ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμοι του 1966, 1983 και 1987 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμοι του 1966 έως 1987.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει τόσον εξουσίας όσον και καθήκοντα·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 24 διοριζόμενον εις την θέσιν ταύτην πρόσωπον·

“εξάγω” μετά των γραμματικών του όρου παραλλαγών και συγγενών αυτού εκφράσεων σημαίνει εξάγω εκ της Δημοκρατίας ή προκαλώ εξαγωγήν εκ της Δημοκρατίας·

“εξαγώγιμον επίπεδον” [Διαγράφηκε].

“καθορισμός” σημαίνει καθορισμόν γενόμενον υπό του Συμβουλίου δι’ αποφάσεως αυτού καταχωρουμένης εις ειδικώς επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, ο δε όρος “καθορίζω” δέον όπως τυγχάνη αναλόγου ερμηνείας·

“καρόττα” σημαίνει καρόττα παραχθέντα ή παραγόμενα εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τα εξαγωγίμου επιπέδου τοιαύτα·

“μέλος” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 διοριζόμενον μέλος του Συμβουλίου·

“παραγωγός” σημαίνει παραγωγόν καρόττων και τεύτλων, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον έχον κυριότητα επί καλλιεργείας καρόττων και τεύτλων προ της συγκομιδής των καρόττων και τεύτλων·

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται παραγωγός εκτός εάν συνεργάζεται με το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 5·

“πώλησις” και “πωλώ” μετά των γραμματικών των όρων τούτων παραλλαγών και συγγενών αυτών εκφράσεων περιλαμβάνουν ανταλλαγήν ή αντιπραγματισμόν, ως και πάσαν συμφωνίαν ή σύμβασιν πωλήσεως, ανταλλαγής ή αντιπραγματισμού, ως και την προσφοράν ή έκθεσιν προς πώλησιν·

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 ιδρυόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων·

“τεύτλα” σημαίνει τεύτλα παραχθέντα ή παραγόμενα εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τα εξαγωγίμου επιπέδου τοιαύτα·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβάνει δε πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του επί τούτω δεόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ’ αυτού·

“χαρακτηρισμός” ο όρος ούτος καθ’ όσον αφορά τα καρόττα και τεύτλα περιλαμβάνει την ποικιλίαν, ποιότητα, μέγεθος, ωριμότητα, κατά πόσον είναι κεκαθαρισμένα ή μη, περίοδον εσοδείας, περιοχήν, επαρχίαν ή τόπον παραγωγής τοιούτων καρόττων και τεύτλων.

Εφαρμογή του Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επί παραγωγών, τα καρόττα και τεύτλα των οποίων προορίζονται διά πώλησιν, κατανάλωσιν, ή ετέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία, ή δι’ εξαγωγήν, ως και επί της εξαγωγής, της πωλήσεως ή διαθέσεως αυτών εις οιανδήποτε χώραν.

Νοείται ότι μέχρις ου τη εγκρίσει του Υπουργού το Συμβούλιον άλλως καθορίση, καρόττα και τεύτλα προοριζόμενα διά πώλησιν, κατανάλωσιν, ή ετέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου πλην των διαλαμβανομένων εν άρθροις 29 και 30 τοιούτων:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα έχη εφαρμογήν διά καρόττα και τεύτλα βάρους μέχρι 40 οκάδων εξαγομένων εντός των αποσκευών προσώπου αναχωρούντος εκ της Δημοκρατίας ή ταχυδρομικώς, εφ’ όσον ταύτα δεν προορίζονται διά μεταπώλησιν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ
Ίδρυσις του Συμβουλίου

4.-(1) Διά του παρόντος Νόμου και διά τους σκοπούς αυτού ιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων.

(2) Το Συμβούλιον είναι νομικόν πρόσωπον με διηνεκή διαδοχήν και κοινήν σφραγίδα, κέκτηται δε εξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως κινητής και ακινήτου περιουσίας, συμβατικήν ικανότητα, ως και την ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος υπό την ιδίαν του νομικού προσώπου επωνυμίαν:

Νοείται ότι μέχρις ου παραχωρηθή σφραγίς δύναται να χρησιμοποιήται ως κοινή σφραγίς ετέρα τοιαύτη φέρουσα την επιγραφήν “Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων”.

Συγκρότησις του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιον σύγκειται εκ του Προέδρου διοριζομένου υπό του Υπουργού και δεκατριών ετέρων μελών διοριζομένων ωσαύτως υπό του Υπουργού εξ ων επτά να δύνανται να αντιπροσωπεύσωσι τα συμφέροντα των παραγωγών καρόττων και τεύτλων, δύο τα συμφέροντα των Ελληνικών και Τουρκικών αντιστοίχως κινήσεων συνεργατικής αναπτύξεως και δύο τα συμφέροντα των εξαγωγέων καρόττων και τεύτλων εις το συμβούλιον μετέχουν ωσαύτως εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς ή ex officio ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς ή ex officio ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

(2) Ο Υπουργός πριν ή προβή εις τον διορισμόν του Προέδρου του Συμβουλίου λαμβάνει υπ’ όψιν τας γνώμας των μελών αυτού.

(3) Προ του διορισμού οιουδήποτε μέλους πλην των δημοσίων υπαλλήλων, ο Υπουργός δέον να συμβουλεύηται οιονδήποτε οργανισμόν ουσιαστικώς εκπροσωπούντα κατά την γνώμην αυτού τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα γίνεται ο διορισμός του προσώπου τούτου ως μέλους.

(4) Το Συμβούλιον καταβάλλει εις τον Πρόεδρον και τα μέλη την υπό του Υπουργού εκάστοτε εγκρινομένην αντιμισθίαν ή επίδομα ή αμφότερα.

Θητεία

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη κατέχουν και κενούσι την θέσιν αυτών συμφώνως προς τους εν τω εγγράφω του διορισμού αυτών περιεχομένους όρους.

Παραίτησις

7. Πλην των δημοσίων υπαλλήλων τα λοιπά μέλη δύνανται κατά πάντα χρόνον να παραιτηθώσι της θέσεως αυτών παρά τω Συμβουλίω δι’ εγγράφου αποστελλομένου τω Υπουργώ, παύουσι δε κατέχοντα την θέσιν αυτών ευθύς άμα ως η τοιαύτη παραίτησις περιέλθη εις χείρας του Υπουργού.

Ικανότης προς επαναδιορισμόν

8. Μέλoς ούτινος η θητεία εξέπνευσεν ή ο παραιτείται της θέσεως αυτού δύναται να τύχη επαναδιορισμού.

