Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί της Εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου εν σχέσει προς τον Καθορισμόν της Λήξεως της Περιόδου Αναστολής της Παραγραφής Ερμηνευτικός Νόμος του 1971.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Νόμος” σημαίνει τον περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμον του 1964·

“περίοδος αναστολής” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του Νόμου.

Ερμηνευτική διάταξις εν σχέσει προς εξουσίαν του Υπουργικού Συμβουλίου

3. Η αληθής έννοια της εις το Υπουργικόν Συμβούλιον χορηγουμένης εξουσίας όπως καθορίση την λήξιν της περιόδου αναστολής είναι ότι αύτη περιλαμβάνει εξουσίαν όπως ακυροί, αναστέλλη, τροποποιή ή αντικαθιστά οιονδήποτε υπ’ αυτού εκδοθέν Διάταγμα καθορίζον την ημερομηνίαν της λήξεως της περιόδου αναστολής.