ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Εκλογής Μελών Χωριτικών Επιτροπών και Αιρετών Μελών των Συμβουλίων Περιοχών Βελτιώσεως (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1983 (80/1983)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