Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 1968 και ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμοι του 1968 και 1978.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“βασικός μισθός” σημαίνει το βασικό μισθό με το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα∙

“δικαίωμα υπηρεσίας” σημαίνει οιανδήποτε προσθήκην εις τους λογαριασμούς πελατών, αντί του φιλοδωρήματος ή χρεώσεως δι’ υπηρεσίαν·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπήν Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής, ήτις εγκαθιδρύεται διά του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

“εργοδοτούμενος” περιλαμβάνει παν πρόσωπον εργαζόμενον δι’ έτερον πρόσωπον εις κέντρον αναψυχής είτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδοτουμένου και εργοδότου και ο όρος “εργοδότης” θα ερμηνεύηται αναλόγως:

Νοείται ότι πρόσωπον του οποίου η κυρία απασχόλησις είναι η ψυχαγωγία των πελατών του κέντρου αναψυχής διά της εκτελέσεως καλλιτεχνικών ή παρομοίων δεξιοτήτων δεν θα θεωρήται εργοδοτούμενος διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“κέντρον αναψυχής” σημαίνει εστιατόριον, ζαχαροπλαστείον, καμπαρέ, καφενείον, μουσικόν κέντρον, μπαρ, νάϊτ κλάμπ, ποτοπωλείον, ταβέρναν, λέσχην και οιονδήποτε άλλο μέρος εις το οποίον καταναλίσκονται ή παρασκευάζονται ποτά ή φαγητά·

“υπηρεσία” σημαίνει συνεχή και άνευ διακοπής υπηρεσίαν εις κέντρον αναψυχής ή ξενοδοχείον αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσίαν εις το εξωτερικόν:

Νοείται ότι υπηρεσία εις ξενοδοχείον δεν διακόπτει την υπηρεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υπηρεσία εργοδοτουμένου δεν θα θεωρείται διακεκομμένη, εάν ο εργοδοτούμενος αναγκασθεί να διακόψει την υπηρεσία του -

(α) λόγω έλλειψης εργασίας σε κέντρα αναψυχής ή ξενοδοχεία,

(β) λόγω ασθενείας,

(γ) λόγω επιστρατεύσεως,

(δ) λόγω άδειας μητρότητας, ή

(ε) λόγω γονικής άδειας και άδειας για λόγους ανωτέρας βίας,

εκτός εάν μετά την άρση των πιο πάνω λόγων, ο επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος δεν αναλάβει υπηρεσία σε κέντρα αναψυχής ή ξενοδοχεία, για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

“ώραι καθήκοντος” σημαίνει οιανδήποτε χρονικήν περίοδον κατά την διάρκειαν της οποίας απαιτείται παρ’ εργοδοτουμένου όπως εκτελή εργασίαν του κέντρου αναψυχής.

Καθίδρυσις και σύστασις Επιτροπής

3.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής συνισταμένη ως προνοείται εις το εδάφιον (2) ήτις ενασκεί τας εξουσίας και εκτελεί τα καθήκοντα τα καθοριζόμενα εις τον παρόντα Νόμον και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(2) Την Επιτροπήν απαρτίζουν-

(α) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπος τούτου, ως Πρόεδρος·

(β) ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ή αντιπρόσωπος τούτου·

(γ) τρία (3) πρόσωπα, διοριζόμενα από τον Υπουργό σε συνεννόηση με οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών ή ελλείψει τέτοιων οργανώσεων, τρείς εργοδότες διοριζόμενους από τον Υπουργό·

(δ) τρία (3) πρόσωπα, διοριζόμενα από τον Υπουργό σε συνεννόηση με οποιεσδήποτε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτουμένων.

Θητεία, απαρτία και αποφάσεις Επιτροπής

4.-(1) Η θητεία οιουδήποτε μέλους της Επιτροπής διοριζομένου υπό του Υπουργού διαρκεί τρία έτη από της ημερομηνίας διορισμού του μέλους τούτου εκτός εάν ο διορισμός τούτου τερματισθή ενωρίτερον υπό του Υπουργού τη συναινέσει της ενδιαφερομένης πλευράς.

