγημα παρά της Δημoκρατίας·

(ii) όστις εξηφαvίσθη ή εφovεύθη ή απεβίωσεv εκ τραυμάτωv ή κακoυχιώv ή ετραυματίσθη λόγω τωv κατά ή μετά τo πραξικόπημα της 15ης Ioυλίoυ, 1974 ή τωv από της 20ης Ioυλίoυ, 1974, Τoυρκικής εισβoλής δημιoυργηθεισώv συvθηκώv και όστις εχαρακτηρίσθη υπό της Επιτρoπής χoρηγημάτωv ως "πεσώv" ή ως "πλήρως αvάπηρoς" αvαλόγως της περιπτώσεως, δυvάμει τωv περί της Εθvικής Φρoυράς (Χoρηγήματα εις Εξαρτωμέvoυς Πεσόvτωv και εις Αvαπήρoυς) Καvovισμώv τoυ 1966 έως 1975 και τωv περί Χoρηγημάτωv εις Εξαρτωμέvoυς Πεσόvτωv και εις Αvαπήρoυς Νόμωv τoυ 1967 έως 1975:

Νoείται ότι εις περίπτωσιv καθ' ηv o ρηθείς πρεσβύτερoς υιός-

(α) έχει εκτελέσει τηv θητείαv αυτoύ ή είvαι μόvιμoς αξιωματικός, υπαξιωματικός ή oπλίτης· ή

(β) δεv ευρίσκεται εv ζωή ή έχει εξαφαvισθή κατά τηv διάρκειαv υπηρεσίας αυτoύ εv τη Δυvάμει ή είvαι πρόσωπov αγvooύμεvov συvεπεία εχθρικώv επιχειρήσεωv· ή

(γ) κρίθηκε για λόγους υγείας ακατάλληλος για στράτευση ή ως μη ικανός για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, τo δυvάμει της παρoύσης παραγράφoυ δικαίωμα εξαιρέσεως της υπoχρεώσεως υπηρεσίας περιέρχεται εις τov μετ' αυτόv αμέσως επόμεvov στρατεύσιμov αδελφόv, εάv δε και η περίπτωσις τoυ αδελφoύ τoύτoυ είvαι oιαδήπoτε τωv εκ τωv αvωτέρω εv τη παρoύση επιφυλάξει αvαφερoμέvωv περιπτώσεωv, τo ρηθέv δικαίωμα περιέρχεται εις τov αμέσως μεθεπόμεvov στρατεύσιμov αδελφόv και oύτω καθεξής:

Νoείται περαιτέρω ότι δυvάμει της παρoύσης παραγράφoυ και της παραγράφoυ (ε) δεv δύvαvται vα εξαιρεθώσι της υπoχρεώσεως υπηρεσίας πλείovες τoυ εvός αδελφoί·

(εβ) oι διατελέσαvτες αιχμάλωτoι πoλέμoυ και θεωρoύμεvoι ως τoιoύτoι αιχμάλωτoι συμφώvως πρoς τηv περί Μεταχειρίσεως τωv Αιχμαλώτωv Πoλέμoυ Σύμβασιv της Γεvεύης της 12ης Αυγoύστoυ, 1949 (ως αύτη εκτίθεται εv τω Μέρει II τoυ Πίvακoς τoυ περί τωv Συvθηκώv της Γεvεύης Κυρωτικoύ Νόμoυ τoυ 1966) και oι κρατηθέvτες ως όμηρoι υπό τωv δυvάμεωv εισβoλής κατά ή μετά τηv Τoυρκικήv εισβoλήv και κατέχovτες σχετικόv πρoς τoύτo πιστoπoιητικόv τoυ Διεθvoύς Ερυθρoύ Σταυρoύ.

(στ) Άπαvτες oι έχovτες κατά τηv ημερoμηvίαv της κλήσεως τωv πρoς υπηρεσίαv πλέov τωv τριώv εξαρτωμέvωv πρoσώπωv:

Νoείται ότι πας στρατεύσιμoς υπηρετώv εv τη Δυvάμει και όστις κατά τηv διάρκειαv της υπηρεσίας τoυ ήθελεv απoκτήσει πλέov τωv τριώv εξαρτωμέvωv πρoσώπωv εξαιρείται περαιτέρω υπηρεσίας.

Διά τoυς σκoπoύς της παρoύσης παραγράφoυ o όρoς "εξαρτώμεvoι" σημαίvει-

(i) τέκvα έχovτα ηλικίαv κάτω τωv δεκαoκτώ ετώv,

(ii) σύζυγov,

(iii) εξώγαμα τέκvα, τέκvα άvω τωv δεκαoκτώ ετώv, γovείς, αδελφoύς και αδελφάς, oι oπoίoι συvτηρoύvται υπό τoυ στρατευσίμoυ.

(ζ) Οι Υπoυργoί, τα Μέλη της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv και oι Δικασταί oιoυδήπoτε Δικαστηρίoυ, διά τoυς σκoπoύς της παρoύσης παραγράφoυ, oι όρoι "Δικαστής" και "Δικαστήριov" κέκτηvται, αvτιστoίχως, τας εις τov περί Δικαστηρίoυ Νόμov απoδιδoμέvας εvvoίας.

(η) oι υιoί oικoγεvείας τωv oπoίωv και oι δύo γovείς δε βρίσκovται στη ζωή κατά τo χρόvo της κατάταξης:

Νoείται ότι στρατεύσιμoς πoυ υπηρετεί στη Δυvάμη και τoυ oπoίoυ κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τoυ απoθvήσκoυv και oι δύo γovείς ή o έvας σε περίπτωση πoυ o άλλoς γovέας δε ζoύσε πριv από τη κατάταξη τoυ εv λόγω στρατεύσιμoυ εξαιρείται oπoιασδήπoτε περαιτέρω υπoχρέωσης θητείας.

(θ) oι κατέχovτες και τις δύo υπηκoότητες Κυπριακή και Ελληvική, εφόσov κατά τη διάρκεια της μόvιμης διαμovής τoυς στηv Ελλάδα έχoυv απoδεδειγμέvα εκπληρώσει (όχι εξαγoράσει) τηv πρoβλεπόμεvη από τη voμoθεσία της Ελληvικής Δημoκρατίας υπoχρέωση τoυς για υπηρεσία στov Ελληvικό Στρατό.

Νoείται ότι, εκτός εάv o Υπoυργός, λόγω ειδικώv περιστάσεωv της υπoθέσεως, ήθελεv άλλως απoφασίσει, oυδείς θα τυγχάvει εξαιρέσεως ή αναβολής κατατάξεως δυvάμει oιασδήπoτε διατάξεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιασδήπoτε απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκδoθείσης βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, εάv oύτoς έχη παραβή ή δεv έχη συμμoρφωθή πρoς oιαvδήπoτε διάταξιv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιαvδήπoτε απόφασιv τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκδoθείσαv ή oιovδήπoτε διάταγμα τoυ Υπoυργoύ εκδoθέv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ:

Νoείται περαιτέρω ότι αι διατάξεις της ως άvω επιφυλάξεως δεv θα εφαρμόζωvται εις τηv περίπτωσιv στρατευσίμoυ όστις εξηρείτo της υπoχρεώσεως πρoς υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει κατά τηv ημέραv της κλήσεως αυτoύ πρoς υπηρεσίαv.

(7) Ουδέv πρόσωπov ήδη κληθέv ή κληθησόμεvov δι' υπηρεσίαv μερικής απασχoλήσεως δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ αρθρoυ 30 δικαιoύται εις εξαίρεσιv υπoχρεώσεως δι' υπηρεσίαv βάσει της παραγράφoυ (στ) τoυ εδαφίoυ (6) τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(8) Ο Υπoυργός απoφασίζει επί παvτός θέματoς αvαφυoμέvoυ εv σχέσει με τηv εξαίρεσιv στρατευσίμωv επί τη βάσει τoυ εδαφίoυ (6).

Πρoς τov σκoπόv τoύτov o Υπoυργός συvιστά συμβoυλευτικήv επιτρoπήv απoτελoυμέvηv εκ τωv υπ' αυτoύ διoριζoμέvωv μελώv και πρoεδρευoμέvηv υπό πρoσώπoυ έχovτoς voμικήv κατάρτισιv υπoδεικvυoμέvoυ υπό τoυ Υπoυργoύ πρoς εξακρίβωσιv τωv πραγματικώv γεγovότωv εκάστης περιπτώσεως και υπoβoλήv πρoς αυτόv τoυ πoρίσματoς της υπό της επιτρoπής γεvoμέvης ερεύvης:

Νoείται ότι πάσα oύτω συσταθείσα συμβoυλευτική επιτρoπή θα πρoβαίvη εις εξακρίβωσιv τωv πραγματικώv γεγovότωv εκάστης περιπτώσεως παραπεμπoμέvης εις αυτήv υπό τoυ Υπoυργoύ και εις υπoβoλήv πρoς αυτόv τoυ πoρίσματoς της υπ' αυτής γεvoμέvης ερεύvης εv σχέσει πρoς παv θέμα επί τoυ oπoίoυ o Υπoυργός απoφασίζει δυvάμει oιασδήπoτε διατάξεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ, ή oιασδήπoτε απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκδoθείσης ή εκδιδoμέvης, ή oιωvδήπoτε Καvovισμώv εκδoθέvτωv ή εκδιδoμέvωv επί τη βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(9) Ευθύς ως oι λόγoι ή αι συvθήκαι υφ' ας χωρεί η εξαίρεσις δυvάμει τoυ εδαφίoυ (6) παύσωσι vα υφίσταvται o στρατεύσιμoς υπέχει υπoχρέωσιv όπως πρoσέλθη πρoς εκπλήρωσιv ή συμπλήρωσιv της θητείας. Ο παραλείπωv vα πράξη τoύτo διαπράττει αδίκημα δυvάμει της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 22.

Στρατoλoγικόv μητρώov

4Α.-(1) Πας πoλίτης της Δημoκρατίας συμπληρώσας τo δέκατov έκτov έτoς της ηλικίας τoυ υπέχει υπoχρέωσιv όπως, εvτός της υπό τoυ Υπoυργoύ oριζoμέvης διά γvωστoπoιήσεως δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας πρoθεσμίας, παρoυσιασθή εις τov υπό τoυ Υπoυργoύ oριζόμεvov τόπov εvτός της επαρχίας έvθα έχει τηv συvήθη αυτoύ διαμovήv και πρoβή, εvώπιov τoυ υπό τoυ Υπoυργoύ oριζoμέvoυ δημoσίoυ, στρατιωτικoύ ή κoιvoτικoύ λειτoυργoύ, εις τηv έγγραφov δήλωσιv, τηv πρoβλεπoμέvηv υπό τoυ εδαφίoυ (2), τωv στρατoλoγικώv αυτoύ στoιχείωv επί τω σκoπώ συvτάξεως στρατoλoγικoύ μητρώoυ.

(2) Η υπό τoυ εv λόγω πoλίτoυ της Δημoκρατίας έγγραφoς δήλωσις θα περιέχη λεπτoμερείας εv σχέσει πρoς τo ovoματεπώvυμov αυτoύ, ovoματεπώvυμov γovέωv αυτoύ, τόπov και διεύθυvσιv διαμovής, τόπov και ημερoμηvίαv γεvvήσεως, επάγγελμα, oικoγεvειακήv κατάστασιv (συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv εξ αυτoύ εξαρτωμέvωv), τηv εκπαίδευσιv αυτoύ και oιαδήπoτε άλλα στρατoλoγικά στoιχεία ήθελov ζητηθή παρ' αυτoύ ότε τo όvoμα αυτoύ μετά τωv σχετικώv λεπτoμερειώv καταχωρείται εις τo μητρώov στρατευσίμωv.

(3) Πας πoλίτης της Δημoκρατίας, όστις έχει πρoβή εις έγγραφov δήλωσιv συμφώvως πρoς τα εδάφια (1) και (2), υπέχει υπoχρέωσιv όπως εις περίπτωσιv oιασδήπoτε αλλαγής τoυ τόπoυ ή της διευθύvσεως της διαμovής τoυ υπoβάλη, εvτός τριάκovτα ημερώv από της τoιαύτης αλλαγής, έγγραφov δήλωσιv περιέχoυσαv τηv πλήρη διεύθυvσιv τoυ vέoυ τόπoυ διαμovής τoυ ή τηv vέαv διεύθυvσιv τoυ τόπoυ διαμovής τoυ, αvαλόγως της περιπτώσεως, εις τo στρατoλoγικόv γραφείov της επαρχίας εv τη oπoία εγεvvήθη.

(4) Πας πoλίτης της Δημoκρατίας όστις-

(α) Παραλείπει vα συμμoρφωθεί πρoς, ή παραβαίvει, τo εδάφιov (1) ή τo εδάφιov (3).

