Προοίμιο

Δεδομένου ότι συνεπεία της προσφάτου Τουρκικής εισβολής καθίσταται αδύνατος η εφαρμογή ωρισμένων διατάξεων της Εμπορικής Ναυτιλιακής Νομοθεσίας:

Και δεδομένου ότι είναι επιβεβλημένη η απρόσκοπτος εφαρμογή της Νομοθεσίας ταύτης μη παρακωλυομένης υπό της συνεπεία της εισβολής δημιουργηθείσης καταστάσεως:

Και δεδομένου ότι κατέστη επάναγκες όπως ληφθώσιν επί τούτω νομοθετικά μέτρα μέχρις ου επανέλθη η ομαλότης εν τη Νήσω.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1974.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“έκρυθμος κατάστασις” σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής εισβολής δημιουργηθείσαν κατάστασιν η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά Διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύξη ότι η κατάστασις αύτη έπαυσε να υφίσταται.

“Εμπορική Ναυτιλιακή Νομοθεσία” σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμους του 1963 έως 1973, τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμους του 1963 έως 1969 και τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικαί Διατάξεις) Νόμους του 1963 έως 1973.

Προσωριναί διατάξεις διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως

3. Διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως-

(α) η Εμπορική Ναυτιλιακή Νομοθεσία ή οιαδήποτε βάσει ταύτης εκδιδομένη δευτερογενής νομοθεσία, διοικητική πράξις ή έτερον έγγραφον θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται ως εάν αντί της Αμμοχώστου ως λιμένος νηολογήσεως εγένετο μνεία του λιμένος Λεμεσού~

(β) οσάκις εν τη Εμπορική Ναυτιλιακή Νομοθεσία ή εν οιαδήποτε βάσει ταύτης εκδοθείση δευτερογενεί νομοθεσία υφίσταται διάταξις περί τακτής προθεσμίας ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως παρατείνη ταύτην επί εξ μήνας από της λήξεως ταύτης~

(γ) οσάκις εν τη Εμπορική Ναυτιλιακή Νομοθεσία υφίσταται διάταξις διά την τέλεσιν ωρισμένης πράξεως (πλην της εκδόσεως δευτερογενεύς νομοθεσίας) υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υπουργού ή της Νηολογούσης Αρχής, το Υπουργικόν Συμβούλιον, ο Υπουργός ή η Νηολογούσα Αρχή, ως θα ήτο η περίπτωσις, κέκτηται εξουσίαν όπως, δι’ αποφάσεως αυτού, αναθέση την τέλεσιν της πράξεως ταύτης, εις οιονδήποτε πρόσωπον, είτε εντός είτε εκτός της Κύπρου, αναφερόμενον εν τη αποφάσει υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς τους οποίους το Υπουργικόν Συμβούλιον, ο Υπουργός ή η Νηολογούσα Αρχή θα έκρινεν εύλογον υπό τας περιστάσεις.