Κένωσις θέσεως

9. Εάν ο Υπουργός πεισθή ότι οιονδήποτε μέλος πλην των δημοσίων υπαλλήλων-

(α) απουσίασε τεσσάρων συναπτών συνεδριών του Συμβουλίου άνευ της προς τούτο αδείας του Συμβουλίου~ ή

(β) εκηρύχθη εις πτώχευσιν ή συνήψε συμβιβασμόν μετά των πιστωτών αυτού~ ή

(γ) είναι ανίκανον λόγω φυσικής ή πνευματικής τινος νόσου~ ή

(δ) κατεδικάσθη δι’ αδίκημα τι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή δι’ οιονδήποτε αδίκημα εμπεριέχον το στοιχείον της απάτης~ ή

(ε) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αιτίας να γνωστοποιήση πληροφορίαν ην δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 υπεχρεούτο να γνωστοποιήση~ ή

(στ) είναι άλλως πως ανίκανον να εκπληρώση τας αρμοδιότητας αυτού ως μέλους~ ή

(ζ) έπαυσε να απολαμβάνη της εμπιστοσύνης του υποδείξαντος αυτό οργανισμού,

ούτος δύναται να κηρύξη την θέσιν του μέλους τούτου ως χηρεύσασαν, γνωστοποιεί δε το γεγονός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ούτος κρίνει προσήκοντα~ επί τούτω η ούτω χηρεύσασα θέσις δύναται να πληρωθή συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 5.

Χηρεύουσαι θέσεις

10. Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου προσβάλλεται ως εκ του γεγονότος ότι χηρεύει η θέσις οιουδήποτε μέλους.

Προσωρινή απουσία του Προέδρου

11.-(1) Διαρκούσης προσωρινής απουσίας του Προέδρου εκ της Δημοκρατίας ή προσωρινής ανικανότητος προς εκπλήρωσιν των αρμοδιοτήτων αυτού ως Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί έτερον πρόσωπον, μέλος ή μη, διοριζόμενον προς τούτο υπό του Υπουργού.

(2) Άμα τη διενεργεία τοιούτου προσωρινού διορισμού συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαι ως και πάντα τα καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν πρόσωπον.

Προσωρινή απουσία μέλους

12. Οσάκις μέλος τι, πλην του Προέδρου, είναι προσωρινώς ανίκανον προς εκπλήρωσιν των αρμοδιοτήτων αυτού ως μέλους, είτε λόγω προσωρινής απουσίας εκ της Δημοκρατίας είτε εξ ετέρας ευλόγου αιτίας, διαρκούσης της τοιαύτης ανικανότητος ο Υπουργός δύναται να διορίση προσωρινώς έτερον μέλος εις ο και περιέρχονται άπαντα τα καθήκοντα και εξουσίαι του προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους:

Νοείται ότι εάν το προσωρινώς καταστάν ανίκανον μέλος έτυχε διορισμού δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5, ο αναπληρών τούτο διορίζεται κατά την αυτήν διαδικασίαν.

Εξουσία προσδοχής νέων μελών

13. Εάν εις τινα ειδικήν περίπτωσιν το Συμβούλιον επιθυμή να συμβουλευθή πρόσωπον τι εφ’ οιουδήποτε ειδικού θέματος, δύναται να εκλέξη το πρόσωπον τούτο ως μέλος διά πάσαν συνεδρίαν καθ’ ην απαιτείται η παρουσία αυτού~ το πρόσωπον τούτο, εν όσω διαρκή η εκλογή του, κέκτηται άπαντα τα δικαιώματα και τα προνόμια μέλους, ουχί όμως και το δικαίωμα ψήφου εφ’ οιουδήποτε θέματος.

Εξουσία συστάσεως Επιτροπών

14.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να συνιστά εκ των ιδίων αυτού μελών Επιτροπάς διά γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οίτινες κατά την γνώμην αυτού θα ετύγχανον καλλιτέρας ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως υπό τινος Επιτροπής~ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον δύναται να παραχωρή εις οιανδήποτε των ούτω συνισταμένων Επιτροπών οιανδήποτε των υπό του Συμβουλίου ενασκουμένων αρμοδιοτήτων.

(2) Πρόεδρος πάσης τοιαύτης Επιτροπής είναι ex officio o Πρόεδρος του Συμβουλίου.

(3) Αι Επιτροπαί υποβάλλουν τα πρακτικά αυτών τω Συμβουλίω.

Συνεδρία

15.-(1) Των συνεδριών του Συμβουλίου προεδρεύει εφ’ όσον παρίσταται ο Πρόεδρος, εν απουσία δε αυτού εις των παρόντων συμβούλων, επί τούτω υποδεικνυόμενος υπό του Συμβουλίου.

(2) Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριών του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού καθορίζεται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν έκτακτον συνεδρίαν του Συμβουλίου άμα τη λήψει εγγράφου αιτήσεως υποβαλλομένης αυτώ υπό τριών τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου~ η έκτακτος συνεδρία συγκαλείται διά τους εν τη αιτήσει αναγραφομένους σκοπούς.

(4) Το Συμβούλιον και αι Επιτροπαί αυτού ευρίσκονται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται ο υπό του Συμβουλίου καθοριζόμενος αριθμός μελών, όστις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να είναι μικρότερος των εξ προκειμένου περί του Συμβουλίου, μικρότερος δε των τριών προκειμένου περί τινος των Επιτροπών.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού επί των ενώπιον αυτών προσαγομένων θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

(6) Ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται μίαν μόνον ψήφον, εν περιπτώσει όμως ισοψηφίας κέκτηται ωσαύτως και δευτέραν νικώσαν τοιαύτην.

Πρακτικά

16.-(1) Τηρούνται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου ως και πασών των Επιτροπών αυτού, άτινα εφ’ όσον φέρουσι την υπογραφήν του προσώπου όστις φέρεται προεδρεύσας της συνεδρίας εις ην αφορώσι τα τοιαύτα πρακτικά, ή της συνεδρίας καθ’ ην ταύτα ανεγνώσθησαν, συνιστώσιν αποδεικτικόν στοιχείον των κατά την συνεδρίαν διεξαχθέντων η δε συνεδρία εις ην αφορώσι τα πρακτικά τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως του εναντίου ως νομίμως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα.

(2) Αντίγραφον των πρακτικών εκάστης συνεδρίας του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, αποστέλλεται εις τον Υπουργόν εντός δεκατεσσάρων ημερών από της τοιαύτης συνεδρίας.

Κανονισμοί

17. Τη εγκρίσει του Υπουργού το Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς αφορώντας εις την διεξαγωγήν των συνεδριών του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, τας γνωστοποιήσεις των συνεδριών, την κατά τας συνεδρίας τηρουμένην διαδικασίαν, την κράτησιν των πρακτικών των τοιούτων συνεδριών και την προσαγωγήν αυτών προς επιθεώρησιν.