(2) Οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής διοριζόμενον υπό του Υπουργού δύναται να υποβάλη παραίτησιν καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της θητείας του δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Υπουργόν μέσω του Προέδρου της Επιτροπής.

(3) Απαρτίαν αποτελούσι τρία τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής εφ’ όσον παρίστανται ο Πρόεδρος και ανά εν μέλος εκ των εν τοις παραγράφοις (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 διοριζομένων μελών:

Νοείται ότι οιαδήποτε πέντε (5) μέλη της Επιτροπής αποτελούσιν απαρτίαν.

(4) Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5) Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες, και έκτακτα, νοουμένου ότι το ζητήσει εγγράφως ένα εκ των τεσσάρων (4) μελών, που την απαρτίζουν, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.

Εξουσίαι και καθήκοντα της Επιτροπής

5.-(1) Η αρμοδιότης της Επιτροπής είναι όπως φροντίζη όπως αι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των επί τη βάσει τούτου Κανονισμών πάντοτε τηρώνται και εφαρμόζωνται, δεόντως επιλαμβάνηται διαφορών σχετιζομένων με την ερμηνείαν τούτων και εξασφαλίζη όπως οιαδήποτε παράβασις τούτων τηρουμένου του εδαφίου (3) διώκηται ποινικώς.

(2) Η Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη μονίμους διαταγάς και οδηγίας διά την ομαλήν και αποτελεσματικήν εφαρμογήν και λειτουργίαν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των επί τη βάσει τούτου Κανονισμών.

(3) Τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας η Επιτροπή δύναται να εγείρη διά του Προέδρου αυτής ποινικήν δίωξιν κατά παντός παραβάτου των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών, των εξόδων της τοιαύτης διώξεως βαρυνόντων την Δημοκρατίαν.

(4) Η Επιτροπή δύναται να συντάσση εσωτερικούς κανονισμούς διέποντας την λειτουργίαν αυτής.

Αδικήματα και ποινές

5Α.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όποιος-

(i) παρεμποδίζει Επιθεωρητή, κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, που του παρέχεται από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙

(ii) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την οποία παρέχεται εξουσία από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙

(iii) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς˙

(iv) παρεμποδίζει, ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να παρουσιασθεί ενώπιον Επιθεωρητή ή να εξετασθεί από αυτόν,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του εδαφίου (1), από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδεχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση διοικητικού συμβούλου, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

(3) Επιθεωρητής, ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Κανονισμοί

6. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς, καθορίζοντας-

(1) τους όρους εργασίας των εργοδοτουμένων συμπεριλαμβανομένων-

(α) του θεσμού επαγγελματικών βιβλιαρίων,

(β) των καθ’ εκάστην εργάσιμον ημέραν και εβδομάδα ωρών εργασίας,

(γ) των υπερωριών,

(δ) της εβδομαδιαίας αναπαύσεως,

(ε) της ετησίας αδείας,

(στ) της αδείας ασθενείας,

(ζ) της προειδοποιήσεως επί τω τερματισμώ της εργασίας,

(η) του δικαιώματος υπηρεσίας ως και του τρόπου επιβολής και κατανομής τούτου.

(2) Τον τρόπον της επιθεωρήσεως των κέντρων αναψυχής προς διαπίστωσιν της τηρήσεως ή μη των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών·

(3) τα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων η Επιτροπή θα έχη διακριτικήν ευχέρειαν, τη εγκρίσει του Υπουργού, να εξαιρή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων ή γενομένων Κανονισμών οιονδήποτε κέντρον αναψυχής ή οιανδήποτε κατηγορίαν κέντρων αναψυχής·

(4) ποινάς φυλακίσεως μη υπερβαινούσας τους τρεις (3) μήνες ή προστίμου μη υπερβαίνοντος τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας διά παραβάσεις των κανονισμών και διά την εν γένει πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως Κανονισμών επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, οι εν τω επισυνημμένω Πίνακι Κανονισμοί θα έχωσιν ισχύν ως εάν εγένοντο επί τη βάσει του παρόντος άρθρου.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται εις άπαντα τα κέντρα αναψυχής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, τη εισηγήσει της Επιτροπής διά Διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να εξαιρή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων ή γενομένων Κανονισμών οιονδήποτε κέντρον αναψυχής ή οιανδήποτε κατηγορίαν κέντρων αναψυχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 6.)