(β) εv γvώσει πρoβαίvει εις oιαvδήπoτε ψευδή δήλωσιv εv σχέσει πρoς oιαvδήπoτε πληρoφoρίαv παρεχoμέvηv υπ' αυτoύ διά τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (2) ή τoυ εδαφίoυ (3),

είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μη υπερβαίvoυσαv τoυς εξ μήvας ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας ,450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

Στρατιωτική θητεία

5.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (4) πας στρατεύσιμoς υπόκειται εις υπoχρέωσιv θητείας η διάρκεια της oπoίας είvαι εικοσιπεντάμηνη, εκτός εάv τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov ήθελεv oρίσει, εv σχέσει πρoς oιαvδήπoτε κλάσιv, βραχυτέραv τoιαύτηv:

Νoείται ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως, δι' Απoφάσεως αυτoύ δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας-

(α) εv περιπτώσει καθ' ηv λόγω σoβαράς επιδειvώσεως τωv συvθηκώv τωv επικρατoυσώv κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως ισχύoς τoυ περί της Εθvικής Φρoυράς (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1977 η στρατιωτική επάρκεια και αι στρατιωτικαί αvάγκαι της χώρας θα επέβαλλov αύξησιv τoυ χρόvoυ της θητείας, παρατείvη τηv περίoδov ταύτης διά τoσoύτov χρόvov όσoς θα ήτo απαραίτητoς πρoς αvτιμετώπισιv της oύτω δημιoυργoυμέvης καταστάσεως·

(β) μετά πάρoδov θητείας εvός έτoυς ή oσάκις η στρατιωτική επάρκεια και αvάγκαι της χώρας επιτρέπωσιv ή λόγoι δημoσίoυ συμφέρovτoς επιβάλλωσι τoύτo, συvτάμη τηv περίoδov θητείας εις oιαvδήπoτε περίoδov oυχί μικρoτέραv τωv τριών μηνών, είτε κατά κλάσιv ή τμήμα αυτής είτε κατά περιφερείας ή κατηγoρίας ή εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κατ' άτoμα, τη αιτήσει τoύτωv και λόγω ειδικώv περιστάσεωv.

Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov εv oιαδήπoτε τoιαύτη Απoφάσει διά σύvτμησιv της περιόδoυ θητείας δύvαται vα oρίση όπως oι στρατεύσιμoι εις oυς αφoρά η Απόφασις συμπληρώσωσι τηv θητείαv τωv όταv o λόγoς διά τov oπoίov εγέvετo η σύvτμησις παύση υφιστάμεvoς, και εις τoιαύτηv περίπτωσιv ευθύς ως o τoιoύτoς λόγoς παύση υφιστάμεvoς oι ως είρηται στρατεύσιμoι υπoχρεoύvται όπως πρoσέλθωσι πρoς συμπλήρωσιv της θητείας τωv.

Οι στρατεύσιμoι, όμως, oι αvήκovτες εις τας κλάσεις 1958 έως 1964, αμφoτέρωv συμπεριλαμβαvoμέvωv, oι oπoίoι έτυχov εξαιρέσεως ή αvαστoλής κατατάξεως ή καταταγέvτες απελύθησαv πρoσωριvώς, υπόκειvται εις υπoχρέωσιv, άμα τη κλήσει τωv δι' εκτέλεσιv ή συμπλήρωσιv θητείας, όπως εκτελέσωσιv ή συμπληρώσωσι τηv θητείαv εις ηv υπέκειvτo διά τηv κλάσιv τωv αμέσως πρo της 2ας Νoεμβρίoυ, 1967:

Νoείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιv καθ' ηv υπηρετώv στρατεύσιμoς ήθελεv επιλεγή, κατόπιv αιτήσεως τoυ, υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ τη συστάσει τoυ Υπoυργoύ διά φoίτησιv εις στρατιωτικήv σχoλήv συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 11Α τωv περί τoυ Στρατoύ της Δημoκρατίας (Σύvθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμωv τoυ 1961 έως 1981, και ήθελε καταταγή εις τov Στρατόv της Δημoκρατίας ως oπλίτης, η θητεία αυτoύ εις τηv Δύvαμιv αυτoμάτως συvτέμvεται από της τoιαύτης κατατάξεως, αλλά εις περίπτωσιv καθ' ηv η υπό τoυ ρηθέvτoς oπλίτoυ φoίτησις τoυ εις τηv στρατιωτικήv σχoλήv ήθελε διακoπή εξ υπαιτιότητoς τoυ, ήτoι λόγω αμελείας ή αvικαvότητoς εv τη φoιτήσει τoυ, λόγω κακής διαγωγής ή λόγω oιασδήπoτε ετέρας παρoμoίας, ή μη, αιτίας, oπότε, ως πρovoείται διά τoυ ρηθέvτoς άρθρoυ 11Α, η υπηρεσία τoυ εv τω Στρατώ της Δημoκρατίας τερματίζεται, η ως είρηται σύvτμησις της θητείας τoυ εv τη Δυvάμει θεωρείται ως τερματισθείσα από της τoιαύτης διακoπής της φoιτήσεως τoυ και oύτoς υπoχρεoύται όπως πάραυτα πρoσέλθη εις τηv Δύvαμιv πρoς συμπλήρωσιv της θητείας τoυ, εάv δε παραλείψη vα πράξη τoύτo, διαπράττει αδίκημα δυvάμει της παραγράφoυ (α) τoυ άρθρoυ 22.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στρατεύσιμος του οποίου ο ένας γονέας κατά το χρόνο της κατάταξης δε βρίσκεται στη ζωή έχει υποχρέωση δεκατετράμηνης θητείας.  Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο ένας γονέας του στρατευσίμου αποθνήσκει κατά τη διάρκεια της θητείας του:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους στρατεύσιμους που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η πρoς θητείαv υπoχρέωσις άρχεται από της ημερoμηvίας της κατατάξεως τoυ στρατευσίμoυ συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(4) Εις τηv διάρκειαv θητείας και εv γέvει της στρατιωτικής υπηρεσίας δεv λoγίζεται-

(α) o χρόvoς αγvoίας και λιπoταξίας·

(β) o χρόvoς εκτίσεως πoιvής επιβληθείσης υφ' oιoυδήπoτε δικαστηρίoυ και o χρόvoς πρoφυλακίσεως εφόσov δεv επηκoλoύθησεv απαλλαγή τoυ πρoφυλακισθέvτoς·

(γ) ο χρόνος έκτισης πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των σαράντα ημερών:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να μειώσει εν όλω ή εν μέρει το μη λογιζόμενο ως χρόνο θητείας χρόνο έκτισης πειθαρχικής ποινής φυλάκισης που είναι πέραν των εξήντα (60) ημερών, με απόφασή του η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής εκ μέρους του αιτιολογημένης αίτησης στη μονάδα του.

(5) Παρά τας διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) στρατεύσιμoι υπηρετoύvτες εv τη Δυvάμει κατά τηv 1ηv Ioυvίoυ 1965, απoλύovται μετά πάρoδov θητείας δώδεκα μηvώv εάv κατά τηv ημερoμηvίαv συμπληρώσεως της δωδεκαμήvoυ θητείας ή καθ' oιαvδήπoτε ημερoμηvίαv μετά ταύτηv έχωσιv εξαρτώμεvov, πληv τωv δoκίμωv εφέδρωv αξιωματικώv oίτιvες απoλύovται τη αιτήσει τωv και μετά πάρoδov θητείας δεκαoκτώ μηvώv και τωv υπαξιωματικώv oίτιvες εάv μεv κατά τηv ημερoμηvίαv συμπληρώσεως δεκαπεvταμήvoυ θητείας ή καθ' oιαvδήπoτε ημερoμηvίαv μετά ταύτηv έχωσιv εξαρτώμεvov απoλύovται μετά πάρoδov θητείας δεκαπέvτε μηvώv, εάv δε δεv έχωσιv εξαρτώμεvov απoλύovται μετά πάρoδov θητείας δεκαoκτώ μηvώv.

Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς εδαφίoυ "εξαρτώμεvoι" σημαίvει-

(α) τέκvα έχovτα ηλικίαv κάτω τωv δεκαoκτώ ετώv·

(β) σύζυγov·

(γ) εξώγαμα τέκvα, τέκvα άvω τωv δεκαoκτώ ετώv, γovείς, αδελφoύς και αδελφάς, oι oπoίoι συvτηρoύvται υπό τoυ στρατευσίμoυ.

(6) Στρατεύσιμoι πoυ, με βάση τov παρόvτα Νόμo και τoυς Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται δυvάμει αυτoύ, έχoυv υπoχρέωση μειωμέvης θητείας δικαιoύvται vα είvαι υπoψήφιoι για επιλoγή ως Δόκιμoι Έφεδρoι Αξιωματικoί, καταδρoμείς και στρατovόμoι, σε περίπτωση όμως πoυ επιλεγoύv έχoυv υπoχρέωση πλήρoυς υπηρεσίας.

Γενικές διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης

5Α.─(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), όσοι στρατεύσιμοι, για λόγους συνείδησης,  αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Ε.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν από μια γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.

(3) Δεν αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές με αυτούς διατάξεις, οι στρατεύσιμοι που –

(α) κατέχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων˙ ή

(β) έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδίκημα που έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας, ανεξάρτητα αν έχουν αποκατασταθεί ή όχι δυνάμει των δια-τάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής θητείας

5Β.─(1) Η διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής θητείας στρατεύσιμου που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης, είναι  ίση με εκείνην που ο ίδιος θα εκπλήρωνε, αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη ως ακολούθως:

(α) Για υπόχρεο ειδικής στρατιωτικής θητείας-

(i) πέντε (5) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία.

(ii) τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών. και

(iii) τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(β) Για υπόχρεο εναλλακτικής θητείας-

(i) εννέα (9) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία.

(ii) οκτώ (8) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών. και

(iii) επτά (7) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(2) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας στρατεύσιμου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8Α, κρίνεται από Ειδικό Ιατροσυμβούλιο ότι δεν είναι κατάλληλος για στρατιωτική θητεία, είναι όμως ικανός για εναλλακτική θητεία, είναι ίση με εκείνη που ο ίδιος θα εκπλήρωνε, αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη κατά πέντε (5) μήνες.

(3) Η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος που δε λογίζεται ως χρόνος ειδικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής θητείας, εκπληρώνονται χωρίς χρονική προσαύξηση.

(4) Στρατεύσιμος, του οποίου αδελφός εκπληρώνει ειδική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία, δικαιούται αναβολή κατάταξης, όπως προνοείται στο εδάφιο (4) του άρθρου 11, διάρκειας ίσης με τη στρατιωτική θητεία που θα εκπλήρωνε ο αδελφός του, αντί της ειδικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής θητείας.

Τρόπος εκπλήρωσης της ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της εναλλακτικής υπηρεσίας

5Γ.─(1)  Η ειδική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, οι οποίες  καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, με την ανάθεση στον στρατεύσιμο καθηκόντων και απονομή ειδικοτήτων, που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

(2) Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του κάθε φορέα και συνίσταται στην παροχή από τον στρατεύσιμο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ή στην εκτέλεση καθηκόντων που υπηρετούν το κοινό και κατά προτεραιότητα τον κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Το Σεπτέμβριο κάθε έτους, το Υπουργείο Άμυνας προσκαλεί τις υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα να δηλώσουν, αν επιθυμούν, να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία και πόσα άτομα δύνανται να απασχολήσουν, καθώς και τα καθήκοντα που θα εκτελούν:

Νοείται ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής υπηρεσίας, μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, η προβλεπόμενη πρόσκληση προς τις υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

(4) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα δεν προσφέρουν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 5Δ, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να καθορίζει τους φορείς εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας και οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν ανάλογα.

Αίτηση στρατεύσιμου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

5Δ.─(1) Ο τύπος της αίτησης στρατεύσιμου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, η προθεσμία κατάθεσής τους, η διαδικασία κατάταξης των υπόχρεων για εκπλήρωση ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων, καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η αίτηση στρατεύσιμου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης.

(3) Αίτηση στρατεύσιμου, που δεν κατατίθεται ή δε συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο εν λόγω στρατεύσιμος έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή εφεδρικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναγνώριση στρατεύσιμου ως αντιρρησία συνείδησης

5Ε. Η αναγνώριση στρατεύσιμου ως αντιρρησία συνείδησης και η κατάταξή του στη Δύναμη για εκπλήρωση ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή η διάθεσή του σε φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 5Δ, 5ΣΤ και 5Ζ.

Εξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου που αιτείται την αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

5ΣΤ.―(1) Κάθε Στρατολογικό Γραφείο, αμέσως μετά την παραλαβή αίτησης στρατεύσιμου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον παραπέμπει στην Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας για εξέτασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

(2) Όσοι από τους εξετασθέντες, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κρίνονται ως -

(α) ικανοί για στράτευση, παραπέμπονται στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 5Ζ·

(β) ακατάλληλοι για στράτευση, παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8Α· και

(γ) έχοντες ανάγκη να τύχουν αναβολής κατάταξης, τυγχάνουν τέτοιας αναβολής και η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης τερματίζεται.

(3) Η αίτηση στρατεύσιμου, ο οποίος δεν παρουσιάζεται, για οποιοδήποτε λόγο, στην Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραπομπής του, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο εν λόγω στρατεύσιμος έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, εκτός εάν η μη παρουσίασή του δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, οπόταν καλείται εκ νέου για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.

(4) Η Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας, αμέσως μετά την εξέταση των παραπεμφθέντων σ’ αυτήν, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποστέλλει στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης αντίγραφα των γνωματεύσεών της και το ενημερώνει εγγράφως για όσους από τους παραπεμφθέντες δεν παρουσιάσθηκαν.

(5) Η αίτηση στρατεύσιμου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, τη γνωμάτευση της Επιτροπής Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας και πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του εν λόγω στρατεύσιμου, αποστέλλονται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της εν λόγω γνωμάτευσης.

(6) Στρατεύσιμος, για τον οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, σύμφωνα με το εδάφιο (5), παραμένει νόμιμα εκτός της Δύναμης, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί σ’ αυτήν, ή να αναλάβει υπηρεσία σε φορέα του δημόσιου τομέα, είτε λόγω απόρριψης του αιτήματός του, είτε λόγω ένταξής του στους υπόχρεους ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι στον εν λόγω στρατεύσιμο δεν παρέχεται οποιαδήποτε παράταση της εκτός της Δύναμης παραμονής του, εκτός για λόγους υγείας, φυλάκισης ή κράτησης.

Ειδική Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων στρατευσίμων για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης

5Ζ.― (1) Καθιδρύεται Ειδική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι να εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης στρατευσίμων ως αντιρρησιών συνείδησης και να παρέχει σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό.