Διαδικασία συνεδριών

18. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει του άρθρου 17 γενομένων κανονισμών η ενώπιον του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού διαδικασία καθορίζεται υπό του Συμβουλίου.

Σφραγίς

19. Η κοινή σφραγίς του Συμβουλίου επ’ ουδενός εγγράφου τίθεται ειμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης δι’ αποφάσεως του Συμβουλίου, η δε επίθεσις της σφραγίδος βεβαιούται διά της υπογραφής του Προέδρου, ή οιουδήποτε ετέρου μέλους εις ο το Συμβούλιον παρέσχε γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν όπως αντικαθιστά επί τούτω τον Πρόεδρον, και της υπογραφής ετέρου τινός συμβούλου έχοντος την γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου όπως ενεργή επί τούτω.

Απόδειξις εγγράφων

20. Παν έγγραφον φερόμενον ως έγγραφον προσηκόντως εκδοθέν ή υπογραφέν υπό την σφραγίδα του Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν του Συμβουλίου, γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον, μέχρι δε αποδείξεως του εναντίου τεκμαίρεται ούτω εκδοθέν ή υπογραφέν άνευ οιασδήποτε περαιτέρω αποδείξεως.

Συμβάσεις

21. Συμβάσεις και έγγραφα ων η σύναψις ή έκδοσις υπό προσώπου ετέρου ή νομικού τοιούτου δεν απαιτεί την επίθεσιν σφραγίδος, δύνανται να συναφθώσιν ή εκδοθώσιν διά λογαριασμόν του Συμβουλίου υπό παντός προσώπου έχοντος την επί τούτω γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου.

Γνωστοποίησις συμφερόντων μελών μετεχόντων εις συμβάσεις

22. Το γεγονός ότι μέλος τι είναι εν των συμβαλλομένων ή κέκτηται συμφέρον επί συμβάσεως συναφθείσης μετά του Συμβουλίου δεν επάγεται ακυρότητα της τοιαύτης συμβάσεως, το δε μέλος ουδεμίαν υποχρέωσιν υπέχει εκ μόνου του γεγονότος ότι είναι μέλος του Συμβουλίου να λογοδοτήση εις το Συμβούλιον διά το εκ της συμβάσεως πραγματοποιηθέν υπ’ αυτού κέρδος~ το μέλος όμως οφείλει όπως αμελλητί γνωστοποιήση τω Συμβουλίω παν συμφέρον όπερ τούτο έχει ή κτάται εφ’ οιασδήποτε συμβάσεως, εφ’ όσον τούτο αντίκειται καθ’ οιονδήποτε τρόπον προς τα καθήκοντα αυτού ως μέλους, ουδέν δικαίωμα δε ψήφου κέκτηται εφ’ οιουδήποτε θέματος αφορώντος εις την ως είρηται σύμβασιν~ εάν μέλος παρά ταύτα ψηφίση, η ψήφος αυτού ουδόλως λαμβάνεται υπ’ όψιν:

Νοείται ότι ουδέν μέλος στερείται του δικαιώματος της ψήφου επί τινος θέματος αφορώντος εις την γενικήν πολιτικήν του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε ζητήματος, εκ μόνου του λόγου ότι η επί τοιούτου θέματος απόφασις επηρεάζει ή δύναται να επηρεάση συμβάσεις συναφθείσας ή συναφθησομένας μεταξύ αυτού και του Συμβουλίου.

Αι πράξεις του Συμβουλίου είναι έγκυροι και εάν έτι ο διορισμός μέλους τινός ενέχη ελάττωμα τι

23. Και εάν έτι μεταγενεστέρως αποκαλυφθή ότι ενυπάρχει ελάττωμα τι εις τον διορισμόν ή τα προσόντα προσώπου φερομένου ως μέλους του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, ή ότι μέλος του Συμβουλίου ή Επιτροπής τινος εψήφισεν επί θέματος εφ’ ου δεν είχε δικαίωμα ψήφου άπασαι αι πράξεις αι γενόμεναι εις οιανδήποτε συνεδρίαν του Συμβουλίου ή οιανδήποτε των Επιτροπών αυτού είναι έγκυροι παρά το τοιούτον ελάττωμα ή το γεγονός ότι το μέλος δεν εκέκτητο δικαίωμα ψήφου.

Διορισμός Γενικού Διευθυντού

24.-(1) Το κύριον εκτελεστικόν όργανον του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής αυτού όστις είναι υπεύθυνος διά την εκτέλεσιν της πολιτικής του Συμβουλίου και την διαχείρισιν των καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(2) Το Συμβούλιον παραχωρεί εις τον Γενικόν Διευθυντήν εκ των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού τας αναγκαίας διά την αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των πάσης φύσεως καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου επί των ενώπιον αυτού προσαγομένων θεμάτων.

Υπηρέται κ.λ.π. του Συμβουλίου

25. Το Συμβούλιον δύναται-

(α) να διορίζη τους εκάστοτε αναγκαίους υπαλλήλους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των επιχειρήσεων του Συμβουλίου εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή, υπό όρους υπηρεσίας καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού:

Νοείται ότι οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού του Συμβουλίου δέον όπως συνάδουν προς την υπό της Κυβερνήσεως ακολουθουμένην πολιτικήν.

(β) να χορηγή εις τους υπαλλήλους αυτού συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα αποχωρήσεως και να επιβάλλη αυτοίς αναγκαστικήν εισφοράν εις οιονδήποτε σύστημα συντάξεων ή εισφορών~

(γ) τη εγκρίσει του Υπουργού, να ιδρύση εκτός της Δημοκρατίας τα αναγκαία γραφεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενικαί αρμοδιότητες του Συμβουλίου

26. Το Συμβούλιον έχει καθήκον-

(α) όπως εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών καρόττων και τεύτλων τις πιο επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για τη διαβάθμιση, συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση καρόττων και τεύτλων και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει όλα τα αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα προς αυτόν τον σκοπό για την προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών καρόττων και τεύτλων μέσω των πιο πάνω σκοπών·

(β) όπως εφ’ όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, εξασφαλίζη την επί μακροπροθέσμου βάσεως αύξησιν των κερδών των παραγωγών καρόττων και τεύτλων·

(γ) όπως σταθεροποιήση τα κέρδη των παραγωγών καρόττων και τεύτλων διά της μειώσεως, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν και τη βοηθεία του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων, των αποτελεσμάτων των βραχυχρονίων διακυμάνσεων εις τας τιμάς καρόττων και τεύτλων τη διεθνή αγορά.