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 1968.

2.-(1) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνος διά την εισαγωγήν και λειτουργίαν του θεσμού επαγγελματικών βιβλιαρίων των εργοδοτουμένων και εκδίδει εις έκαστον εργοδοτούμενον επαγγελματικόν βιβλιάριον εις το οποίον καταγράφονται η ειδικότης και η τάξις του εργοδοτουμένου αίτινες ίσχυον καθ’ ην ημέραν το επαγγελματικόν βιβλιάριον εξεδόθη προς τούτον.

(2) Έκαστος εργοδοτούμενος όστις κατά την ημέραν ενάρξεως ισχύος των παρόντων Κανονισμών εργάζεται εις κέντρον αναψυχής δέον όπως εφοδιασθή διά τοιούτου βιβλιαρίου το βραδύτερον εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ταύτης.

(3) Πας μη ειδικευμένος εργοδοτούμενος αναλαμβάνων εργασίαν διά πρώτην φοράν εις κέντρον αναψυχής δέον όπως αποκτήση επαγγελματικόν βιβλιάριον, άμα τη συμπληρώσει εξ μηνών υπηρεσίας.

(4) Πας ειδικευμένος εργοδοτούμενος αναλαμβάνων εργασίαν εις κέντρον αναψυχής δέον όπως εφοδιασθή δι’ επαγγελματικού βιβλιαρίου άμα τη συμπληρώσει ενός μηνός υπηρεσίας.

(5) Εις οιονδήποτε απόφοιτον ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής εκδίδεται επαγγελματικόν βιβλιάριον κατόπιν υπηρεσίας ενός μηνός εις την ειδικότητα και τάξιν δι’ ας ούτος προσελήφθη. Νοουμένου ότι, οι σπουδασταί ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής είναι ελεύθεροι όπως αναλαμβάνουν εργασίαν άνευ επαγγελματικού βιβλιαρίου κατά την περίοδον της φοιτήσεως των εις την σχολήν ως μέρος της πρακτικής εξασκήσεως και της επί δοκιμασία υπηρεσίας τούτων εάν ούτοι ικανοποιήσωσι την Επιτροπήν διά της προσαγωγής  εγγράφου ή άλλης μαρτυρίας, ότι φοιτώσιν εις τοιαύτην σχολήν.

(6) Εργοδοτούμενος εις ξενοδοχείον κατέχων επαγγελματικόν βιβλιάριον δικαιούται να εργασθή εις κέντρον αναψυχής εις την ειδικότητα και τάξιν τας καθοριζομένας εν τω υπό του υπαλλήλου κατεχομένω επαγγελματικώ βιβλιαρίω.

(7) Εργοδοτούμενος όστις είναι κάτοχος επαγγελματικού βιβλιαρίου, δύναται, εάν υπάρχη κενή θέσις εις το κέντρον αναψυχής ένθα απασχολείται, να αποταθή προς τον εργοδότην αυτού διά προαγωγήν.

(8) Τα επαγγελματικά βιβλιάρια χορηγούνται προς την Επιτροπήν υπό της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώματα διά την έκδοσιν επαγγελματικού βιβλιαρίου άτινα θα εισπράττωνται υπό της Επιτροπής παρά των δικαιουμένων όπως αποκτήσουν τούτο καθορίζονται υπό της Επιτροπής και κατατίθενται εις το Δημόσιον Ταμείον.

(9) Η μορφή και το σχήμα του επαγγελματικού βιβλιαρίου εκτίθενται εις το Παράρτημα όπερ επισυνάπτεται εις τους παρόντας Κανονισμούς.

(10) Η Επιτροπή δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού να εξαιρέση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού οιονδήποτε κέντρον αναψυχής ή οιανδήποτε κατηγορίαν κέντρων αναψυχής.