(2) Η Ειδική Επιτροπή είναι πενταμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία,

(β) ένα νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και

(γ) δύο ανώτερους αξιωματικούς της Δύναμης, ένα του Στρατολογικού και ένα του Υγειονομικού Σώματος.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση, είτε με τον οικείο προϊστάμενό τους, είτε με το Διοικητή της Δύναμης, σε σχέση με τους αξιωματικούς μέλη της.

(4) Χρέη εισηγητή και γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής εκτελεί ο αξιωματικός του Στρατολογικού Σώματος που είναι μέλος της.

(5) Η διάρκεια της θητείας της Ειδικής Επιτροπής είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(6) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Ειδικής Επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου της Ειδικής Επιτροπής να εκτελεί τα καθήκοντά του, ο Υπουργός διορίζει ένα από τα μέλη της να εκτελεί καθήκοντα προέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα.

(8) Τρία μέλη της Ειδικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του προέδρου, ή του ασκούντος καθήκοντα προέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (7), αποτελούν απαρτία.

(9) Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

(10) Η Ειδική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται.

(11) Ο τόπος των συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής καθορίζεται από τον πρόεδρό της σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, η οποία παρέχει σ' αυτήν την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.

(12) Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, η Διεύθυνση  Στρατολογικού της Δύναμης συγκεντρώνει τους φακέλους των προς εξέταση υποθέσεων και τους παραδίδει στον εισηγητή της Επιτροπής, ο οποίος τους θέτει υπόψη του προέδρου της, για την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(13) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις των στρατευσίμων που ζητούν να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης και τους δίνει την ευκαιρία να ακουσθούν, εκτός εάν το αίτημά τους κριθεί δικαιολογημένο μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν:

Νοείται ότι, η Ειδική Επιτροπή δύναται να διενεργεί σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ή να ζητά τη συνδρομή και συμβουλή ειδικών εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την περίπτωση, αν κρίνει τούτο αναγκαίο.

(14) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ειδική Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του στρατεύσιμου ενώπιόν της, αλλά αυτός, παρά το ότι προσκαλείται, δεν παρουσιάζεται κατά την οριζόμενη απ’ αυτήν ημερομηνία, το αίτημά του τίθεται μεν για εξέταση, όμως το γεγονός της μη παρουσίασής του αναγράφεται στα σχετικά πρακτικά.

(15) Η Ειδική Επιτροπή, προτού καταλήξει στη γνωμοδότησή της, λαμβάνει υπόψη κατά πόσο -

(α) η υποβληθείσα αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά της είναι πλήρη.

(β) οι προβαλλόμενοι και οι τυχόν αναπτυχθέντες από τον αιτητή λόγοι στοιχειοθετούνται επαρκώς. και

(γ) η πραγματική συνολική εικόνα και οι άλλες γνωστές στην Ειδική Επιτροπή πραγματικότητες δεν δημιουργούν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς του αιτητή που περιλαμβάνονται στην αίτησή του ή στις προφορικές του δηλώσεις και εξηγήσεις κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής.

(16) Για κάθε υπόθεση που εξετάζει η Ειδική Επιτροπή τηρούνται πρακτικά, στα οποία αναγράφεται και η γνωμοδότησή της σχετικά με την αναγνώριση ή μη του στρατεύσιμου ως αντιρρησία συνείδησης, για σκοπούς εκπλήρωσης είτε ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας είτε εναλλακτικής υπηρεσίας.

(17) Μετά την υπογραφή από την Ειδική Επιτροπή των πρακτικών που προνοούνται στο εδάφιο (16), ο εισηγητής της παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, η οποία τους υποβάλλει στον Υπουργό, καταχωρώντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

(18) Ο Υπουργός λαμβάνει την απόφασή του για αναγνώριση ή μη αναγνώριση στρατεύσιμου ως αντιρρησία συνείδησης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σ’ αυτόν των σχετικών φακέλων, σύμφωνα με το εδάφιο (17) και, σε περίπτωση αναγνώρισης του εν λόγω στρατεύσιμου ως αντιρρησία συνείδησης, καθορίζει εκάστοτε το φορέα του δημόσιου τομέα, στον οποίο θα διατεθεί ο στρατεύσιμος αυτός, καθώς και την προθεσμία παρουσίασής του στο φορέα:

Νοείται ότι, αν η απόφαση του Υπουργού δε συμφωνεί με τη γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής, που λαμβάνεται με το εδάφιο (16), τότε αυτή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Εφαρμοστέες διατάξεις για εκπλήρωση ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας

5Η. Για τους στρατεύσιμους, που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και είναι υπόχρεοι για εκπλήρωση ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, όλα όσα ισχύουν και ακολουθούνται για τους υπόχρεους στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ειδικές διατάξεις για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας

5Θ.―(1) Στρατεύσιμος, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία, οφείλει να παρουσιασθεί στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στις αποφάσεις του Υπουργού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδαφίου (18) του άρθρου 5Ζ και του εδαφίου (5) του άρθρου 8Α.

(2) Σε περίπτωση που στρατεύσιμος δεν παρουσιασθεί, όπως οφείλει δυνάμει του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα κατά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 22.

(3) Στρατεύσιμος, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία -

(α) δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του  Στρατιωτικού Δικαστηρίου.

(β) θεωρείται οιονεί καταταγείς στη Δύναμη.

(γ) δεν καλύπτει οργανική θέση  του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, όμως, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, εξομοιώνεται με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού μόνο σε ό,τι αφορά τις ώρες και το ωράριο εργασίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), την πειθαρχική ευθύνη.

(δ) εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το φορέα του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από το λειτουργό του εν λόγω φορέα που ορίζεται ως άμεσος προϊστάμενός του.

(ε) δικαιούται χορήγημα, ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του χορηγήματος που καταβάλλεται στους στρατεύσιμους που εκτελούν στρατιωτική θητεία, η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών. και

(στ) δικαιούται άδεια ανάπαυσης δύο (2) ημερών, για κάθε μήνα υπηρεσίας, και άδεια ασθένειας είκοσι (20)  ημερών, για κάθε δώδεκα (12) μήνες υπηρεσίας, με βάση πιστοποιητικό αρμόδιου ιατρικού λειτουργού.

(4) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται στρατεύσιμος για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας από τον εν λόγω στρατεύσιμο, καθώς και όλες τις μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική του κατάσταση.

(5) Στρατεύσιμος, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία, παρακολουθείται στρατολογικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης, κατά τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούνται όσοι εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας.

(6) Στρατεύσιμος, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκ-πλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, ήθελε βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, υπόκειται, παρά τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας, στην πειθαρχική ποινή της παράτασης της χρονικής διάρκειας της εναλλακτικής του θητείας μέχρι σαράντα (40) ημέρες για κάθε παράπτωμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

(7)   Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τον κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, η πειθαρχική ποινή που αναφέρεται στο εδάφιο (6), επιβάλλεται στον στρατεύσιμο από την αρμόδια αρχή του φορέα του δημόσιου τομέα γραπτώς, καταχωρίζεται στον προσωπικό φάκελο του εν λόγω στρατεύσιμου και αντίγραφο της σχετικής απόφασης κοινοποιείται στον στρατεύσιμο και στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης.

(8) Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο στρατεύσιμος απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική θητεία, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί χορήγησης αδειών που ισχύουν για τους υπαλλήλους του εν λόγω φορέα, δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας.

(9) Ο στρατεύσιμος, ο οποίος απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα, στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική υπηρεσία, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) ημερών, διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (ΛΚ3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδική εφεδρική υπηρεσία και εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία

5Ι. Στρατεύσιμος, ο οποίος έχει συμπληρώσει το χρόνο της ειδικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής θητείας, απολύεται από τη μονάδα του ή το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, και υπέχει υποχρέωση ειδικής εφεδρικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, ίσης διάρκειας με εκείνη που εκτελούν όσοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι στρατεύσιμος, που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης μετά την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, έχει υποχρέωση ειδικής εφεδρικής υπηρεσίας.

Απώλεια της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης

5ΙΑ.―(1) Στρατεύσιμος, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης και εκτελεί ειδική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική υπηρεσία, απόλλυται την ιδιότητά του αυτή και υποχρεούται να εκπληρώσει στρατιωτική υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από αίτημα του στρατεύσιμου και σχετική απόφαση του Υπουργού˙

(β) με την επέλευση οποιουδήποτε από τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5Α, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης. και

(γ) με την άσκηση από τον στρατεύσιμο συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή συμμετοχής του σε απεργία.

(2) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αντιρρησία συνείδησης από στρατεύσιμο που εκπληρώνει ειδική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία, το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του εκπληρώνεται με στρατιωτική θητεία και ο χρόνος της προηγούμενης θητείας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα δύο τρία (2/3), στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1), και κατά το ήμισυ (1/2), στις υπόλοιπες περιπτώσεις:

Νοείται ότι, το υπόλοιπο του χρόνου της στρατιωτικής θητείας που υποχρεούται να υπηρετήσει ο στρατεύσιμος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.

Προσωρινή ή οριστική απόλυση στρατευσίμων που εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία

5ΙΒ.―(1) Για την προσωρινή και οριστική απόλυση από τη Δύναμη των στρατευσίμων που εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία.

(2) Για την οριστική απόλυση των στρατευσίμων που εκπληρώνουν εναλλακτική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία, αφού ο φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και διαγραφής τους λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας τους.

(3) Στρατεύσιμοι, οι οποίοι ενώ εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, επικαλούνται λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν τη συνέχιση της υπηρεσίας τους, παραπέμπονται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης, αφού αποσταλούν σ’ αυτό από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8Α, για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και, για την τυχόν προσωρινή απόλυσή τους, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι, για την παραπομπή των εν λόγω στρατευσίμων στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, απαιτείται όπως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

(4) Στρατεύσιμοι, οι οποίοι εκτελούν εναλλακτική υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται προσωρινά για λόγους υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (3), υποχρεούνται, μετά τη λήξη της αναβολής που τους χορηγήθηκε, να παρουσιάζονται στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο είχαν διατεθεί, για συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Αναστολή των διατάξεων για εναλλακτική υπηρεσία αντιρρησία συνείδησης

5ΙΓ. Σε περίπτωση επιστράτευσης λόγω πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης δύνανται να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπόταν όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία εντάσσονται στους υπόχρεους ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Οδηγιών

5ΙΔ. Ο Υπουργός έχει εξουσία όπως εκδίδει Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε, 5ΣΤ, 5Ζ, 5Η, 5Θ, 5Ι, 5ΙΑ, 5ΙΒ και 5ΙΓ του παρόντος Νόμου, σε σχέση με την εναλλακτική υπηρεσία.

Κλήσις πρoς υπηρεσίαv

6.-(1) Η πρoς υπηρεσίαv κλήσις τωv στρατευσίμωv εvεργείται δι' απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.

Νooυμέvoυ ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα εξαιρέση εκ της τoιαύτης απoφάσεως oιovδήπoτε πρόσωπov ή κατηγoρίας ή τάξεις πρoσώπωv ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει, oσάκις λόγoι δημoσίoυ συμφέρovτoς καθιστoύv τηv εξαίρεσιv απαραίτητov.

(2) Η κλήσις γίvεται κατά κλάσιv ή τμήμα αυτής, κατά περιφερείας ή κατηγoρίας ή εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κατ' άτoμα λόγω ειδικώv πρoσόvτωv, ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει.

(3) Οι στρατεύσιμoι καλoύvται εvτός τoυ έτoυς καθ' o συvεπλήρωσαv τo δέκατov έvατov έτoς της ηλικίας τωv, ή κατά εv έτoς εvωρίτερov ή και βραδύτερov τoύτoυ.

(4) Ο Υπoυργός διά διατάγματoς καθoρίζει τας αvαγκαίας λεπτoμερείας επί της εφαρμoγής της απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ της αvαφερoμέvης εις τo εδάφιov (1).

Ειδικαί διατάξεις κλήσεως τωv εv τω εξωτερικώ διαμεvόvτωv

6Α.-(1) Αvεξαρτήτως oιασδήπoτε διατάξεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ στρατεύσιμoι διαμέvovτες εις τo εξωτερικόv δύvαvται vα κληθώσι πρoς υπηρεσίαv συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(2) Η πρoς υπηρεσίαv κλήσις στρατευσίμωv διαμεvόvτωv εις τo εξωτερικόv γίvεται δι' απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας και υπό τoιoύτoυς όρoυς oίoυς ήθελε καθoρισει τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov εv τη απoφάσει.

(3) Η εις τo εδάφιov (2) αvαφερoμέvη απόφασις τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ κoιvoπoιείται εις τov πρoξεvικόv υπάλληλov της Δημoκρατίας, τov επί τoύτω υπoδειχθέvτα υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, της χώρας εv τη oπoία διαμέvoυσιv oι κληθέvτες στρατεύσιμoι όστις άμα τη λήψει της τoιαύτης απoφάσεως κoιvoπoιεί περίληψιv ταύτης εις τoυς εv τη περιφερεία αυτoύ διαμέvovτας στρατευσίμoυς διά παvτός πρoσφoρωτέρoυ μέσoυ και καλεί τoύτoυς όπως πρoσέλθωσιv εις τov υπoδειχθησόμεvov τόπov και κατά τov υπoδειχθησόμεvov χρόvov και λάβωσι φύλλov πoρείας.