(δ) [Διαγράφηκε].

Νοείται ότι το Συμβούλιον, εν τη ενασκήσει των συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον αρμοδιοτήτων αυτού, δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν το δημόσιον συμφέρον εν γένει.

Ειδικαί εξουσίαι Συμβουλίου

27. Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικής διατάξεως του άρθρου 26, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν-

(α) [Διαγράφηκε].

(β) όπως προβαίνη εκάστοτε εις τον καθορισμόν του χαρακτηρισμού των καρόττων και τεύτλων άτινα δύνανται να πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσιν υφ’ οιουδήποτε παραγωγού καρόττων και τεύτλων·

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) όπως συμφωνεί με τους παραγωγούς να πωλούν ή άλλως πως διαθέτουν καρόττα και τεύτλα οποιασδήποτε ποσότητας ή χαρακτηρισμού, μόνο στο Συμβούλιο ή μέσω του Συμβουλίου και όπως προβαίνουν στην παράδοση των καρόττων και τεύτλων αυτών σε τόπο και χρόνο που εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο·

(ε) [Διαγράφηκε].

(στ) τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, όπως καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί προβαίνουν στις διαδικασίες:

(i) συγκομιδής, καθαρισμού και στεγνώματος, αποκοπής των άκρων, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς εξαγωγήν και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν·

(ii) χειρισμού, μεταφοράς και διατηρήσεως προ της αποστολής·

(iii) φορτώσεως εις πλοία εξωτερικού, χειρισμού, στοιβάγματος, μεταφοράς και διαφυλάξεως εις τοιαύτας ποσότητας και κύτη, ψυκτικάς και δροσεράς αιθούσας ή άλλα διαμερίσματα του πλοίου, ως το Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει και εκφορτώσεως εκ τοιούτου πλοίου·

(ζ) όπως με την έγκριση του Υπουργού, εγγράφει σε μητρώο τους παραγωγούς καρόττων και τεύτλων·

(η) [Διαγράφηκε].

(θ) όπως αποδέχηται τα προσφερόμενα και παραδιδόμενα αυτώ καρόττα και τεύτλα καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως ταις υπό του παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αυτώ εξουσίαις, και όπως διαβαθμίζη, συσκευάζη σημειοί, αποθηκεύη, προετοιμάζη προς εξαγωγήν, ασφαλίζη, διαφημίζη, μεταφέρη, εξάγη, φορτώνη και πωλή ή άλλως διαθέτη, τοιαύτα καρόττα και τεύτλα διά λογαριασμόν των παραγωγών αυτών·

(ι) όπως διορίζη πράκτορας επί τη συμπεφωνημένη αντιμισθία και υπό όρους ους τούτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν απασών ή τινών των αρμοδιοτήτων δι’ ων είναι εμπεπιστευμένον δυνάμει της αμέσως προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου·

(ια) [Διαγράφηκε].

(ιβ) [Διαγράφηκε].

(ιγ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού, κτάται και πωλή ή εκμισθοί εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα παν ό,τι είναι αναγκαίον διά την παραγωγήν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, αποθήκευσιν, προετοιμασίαν προς εξαγωγήν και πώλησιν, ή άλλως πως διάθεσιν, μεταφοράν, εξαγωγήν, και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν, δύναται δε να παρέχη (επί πληρωμή ή άλλως πως) εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας παρεχομένας επί τω τέλει προαγωγής της πλέον αποτελεσματικής εκπληρώσεως των εν τοις ανωτέρω ενεργειών και δραστηριοτήτων· εν πάση περιπτώσει δέον όπως η τοιαύτη πώλησις ή εκμίσθωσις πραγμάτων, ή παροχή υπηρεσιών διενεργήται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον υπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε να είναι πιθανή η χρησιμοποίησις αυτών είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά κύριον λόγον αναφορικώς προς την υπό παραγωγών παραγωγήν καρόττων και τεύτλων·

(ιδ) όπως συνεργάζηται μετά παντός ετέρου προσώπου κατά την ενάσκησιν των δυνάμει των παραγράφων (θ) και (ιγ) του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού και όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει την υπό των προσώπων τούτων διενέργειαν τοιούτων πράξεων·

(ιε) όπως έρχηται εις συμφωνίας, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων του Συμβουλίου·

(ιστ) ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τελευταίας ανωτέρω παραγράφου-

(i) όπως έρχηται εις διαπραγματεύσεις και υπογράφη οιανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν ή ετέραν υποχρέωσιν μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς τας δαπάνας τας αφορώσας εις την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων περιλαμβανομένων και των μεταφορικών, θαλασσίων ναύλων, των ασφαλίστρων επί θαλασσίας ασφαλίσεως και των παρομοίας φύσεως δαπανών· και

(ii) όπως έρχηται εις συμφωνίαν, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιουδήποτε ετέρου Συμβουλίου Εμπορίας, ιδρυθέντος ή ιδρυθησομένου εν τη Δημοκρατία δυνάμει οιουδήποτε νόμου, αναφορικώς προς την διατήρησιν κοινού εκτελεστικού προσωπικού και οικήματος ή και ετέρας διοικητικάς διευκολύνσεις·

(ιζ) όπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή εις την λήψιν και διανομήν στατιστικών και ετέρων πληροφοριών αίτινες κατά την γνώμην αυτού σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή αφορώσι την παραγωγήν ή εμπορικήν τοποθέτησιν καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβανομένων επιτρέπει την γνωστοποίησιν οιασδήποτε πληροφορίας κατά παράβασιν του άρθρου 54:

Νοείται περαιτέρω ότι το γεγονός ότι αι διανεμηθείσαι στατιστικαί και πληροφορίαι υπήρξαν εσφαλμέναι ή οιαδήποτε παράλειψις του Συμβουλίου προς λήψιν και κυκλοφορίαν τοιούτων στατιστικών ή ετέρων πληροφοριών ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως παρέχουν εις τους παραγωγούς ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον·

(ιη) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών εν οιαδήποτε χώρα περί την πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής ερευνών περί το δυνατόν εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου ήτις θα προεκάλει ζήτησιν·

(ιθ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη διευθετήσεις αποσκοπούσας εις την αύξησιν της καταναλώσεως καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας είτε γενικώς είτε ειδικώτερον παρά τινος χώρας·

(κ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον των βελτιωμένων μεθόδων όσον και του εξοπλισμού), αφορώντων εις την παραγωγήν, συγκομιδήν, παρασκευήν προς εμπορίαν, εμπορίαν, συντήρησιν, μεταφοράν και φόρτωσιν καρόττων και τεύτλων και να ενθαρρύνη ή βοηθή την εφαρμογήν τοιούτων μεθόδων·

(κα) όπως άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (θ) του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς ή χάριν επιδείξεως οιανδήποτε των εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων και ούτω λαμβάνη ευθέως πληροφορίας περί τας απαιτουμένας διά τοιαύτας ενεργείας δαπάνας ως και περί τας δυναμένας να επιτευχθώσι τιμάς των εν τη διεθνή αγορά πωλουμένων ή άλλως πως διατιθεμένων καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας·

(κβ) [Διαγράφηκε].