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ουδείς εργοδότης απασχολεί οιονδήποτε εργοδοτούμενον και υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα πέραν των σαράντα οκτώ ωρών συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών καθ’ οιανδήποτε εβδομάδα ή πέραν των οκτώ ωρών καθ’ οιανδήποτε ημέραν, εξαιρουμένου του χρόνου του απαιτουμένου διά γεύματα ή εις ώρας πλην των αναφερομένων εις το ωράριον εργασίας το οποίον επιβάλλεται όπως παραμένη ανηρτημένον συμφώνως προς τας διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 9.

(2) Η εργάσιμος εβδομάς δεν αριθμεί πλέον των εξ ημερών η δε εργάσιμος ημέρα δεν περιλαμβάνει πλέον της μιας διακοπής.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού-

(α) ουδείς εργοδοτούμενος εργάζεται υπερωριακώς πέραν των 8 ωρών καθ’ οιανδήποτε εργάσιμον εβδομάδα:

Νοουμένου ότι εις εξαιρετικάς περιπτώσεις αύται δύνανται να αυξηθούν μέχρι 10

(β) εργασία μετά την συμπλήρωσιν του ημερησίου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία, εκάστη δε ώρα τοιαύτης εργασίας πληρώνεται ως μία και ημίσεια.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) των παρόντων Κανονισμών εν περιπτώσει ασθενείας εργοδοτουμένου αποδεικνυομένης διά πιστοποιητικού Ιατρού τα καθήκοντα του εργοδοτουμένου δύνανται να εκτελώνται υπό ετέρου εργοδοτουμένου διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν την μίαν εβδομάδα, κατά την διάρκειαν δε της περιόδου ταύτης ο εν λόγω εργοδοτούμενος δύναται να εργάζεται πέραν του συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και πληρώνηται διά την τοιαύτην υπερωρίαν ως προνοείται διά της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού.

(5) Ουδείς εργοδοτούμενος μη συμπληρώσας το δέκατον όγδοον  έτος της ηλικίας του απασχολείται πλέον των τεσσαράκοντα οκτώ ωρών καθ’ εβδομάδα, εξαιρουμένου του χρόνου του απαιτουμένου διά γεύματα, ουδείς δε εργοδοτούμενος μη συμπληρώσας το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας του απασχολείται πλέον των τεσσαράκοντα δύο ωρών καθ’ εβδομάδα εξαιρουμένου του χρόνου του απαιτουμένου διά γεύματα.

4. Έκαστος εργοδοτούμενος απολαύει καθ’ εκάστην εβδομάδα μιας ημέρας αργίας μετά πληρωμής καθ’ ην ούτος υπό ουδεμίαν ιδιότητα απασχολείται.

5.-(1) Όλοι οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται ετήσιας άδειας μετ' απολαβών τουλάχιστο τεσσάρων εβδομάδων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμων του 1967 έως 2001, επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας εντός δύο περιόδων:

Νοείται ότι για τους όρους απόκτησης του δικαιώματος και χορήγησης της ετήσιας άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμων 1967 έως 2001.

(3) Εφ’ οιασδήποτε διαφοράς αναφυομένης μεταξύ εργοδότου και εργοδοτουμένου ως προς την χρονικήν διάρκειαν της υπηρεσίας του δευτέρου αποφασίζει η Επιτροπή.

6.-(1) Άμα τη προσκομίσει πιστοποιητικού ασθενείας εκδοθέντος υπό Ιατρού ο εργοδοτούμενος δικαιούται ετησίως αδείας ασθενείας μετ’ απολαβών ως ακολούθως:

(α) Εργοδοτούμενος με υπηρεσίαν πλέον των εξ μηνών, 10 ημέρας.

(β) Εργοδοτούμενος με υπηρεσίαν πλέον των 3 ετών, 18 ημέρας:

Νοείται ότι αι πρώται τρεις ημέραι της αδείας ασθενείας είναι άνευ απολαβών.

(2) Πάσα παροχή εκ του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω ασθενείας αφαιρείται από το πληρωνόμενον εις τον εργοδοτούμενον ποσόν.