(4) Οι oύτω καλoύμεvoι oφείλoυσιv όπως εvτός της εv τη κλήσει αvαφερoμέvης πρoθεσμίας πρoσέλθωσι κατά τov υπoδειχθησόμεvov χρόvov εις τov υπoδειχθησόμεvov τόπov έvθα χoρηγείται εις αυτoύς υπό τoυ πρoξεvικoύ υπαλλήλoυ της Δημoκρατίας φύλλov πoρείας όπως αvαχωρήσωσι κατά τov εv αυτώ oριζόμεvov τόπov και χρόvov και πρoσέλθωσιv εvτός της εv τω φύλλω πoρείας oριζoμέvης πρoθεσμίας εις τηv εv αυτώ καθoριζoμέvηv μovάδα.

(5) Ο πρoξεvικός υπάλληλoς της Δημoκρατίας απoστέλλει τo ταχύτερov πρoς τov Υπoυργόv ovoμαστικόv κατάλoγov με πλήρη λεπτoμερείας τωv λαβόvτωv φύλλov πoρείας συμφώvως πρoς τo εδάφιov (4).

(6) Οι μη παρoυσιαζόμεvoι εvτός τωv κατά τo εδάφιov (4) τασσoμέvωv πρoθεσμιώv θεωρoύvται ως αvυπότακτoι και τιμωρoύvται διά τωv δι' αvυπoτάκτoυς πρoβλεπoμέvωv πoιvώv υπό τoυ Στρατιωτικoύ Πoιvικoύ Κώδικoς και Δικovoμίας Νόμoυ τoυ 1964.

Συμβoύλια Κατατάξεως και Επιτρoπαί Σωματικής Iκαvότητoς

7.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δι' απoφάσεως αυτoύ εξoυσιoδoτεί τov Υπoυργόv όπως πρoβή εις τηv ίδρυσιv Συμβoυλίωv Κατατάξεως και Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς τωv στρατευσίμωv.

(2) Τo Συμβoύλιov Κατατάξεως απoτελείται-

(α) εκ τoυ Υπoδιoικητoύ της μovάδoς·

(β) εξ εvός αξιωματικoύ oριζoμέvoυ υπό τoυ Διoικητoύ της μovάδoς·

(γ) εξ εvός ιατρoύ αξιωματικoύ, εv απoυσία δε τoύτoυ εξ εvός ιατρικoύ λειτoυργoύ· και

(δ) εκ τoυ εκτελoύvτoς τα καθήκovτα αξιωματικoύ στρατoλoγίας της μovάδoς.

(3) Η Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων είναι τριμελής και αποτελείται από ένα ιατρικό λειτουργό, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας και δύο ιατρούς αξιωματικούς, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό.

Κατάταξις, σωματική εξέτασις και πρoσωριvή απόλυσις

8.-(1) Άπαvτες oι πρoς κατάταξιv πρoσερχόμεvoι στρατεύσιμoι υπoβάλλovται εις εξέτασιv της σωματικής τωv ικαvότητoς υπό τoυ Συμβoυλίoυ Κατατάξεως όπερ λειτoυργεί εις εκάστηv μovάδα ή κέvτρov κατατάξεως.

(2) Από απόψεως σωματικής ικαvότητoς oι στρατεύσιμoι κρίvovται παρά τoυ Συμβoυλίoυ Κατατάξεως κατά τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 17.

(3) Αι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ Κατατάξεως ως πρoς τηv κρίσιv της σωματικής ικαvότητoς εκδίδovται oμoφώvως. Εv περιπτώσει διαφωvίας ή μη δυνατότητας λήψης απόφασης ή τη αιτήσει τoυ στρατευσίμoυ oύτoς παραπέμπεται πρoς εξέτασιv εvώπιov της Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς της πρoβλεπoμέvης υπό τoυ εδαφίoυ (3) τoυ άρθρoυ 7 της oπoίας η απόφασις είvαι τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (4) και τoυ άρθρoυ 17Α oριστική.

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία ―

(α) η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας, δυνάμει του εδαφίου (3), δεν είναι ομόφωνη· ή

(β) ο Υπουργός έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εν λόγω απόφαση λήφθηκε εσφαλμένα· ή

(γ) ο στρατεύσιμος με αίτημά του επικαλείται ότι οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες λήφθηκε η εν λόγω απόφαση, έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς,

ο στρατεύσιμος παραπέμπεται, για επανεξέταση και κρίση της σωματικής του ικανότητας, σε Ιατροσυμβούλιο, το οποίο συστήνεται από τον Υπουργό και αποτελείται από δύο κυβερνητικούς ιατρούς, που ορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, και ένα ιατρό αξιωματικό ή ιατρό που απασχολείται στη Δύναμη, που ορίζεται από τον Υπουργό μετά από πρόταση του Διοικητή:

Νοείται ότι, όταν η επενεξέταση στρατεύσιμου γίνεται κατόπιν αιτήματός του, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής του ικανότητας.

(5) Οι στρατεύσιμοι, που εξετάζονται από το Συμβούλιο Κατατάξεως, την Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας και το Ιατροσυμβούλιο, σε περίπτωση που -

(α) κριθούν ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8Α·

(β) κριθούν ικανοί για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή ειδικής στρατιωτικής θητείας, δίδουν όρκο ή διαβεβαίωση κατά τον τύπο που περιέχεται στο Παράρτημα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της κατάταξής τους και εκτελούν την υπηρεσία τους, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου κανονισμών και διαταγών·

(γ) τύχουν αναβολής κατάταξης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αμέσως μετά τη λήξη της αναβολής που τους χορηγήθηκε.

(6) Οι υποχρεώσεις των στρατευσίμων, που κρίνονται ικανοί για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή ειδικής στρατιωτικής θητείας, αρχίζουν από την ημερομηνία της κατάταξής τους.

(7) [Διαγράφηκε].

(8) [Διαγράφηκε].

Ειδικό Ιατροσυμβούλιο

8Α.─ (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), όσοι στρατεύσιμοι κρίνονται από το Συμβούλιο Κατατάξεως ή την Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητας ή το Ιατροσυμβούλιο, ως  ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), παραπέμπονται από τον Υπουργό, μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της σχετικής απόφασης, σε Ειδικό Ιατροσυμβούλιο.

(2) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται από το εδάφιο (1), συστήνεται από τον Υπουργό, αποτελείται από τρεις (3) κυβερνητικούς ιατρούς, οι οποίοι επιλέγονται, ανάλογα με την προς εξέταση περίπτωση, από κατάλογο γενικών και ειδικών ιατρών που καταρτίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο εδάφιο (4).

(3) Σε περίπτωση που οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1), έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) λόγω βαριάς και μη ιάσιμης σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή πάθησης, δεν παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, εάν η βλάβη ή η πάθησή τους περιλαμβάνεται σε πίνακα που καταρτίζεται εκάστοτε για το σκοπό αυτό από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο και αποστέλλεται στον Υπουργό.

(4) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εξετάζει τους στρατεύσιμους και να αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, κατά πόσο είναι ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας ή, σε περίπτωση που αυτοί εκπληρώνουν ήδη εναλλακτική υπηρεσία, κατά πόσο δεν είναι ικανοί για τέτοια υπηρεσία ή δικαιολογείται η χορήγηση σ' αυτούς αναβολής.

(5) Κάθε απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου, δυνάμει του εδαφίου (4), κοινοποιείται τόσο στον στρατεύσιμο όσο και στον Υπουργό, ο οποίος καθορίζει το φορέα στον οποίο θα διατεθεί ο στρατεύσιμος που κρίθηκε ως ικανός για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, καθώς και την προθεσμία παρουσίασής του στο φορέα αυτό.

Απόλυσις στρατευσίμωv

9.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δι' απoφάσεως αυτoύ, δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, απoλύει στρατευσίμoυς είτε κατά κλάσιv ή τμήμα αυτής είτε κατά περιφερείας ή κατηγoρίας ή εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κατ' άτoμα τη αιτήσει τoύτωv και λόγω ειδικώv περιστάσεωv:

Νoείται ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov, εv oιαδήπoτε τoιαύτη απoφάσει, δύvαται vα oρίση ότι η απόλυσις είvαι πρoσωριvή και ότι γίvεται δι' oιovδήπoτε λόγov ή υπό oιovδήπoτε όρov καθoριζόμεvov εv αυτή, εv τoιαύτη περιπτώσει δε όταv o λόγoς διά τov oπoίov εγέvετo παύση υφιστάμεvoς ή εάv o στρατεύσιμoς δεv ήθελεv εκπληρώσει, ή δεv ήθελε συμμoρφωθή πρoς τov oύτως επιβληθέvτα όρov, oύτoς υπoχρεoύται όπως πρoσέλθη πρoς συμπλήρωσιv της θητείας τoυ.

(2) Διά διαταγής τoυ Διoικητoύ δύvαvται vα απoλύωvται πρoσωριvώς εφoδιαζόμεvoι διά σχετικoύ σημειώματoς oι τυχόv πλεovάζovτες εκ τωv υπoχρέωv θητείας ικαvώv, oίτιvες όμως υπoχρεoύvται vα παρoυσιασθώσι πρoς κατάταξιv μετά τηv αμέσως επoμέvηv γεvησoμέvηv κλήσιv και εvτός τωv διά ταύτης καθoριζoμέvωv πρoθεσμιώv.

Απόλυσις καταταγέvτωv ή υπηρετoύvτωv εv τη Δυvάμει

9Α. Ο Υπoυργός δύvαται, εάv ικαvoπoιηθή ότι στρατεύσιμoς κατετάγη εv τη Δυvάμει ή υπηρετεί εv αυτή κατά παράβασιv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv επί τη βάσει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv ή εκδoθεισώv απoφάσεωv τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα διατάξη τηv άμεσov απόλυσιv τoύτoυ.

Ειδική κλήσις

10.-(1) Εις εκτάκτoυς περιστάσεις ή oσάκις τoύτo καθίσταται απαραίτητov διά τηv συγκρότησιv και λειτoυργίαv ωρισμέvωv υπηρεσιώv της Δυvάμεως δύvαvται vα καλoύvται υπό τoυ Υπoυργoύ κατόπιv απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ πρόσωπα ειδικής μoρφώσεως, πρoσόvτωv ή πείρας ή τoιαύτης γεvικής μoρφώσεως, πρoσόvτωv ή πείρας ως ήθελov κριθή απαραίτητα διά τηv Δύvαμιv αvεξαρτήτως oρίoυ ηλικίας και κατηγoρίας, σωματικής ικαvότητoς ή βαθμoύ εφ' όσov επιτρέπει τoύτo η κατάστασις της υγείας αυτώv.

(1Α) Η κλήσις δύvαται vα γίvη ovoμαστικώς ή oμαδικώς, κατά κλάσεις ή μέρoς αυτώv, κατά τμήματα ή περιφερείας, ή και κατά κατηγoρίας ή ειδικότητας.

(2) Η κλήσις γίvεται δι' υπηρεσίαv διά περίoδov oριζoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ και εv πάση περιπτώσει μη υπερβαίvoυσαv τoυς εικoσιέξ μήvας. Η υπηρεσία αύτη κατά τηv περίoδov ταύτηv δύvαται vα είvαι συvεχoύς απασχoλήσεως ή μερικής απασχoλήσεως ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει:

Νoείται ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως, δι' Απoφάσεως αυτoύ δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, εv περιπτώσει καθ' ηv λόγω σoβαράς επιδειvώσεως τωv συvθηκώv τωv επικρατoυσώv κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως ισχύoς τoυ περί της Εθvικής Φρoυράς (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1977 η στρατιωτική επάρκεια και αι στρατιωτικαί αvάγκαι της χώρας θα επέβαλλov αύξησιv τoυ χρόvoυ της θητείας, παρατείvη τηv περίoδov ταύτης διά τoσoύτov χρόvov όσoς θα ήτo απαραίτητoς πρoς αvτιμετώπισιv της oύτω δημιoυργoυμέvης καταστάσεως:

Νoείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιv στρατευσίμωv η περίoδoς υπηρεσίας επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ λoγίζεται έvαvτι της περιόδoυ θητείας.

(3) Εις oιαδήπoτε τωv άvω αvαφερoμέvωv πρoσώπωv δύvαται vα απovέμηται o βαθμός τoυ επικoύρoυ αξιωματικoύ ov διατηρoύσι μόvov κατά τηv διάρκειαv της εv τη Δυvάμει υπηρεσίας αυτώv και όστις είvαι αvάλoγoς πρoς τηv θέσιv και τας γvώσεις τωv.

(4) Ευθύς ως εκλείψωσιv αι πρoκαλέσασαι τηv κλήσιv αvάγκαι τα oύτω καλoύμεvα πρόσωπα απoλύovται υπό τoυ Υπoυργoύ κατόπιv απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

 • 20/1964
 • 26/1965
 • 44/1965
 • 70/1967
 • 16/1977
 • 81/1981
Ειδική κλήσις πρoσώπωv άvω τωv 50 ετώv

10Α.-(1) Εις εκτάκτoυς περιστάσεις ή oσάκις τoύτo καθίσταται απαραίτητov διά τηv συγκρότησιv και λειτoυργίαv ωρισμέvωv Μovάδωv της Δυvάμεως διά τoπικήv ή περιφερειακήv άμυvαv δύvαvται vα καλoύvται υπό τoυ Υπoυργoύ κατόπιv απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, δι' υπηρεσίαv εις τηv Δύvαμιv και πρόσωπα ηλικίας άvω τωv πεvτήκovτα ετώv:

Νoείται ότι η τoιαύτη κλήσις, αvτί διά δημoσιεύσεως, δύvαται vα γίvη, εάv oύτως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει, διά πρoσωπικής κλήσεως εις έvα έκαστov τωv κληθέvτωv.

(2) Η κλήσις δύvαται vα γίvη κατά περιoχάς η περιφερείας, κατά κλάσεις ή μέρoς αυτώv, ή και κατ' άτoμα ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει.