(κγ) όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγεται η ενάσκησις των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών τω Συμβουλίω εξουσιών·

(κδ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού ενασκή πάσαν ετέραν αρμοδιότητα ην το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον διά τους εν τω άρθρω 26 καθοριζομένους σκοπούς·

(κε) [Διαγράφηκε].

(κστ) [Διαγράφηκε].

Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εντολάς, Κανονισμούς και διατάγματα διά την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων

28.-(1) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να εκδίδη τοιαύτας εντολάς αφορώσας εις την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων ως ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά την αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού.

Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών

29. Οσάκις το Συμβούλιον κρίνει τούτο αναγκαίον προς εκπλήρωσιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, δύναται να επιδώση εις παραγωγόν έγγραφον απαίτησιν καλούσαν αυτό όπως παράσχη τω Συμβουλίω εντός της υπό του Συμβουλίου καθωρισμένης προθεσμίας και υπό τον καθωρισμένον υπ’ αυτού τύπον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις και λοιπάς πληροφορίας (περιλαμβανομένης και της προσαγωγής βιβλίων και ετέρων εγγράφων) αναφορικώς προς τα καρόττα και τεύτλα ως ήθελον εκάστοτε καθορισθή εν τη τοιαύτη εγγράφω απαιτήσει.

Εξουσία εισόδου και επιθεωρήσεως

30.-(1) Πας έχων την προς τούτο έγγραφον άδειαν του Συμβουλίου και ίνα εξασφαλισθή η τήρησις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε εντολής, κανονισμού ή διατάγματος δυνάμει του Νόμου τούτου γενομένου υπό του Συμβουλίου, δύναται κατά πάντα εύλογον χρόνον και τη επιδείξει της σχετικής αδείας να εισέρχηται και επιθεωρή γαίας, τόπους, κτίρια, πλην των κατοικιών, μεταφορικά οχήματα, ή πλοία άτινα ως ούτος ευλόγως πιστεύει χρησιμοποιούνται διά την παραγωγήν καρόττων και τεύτλων ή την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως εκάστοτε ρυθμιζομένης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του άρθρου 27.

(2) Παν πρόσωπον έχον τοιαύτην άδειαν ως εν τοις ανωτέρω δύναται να προβή εις επιθεώρησιν και δειγματοληψίαν καρόττων και τεύτλων εις οιανδήποτε των μνημονευομένων εν τω αμέσως προηγουμένω εδαφίω περιστάσεων.

ΜΕΡΟΣ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία κτήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας και συμβατική ικανότης

31. Το Συμβούλιον έχει ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως, ή διαθέσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας, κινητής τε και ακινήτου, επί τω τέλει ενασκήσεως οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτού, ως και συμβατικήν τοιαύτην.

Επενδύσεις

32. Τα εκάστοτε εις πίστιν του Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα δύνανται είτε ν’ αποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαριασμόν καταθέσεων παρ’ οιαδήποτε Τραπέζη, είτε εφ’ όσον εις δεδομένον χρόνον δεν είναι αναγκαία διά τας αρμοδιότητας του Συμβουλίου, να επενδυθώσιν εις χρεώγραφα εις άτινα οι Επίτροποι (Trustees) δύνανται να επενδύσωσι χρήματα του τραστ (Trust) δυνάμει του περί Επιτρόπων (Trustees) Νόμου ή τη εγκρίσει του Υπουργού να επενδυθώσι ταύτα εις οιαδήποτε έτερα χρεώγραφα.

Πλεόνασμα

33.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να σχηματίζη αποθεματικόν εκ ποσών εκάστοτε καθοριζομένων υπ’ αυτού κατά το δοκούν, όπερ και να χρησιμοποιή διά την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού ή σχετικώς προς ταύτας καθ’ ον χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει.

(2) Εάν το Συμβούλιον κρίνη ότι το ούτω σχηματισθέν αποθεματικόν υπερβαίνει τας ανάγκας του Συμβουλίου διά τας δυνάμει του παρόντος Νόμου δραστηριότητας αυτού, εις τους παραγωγούς καρόττων και τεύτλων διαμοιράζεται κατά τον πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ’ αυτού κατά το δοκούν.

Εξουσία προς σύναψιν δανείων

34.-(1) Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού και επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, να συνάπτη δάνεια κατά τρόπον έναντι ασφαλείας και υπό όρους καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου μετά του εκάστοτε δανειστού αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται κατά νόμον να παράσχη γενικήν έγκρισιν διά την υπό του Συμβουλίου σύναψιν δανείων μη υπερβαινόντων το καθοριζόμενον υπό του Υπουργού ποσόν~ ο Υπουργός καθορίζει ωσαύτως και τους όρους συνάψεως του δανείου ως και την παρασχεθησομένην ασφάλειαν.

Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή τα δάνεια

35. Ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπών την Κυβέρνησιν δύναται να εγγυηθή κατά τρόπον και υπό όρους καθοριζομένους υπ’ αυτού κατά το δοκούν την πληρωμήν τόκου και κεφαλαίου ή εκατέρου εξ αυτών, οιουδήποτε δανείου εις την σύναψιν του οποίου το Συμβούλιον προτίθεται να προβή.

Εξουσία παροχής δανείων εις έτερα Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων

36. Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού να παράσχη βραχυπρόθεσμα δάνεια εις οιαδήποτε έτερα, δυνάμει Νόμου ιδρυθέντα ή ιδρυθησόμενα εντός της Δημοκρατίας συμφώνως οιουδήποτε άλλου Νόμου Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων.

Χορηγήσεις εις παραγωγούς

37. Το Συμβούλιον δύναται να προβή εις αρχικάς πληρωμάς έναντι του τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμού εις οιονδήποτε παραγωγόν βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού και κατηγορίας των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη και εις την συσκευασίαν των οποίων προέβη διά λογαριασμόν αυτού:

Νοείται ότι αι τοιαύται αρχικαί πληρωμαί εν ουδεμιά περιπτώσει και ουδέποτε υπερβαίνουν τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν του καθαρού ποσού όπερ το Συμβούλιον υπολογίζει ότι θα λάβη ο παραγωγός διά τα καρόττα και τεύτλα αυτού συμφώνως τη προνοουμένη εν άρθρω 38 διαδικασία.