(3) Εάν η ασθένεια εργοδοτουμένου συνεχίζεται και μετά την εκπνοήν της αδείας ασθενείας της οποίας ούτος δικαιούται, χορηγείται προς τον ρηθέντα εργοδοτούμενον άδεια άνευ απολαβών ανάλογος προς τα έτη υπηρεσίας αυτού. Ειδικαί περιπτώσεις εξετάζονται υπό του εργοδότου εν συνεννοήσει μετά της Συντεχνίας του εργοδοτουμένου.

(4) Εν περιπτώσει ασθενείας ο εργοδοτούμενος ειδοποιεί τον εργοδότην από της πρώτης ημέρας της τοιαύτης ασθενείας, ή το ταχύτερον δυνατόν μετά ταύτην.

7.-(1) Εργοδοτούμενος του οποίου αι υπηρεσίαι τερματίζονται πρωτοβουλία του εργοδότου, δικαιούται προειδοποιήσεως ή αντ’ αυτής αποζημιώσεως ως ακολούθως:

(α) Εργοδοτούμενος με υπηρεσίαν μέχρις ενός έτους, 8 ημερών.

(β) Εργοδοτούμενος με υπηρεσίαν υπερβαίνουσαν το εν έτος ουχί όμως τα δύο έτη, 14 ημερών.

(γ) Εργοδοτούμενος με υπηρεσίαν υπερβαίνουσαν τα δύο έτη, 28 ημερών.

(2) Η ιδία προειδοποίησις ή αποζημίωσις παρέχεται ή καταβάλλεται υπό του εργοδοτουμένου εν η περιπτώσει ο ίδιος ο εργοδοτούμενος θα επεθύμει όπως τερματίση τας υπηρεσίας αυτού.

(3) Το ποσόν της αποζημιώσεως η οποία καταβάλλεται εις τον εργοδοτούμενον δυνάμει της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, επιβαρύνει αποκλειστικώς τον εργοδότην και εν ουδεμία περιπτώσει αφαιρείται εκ του ποσού των δικαιωμάτων υπηρεσιών των πληρωτέων εις τους λοιπούς εργοδοτουμένους.

(4) Ανεξαρτήτως των προνοιών του παρόντος Κανονισμού διά πράξεις σοβαρού παραπτώματος υπό του εργοδοτουμένου εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του ή διαγωγή εκ μέρους του εργοδοτουμένου η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέσις εργοδότου και εργοδοτουμένου δεν δύναται ευλόγως να αναμένηται όπως συνεχισθή, ή διάπραξις ποινικού αδικήματος υπό του εργοδοτουμένου εν τη εκτελέσει του καθήκοντος εκτός εάν ο εργοδότης συνήνεσεν ή, παρώτρυνε την διάπραξιν τούτου ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδοτουμένου κατά τον χρόνον της εκτελέσεως των καθηκόντων του ή σοβαρά ή επαναλαμβανομένη παράβασις ή παραγνώρισις κανόνων της εργασίας ή άλλων κανόνων εν σχέσει προς την απασχόλησιν αποτελούν λόγον απολύσεως του εργοδοτουμένου άνευ προειδοποιήσεως λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των περιστατικών της περιπτώσεως:

Νοείται ότι ο εργοδοτούμενος δύναται, μέσω της Συντεχνίας του, να αμφισβητήση το δίκαιον της αποφάσεως του εργοδότου ότε ακολουθείται η υπό της Βασικής Συμφωνίας προνοουμένη διαδικασία.

Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού “Βασική Συμφωνία” σημαίνει την συμφωνίαν η οποία επετεύχθη την 19ην Νοεμβρίου 1962, μεταξύ του Συμβουλευτικού Συνδέσμου Εργοδοτών Κύπρου και των Συντεχνιακών Ομοσπονδιών, και η οποία, πιστοποιηθείσα υπό του Υπουργού ορίζει την τυπικήν διαδικασίαν διά διαπραγματεύσεις, συνεννοήσεις και διακανονισμούς παραπόνων εις την βιομηχανίαν.

