Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Παρατάσεως της Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης σε περιόδους Ανομβρίας Νόμος του 1986, ο περί Παρατάσεως της Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης σε περιόδους Ανομβρίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και ο περί Παρατάσεως της Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης σε Περιόδους Ανομβρίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παρατάσεως της Ενοικιάσεως Γεωργικής Γης σε Περιόδους Ανομβρίας Νόμοι του 1986 μέχρι 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν άλλως προκύπτει από το κείμενο:

“ανομβριόπληκτες περιοχές” σημαίνει τις περιοχές οι οποίες λόγω του επηρεασμού τους από συνεχιζόμενη ανομβρία κηρύσσονται ως τέτοιες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως

“γεωργική γη” σημαίνει οποιαδήποτε γη η οποία ενοικιάζεται για την καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού, ψυχανθών καθώς και οποιωνδήποτε ειδών κτηνοτροφικών φυτών

“δικαστήριο” σημαίνει αρμόδιο δικαστήριο το οποίο εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3

“ενοικίαση” σημαίνει γραπτή ή προφορική μίσθωση γεωργικής γης προς το σκοπό χρησιμοποιήσεως της για γεωργικούς σκοπούς

“ενοικιαστής” σημαίνει τον ενοικιαστή γεωργικής γης και περιλαμβάνει:-

(α) οποιοδήποτε νόμιμο υπενοικιαστή,

(β) τους εξαρτωμένους του αποβιώσαντος ενοικιαστή ή νόμιμου υπενοικιαστή

“ενοίκιο” σημαίνει οποιοδήποτε ποσό το οποίο πληρώνεται ως ενοίκιο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αντάλλαγμα ή την παροχή γεωργικών προϊόντων ή υπηρεσιών από τον ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη

“ιδιοκτήτης” σημαίνει τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε νόμιμο αντιπρόσωπο, κληρονόμο ή διαχειριστή ο οποίος δικαιούται στην εκμίσθωση γεωργικής γης.

Ορισμός Δικαστηρίου

3. Το Ανώτατο Δικαστήριο ορίζει για την κάθε επαρχία μέλος ή μέλη του Επαρχιακού Δικαστηρίου προς το σκοπό εκδίκασης οποιωνδήποτε αγωγών για την έξωση ενοικιαστή οποιασδήποτε γεωργικής γης ως και την υπό του ιδιοκτήτη ανάκτηση της κατοχής αυτής.

Περιορισμός εξώσεων

4.-(1) (α) Καμιά απόφαση και κανένα διάταγμα Δικαστηρίου εκδίδεται για την ανάκτηση της κατοχής οποιασδήποτε γεωργικής γης ή για την έξωση ενοικιαστή από αυτή εφόσο πρόκειται για γεωργική γη η οποία βρίσκεται εντός ανομβριόπληκτης περιοχής για τη χρονική περίοδο που διαρκεί η ανομβρία και η οποία εκάστοτε καθορίζεται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως.

(β) Οι όροι της συμβάσεως ενοικιάσεως γεωργικής γης προς το σκοπό της χρήσεως της για γεωργικούς σκοπούς παρατείνονται για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου που διαρκεί η ανομβρία σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1).

(2) Εξαιρούνται των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1) οι παρακάτω περιπτώσεις-

(α) Η περίπτωση κατά την οποία νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο παραμένει απλήρωτο για τρεις τουλάχιστο μήνες μετά από την επίδοση έγγραφης ειδοποιήσεως απαιτήσεως στον ενοικιαστή.

(β) Η περίπτωση κατά την οποία ο ενοικιαστής ή οποιοσδήποτε άλλος κατέχει από αυτόν τη γεωργική γη, υπήρξε πρόξενος ουσιώδους ζημιάς σε σχέση προς την ίδια ή προς γειτονική γεωργική γη ή ενήργησε κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί ή επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί γεωργική γη για άλλους σκοπούς πλην της καλλιέργειας και παραγωγής σιταριού, κριθαριού, ψυχανθών ή οποιουδήποτε είδους κτηνοτροφικών φυτών.

(γ) Η περίπτωση κατά την οποία η ενοικίαση τερματίστηκε με έγγραφη ειδοποίηση εγκαταλείψεως της, η οποία δόθηκε από τον ενοικιαστή.

(δ) Η περίπτωση κατά την οποία η γεωργική γη απαιτείται λογικώς προς το σκοπό εκτελέσεως των νόμιμων καθηκόντων ή εξουσιών της Δημοκρατίας, τοπικής ή άλλης αρχής ή για την εκτέλεση από αυτές τις αρχές οποιουδήποτε έργου δημόσιου συμφέροντος.

(ε) Η περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης της γεωργικής γης αποδεδειγμένα χρειάζεται τη γη ή μέρος αυτής για σκοπούς στέγασης του ιδίου ή μελών της οικογένειας του ή προς το σκοπό αξιοποίησης της γης για επαγγελματική αποκατάσταση του ιδίου ή μελών της οικογένειας του ή για σκοπούς διαχωρισμού της γης σε οικόπεδα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με την εξασφάλιση από τον ιδιοκτήτη της γεωργικής γης πολεοδομικής άδειας και άδειας διαιρέσεως σε οικόπεδα από την αρμόδια αρχή.

(3) Το Δικαστήριο το οποίο εκδίδει απόφαση ή διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται τηρουμένου του όρου ότι ο ενοικιαστής θα πληρώσει οποιοδήποτε ποσό το οποίο νομίμως οφείλεται ή δυνατόν να καταστεί οφειλόμενο από αυτόν να αναστείλει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του διατάγματος περί εξώσεως για τόσο χρονικό διάστημα το οποίο εν πάση περιπτώσει να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες και υπό τέτοιους όρους τους οποίους το δικαστήριο κάθε φορά θεωρεί καταλλήλους.

Κανονισμοί

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας προς το σκοπό της καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.