Λήψις και διανομή του προϊόντος της πωλήσεως

38.-(1) Το Συμβούλιον λαμβάνει ολόκληρον το καθαρόν προϊόν το προκύπτον εκ πωλήσεων καρόττων και τεύτλων γενομένων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν των παραγωγών και μεριμνά όπως τα ούτω ληφθέντα χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ των παραγωγών~ ο τρόπος, η αναλογία και αι περιστάσεις υφ’ ας χωρεί η τοιαύτη διανομή αποφασίζονται και καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς του αμέσως προηγουμένου εδαφίου αναφορικώς προς καρόττα και τεύτλα γενόμενα αποδεκτά υπό του Συμβουλίου και πωληθέντα ή άλλως πως διατεθέντα υπ’ αυτού, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις μεταγενεστέρας ή τελικάς πληρωμάς ή εις αμφοτέρας τας τοιαύτας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει του οποίου αι εκ των πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων καθαραί εισπράξεις να συγκεντρούνται εις κοινόν ταμείον με βάσιν χρονικήν και βάσει του χαρακτηρισμού και της κατηγορίας των πωλουμένων καρόττων και τεύτλων και διανέμωνται εις τους παραγωγούς συμφώνως προς την συμμετοχήν αυτών εις το οικείον κοινόν ταμείον.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να συμψηφίση μετά των διανεμητέων εις οιονδήποτε παραγωγόν χρημάτων χορηγήσεις γενομένας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, ή το ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή τέλους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των άρθρων 44 και 45, ή έτερα χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπό του παραγωγού τω Συμβουλίω.

(4) Επί τω τέλει εξακριβώσεως του καταβληθησομένου εις τινα παραγωγόν καρόττων και τεύτλων καθαρού προϊόντος της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων παραδοθέντων τω Συμβουλίω και γενομένων αποδεκτών υπ’ αυτού, και γενικώτερον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η απόφασις του Συμβουλίου καθ’ όσον αφορά τον χαρακτηρισμόν και την κατηγορίαν των τοιούτων καρόττων και τεύτλων, την μέθοδον καθορισμού των παρακρατήσεων των γενομένων αναφορικώς προς εισφοράς, τέλη και δαπάνας διενεργηθείσας διά την εμπορίαν και πώλησιν των καρόττων και τεύτλων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν του παραγωγού, και γενικώς την μέθοδον καθορισμού του εν τη πραγματικότητι καθαρού προϊόντος της πωλήσεως, ή άλλως πως διαθέσεως, είναι τελεσίδικος.

Κεφάλαια του Συμβουλίου

39. Τα κεφάλαια και αι πρόσοδοι του Συμβουλίου προέρχονται-

(α) εκ των εκάστοτε εξειδικευμένων τω Συμβουλίω ποσών διά ψήφου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή δι’ οιασδήποτε αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων δι’ ης παραχωρούνται χρηματικά τινα ποσά δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου~

(β) εκ διαθεσίμων προερχομένων εκ της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων~

(γ) εκ διαθεσίμων προερχομένων εξ εισφορών και τελών πληρωτέων υπό των παραγωγών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου~

(δ) εκ διαθεσίμων κερδαινομένων εξ οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επενδύσεως του Συμβουλίου~

(ε) εκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει των εξουσιών συνάψεως δανείων δι’ ων περιβέβληται το Συμβούλιον δυνάμει του παρόντος Νόμου~

(στ) εκ παντός ετέρου ποσού ή στοιχείου ενεργητικού όπερ καθ’ οιονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω Συμβουλίω αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα συναφές προς τας αρμοδιότητας αυτού.

Δαπάναι

40. Το Συμβούλιον δύναται να διαθέτη τα εις την διάθεσιν αυτού κεφάλαια-

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών εις παραγωγούς διά καρόττα και τεύτλα εφ’ ων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εις το Συμβούλιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) δι’ απάσας τας δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκουμένας αρμοδιότητας του Συμβουλίου ή τινας εξ αυτών, και σχετικώς προς τοιαύτας αρμοδιότητας·

(δ) διά τας δαπάνας διοικήσεως του Συμβουλίου·

(ε) διά πληρωμάς εις έκτακτα έξοδα ή έτερα αποθεματικά·

(στ) διά τόκους πληρωτέους επί χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) διά τας πληρωμάς μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αναφορικώς προς τα καθήκοντα των δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) διά τας πληρωμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων εις τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Συμβουλίου·

(θ) διά τα έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος εφαπτομένου των καρόττων και τεύτλων και περιλαμβανομένων χρηματικών ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εις ιδρύματα ιδρυθέντα διά την διενέργειαν τοιούτων ερευνών·

(ι) διά την κάλυψιν των διά τον σχηματισμόν και ίδρυσιν του Συμβουλίου διενεργηθεισών δαπανών αίτινες δυνατόν να εγένοντο τη εγκρίσει του Υπουργού διά λογαριασμόν του Συμβουλίου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ια) δι’ οιονδήποτε σκοπόν δι’ ον το Συμβούλιον υπέχει υποχρέωσιν δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου όπως χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτού.

Καθήκοντα Συμβουλίου, Λογαριασμοί και έλεγχος

41.-(1) Το Συμβούλιον οφείλει όπως-

(α) τηρή τους προσήκοντας λογαριασμούς περί πάσης συναλλαγής αυτού συμφώνως των παραδεδεγμένων αρχών και κατά τρόπον τυγχάνοντα της επιδοκιμασίας του Υπουργού~

(β) ετοιμάζη ετησίως κατάστασιν λογαριασμών, περιβεβλημένην τοιούτον τύπον, περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συντεταγμένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αύτη να παρουσιάζη αληθή και δικαίαν όψιν της οικονομικής καταστάσεως του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτού διά την λογιστικήν περίοδον εις ην η ειρημένη κατάστασις αφορά.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται υπό μέλους λογιστικού οίκου εις ον μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστιτούτου ή ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(3) Το ταχύτερον δυνατόν από του τέλους εκάστης λογιστικής περιόδου το Συμβούλιον αποστέλλει εις τον Υπουργόν έκθεσιν περί την κατά την περίοδον ταύτην άσκησιν των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου ομού μετ’ αντιγράφου της καταστάσεως των εξελεγχθέντων λογαριασμών του Συμβουλίου διά την αυτήν περίοδον, ως και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως γενομένης υπό των ελεγκτών επί της τοιαύτης καταστάσεως ή των λογαριασμών του Συμβουλίου.