8.-(1) Πάσα πληρωμή γινομένη δυνάμει των Κανονισμών 3(3), 3(4), 7(1) και 7(2) λογίζεται βάσει του βασικού μισθού του εργοδοτουμένου και του δικαιώματος υπηρεσίας του καταβληθέντος εις τούτον κατά την διάρκειαν του μηνός όστις προηγήθη της πληρωμής.

(2) Πάσα πληρωμή γινομένη δυνάμει των Κανονισμών 5(1) και 6(1) λογίζεται βάσει του βασικού μισθού του καταβαλλομένου υπό του εργοδότου και του ποσοστού δικαιώματος υπηρεσίας εις το οποίον κανονικώς δικαιούται ο εργοδοτούμενος το οποίον θα προέρχεται εκ του ολικού ποσού δικαιώματος υπηρεσίας του μηνός καθ’ ον ο εργοδοτούμενος ευρίσκεται επ’ αδεία.

9.-(1) Έκαστος εργοδότης διατηρεί ανηρτημένα εις περίοπτον μέρος του κέντρου αναψυχής εις το οποίον όλοι οι εργοδοτούμενοι εισέρχονται ή δύνανται να εισέλθουν ευκόλως, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Κατάλογον των εν τω κέντρω αναψυχής εργοδοτουμένων περιλαμβάνοντα τας ώρας καθήκοντος, την ημέραν την οριζομένην ως εβδομαδιαίαν αργίαν δυνάμει του Κανονισμού 4 και την ετησίαν άδειαν της οποίας έκαστος εργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει του Κανονισμού 5, και

(β) πίνακα δεικνύοντα τον τρόπον κατανομής μεταξύ των εργοδοτουμένων του δικαιώματος υπηρεσίας.

(2) Ουδέν των εγγράφων των αναφερομένων εν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού τροποποιείται ειμή μόνον κατόπιν 48ώρου προειδοποιήσεως προς τον ενδιαφερόμενον εργοδοτούμενον εξαιρουμένων των περιπτώσεων ασθενείας ή τερματισμού των υπηρεσιών του εργοδοτουμένου τη ιδία αυτού πρωτοβουλία και άνευ προειδοποιήσεως.

(3) Έκαστος εργοδότης αποστέλλει προς την Επιτροπήν και τον Επαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας της ενδιαφερομένης επαρχίας ανά εν αντίγραφον των εν τη παραγράφω (1) αναφερομένων εγγράφων εντός μιας εβδομάδος από της αναρτήσεως των και εφεξής όσον μεν αφορά εις τον κατάλογον ανά εξάμηνον όσον δε αφορά εις τον πίνακα καθ’ έκαστον μήνα:

Νοείται ότι πάσα αλλαγή εις τον κατάλογον εντός της περιόδου των εξ μηνών γνωστοποιείται προς την Επιτροπήν και τον Επαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας εντός μιας εβδομάδος.

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δικαίωμα υπηρεσίας εκ 10% χρεούται υπό του εργοδότου επί παντός λογαριασμού των πελατών, εξαιρουμένων των λογαριασμών διά τηλεφωνικάς κλήσεις, αγοράν σιγαρέττων και φόρους.

(2) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρέση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού οιονδήποτε κέντρον αναψυχής ή κατηγορίαν τοιούτων κέντρων.

11.-(1) Όλα τα ποσά τα χρεούμενα υπό του εργοδότου επί των λογαριασμών πελατών ως δικαίωμα υπηρεσίας και καταχωρουμένου δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού κατανέμονται μεταξύ των εργοδοτουμένων εις τοιαύτην αναλογίαν οία ήθελε συμφωνηθή υφ’ οιωνδήποτε ενδιαφερομένων ενώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων και εγκριθή υπό της Επιτροπής ή, μη, επελθούσης τοιαύτης συμφωνίας, εις τοιαύτην αναλογίαν οία ήθελεν αποφασισθή υπό της Επιτροπής:

Νοείται ότι ο εργοδότης δύναται να αφαιρή εκ του συνόλου του δικαιώματος υπηρεσίας το οποίον είναι διαθέσιμον προς διανομήν 5% διά σπασίματα.