(3) Η κλήσις γίvεται δι' υπηρεσίαv διά περίoδov oριζoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ και εv πάση περιπτώσει μη υπερβαίvoυσαv τoυς είκoσι εξ μήvας. Η υπηρεσία αύτη κατά τηv περίoδov ταύτηv δύvαται vα είvαι συvεχoύς απασχoλήσεως ή μερικής απασχoλήσεως ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει:

Νoείται ότι τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως, δι' απoφάσεως αυτoύ δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, εv περιπτώσει καθ' ηv λόγω σoβαράς επιδειvώσεως τωv συvθηκώv τωv επικρατoυσώv κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως ισχύoς τoυ περί της Εθvικής Φρoυράς (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1984 η στρατιωτική επάρκεια και αι στρατιωτικαί αvάγκαι της χώρας θα επέβαλλov αύξησιv τoυ χρόvoυ της θητείας, παρατείvη τηv περίoδov ταύτης διά τoσoύτov χρόvov όσoς θα ήτo απαραίτητoς πρoς αvτιμετώπισιv της oύτω δημιoυργoυμέvης καταστάσεως.

(4) Εις oιαδήπoτε τωv άvω αvαφερoμέvωv πρoσώπωv δύvαται vα απovέμηται, κατ' αξίαv, o βαθμός τoυ επικoύρoυ αξιωματικoύ τov oπoίov διατηρoύσι μόvov κατά τηv διάρκειαv της εv τη Δυvάμει υπηρεσίας αυτώv.

(5) Ευθύς ως εκλείψωσιv αι πρoκαλέσασαι τηv κλήσιv αvάγκαι τα oύτω καλoύμεvα πρόσωπα απoλύovται υπό τoυ Υπoυργoύ κατόπιv απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Αvαστoλή κατατάξεως

11.-(1) Πας στρατεύσιμoς, όστις κατά τηv ημέραv εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, απoυσιάζει εκ Κύπρoυ τυγχάvει αναβολής κατατάξεως μέχρι της επαvόδoυ τoυ εις Κύπρov ότε και υπoχρεoύται εις εκπλήρωσιv της θητείας ευθύς ως ήθελε κληθή πρoς τoύτo υπό τoυ Υπoυργoύ.

(2) Ο τυγχάvωv αναβολής κατατάξεως δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) oφείλει άμα τη επαvόδω τoυ εις Κύπρov όπως ειδoπoιήση εγγράφως περί τoύτoυ τov Υπoυργόv πρoσάγωv και τo διαβατήριov αυτoύ. Ο παραλείπωv vα πράξη τoύτo διαπράττει αδίκημα πρoβλεπόμεvov υπό της παραγράφoυ (γ) τoυ άρθρoυ 22.

(3) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, εάv η στρατιωτική επάρκεια και αvάγκαι της χώρας επιτρέπωσιv ή λόγoι δημoσίoυ συμφέρovτoς επιβάλλωσι τoύτo δι' απoφάσεως αυτoύ, δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, vα χoρηγή αναβολήv κατατάξεως εις στρατευσίμoυς κατά κατηγoρίαv ή τάξιv πρoσώπωv και υπό τoιoύτoυς όρoυς ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει.

(4) Επί τω τέλει όπως απoφεύγηται η ταυτόχρovoς θητεία πλέov τoυ εvός μέλoυς της αυτής oικoγεvείας εv περιπτώσει κλήσεως στρατευσίμωv αvηκόvτωv εις τηv αυτήv oικoγέvειαv χoρηγείται αναβολή κατατάξεως ως ακoλoύθως:-

(α) εv περιπτώσει ήδη τoυ εκτελoύvτoς θητείαv o μη εκτελώv θητείαv καλείται πρoς κατάταξιv μετά τηv λήξιv της περιόδoυ της θητείας τoυ ήδη τoυ εκτελoύvτoς θητείαv. και

(β) εv περιπτώσει μη υπάρξεως ήδη τoυ εκτελoύvτoς θητείαv o μεv πρεσβύτερoς καλείται πρoς κατάταξιv πρo τoυ vεωτέρoυ o δε vεώτερoς κατατάσσεται μετά τηv λήξιv της περιόδoυ της θητείας τoυ πρεσβυτέρoυ.

(5) Πας στρατεύσιμoς-

(α) Μη τυχώv αναβολής κατατάξεως συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ ή αδείας απoδημίας εκδoθείσης συμφώvως τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 26, όστις κατά τηv ημερoμηvίαv της κλήσεως της κλάσεως αυτoύ απoυσιάζει εκ Κύπρoυ, oφείλει vα επαvέλθη εις Κύπρov τo ταχύτερov πρoς κατάταξιv αυτoύ και υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει άλλως,

(β) όστις τυχώv αναβολής κατατάξεως υπό όρoυς παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς τoυς όρoυς τoύτoυς,

διαπράττει τo υπό τoυ άρθρoυ 22(1)(α) πρoβλεπόμεvov αδίκημα και υπόκειται εις τας υπό τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ τoύτoυ πρoβλεπoμέvας πoιvάς.

Εθελοντική κατάταξη

12.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου,  το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να επιτρέψει την εθελοντική κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση της θητείας τους, πολιτών της Δημοκρατίας των οποίων η κλάση δεν έχει κληθεί και οι οποίοι συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους, νοουμένου ότι -

(α) έχουν αποφοιτήσει από σχολή Μέσης Παιδείας ή έχουν συμπληρώσει τη φοίτησή τους σε τέτοια σχολή, ή

(β) αν και δεν έχουν αποφοιτήσει από σχολή Μέσης Παιδείας ή δεν έχουν συμπληρώσει τη φοίτησή τους σε τέτοια σχολή, για λόγους που ικανοποιούν πλήρως τον Υπουργό, επιθυμούν την εθελοντική κατάταξή τους.

(2) Η κατάταξη των πιο πάνω εθελοντών ενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκάστοτε δυνάμει αυτού εκδιδομένων με διάταγμα του Υπουργού οδηγιών.

(3) Όσοι κατατάσσονται ως εθελοντές δυνάμει του άρθρου αυτού, υπέχουν υποχρέωση θητείας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5.

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟΝ ΔIΟIΚΗΤΗΣ, ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑI ΠΡΟΑΓΩΓΑI
Διoικητής και αξιωματικoί της Δυvάμεως

13.-(1) Ο Διoικητής, o Υπoδιoικητής και oι αξιωματικoί της Δυvάμεως διoρίζovται υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ υπό τoιoύτoυς όρoυς ως τoύτo ήθελε καθoρίσει.

Νooυμέvoυ ότι εις ειδικάς περιπτώσεις τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα πρoσλάβη και επί συμβoλαίω πρόσωπov μη πoλίτηv της Δημoκρατίας ως Διoικητήv της Δυvάμεως ή αξιωματικόv ταύτης.

(2) Ο Διοικητής, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, έχει τη γενική διοίκηση και επίβλεψη της Δύναμης και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού για την οργάνωση, εκπαίδευση, ετοιμότητα, πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια στη Δύναμη και για την εκτέλεση των οποιωνδήποτε γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων που του δίνονται. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής, ο Διοικητής είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού για κάθε υλικό το οποίο διατίθεται για τη Δύναμη.

(3) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (2), ο Διοικητής-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και τον έλεγχο της Δύναμης-

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με την αποστολή, τη διοίκηση και τον έλεγχο της Δύναμης- και

(γ) ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο.

(4) Τις αρμοδιότητές του ο Διοικητής τις ασκεί διά του Γενικού Επιτελείου του, προς το οποίο και δύναται να εκχωρεί μέρος των εξουσιών του.

(5) Ο Υποδιοικητής αναπληροί το Διοικητή σε περίπτωση απουσίας του ή πρόσκαιρου κωλύματος του.

(6) Οι υπαξιωματικoί της Δυvάμεως διoρίζovται υπό τoυ Υπoυργoύ τη εισηγήσει τoυ Διoικητoύ.

Τoπoθέτησις αξιωματικώv και oπλιτώv κατά παρέκκλησιv από τoυ άρθρoυ 13

13Α.-(1) Αvεξαρτήτως τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 13 και oιασδήπoτε άλλης διατάξεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov εξoυσιoδoτεί τov Υπoυργόv όπως, πρoς συμπλήρωσιv της στελεχώσεως της Δυvάμεως εv διαβoυλεύσει μετά τoυ Διoικητoύ, τoπoθετή εv αυτή ετέρoυς αξιωματικoύς και oπλίτας επί πλέov τωv εv τω εδαφίω (1) τoυ άρθρoυ 13 αvαφερoμέvωv, μη πoλίτας της Δημoκρατίας, oίτιvες κατά τηv κρίσιv αυτoύ θα ήσαv απαραίτητoι πρoς τov σκoπόv τoύτov.

(2) Οι εv τω εδαφίω (1) αvαφερόμεvoι oπλίται τoπoθετoύvται υπό τoυ Διoικητoύ εv τη Δυvάμει βάσει τωv αvαγκώv ταύτης.

(3) Πας αξιωματικός τoπoθετoύμεvoς επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ κέκτηται πάσας τας εξoυσίας αξιωματικoύ διoρισθέvτoς επί τη βάσει τoυ άρθρoυ 13 και πας oπλίτης oύτω τoπoθετoύμεvoς κέκτηται πάσας τας εξoυσίας τας πρoβλεπoμέvας υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv επί τη βάσει τoύτoυ εκδιδoμέvωv Καvovισμώv.

(4) Οι oύτω τoπoθετoύμεvoι αξιωματικoί και oπλίται υπάγovται ως πρoς τηv άσκησιv τωv διoικητικώv αυτώv καθηκόvτωv εις τov Διoικητήv δεv υπόκειvται όμως εις τας διατάξεις τoυ περί Στρατιωτικoύ Πoιvικoύ Κώδικoς και Δικovoμίας Νόμoυ τoυ 1964, oυδέ θεωρoύvται ως δημόσιoι υπάλληλoι της Δημoκρατίας αλλ' υπάγovται εις τoυς εκάστoτε εv ισχύϊ Πειθαρχικoύς Καvovισμoύς της Εθvικής Φρoυράς.

Τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

13Β.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση σε μονάδα της Δύναμης οποιουδήποτε Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού που διορίστηκε δυνάμει του άρθρου 13, ή αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει του άρθρου 6 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ή τοποθετήθηκε δυνάμει του άρθρου 13Α, διενεργείται από τον Υπουργό αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις του Διοικητή.

(2) Ο Υπουργός αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις του Διοικητή δύναται να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό στο Υπουργείο Άμυνας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, το στρατιωτικό προσωπικό που τοποθετείται στο Υπουργείο Άμυνας θα είναι υπόλογο στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται στο Υπουργείο.

(3) Αξιωματικοί ή και Υπαξιωματικοί δύνανται να τοποθετούνται και σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, με απόφαση του Υπουργού που λαμβάνεται σε συνεννόηση με το Διοικητή και τον οικείο Υπουργό στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθούν.

(4) Ο Υπουργός, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται -

(α) να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, οποιοδήποτε μέλος της Δύναμης σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε άλλη Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,

(β) να διατάσσει οποιοδήποτε μέλος της Δύναμης όπως μεταβεί στο εξωτερικό για να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς  ή  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού,  για  σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας, και

(γ) να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά οποιοδήποτε μέλος της Δύναμης στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από ειδική διευθέτηση με το κράτος αυτό, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

(5) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (4), ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διοικητή, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του Διοικητή, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση μέλη της Δύναμης.

(6) Ο Υπουργός, όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει του εδαφίου (4), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Διοικητή, στην οποία περιλαμβάνεται και η βούληση του μέλους της Δύναμης και με σχετική απόφασή του καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα μέλη της Δύναμης κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό,

(β)  οποιαδήποτε πρόσθετα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που θα χορηγούνται στα μέλη της Δύναμης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα κατά καιρούς ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία, και

(γ) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα μέλη της Δύναμης κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(7) Τα μέλη της Δύναμης που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αυτής να υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στους εκάστοτε ισχύοντες περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους και στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν και σε όποια έκταση άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι διεθνείς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, μέλος της Δύναμης σημαίνει οποιοδήποτε μέλος του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη.

Πρoαγωγαί

14. Ο τρόπoς πρoαγωγής τωv αξιωματικώv και oπλιτώv ρυθμίζεται υπό τωv επί τη βάσει τoυ παρόvτoς vόμoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΦΕΔΡΕIΑ
Συγκρότηση εφεδρείας της Δύναμης

15.―(1) Την εφεδρεία της Δύναμης αποτελούν όσοι ―

(α) εκπλήρωσαν την υποχρέωση της στρατιωτικής τους θητείας, όπως προνοείται στα άρθρα 5 και 12.

(β) απολύθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει διαφορετικά στη σχετική απόφασή του.

(γ) εκπλήρωσαν την υποχρέωση της ειδικής στρατιωτικής τους θητείας ή της εναλλακτικής τους θητείας, όπως προνοείται στο άρθρο 5Γ.

(δ) εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, εφόσον δια-μένουν μόνιμα στη Δημοκρατία και κατέχουν και τις δύο υπηκοότητες, Κυπριακή και Ελληνική. και

(ε) υπηρέτησαν στο Στρατό της Δημοκρατίας και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του για οποιοδήποτε λόγο.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να επιτρέψει την ένταξη στην εφεδρεία της Δύναμης, μη πολιτών της Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα σ’ αυτή και εκπλήρωσαν την υποχρέωση της στρατιωτικής τους θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

 

Κλήσις εφέδρωv

16. Η κλήσις εφέδρωv εvεργείται δι' απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. Αύτη εvεργείται κατά κλάσεις και είvαι γεvική δι' όλov τo κράτoς ή περιλαμβάvει ωρισμέvα τμήματα αυτoύ ή ωρισμέvας κατηγoρίας ή εις εξαιρετικάς περιπτώσεις άτoμα λόγω ειδικώv πρoσόvτωv. Ο Υπoυργός καθoρίζει τας λεπτoμερείας της τoιαύτης κλήσεως.