(4) Εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων κατατίθεται αντίγραφον πάσης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέσεως των ελεγκτών.

(5) Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών ετοιμασθεισών υπό του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου διατίθενται εις το κοινόν έναντι ευλόγου τινός τιμήματος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω “λογιστική περίοδος” σημαίνει περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγουσαν κατά τινα ημερομηνίαν καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου ουχί όμως βραδύτερον των δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε ετέραν μεταγενεστέραν περίοδον ουχί μείζονα των δώδεκα μηνών αρχομένην άμα τη λήξει της προηγουμένης λογιστικής περιόδου.

Καθήκον παροχής πληροφοριών

42. Το Συμβούλιον οφείλει να παρέχη τω Υπουργώ πάσας τας αιτουμένας εκάστοτε εξ αυτού οικονομικάς και στατιστικάς εκθέσεις.

Επισφαλείς οφειλαί

43. Το Συμβούλιον δύναται να προβή τη εγκρίσει του Υπουργού, εις την διαγραφήν των επισφαλών οφειλών.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Εισφοραί

44. Έκαστος παραγωγός καταβάλλει τω Συμβουλίω εισφοράν ης το ποσόν κατ’ οκάν καρόττων και τεύτλων παραδιδομένων υπ’ αυτού τω Συμβουλίω καθορίζεται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών αυτού προς κάλυψιν των διοικητικών και υπηρεσιακών δαπανών των γενομένων υπό του Συμβουλίου εν τη ενασκήσει των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού. Αι τοιαύται εισφοραί υπολογίζονται αναλόγως των καρόττων και τεύτλων άτινα παρεδόθησαν υφ’ εκάστου παραγωγού κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Τέλη

45.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να επιβάλη ειδικόν τέλος ή τέλη επί παραγωγών-

(α) [Διαγράφηκε].

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) ίνα εξασφαλισθή δικαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταξύ των παραγωγών.

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν εκατοστιαίαν αναλογίαν εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου επί του καθαρού προϊόντος των υπό του Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων των καρόττων και τεύτλων εκάστου παραγωγού και δι’ αναφοράς εις τας διενεργουμένας παραδόσεις καρόττων και τεύτλων υφ’ εκάστου παραγωγού προς το Συμβούλιον κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Νοείται ότι η εκατοστιαία αναλογία συμφώνως προς την οποίαν καθορίζονται τα τέλη δύναται να είναι διάφορος διά τα δύο προϊόντα.

Διεκδίκησις εισφορών

46. Τα ποσά των υπό τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 44 πληρωτέων εισφορών ως και το ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος επί τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να διεκδικηθώσιν ως χρέη οφειλόμενα τω Συμβουλίω υπό του παραγωγού τούτου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την εμπορίαν καρόττων και τεύτλων δι’ εξαγωγήν

47. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί επί καρόττων και τεύτλων δυναμένων να εξαχθώσι και επί προσώπων δυναμένων να εξάγωσι καρόττα και τεύτλα

48. [Διαγράφηκε]
Κτήσις δικαιώματος κυριότητος επί καρόττων και τεύτλων γενομένων αποδεκτών υπό του Συμβουλίου

49. Επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, το δικαίωμα κυριότητος επί πάντων των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη εξ οιουδήποτε παραγωγού προς πώλησιν ή διάθεσιν αυτών διά λογαριασμόν του τελευταίου, περιέρχεται τω Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος άρθρου και άνευ ετέρας μεταβιβαστικής πράξεως.

Όροι αποδοχής καρόττων και τεύτλων προσφερομένων τω Συμβουλίω

50. Το Συμβούλιον αποδέχεται καρόττα και τεύτλα παραδιδόμενα αυτώ εφ’ όσον είναι εξαγωγίμου επιπέδου, ή καρόττα και τεύτλα διά διαβάθμισιν και συσκευασίαν εξαγωγίμου επιπέδου, δι’ εξαγωγήν και πώλησιν ή ετέραν διάθεσιν, διά λογαριασμόν των παραγωγών συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι-

(α) η ποσότης των προσφερομένων και παραδιδομένων τω Συμβουλίω ή εις τους αντιπροσώπους αυτού καρόττων και τεύτλων, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ως και ο χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 27~

(β) το Συμβούλιον δύναται να μη αποδεχθή καρόττα και τεύτλα παραχθέντα καθ’ οιανδήποτε περίοδον εσοδείας καρόττων και τεύτλων προγενεστέραν της περιόδου καθ’ ην ήρξατο η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διακριτική εξουσία Συμβουλίου όπως αποδεχθή καρόττα και τεύτλα κατ’ εξαίρεσιν των όρων αποδοχής

51. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 50 το Συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αποδέχηται καρόττα και τεύτλα εξαγωγίμου ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού, παραδιδόμενα και προσφερόμενα αυτώ μετά την περίοδον των καθωρισμένων προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μη συνάδοντα προς τας διατάξεις του άρθρου 50:

Νοείται ότι-

(α) το Συμβούλιον πιστεύει ότι δύναται να εξεύρη αγοράν διά τα τοιαύτα καρόττα και τεύτλα·~ και

(β) η υπό του Συμβουλίου διά τον παραγωγόν γενομένη εξαγωγή και πώλησις, ή ετέρα διάθεσις τοιούτων καρόττων και τεύτλων γίνεται δι’ άμεσον λογαριασμόν του παραγωγού·και

(γ) [Διαγράφηκε].

ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Ψευδείς παραστάσεις

52. Πας όστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ως αντιπρόσωπον του Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος.

Γενικά αδικήματα

53. Πας όστις-

(α) Διαγράφηκε.

(β) παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τους όρους εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε υποχρέωσιν, εντολήν, κανονισμόν, ή διάταγμα γενόμενον υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 28· ή

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν γενομένην υπό του Συμβουλίου ή υποχρέωσιν επιβληθείσαν υπ’ αυτού συμφώνως τω άρθρω 29, ή συμμορφούμενος προς τούτο προβαίνει εις δήλωσιν ήτις εν γνώσει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω· ή

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οιωδήποτε αρχείω τηρουμένω συμφώνως προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει έγγραφον εν γνώσει αυτού διαλαμβάνον εγγραφήν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω, ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον διαλαμβάνον τοιαύτην εγγραφήν· ή

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 30,

είναι ένοχος αδικήματος.