(2) Το δικαίωμα υπηρεσίας δι’ έκαστον μήνα καταβάλλεται προς τους εργοδοτουμένους ουχί αργότερον της 5ης του επομένου μηνός:

Νοείται ότι η πληρωμή δύναται να γίνη εις συχνότερα χρονικά διαστήματα εάν ούτω ήθελε συμφωνηθή μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργοδοτουμένων ή μεταξύ των ενδιαφερομένων εργοδοτών και εργοδοτουμένων.

(3)(α) Το σύνολον του δικαιώματος υπηρεσίας εκάστης ημέρας καταχωρείται εις ειδικόν βιβλίον υπό του εργοδότου ή εκπροσώπου αυτού εν συνεργασία μετά δύο εκλελεγμένων αντιπροσώπων των εργοδοτουμένων.

(β) Αι καταχωρήσεις εις το ειδικόν βιβλίον δικαιώματος υπηρεσίας, το οποίον θα εγκριθή υπό της Επιτροπής, πιστοποιούνται καθ’ εκάστην διά των υπογραφών του εργοδότου ή εκπροσώπου αυτού και των εκλελεγμένων εκπροσώπων των εργοδοτουμένων:

Νοείται ότι υπεύθυνος διά την φύλαξιν και ασφάλειαν του ειδικού βιβλιαρίου είναι ο εργοδότης.

(4) Εργοδότης δύναται να συμφωνήση μετά των εργοδοτουμένων αυτού εφ’ ενός ηγγυημένου ποσού δικαιώματος υπηρεσίας προσθέτως προς τον βασικόν μισθόν:

Νοείται ότι εν η περιπτώσει το δικαίωμα υπηρεσίας το οποίον θα καθίστατο άλλως πληρωτέον εις τον ενδιαφερόμενον εργοδοτούμενον, ήθελεν υπερβή το ηγγυημένον ποσόν, η διαφορά μεταξύ του ηγγυημένου ποσού και του δικαιώματος υπηρεσίας, κατά την διάρκειαν της περιόδου υπηρεσίας, καταβάλλεται εις τον ενδιαφερόμενον εργοδοτούμενον.

12. Έκαστος εργοδότης εκδίδει ηριθμημένας αποδείξεις εις διπλούν, δι’ οιανδήποτε προς αυτόν πληρωμήν.

13.-(1) Παράπονα υποβαλλόμενα προς την Επιτροπήν υπό του εργοδότου ή του εργοδοτουμένου ή υπό οργανώσεων αντιπροσωπευουσών αυτούς εξετάζονται εντός οκτώ ημερών ή όσον το δυνατόν ενωρίτερον μετά την εν λόγω περίοδον.

(2) Εάν η Επιτροπή αποφασίση ότι επιβάλλεται όπως διενεργηθή επιθεώρησις του ενδιαφερομένου κέντρου αναψυχής ή των βιβλίων και αρχείων αυτού, η Επιτροπή ως σώμα προβαίνει εις την τοιαύτην επιθεώρησιν εντός οκτώ ημερών από της λήψεως της σχετικής αποφάσεως:

Νοείται ότι εάν η Επιτροπή ως σώμα παραλείψη να πράξη τούτο κατά την ορισθείσαν διά την επιθεώρησιν ημέραν οιαδήποτε δύο μέλη αυτής παρόντα εις το κέντρον αναψυχής κατά την εν λόγω ημέραν δύνανται να διενεργήσουν την επιθεώρησιν.

(3) Οιοσδήποτε εργοδότης ή εργοδοτούμενος θεωρών εαυτόν αδικούμενον συνεπεία αποφάσεως της Επιτροπής δύναται να παραπέμψη το ζήτημα εις το Υπουργείον Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δι’ απόφασιν.

14.-(1) Οιοσδήποτε Επιθεωρητής Εργασίας δύναται καθ’ οιανδήποτε λογικήν ώραν να εισέλθη, επιθεωρήση και εξετάση οιονδήποτε κέντρον αναψυχής και έκαστον τμήμα αυτού διά να εξακριβώση κατά πόσον αι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών τηρούνται δεόντως.