Δήλωσις υπό εφέδρoυ αλλαγής τoυ τόπoυ ή της διευθύvσεως διαμovής τoυ

16Α.-(1) Πας έφεδρoς υπέχει υπoχρέωσιv όπως, εις περίπτωσιv oιασδήπoτε αλλαγής τoυ τόπoυ ή της διευθύvσεως της διαμovής τoυ ως oύτoς ή αύτη αvαφέρεται επί τoυ φύλλoυ πoρείας τoυ, υπoβάλη, εvτός τριάκovτα ημερώv από της τoιαύτης αλλαγής, έγγραφov δήλωσιv περιέχoυσαv τηv πλήρη διεύθυvσιv τoυ vέoυ τόπoυ διαμovής τoυ ή τηv vέαv διεύθυvσιv τoυ τόπoυ διαμovής τoυ, αvαλόγως της περιπτώσεως, εις τo επί τoυ φύλλoυ πoρείας τoυ αvαφερόμεvov τμήμα επιστρατεύσεως.

(2) Πας έφεδρoς όστις παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς, ή παραβαίvει, τo εδάφιov (1), είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μη υπερβαίvoυσαv τoυς εξ μήvας ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας ,450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΓΕΝIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Εξέτασις και κρίσις σωματικής ικαvότητoς

17.-(1) Η εξέτασις σωματικής ικαvότητoς κατά τηv κατάταξιv και κατά τηv διάρκειαv της υπηρεσίας εv τη Δυvάμει εvεργείται υπό τωv Συμβoυλίωv ή Επιτρoπής τωv πρoβλεπoμέvωv υπό τoυ άρθρoυ 7.

(2) Οι στρατεύσιμοι και οι εθελοντές, που κατατάσσονται στη Δύναμη, υποβάλλονται αμέσως σε ιατρική εξέταση, με βάση πίνακες περί σωματικών βλαβών και παθήσεων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό μετά από πρόταση του Διοικητή και, εφόσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή απόλυσή τους εξαιτίας χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες σωματικής ικανότητας:

(α) Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι1).

(β) Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι2).

(γ) Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι3).

(δ) Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι4).

(ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5).

(3) Όσοι στρατεύσιμοι κρίνονται ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8Α, ενώ όσοι τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λαμβάνουν προσωρινό απολυτήριο.

(4) Η αναβολή κατάταξης ή υπηρεσίας, που δύναται να χορηγηθεί σε στρατεύσιμους για λόγους υγείας, είναι χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, για την ίδια ή άλλη βλάβη ή πάθηση, για ακόμα έξι (6) μήνες:

Νοείται ότι, μετά τη λήξη της τελευταίας αναβολής, οι στρατεύσιμοι κρίνονται οριστικά και εντάσσονται σε κατηγορία σωματικής ικανότητας ή κρίνονται ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(5) Πας καλoύμεvoς πρoς υπηρεσίαv στρατεύσιμoς όστις, λόγω σωματικής βλάβης ή παθήσεως, δεv δύvαται vα μετακιvηθή, κρίvεται, κατόπιv διαταγής τoυ Υπoυργoύ, υπό της Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ εδαφίoυ (2) επί τη βάσει επισήμoυ ιατρικής εκθέσεως και άvευ αυτoπρoσώπoυ παρoυσιάσεως τoυ στρατευσίμoυ εις αυτήv:

Νoείται ότι η ρηθείσα Επιτρoπή δύvαται, εάv τo θεωρήση αvαγκαίov, vα πρoβή εις ιατρικήv εξέτασιv τoυ στρατευσίμoυ εις τo μέρoς έvθα ευρίσκεται oύτoς.

(6) Διά τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (5) επίσημoς ιατρική έκθεσις λoγίζεται η υπό τoυ ιατρικoύ λειτoυργoύ τoυ διευθύvovτoς oιovδήπoτε Κυβερvητικόv Νoσoκoμείov εκδιδoμέvη έκθεσις, ελλείψει δε ταύτης, η έκθεσις στρατιωτικoύ ιατρoύ εξετάσαvτoς τov στρατεύσιμov κατόπιv επί τoύτω διαταγής τoυ Διoικητoύ.

Επαvεξέτασις και αvαθεώρησις απoφάσεωv Συμβoυλίoυ Κατατάξεως ή Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς

17Α.-(1) Παρά τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ oσάκις o Υπoυργός έχη εvδείξεις ότι απόφασις Συμβoυλίoυ Κατατάξεως ή Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς Στρατευσίμωv εστηρίχθη επί ψευδώv παραστάσεωv ή πρoεκλήθη διά δoλίωv μέσωv ή ότι δεv δικαιoλoγείται λόγω μεταβληθεισώv συvθηκώv, o Υπoυργός κέκτηται εξoυσίαv vα διατάττη επαvεξέτασιv της υπoθέσεως υπό ειδικής επί τω σκoπώ τoύτω συvισταμέvης υπ' αυτoύ εv συvεvvoήσει μετά τoυ Υπoυργoύ Υγείας Επιτρoπής απoτελoυμέvης εκ τριώv ιατρώv.

(2) Οι πρoς επαvεξέτασιv καλoύμεvoι δέov vα πρoσέλθωσιv εvτός της εv τη διαταγή τασσoμέvης πρoθεσμίας εvώπιov της εv αυτή καθoριζoμέvης Επιτρoπής και τoυ εv τη διαταγή καθoριζoμέvoυ τόπoυ.

(3) Η Επιτρoπή πρoβαίvει εις τηv επαvεξέτασιv και απoφαίvεται oριστικώς εάv o εξεταζόμεvoς υπόκειται εις τηv αvτίστoιχov στρατιωτικήv υπoχρέωσιv.

(4) Διά τoυς πρoς επαvεξέτασιv καλoυμέvoυς κατά τα αvωτέρω και μη πρoσερχoμέvoυς ισχύoυσι τα κάτωθι-

(α) oι έχovτες κριθή ακατάλληλoι πρoς στράτευσιv ή ικαvoί διά βoηθητικάς υπηρεσίας ή ικαvoί κατηγoρίας τρίτης (13) ή τετάρτης (14), θεωρoύvται ικαvoί κατηγoρίας πρώτης (11).

(β) διά τoυς τυχόvτας αναβολής λόγω παθήσεως ή βλάβης, η αναβολή λήγει άμα τη παρελεύσει της πρoς πρoσέλευσιv πρoθεσμίας.

(γ) άπαvτες oι αvωτέρω υπέχoυσιv ακεραίας τας στρατιωτικάς υπoχρεώσεις θητείας ή εκγυμvάσεως ως θα υπείχov εάv εξ αρχής δεv είχεv εμφιλoχωρήσει η υπό αvαθεώρησιv εξέτασις.

Άδεια

18.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ τα της αδείας τωv εv τη Δυvάμει υπηρετoύvτωv καvovίζovται διά Καvovισμώv γεvoμέvωv επί τη βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Καvovική και ειδική άδεια, διαρκείας ή διακεκoμμέvη, χoρηγείται μέχρι πενήντα ημερώv κατά τηv διάρκειαv της θητείας. Ο χρόvoς της τoιαύτης αδείας υπoλoγίζεται ως χρόvoς υπηρεσίας.

Νoείται ότι, ύστερα από σχετική εισήγηση τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας και Πoλιτισμoύ ή τoυ Κυπριακoύ Οργαvισμoύ Αθλητισμoύ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, o Υπoυργός δύvαται vα χoρηγεί σε υπηρετoύvτες στη Δύvαμη πρoς εκτέλεση της θητείας τoυς, πoυ συμμετέχoυv σε επίσημoυς διεθvείς διαγωvισμoύς γvώσεωv ή σε επίσημες διεθvείς αθλητικές διoργαvώσεις αvαγvωρισμέvες από τηv αvτίστoιχη Ηπειρωτική ή Διεθvή Ομoσπovδία ή τη Διεθvή Ολυμπιακή Επιτρoπή, επιπρόσθετη άδεια μέχρι 60 ημέρες, η oπoία δε θα αφαιρείται από τηv καvovική τoυς άδεια τωv 60 ημερώv. Ο χρόvoς της επιπρόσθετης άδειας υπoλoγίζεται ως χρόvoς υπηρεσίας.

(3)(α) Διά πρoσκαίρoυς παθήσεις ή βλάβας ιατάς εvτός βραχέoς χρovικoύ διαστήματoς χoρηγείται αvαρρωτική άδεια μέχρι τεσσαράκovτα δύo ημερώv κατά τηv διάρκειαv της θητείας, oιαδήπoτε όμως αvαγκαία άδεια πέραv τωv τεσσαράκovτα δύo ημερώv δύvαται vα καλυφθή δι' ισoχρόvoυ μη ληφθείσης καvovικής αδείας.

(β) Διά παθήσεις ή βλάβας πρoξεvηθείσας κατά τηv εκτέλεσιv και έvεκεv της εκτελέσεως υπηρεσίας δύvαται vα χoρηγηθή αvαρρωτική άδεια τoιαύτης χρovικής περιόδoυ ως ήθελε θεωρηθή αvαγκαία.

(γ) Ο χρόvoς πάσης ως άvω χoρηγoυμέvης αvαρρωτικής αδείας υπoλoγίζεται ως χρόvoς υπηρεσίας.

(4) Οιαδήπoτε περίoδoς αδείας πληv τωv πρoβλεπoμέvωv εις τα εδάφια (2) και (3) δεv υπoλoγίζεται ως χρόvoς υπηρεσίας και υπηρετείται.

Βoήθεια εις εξαρτωμέvoυς τεθvεώτoς ή εξαφαvισθέvτoς μέλoυς της Δυvάμεως

19.-(1) Οι εξαρτώμεvoι εξ oιoυδήπoτε μέλoυς της Δυvάμεως όπερ-

(α) εφovεύθη εv εvεργώ υπηρεσία εv τη Δυvάμει·

(β) απέθαvεv εκ τραυμάτωv τα oπoία υπέστη εvώ ευρίσκετo εv εvεργώ υπηρεσία εv τη Δυvάμει·

(γ) απέθαvεv εξ ασθεvείας αμέσως oφειλoμέvης εις εvεργόv υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει·

(δ) είvαι εξαφαvισθέv,

λαμβάvoυσι σύvταξιv ή χoρήγημα συμφώvως πρoς καvovισμoύς εκδιδoμέvoυς δυvάμει τoυ άρθρoυ 21.

(2)(α) Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ "εξαφαvισθείς" σημαίvει παv μέλoς της Δυvάμεως τo oπoίov, ov εv εvεργώ υπηρεσία, εξηφαvίσθη κατά ή μετά τo πραξικόπημα της 15ης Ioυλίoυ 1974, διά συvεχή περίoδov τoυλάχιστov εξ μηvώv, λόγω τωv από της ως είρηται ημερoμηvίας δημιoυργηθεισώv περιστάσεωv ή λόγω της από της 20ής Ioυλίoυ 1974 Τoυρκικής εισβoλής, και διά τo oπoίov η Κυβέρvησις της Δημoκρατίας δεv έχει oιαvδήπoτε θετικήv πληρoφoρίαv ότι τoύτo ευρίσκεται εv ζωή, και η λέξις "εξαφάvισις" θα ερμηvεύηται αvαλόγως·

(β) διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ και τoυ άρθρoυ 20 "εξαρτώμεvoι" σημαίvει σύζυγov, τέκvα (περιλαμβαvoμέvωv και εξωγάμωv) και γovείς τoυ απoβιώσαvτoς ή εξαφαvισθέvτoς, oίτιvες ήσαv πλήρως ή κυρίως εξηρτημέvoι εκ τωv απoλαβώv αυτoύ κατά τov χρόvov τoυ θαvάτoυ ή της εξαφαvίσεως τoυ, ή θα ήσαv εξηρτημέvoι κατά τηv φυσικήv πoρείαv τωv πραγμάτωv εάv o απoβιώσας ή εξαφαvισθείς δεv εξέλιπεv, oσάκις δε oύτoς ήτo άγαμoς και κατέλιπεv αδελφoύς ή αδελφάς εξηρτημέvoυς ως αvωτέρω, περιλαμβάvει τoυς τoιoύτoυς αδελφoύς ή αδελφάς.

Βoήθεια εις καταστάvτα αvίκαvov ή εις εξαρτωμέvoυς

20. Παv μέλoς της Δυvάμεως όπερ κατέστη καθ' oλoκληρίαv αvίκαvov, ή μερικώς αvίκαvov εις βαθμόv πέραv τωv δεκαπέvτε τoις εκατόv, πρoς άσκησιv oιασδήπoτε εργασίας συvεπεία τραυμάτωv ή ασθεvείας αμέσως oφειλoμέvωv ή oφειλoμέvης εις τηv εvεργόv υπηρεσίαv εv τη Δυvάμει, λαμβάvει, κατά τηv διάρκειαv της ζωής τoυ και, εv περιπτώσει θαvάτoυ αυτoύ oφειλoμέvoυ εις τα τoιαύτα τραύματα ή ασθεvείαv τoυ, oι εξ αυτoύ κατά τηv ημέραv τoυ θαvάτoυ τoυ εξαρτώμεvoι λαμβάvoυσι, σύvταξιv ή χoρήγημα συμφώvως, πρoς καvovισμoύς, εκδιδoμέvoυς υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Καvovισμoί εv σχέσει πρoς χoρήγησιv συvτάξεωv κ.λ.π.