Αδικήματα περί την γνωστοποίησιν ωρισμένων πληροφοριών ληφθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου

54. Εάν πρόσωπον τι γνωστοποιήση πληροφορίαν ληφθείσαν υπ’ αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης αυτώ ή τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δε γνωστοποίησις γενή άλλως ή-

(α) τη συναινέσει του προσώπου όπερ παρέσχε την σχετικήν πληροφορίαν~

(β) εις τον Υπουργόν ή τον αντιπρόσωπον αυτού, ή εις τινα σύμβουλον ή υπάλληλον του Συμβουλίου~ ή

(γ) εν τω τύπω συνόψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών παρασχεθεισών ή ληφθεισών εξ αριθμού τινος προσώπων, της συνόψεως ταύτης ούσης ούτω διατετυπωμένης ώστε να μη είναι δυνατή η βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων αφορώντων εις την επιχείρησιν επί μέρους προσώπων~ ή

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής τινος διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και των διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά τα πρακτικά της τοιαύτης διαδικασίας,

είναι ένοχος αδικήματος.

Ποιναί

55. Πας όστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των άρθρων 52, 53 ή 54 εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 450 ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Αδικήματα νομικών προσώπων

56. Οσάκις αποδεικνύεται ότι η υπό τινος νομικού προσώπου διάπραξις αδικήματος κατά παράβασιν των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου εγένετο τη συναινέσει ή τη συνενοχή ή δύναται να αποδοθή εις την αμέλειαν οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον το νομικόν πρόσωπον όσον και ο εν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δε υπόκεινται εις δίωξιν και εφ’ όσον καταδικασθώσιν υπόκεινται εις την ανάλογον ποινήν.

ΜΕΡΟΣ VIII ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπουργικαί οδηγίαι

57.-(1) Το παρόν άρθρον ισχύει αναφορικώς προς πάσαν αρμοδιότητα του Συμβουλίου ασκουμένην υπ’ αυτού δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εάν φανή τω Υπουργώ ότι το αποτέλεσμα ή εν των αποτελεσμάτων οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπουμένης πράξεως ή παραλείψεως, του Συμβουλίου αντίκειται ή θα αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον, ούτος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Συμβουλίου κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως εκδώση προς το Συμβούλιον πάσαν οδηγίαν περί τας πράξεις ή παραλείψεις αυτού ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον ίνα παρεμποδίση το αποτέλεσμα, ή αναλόγως της περιπτώσεως, παρεμποδίση ή μειώση την ζημίαν ην αύτη επάγεται εις το δημόσιον συμφέρον~ το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως συμμορφούται προς πάσαν ούτω εκδιδομένην οδηγίαν:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ως επιβάλλον αυτώ την υποχρέωσιν όπως πράξη τι όπερ δεν έχει εξουσίαν να πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διαιτησία

58.-(1) Πας παραγωγός ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον μεθ’ ου το Συμβούλιον έχει εμπορικάς ή άλλας σχέσεις, σχετικώς προς οιασδήποτε εξουσίας ασκουμένας υπό του Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν αυτού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται εξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως του Συμβουλίου ή οιασδήποτε αρχής ενεργούσης διά λογαριασμόν του Συμβουλίου εν σχέσει προς τινα εξουσίαν ασκουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλη το ζήτημα εις την διαιτησίαν μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου.

(2) Το διαιτητικόν δικαστήριον διορίζεται κατόπιν συμφωνίας του ενδιαφερομένου προσώπου και του Συμβουλίου, ή μη επιτευχθείσης τοιαύτης συμφωνίας, τη αιτήσει εκατέρου των μερών υπό του επαρχιακού δικαστηρίου της επαρχίας ένθα διαμένει το ενδιαφερόμενον πρόσωπον~ ο διαιτητής εκδίδει την κατά την κρίσιν αυτού δικαίαν απόφασιν επί του υποβληθέντος αυτώ προς διαιτησίαν ζητήματος.

(3) Η ακρόασις του υποβληθέντος εις διαιτησίαν ζητήματος διεξάγεται και η επ’ αυτού απόφασις εκδίδεται εν τη Δημοκρατία και συμφώνως τω κρατούντι εν τη Δημοκρατία δικαίω επί παντός δε τοιούτου ζητήματος τυγχάνει εφαρμογής ο περί Διαιτησίας Νόμος.

Διάλυσις και εκκαθάρισις του Συμβουλίου

59.-(1) Ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος να προβή εις την διάλυσιν του Συμβουλίου εάν κρίνη τούτο σκόπιμον κατόπιν γνωμοδοτήσεως ληφθείσης εκ των εν τοις εφεξής οργανισμών~ επί τούτω το Συμβούλιον ουδεμίαν των διά του παρόντος Νόμου παραχωρηθείσαν αυτώ αρμοδιοτήτων ενασκεί εκτός καθ’ ην έκτασιν τούτο είναι αναγκαίον διά την επωφελή διάλυσιν του Συμβουλίου.

Αι προ της εκδόσεως του διατάγματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου αναγκαίαι γνωμοδοτήσεις παρέχονται υπό του Συμβουλίου και υπό παντός ετέρου οργανισμού όστις κατά την γνώμην του Υπουργού αντιπροσωπεύει ουσιαστικώς τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα διορίζονται τα μέλη.

(2) Ο Υπουργός εν τω εκδιδομένω δυνάμει του παρόντος άρθρου διατάγματι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά-

(α) την εκκαθάρισιν των υποθέσεων του Συμβουλίου~

(β) την επιβολήν και είσπραξιν τελών προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως και των δαπανών εκκαθαρίσεως, καθ’ ην έκτασιν αι τοιαύται υποχρεώσεις και δαπάναι δεν δύνανται να αντιμετωπισθώσιν εκ κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού του Συμβουλίου~

(γ) την χρήσιν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού διά τους καθοριζομένους εν τω διατάγματι σκοπούς~ οι τοιούτοι σκοποί δέον όπως σχετίζωνται με την παραγωγήν, εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων δι’ ας το Συμβούλιον ελειτούργει προ της διαλύσεως αυτού.

(3) Η διά του παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου εκδιδομένης, ακυρούται δε δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθ’ ο μέρος τούτο διέπει τα εν εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ζητήματα, υπόκειται εις τροποποίησιν ή ανάκλησιν διά μεταγενεστέρου διατάγματος του Υπουργού δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

60. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να προβή εις τους δυνάμει του άρθρου 5 διορισμούς εις το Συμβούλιον μετά την ψήφισιν του παρόντος Νόμου και προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος αυτού.

Σημείωση
7 του Ν 24/83Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Σημείωση
14 του Ν.9(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.9(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.9(I)/2003] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003.