(2) Έκαστος εργοδότης ή οι εκπρόσωποι και εργοδοτούμενοι αυτού, δέον όπως παρέχωσι τοιαύτας διευκολύνσεις επιτρεπούσας τον έλεγχον τοιούτων βιβλίων και αρχείων ως ήθελεν απαιτηθή υπό της Επιτροπής ή οιουδήποτε μέλους αυτής το οποίον δικαιούται όπως διενεργή επιθεωρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 12 ή υπό οιουδήποτε Επιθεωρητού Εργασίας, προς τον σκοπόν οιασδήποτε τοιαύτης επιθεωρήσεως, ελέγχου ή εξετάσεως.

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον εσκεμμένως παρεμποδίση την Επιτροπήν ή οιονδήποτε μέλος αυτής, ή οιονδήποτε Επιθεωρητήν Εργασίας εν τη ενασκήσει των εξουσιών των παρεχομένων υπό του Κανονισμού 12 ή του παρόντος Κανονισμού το τοιούτον πρόσωπον θα είναι ένοχον αδικήματος εναντίον των Κανονισμών τούτων και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας 100.

15.—(1) Εάν οιοσδήποτε εργοδότης παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των Κανονισμών 3 και 5 του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρις ενός έτους ή σε πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, οιοσδήποτε εργοδότης παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς οιονδήποτε των υπολοίπων Κανονισμών του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες.

16. Άμα τη ενάρξει της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οιαδήποτε υφισταμένη σύμβασις ή μέρος ταύτης αφορώσα τα κέντρα αναψυχής ήτις παρέχει ολιγώτερα ή υποδεέστερα ωφελήματα των προνοουμένων υπό των παρόντων Κανονισμών, ακυρούται.

17. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται εν ισχύϊ από της ημέρας της εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δημοσιεύσεως αυτών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αύξων αριθμός ...................

Σελίς...........

Προτού προβήτε εις την συμπλήρωσιν ή χρησιμοποίησιν του παρόντος βιβλιαρίου παρακαλείσθε όπως συμβουλευθήτε τας οδηγίας των σελίδων ..................................... .........................................................................................................................................

Σελίς...........

Ημερομηνία εκδόσεως Βιβλιαρίου:

Το παρόν Επαγγελματικόν Βιβλιάριον εξεδόθη την ............................... όταν ο κάτοχος αυτού ευρίσκετο εν τη υπηρεσία του Κέντρου Αναψυχής............................... εις ................................

Υπογραφή Κατόχου

................................

Υπογραφή Προέδρου Επιτροπής

.....................................................

Σελίς.............

Όνομα κατόχου ...............................................................................................................

Μόνιμος Διεύθυνσις .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Αρ. Δελτίου Ταυτότητος ..................................................................................................

Αρ. Δελτίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων .............................................................................

Αρ. Δελτίου Ταμείου Αδειών ............................................................................................

Ημερομηνία Γεννήσεως ...................................................................................................

Ειδικότης και τάξις ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Σελίς ...........

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Σελίς .........

 

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Όνομα Επιχειρήσεως Από Μέχρι Όνομα Επιχειρήσεως Από Μέχρι

 

Σελίς .........

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Σελίς ........

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

 

Όνομα Επιχειρήσεως Ημερομηνία Προσλήψεως Ημερομηνία Αποχωρήσεως Μισθός επί τη Αποχωρήσει Υπογραφή Διευθυντού Κέντρου Αναψυχής

 

Σελίς ........

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Σελίς ........

ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Σελίς ........

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Σημείωση
2 του Ν.65(I)/2002Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 2 του Ν.65(Ι)/2002 το οποίο τροποποιεί το εδάφιο (4) του άρθρου 6 του βασικού νόμου, παρέλειψε να αντικαταστήσει τη φράση "τας πεντήκοντας λίρας" με το ποσό των "£150", όπως έπρεπε να αντικατασταθεί σύμφωνα με το Ν.166/1987 περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών.

Σημείωση
6 του Ν.65(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.65(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.65(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
3 του Ν.73(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.73(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.73(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.