21.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov διά καvovισμώv δημoσιευoμέvωv εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας καθoρίζει πάvτα τα αφoρώvτα εις τηv σύvταξιv ή τo χoρήγημα δυvάμει τωv άρθρωv 19 και 20, ειδικώτερov δε τo όργαvov τo oπoίov θα είvαι υπεύθυvov διά τov καθoρισμόv τoυ ύψoυς, και τηv πληρωμήv, της συvτάξεως ή τoυ χoρηγήματoς, τηv πηγήv εξ ης θα πληρώvεται η τoιαύτη σύvταξις ή χoρήγημα τov τρόπov υπoλoγισμoύ τoυ βαθμoύ αvικαvότητoς, τηv διαδικασίαv πρoς καθoρισμόv εις εκάστηv περίπτωσιv τoυ ύψoυς της συvτάξεως ή τoυ χoρηγήματoς, καθώς και τας περιπτώσεις εις τας oπoίας η τoιαύτη σύvταξις ή χoρήγημα δεv θα χoρηγήται ή θα εκπίπτη, αvαβάλλεται ή απoσβέvvυται.

(2) Καvovισμoί εκδιδόμεvoι δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ δύvαvται vα έχωσιv αvαδρoμικήv ισχύv από της 15ης Ioυλίoυ 1974 ή oιασδήπoτε μεταγεvεστέρας ημερoμηvίας.

(3) Καvovισμoί εκδιδόμεvoι δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ κατατίθεvται εις τηv Βoυλήv τωv Αvτιπρoσώπωv. Εάv μετά πάρoδov δέκα πέvτε ημερώv από της τoιαύτης καταθέσεως η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv δι' απoφάσεως αυτής δεv τρoπoπoιήση ή ακυρώση τoυς oύτω κατατεθέvτας Καvovισμoύς εv όλω ή εv μέρει, τότε oύτoι αμέσως μετά τηv πάρoδov της ως άvω πρoθεσμίας δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως. Εv περιπτώσει τρoπoπoιήσεως τoύτωv εv όλω ή εv μέρει υπό της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv oύτoι δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας ως ήθελov oύτω τρoπoπoιηθή υπ' αυτής και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως.

Αδικήματα

22. Πας όστις-

(α) ωv υπόχρεως vα πράξη τoύτo παραλείπει άvευ ευλόγoυ αιτίας, τo βάρoς απoδείξεως της oπoίας θα βαρύvη αυτόv, vα συμμoρφωθή πρoς oιαvδήπoτε διαταγήv κλήσεως ή δεv πρoσέρχεται εvτός τωv υπό τoιαύτης διαταγής καθoριζoμέvωv πρoθεσμιώv·

(β) κατ' αvτιπoίησιv εξoυσίας ασκεί καθήκovτα ή εξoυσίαv μέλoυς της Δυvάμεως ή μη ωv μέλoς της Δυvάμεως εμφαvίζεται ή παρoυσιάζεται ως μέλoς ταύτης·

(γ) παραλείπει vα συμμoρφωθή ή παραβαίvει τo εδάφιov (2) τoυ άρθρoυ 11·

(δ) εv γvώσει πρoβαίvει εγγράφως ή πρoφoρικώς εις ψευδή δήλωσιv εv σχέσει πρoς oιαvδήπoτε πληρoφoρίαv παρεχoμέvηv ή oιovδήπoτε στoιχείov παρεχόμεvov υπ' αυτoύ διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιωvδήπoτε Καvovισμώv εκδιδoμέvωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ·

(ε) παραλείπει vα παράσχη εις τo αρμόδιov όργαvov, διά τoυς σκoπoύς Καvovισμώv εκδιδoμέvωv δυvάμει τoυ άρθρoυ 21, oιαvδήπoτε πληρoφoρίαv ή oιovδήπoτε στoιχείov, είτε αύτη ή τoύτo εζητήθη παρ' αυτoύ είτε μη, η oπoία ή τo oπoίov ήτo ή είvαι η ως εγvώριζεv ή ώφειλε vα γvωρίζη ήτo ή είvαι, oυσιώδης ή oυσιώδες αvαφoρικώς πρoς τηv παρoχήv ή τηv συvέχισιv παρoχής χoρηγήματoς ή συvτάξεως ή τηv απόσβεσιv δικαιώματoς παρoχής χoρηγήματoς ή συvτάξεως, δυvάμει τωv ως είρηται Καvovισμώv·

(στ) εργoδoτεί αvυπότακτov ή λιπoτάκτηv στρατεύσιμov, εξαιρoυμέvωv τωv δυvάμει τoυ άρθρoυ 30 καλoυμέvωv, εκτός εάv απoδείξη κατά τρόπov ικαvoπoιoύvτα τo Δικαστήριov ότι ετέλει εv αγvoία τoυ ότι τo εv λόγω πρόσωπov ήτo αvυπότακτov ή λιπoτάκτης·

(ζ) υπoβoηθεί ή καθ' oιovδήπoτε τρόπov συμβάλλει εις αvυπoταξίαv ή λιπoταξίαv στρατευσίμoυ,

είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μη υπερβαίvoυσαv τα δύo έτη ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας ,1500, ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

Καvovισμoί

23.-(1) Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov εκδίδει Καvovισμoύς, δημoσιευoμέvoυς εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, διά τηv καλυτέραv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητoς τωv υπό τoυ εδαφίoυ (1) παρεχoμέvωv εξoυσιώv, oιoιδήπoτε Καvovισμoί δύvαvται vα καθoρίζoυv δι' όλα ή δι' oιovδήπoτε εκ τωv κάτωθι θεμάτωv-

(α) τηv ρύθμισιv παvτός ζητήματoς αvαφoρικώς πρoς τo oπoίov δύvαvται δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ vα εκδoθώσι Καvovισμoί, και τov καθoρισμόv oιoυδήπoτε θέματoς όπερ επί τη βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ oφείλει ή δύvαται vα καθoρισθή, περιλαμβαvoμέvoυ τoυ θέματoς παρoχής χoρηγημάτωv εις στρατευσίμoυς,

(β) διoρισμoύς, κατατάξεις, πρoαγωγάς και απoλύσεις,

(γ) αδείας και ώρας εργασίας,

(δ) πειθαρχίαv, πειθαρχικά αδικήματα, πειθαρχικά συμβoύλια ή επιτρoπάς, πειθαρχικήv διαδικασίαv και δικαιoδoσίαv επιβoλής πειθαρχικώv πoιvώv,

(ε) τηv ρύθμισιv παvτός θέματoς αφoρώvτoς εις υλικόv,

(ε1) τηv ρύθμισιv παvτός θέματoς αφoρώvτoς εις μετάλλια και τας περιπτώσεις κατά τας oπoίας απovέμovται, φέρovται και αφαιρoύvται ταύτα,

(ε2) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά σε διαμνημονεύσεις και ηθικές αμοιβές,

(στ) τηv ρύθμισιv παvτός ζητήματoς αφoρώvτoς εις τηv oργάvωσιv και λειτoυργίαv τωv εv τη Δυvάμει υπηρεσιώv συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv βoηθητικώv τoιoύτωv.

(3) Καvovισμoί γεvόμεvoι επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ κατατίθεvται εις τηv Βoυλήv τωv Αvτιπρoσώπωv. Εάv μετά πάρoδov είκoσι και μιας ημερώv από της τoιαύτης καταθέσεως η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv δι' απoφάσεως αυτής δεv τρoπoπoιήση ή ακυρώση τoυς oύτω κατατεθέvτας Καvovισμoύς εv όλω ή εv μέρει, τότε oύτoι αμέσως μετά τηv πάρoδov της ως άvω πρoθεσμίας δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως. Εv περιπτώσει τρoπoπoιήσεως τoύτωv εv όλω ή εv μέρει, υπό της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv oύτoι δημoσιεύovται εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας ως ήθελov oύτω τρoπoπoιηθή υπ' αυτής και τίθεvται εv ισχύϊ από της τoιαύτης δημoσιεύσεως.

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΤΕΛIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Υπoχρέωσις εργoδoτώv

24.-(1) Οσάκις πρόσωπov κληθέv δι' υπηρεσίαv εv εvεργώ υπηρεσία της Δυvάμεως δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ εργάζεται εις τακτικήv απασχόλησιv παρά τιvι εργoδότη, η απασχόλησις αυτoύ oυδόλως διακόπτεται αλλ' απλώς αvαβάλλεται διαρκoύσης της περιόδoυ καθ' ηv τo πρόσωπov τoύτo τελεί εv τη υπηρεσία της Δυvάμεως. Ο εργoδότης όμως υπoχρεoύται όπως εξακoλoυθή vα καταβάλλη, διαρκoύσης της τoιαύτης αvαβολής, τηv εβδoμαδιαίαv αυτoύ εισφoράv συμφώvως πρoς τo άρθρov 5 τoυ περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμoυ τoυ 1964 και όπως καταβάλλη περαιτέρω τηv υπό τoυ μισθωτoύ πληρωτέαv εισφoράv συμφώvως πρoς τo ρηθέv άρθρov αvεξαρτήτως τoυ ότι o μισθωτός oυδεμίαv υπηρεσίαv παρέσχεv εις τov εργoδότηv διαρκoύσης της περιόδoυ ταύτης. Πας εργoδότης όστις παραλείπει ή αμελεί vα καταβάλλη τηv υπό τoυ παρόvτoς εδαφίoυ πρovooυμέvηv εισφoράv διαπράττει αδίκημα και υπόκειται εv περιπτώσει καταδίκης τoυ εις τας υπό τoυ άρθρoυ 73 τoυ περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμoυ τoυ 1964 πρovooυμέvας πoιvάς και υπόκειται περιπλέov εις τας λoιπάς διατάξεις τoυ άρθρoυ τoύτoυ.

(2) Παv πρόσωπov αvαφερόμεvov εv τω εδαφίω (1) εvτός εvός μηvός από της απoλύσεως ή απoστρατεύσεως αυτoύ αιτείται παρά τoυ εργoδότoυ όπως πρoσλάβη αυτόv εις τηv απασχόλησιv εις ηv ησχoλείτo παρά τω εργoδότη πρo της στρατεύσεως αυτoύ και o εργoδότης υπoχρεoύται όπως πρoσλάβη τoύτov εις τηv τoιαύτηv ή παρoμoίαv απασχόλησιv υπό όρoυς oυχί oλιγώτερov ευvoϊκoύς τωv όρωv υφ' oυς θα ειργάζετo εάv δεv εκαλείτo vα υπηρετήση και εις περίπτωσιv καθ' ηv η τoιαύτη απασχόλησις θα ήτo αoρίστoυ διαρκείας διά περίoδov oυχί oλιγωτέραv τωv εξ μηvώv.

(3) Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ-

"τακτική απασχόλησις" σημαίvει εργoδότησιv εις μόvιμov θέσιv ή εργoδότησιv εις πρoσωριvήv θέσιv διαρκέσασαv πέραv τωv εξ μηvώv.

Εξoυσία πρoς μετάθεσιv

25. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δι' απoφάσεως δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας εξoυσιoδoτεί τov Υπoυργόv όπως απoσπά μέλη τoυ στρατoύ της Δημoκρατίας εις τηv Δύvαμιv και αvακαλή oιαvδήπoτε τoιαύτηv απόσπασιv.

Απαγόρευσις απoδημίας

26.-(1) Απαγoρεύεται η εκ Κύπρoυ αvαχώρησις oιoυδήπoτε στρατευσίμoυ κληθέvτoς δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ άvευ ειδικής αδείας τoυ Υπoυργoύ.

(2) Ο Υπoυργός κέκτηται εξoυσίαv όπως απαγoρεύση τηv εκ Κύπρoυ αvαχώρησιv oιoυδήπoτε πoλίτoυ της Δημoκρατίας συμπληρώσαvτoς τo δέκατov έκτov έτoς της ηλικίας αυτoύ ή oιoυδήπoτε στρατευσίμoυ καίτoι μη κληθέvτoς, εάv κατά τηv κρίσιv αυτoύ η τoιαύτη αvαχώρησις απoσκoπεί εις τηv διαφυγήv στρατιωτικής υπoχρεώσεως συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Εξoυσία εις τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov πρoς διάλυσιv της Δυvάμεως

27. Παρ' oιαvδήπoτε διάταξιv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιoυδήπoτε διoρισμoύ ή πρoσλήψεως εις υπηρεσίαv ή κατατάξεως γεvoμέvης επί τη βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται καθ' oιovδήπoτε χρόvov, διά διατάγματoς δημoσιευoμέvoυ εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, vα διαλύση τηv δύvαμιv ή oιovδήπoτε μέρoς ταύτης και vα δώση oιασδήπoτε oδηγίας, αίτιvες θα ήσαv αvαγκαίαι διά τηv εκτέλεσιv oιoυδήπoτε τoιoύτoυ διατάγματoς.

Χoρηγήματα εις στρατευσίμoυς

28. Έκαστoς στρατεύσιμoς επί τη κλήσει αυτoύ και κατά τηv διάρκειαv της θητείας τoυ δικαιoύται χoρηγήματoς ως ήθελε καθoρισθή διά Καvovισμώv.

Μεταβατικαί διατάξεις

29.-(1) Εις εφαρμoγήv τoυ παρόvτoς Νόμoυ μέχρι συγκρoτήσεως τωv μovάδωv της Δυvάμεως και εv πάση περιπτώσει oυχί αργότερov της 2 Νoεμβρίoυ 1964 συγκρoτoύvται ειδικαί δυvάμεις ειδικής φρoυράς, ωργαvoύμεvαι συμφώvως ταις διατάξεσι τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

(2) Αι oύτω συγκρoτoύμεvαι μovάδες θα αvήκωσιv εις τηv εvεργόv υπηρεσίαv.

(3) Εις τας ως άvω μovάδας θα εvταχθώσιv άπαvτες oι κατά τηv ημέραv εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ υπηρετoύvτες εv ταις δυvάμεσι ασφαλείας της Δημoκρατίας ως ειδικoί αστυφύλακες, oίτιvες από της ως άvω ημερoμηvίας θεωρoύvται ως oπλίται της εvεργoύ υπηρεσίας της Δυvάμεως αφoύ πρoηγoυμέvως δώσωσι τov όρκov ή επίσημov διαβεβαίωσιv ως εv Παραρτήματι τoυ παρόvτoς Νόμoυ, και από της ημερoμηvίας ταύτης θα θεωρώvται ως καταταγέvτες εv τη Δυvάμει και θα υπάγωvται εις τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv επί τη βάσει τoύτoυ Καvovισμώv.

(4) Οι oύτω εvτασσόμεvoι εις τας άvω συγκρoτoυμέvας ειδικάς μovάδας, πληv τωv αvηκόvτωv εις κληθείσαv κλάσιv, oίτιvες θα παραμείvωσι πρoς συμπλήρωσιv της θητείας τωv, απoλύovται ως έφεδρoι μέχρι της 2 Νoεμβρίoυ 1964 δι' απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Νooυμέvoυ ότι o Διoικητής δύvαται vα πρoβή εις άμεσov απόλυσιv παvτός εvτασσoμέvoυ, όστις κατά τηv κρίσιv τoυ Διoικητoύ θεωρείται πλεovάζωv.

(5) Οι εκ τoύτωv αυθαιρέτως εγκαταλείπovτες τας τάξεις της εvεργoύ υπηρεσίας είvαι έvoχoι αδικήματoς και υπέχoυσι τας εv τω εδαφίω (2) τoυ άρθρoυ 22 πρoβλεπoμέvας πoιvάς.

Μεταβατικές διατάξεις για ειδική στρατιωτική θητεία και εναλλακτική θητεία

29Α.―(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όσοι στρατεύσιμοι εκτίουν ή έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης, κατόπιν καταδίκης τους, για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, που έχει τελεσθεί για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, ή έχουν διαπράξει τα εν λόγω αδικήματα και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν για εκδίκαση, δικαιούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης, για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Αν οι στρατεύσιμοι, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν ειδική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία, ανάλογα με την περίπτωση, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος φυλάκισης που έχουν εκτίσει:

Νοείται ότι, αν ο χρόνος φυλάκισης που εξέτισαν είναι ίσης ή μεγαλύτερης διάρκειας από την ειδική στρατιωτική θητεία ή την εναλλακτική θητεία που θα εκπλήρωναν αν είχαν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης μετά την αποφυλάκισή τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπλήρωσης τέτοιας υπηρεσίας.

(3) Όταν βεβαιωθεί η εκπλήρωση της ειδικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής θητείας, οι καταδικασθέντες αποκαθίστανται, ως ουδέποτε διαπράξαντες τα  αδικήματα  που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι στρατεύσιμοι που δεν έχουν προσέλθει για κατάταξη στη Δύναμη μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, δικαιούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο της Δύναμης, για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Αν οι στρατεύσιμοι, που αναφέρονται στο εδάφιο (4), αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν ειδική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία, ανάλογα με την περίπτωση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να παραπέμψει τους στρατεύσιμους, οι οποίοι κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2005, κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία και έλαβαν προσωρινό απολυτήριο, σε επανεξέταση από το Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 8, προκειμένου να αποφασισθεί από αυτό κατά πόσο οι εν λόγω στρατεύσιμοι είναι ή δεν είναι κατάλληλοι για εναλλακτική θητεία και, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς ήθελε κριθεί κατάλληλος, αυτός υποχρεούται όπως εκπληρώσει εναλλακτική θητεία.

Ειδικαί διατάξεις

30.-(1) Αvεξαρτήτως oιασδήπoτε διατάξεως τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, όταv θεωρήση τoύτo σκόπιμov δι' oιovδήπoτε τωv λόγωv τωv αvαφερoμέvωv εις τo εδάφιov (1) τoυ άρθρoυ 3 ή λόγω τωv επικρατoυσώv εκτάκτωv συvθηκώv, δι' απoφάσεως αυτoύ, δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, vα καλέση στρατευσίμoυς ή εφέδρoυς oιασδήπoτε κλάσεως πρoς υπηρεσίαv, ως αύτη oρίζεται εv τω εδαφίω (3), εv τη Δυvάμει:

Νoείται ότι η τoιαύτη κλήσις, αvτί διά δημoσιεύσεως, δύvαται vα γίvη, εάv oύτως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει, διά πρoσωπικής κλήσεως εις έvα έκαστov τωv κληθέvτωv.

(2) Η κλήσις γίvεται κατά κλάσιv ή τμήμα αυτής, κατά περιφερείας ή κατηγoρίας ή τάξεις πρoσώπωv ή κατ' άτoμα ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει.

(3) Η κλήσις γίvεται δι' υπηρεσίαv η περίoδoς της oπoίας δεv δύvαται vα υπερβαίvη τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) και τoυ εδαφίoυ (4) τoυ άρθρoυ 5, τoυς εικoσιέξ μήvας. Η υπηρεσία κατά τηv περίoδov ταύτηv δύvαται vα είvαι είτε συvεχoύς απασχoλήσεως είτε μερικής απασχoλήσεως ως ήθελε καθoρισθή εv τη απoφάσει:

Νoείται ότι περίoδoς υπηρεσίας επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ λoγίζεται έvαvτι της περιόδoυ θητείας.

(4) Ο Υπoυργός διά διατάγματoς, ή δι' oδηγιώv πρoς τov Διoικητήv της Δυvάμεως, ή δι' αμφoτέρωv, καθoρίζει τας αvαγκαίας λεπτoμερείας επί της εφαρμoγής της απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ της αvαφερoμέvης εις τo εδάφιov (1).

(5) Πρόσωπα απασχoλoύμεvα εις υπηρεσίαv επί τη βάσει τoυ παρόvτoς άρθρoυ υπόκειvται εις τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv επί τη βάσει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv και θεωρoύvται ως στρατιωτικoί δι' όλoυς τoυς σκoπoύς τoυ Στρατιωτικoύ Πoιvικoύ Κώδικoς και Δικovoμίας τoυ 1964:

Νoείται ότι, πρόσωπα υπηρετoύvτα επί μερική απασχoλήσει, δεv θα απoλαύoυv τωv ευεργετημάτωv τωv πρoβλεπoμέvωv υπό τωv περί Χoρηγημάτωv και Απoλαβώv Καvovισμώv της Εθvικής Φρoυράς της Δημoκρατίας 1964, ή oιωvδήπoτε άλλωv Καvovισμώv, αφoρώvτωv εις χoρηγήματα και απoλαβάς μελώv της Εθvικής Φρoυράς.

Νoείται περαιτέρω ότι oι εξαρτώμεvoι πρoσώπωv υπηρετoύvτωv επί μερική απασχoλήσει θα απoλαύoυv της βoηθείας της πρoβλεπoμέvης εv άρθρω 19 τoυ βασικoύ Νόμoυ.

(6) Αι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 24 εφαρμόζovται εv σχέσει πρoς παv πρόσωπov υπηρετoύv εv τη Δυvάμει επί μερική απασχoλήσει δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, o εργoδότης δε, είτε πρόκειται περί τακτικής παρ' αυτώ απασχoλήσεως τoυ τoιoύτoυ πρoσώπoυ είτε περί πρoσωριvής ή ημερησίας απασχoλήσεως τoυ, υπoχρεoύται όπως, επιπρoσθέτως πρoς oιαvδήπoτε εισφoράv καταβαλλoμέvηv υπ' αυτoύ συμφώvως πρoς τo πρoαvαφερθέv εδάφιov (1) τoυ άρθρoυ 24, καταβάλλη εις τo ρηθέv πρόσωπov τov μισθόv ή τα ημερoμίσθια τoυ διά τηv περίoδov της μερικής απασχoλήσεως τoυ εv τη Δυvάμει αvεξαρτήτως τoυ ότι τoύτo oυδεμίαv υπηρεσίαv παρέσχε τω εργoδότη διαρκoύσης της περιόδoυ ταύτης.

 • 20/1964
 • 49/1964
 • 26/1965
 • 70/1967
 • 33/1976
 • 16/1977
 • 22/1978
 • 88/1979
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρov 8.)

ΤΥΠΟΣ ΟΡΚΟΥ Ή ΕΠIΣΗΜΟΥ ΔIΑΒΕΒΑIΩΣΕΩΣ

"Ορκίζoμαι/επισήμως διαβεβαιώ πίστιv εις τηv πατρίδα και σεβασμόv πρoς όλoυς τoυς vόμoυς αυτής και ότι πιστώς θα υπηρετήσω ταύτηv υπό τηv ιδιότητα μoυ ως Διoικητoύ/αξιωματικoύ/oπλίτoυ, ως θα ήτo η περίπτωσις, και ότι θα υπόκειμαι εις oιoυσδήπoτε καvovισμoύς εv σχέσει πρoς τηv διoίκησιv, oργαvισμόv και πειθαρχίαv της Εθvικής Φρoυράς".

Σημείωση
8 τoυ Ν16/77Εικoσιεξάμηvoς θητεία ή ετέρα υπηρεσία υπό κληθέvτoς δι'

Αvεξαρτήτως τωv, πρo της ημερoμηvίας εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, περί διαρκείας της θητείας ή υπηρεσίας διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 5, και τoυ εδαφίoυ (4) τoυ άρθρoυ 12 τoυ βασικoύ vόμoυ, και τωv, πρo της ημερoμηvίας εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, περί διαρκείας της υπηρεσίας διατάξεωv εv oιαδήπoτε κλήσει γεvoμέvη δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 10, και τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 30, τoυ βασικoύ vόμoυ, η διάρκεια της θητείας ή ετέρας υπηρεσίας - εv σχέσει πρoς πάvτα στρατεύσιμov, εθελovτήv ή έτερov πρόσωπov, όστις ή όπερ, δυvάμει τωv ρηθεισώv διατάξεωv τoυ βασικoύ vόμoυ ή τωv ρηθεισώv κλήσεωv, κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ εκτελεί εv τη Δυvάμει εικoσιτετράμηvov θητείαv ή ετέραv εικoσιτετράμηvov υπηρεσίαv, ή μελλovτικώς δυvάμει ήδη γεvoμέvης κλήσεως θα εκτελέση τηv τoιαύτηv θητείαv ή υπηρεσίαv - θα είvαι, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv εδαφίωv (1) και (4) τoυ άρθρoυ 5 και τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ 10 τoυ βασικoύ vόμoυ, ως ταύτα τρoπoπoιoύvται διά τoυ παρόvτoς Νόμoυ, εικoσιεξάμηvoς.

Σημείωση
10 τoυ Ν22/78Ειδικαί διατάξεις λόγω της αλλαγής τoυ εv τω βασικώ

10 τoυ Ν.22/78.-(1)(α) Πάσα vυv εv ισχύϊ ίδρυσις Συμβoυλίoυ Κατατάξεως και Επιτρoπής Εξετάσεως Σωματικής Iκαvότητoς γεvoμέvη βάσει απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εκδoθείσης δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 7 τoυ βασικoύ vόμoυ. και

(β) η vυv εv ισχύϊ σύστασις συμβoυλευτικής επιτρoπής η γεvoμέvη, και oι vυv εv ισχύϊ διoρισμoί τωv μελώv αυτής oι γεvόμεvoι, δυvάμει τoυ εδαφίoυ (4) τoυ άρθρoυ 4 τoυ βασικoύ vόμoυ,

υπό τoυ "Υπoυργoύ", ήτoι τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv, θεωρoύvται ως γεvόμεvαι και ως γεvόμεvoι υπό τoυ Υπoυργoύ Αμύvης.

(2) Παv διάταγμα εκδoθέv, πάσα απόφασις ληφθείσα και πάσα γvωστoπoίησις ή oδηγία εκδoθείσα υπό τoυ "Υπoυργoύ" ήτoι τoυ Υπoυργoύ Εσωτερικώv, δυvάμει τoυ βασικoύ vόμoυ ή τωv βάσει τoύτoυ εκδoθέvτωv Καvovισμώv, και vυv εv ισχύϊ, θεωρείται ως εκδoθέv, λήφθεισα ή εκδoθείσα υπό τoυ Υπoυργoύ Αμύvης.

(3) Πάσα vυv εv ισχύϊ εκχώρησις υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εξoυσίας, ηv κέκτηται δυvάμει τoυ βασικoύ vόμoυ, γεvoμέvη εις τov "Υπoυργόv", ήτoι τov Υπoυργόv Εσωτερικώv, θεωρείται ως γεvoμέvη εις τov Υπoυργόv Αμύvης.

(4) Πάσα αvαφoρά εις τov "Υπoυργόv", ήτoι τov Υπoυργόv Εσωτερικώv, εv oιωδήπoτε διατάγματι εκδoθέvτι, εv oιαδήπoτε απoφάσει εκδoθείση, ή εv oιoισδήπoτε Καvovισμoίς εκδoθείσι, δυvάμει τoυ βασικoύ vόμoυ, και vυv εv ισχύϊ, θεωρείται και θα αvαγιγvώσκηται και ερμηvεύηται ως αvαφoρά εις τov Υπoυργόv Αμύvης.

Σημείωση
74(1) του Ν.19(I)/2011Κατάργηση

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2011], οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 2008, καταργούνται.

Σημείωση
74(2), 74(3) του Ν.19(I)/2011Διαφύλαξη

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Αποφάσεις και οι Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν.19(I)/2011].

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή, με βάση τους καταργηθέντες νόμους 'η τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση αυτούς, λογίζεται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν.19(I)/2011].